اتشه امور مهاجرین مقیم اسلام آباد

اشته اسلام آباد

ملاقات با اتشه مهاجرین سفارت ناروی مقیم اسلام آباد در مورد مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان  .

2 -  اشتراک در جلسه اداری سفارت افغانستان که هفته وار دایر میگردد .

 

3 -  توزیع 108 قطعه فورم مفقودی کارت ، شمولیت اطفال در کارت والدین شان و اخراج اطفال از کارت والدین شان ، فورم نکاح خط و اصلاح نام در کارت مهاجرت .

اتشه اسلام آباد:

-        اعزام هیئت از نمایندگان مهاجرین جهت تثبیت هویت محبوسین افغان به محبس ادیاله.

-        ارسال گزارش درمورد مشکلات مهاجرین با وزارت خارجه پاکستان.

-        بازدید از لیسه روشان وتوزیع قرطاسیه به شاگردان آن مکتب.

 

-        توزیع 73 فورم مثنی جهت شمولیت اسمای اطفال درکارت والدین شان.

اجراآت نمایندگی های امور مهاجرین در ایران وپاکستان

بازدید معاون اتشه از لیسه روشان .

اجرای 35 قطعه مفقودی کارت  ،نکاح خط وازدیاد اسمای اطفال درکارت والدین شان.

اتشه کویته :توزیع 140 جلد اوراق معلوماتی عودت در ساحات مهاجر نشین.

عودت 29 فامیل از طریق مرکز عودت داوطلبانه و توزیع 200 جلد حاوی معلومات به ایشان .

اجرای 118 قطعه فورم تولد ،کارت مفقودی ،نکاح خط وسایر اسناد.

تدویر هشت بار جلسه بانمایندگان مهاجرین جهت مشکلات ایشان .

اتشه تهران: صدور 79 نامه رسمی غرض رفع مشکلات مهاجرین به مراجع زیربط.

صدور 18 نامه جهت تحویلی جنازه ،4 نامه جهت بازدید زندانیان با خانواده های شان ،13 نامه به شفاخانه ،17 نامه برای عودت ،13 نامه برای ابطال کارت ،4 نامه برای مساعدت به کمیشنری ،8 نامه غرض شناسائی وارایه خدمات .

100 نفر از مهاجر افغان در مرکز آموزشی ARC واقع ساحه شفاخان کمپلیکس اسلام آباد مصروف آموزش انگلیسی ، کمپیوتر و خدمات صحی اند .

اتشه امور مهاجرین مقیم اسلام آباد که از جریان فعالیت مرکز مذکور برای مهاجرین دیدن نموده گفت که اضافه از 100 نفر مهاجر افغان شامل ذکور و اناث توسط آموز گاران مجرب در رشته های آموزش کمپوتر ، انگلیسی و خدمات صحی در آنجا مصروف آموزش اند .

وی به نقل از یکتعداد از شاملین کورسهای مذکور گفت که آنها از ناحیه آموزش و محل آن مشکلی ندارند .

اتشه امور مهاجرین اسلام آباد علاوه نمود که مطابق پلان به طور دوامدار از جریان آموزش مهاجرین افغان در کورسهای یاد شده بازدید بعمل می آورند.

اجراآت اتشه امورمهاجرین اسلام آباد بتاریخ ۱۶ قوس

 • ارسال ۹ قطعه نکاح خط به مرکز PCN.
 • ارسال ۱۱ قطعه فورم مفقودی کارت به مرکز PCN.
 • ارسال مکاتیب مفقودی اصلاح نام و تصدیق POR به مراجع زیربط.
 • ارسال ایمل به UNHCR در مورد تجدید نظر به انگشت گزاری اجراآت توزیع کارت وارسال راپور هفته وار PCN.

اجراآت اتشه امور مهاجرین اسلام آباد

 • ارسال ۷ قطعه مکتوب به خاطر تاریخ تولد به اداره IBCC.
 • تماس با UNHCR در مورد ارسال معلومات هفته وار PCN سنتر به این اتشه .
 • ارسال ۸ قطعه نکاح خط در مورد راجستر اطفال خانواده ها به مرکز PCN.

گزارش اتشه امور مهاجرین مقیم اسلام آباد از ۲۶ عقرب الی ۹ قوس

 • تهیه ۱۷ قطعه فارمت نکاح خط بخاطر شمولیت اطفال زیر سن مهاجرین در کارت والدین شان.
 • صدور ۳۷ قطعه مکتوب در مورد مفقودی کارت ،تصدیق کارت و اصلاح تاریخ تولد.
 • ارسال لیست مکاتب مهاجرین به سفارت آمریکا.
 • اشتراک در جلسات سفارت افغانستان ،ونمایندگان مهاجرین.

اجراآت اتشه امور مهاجرین مقیم اسلام آباد از تاریخ ۹ الی ۱۷ عقرب

 • اجرای ۲۱ قطعه کارت مفقودی.
 • تصدییق ۲ قطعه کارت .
 • صدور ۶ مکتوب اصلاح نام وتاریخ تولد.
 • اخذ وارسال ۱۲ قطعه نامه.
 • ایمیل به سفارت  امریکا غرض همکاری با مکتب مهاجرین.
 • تقاضای کمک از موسسه فوندیشن برای مهاجرین.
 • ملاقات بانمایندگان مهاجرین مقیم اسلام آباد بخاطر رفع مشکلات آنها.