معرفی مختصر بست مشاور امور اجتماعی و معرفی بست مشاور اموراقتصادی .

  ۱- معرفی مختصر بست مشاور امور اجتماعی :

کارشناس امور اجتماعی در بست اول شامل تشکیل این وزارت بوده و در سال ۱۳۷۸ بست مذکور تحت اثر سر مشاوریت وزارت قرار گرفت و بعد از تطبیق سیستم رتب ، سرمشاوریت از تشکیل حذف و بست کارشناس امور اجتماعی تعدیل به بست ۲ مشاور وزیر در امور اجتماعی گردید.

وظایف عمده مشاور امور اجتماعی :

  • جلب همکاری ارگانهای زیربط دولتی و موسسات بین المللی در قبال مهاجرین ، عودت کننده ها و بی جاشده ها .
  • ارایه مشوره بمقام وزارت راجع به حل مشکلات مهاجرین ، عودت کننده ها و بی جاشده ها .
  • حضور فعال در جریان مساعدتها برای عودت کننده ها و بی جاشده ها .

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

۲- معرفی مختصر بست مشاوریت اقتصادی :

بست مشاوریت اقتصادی ، در سال ۱۳۸۹ در تشکیل وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان گنجانیده شد.

مشاور اقتصادی منحیث مشوره دهنده ، در تهیه و ترتیب بودجه ، به اساس برنامه همه ساله با ریاست های مالی واداری ، در ترتیب پلانهای تدابیری عاجل اخراج مهاجرین از ایران و پاکستان  به کمیسیون موظف در تهیه پلان استراتیژیک وزارت و همچنان در تهیه طرز العمل توزیع نمرات رهایشی با ریاست ادغام مجدد ودر مورد  سایر موضوعات به ریاستهای مرکزی مشوره و نظر میدهد.