مشاوریت امور اقتصادی

     

    معرفی مختصر بست مشاوریت اقتصادی :

بست مشاوریت اقتصادی ، در سال ۱۳۸۹ در تشکیل وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان گنجانیده شد.

مشاور اقتصادی منحیث مشوره دهنده ، در تهیه و ترتیب بودجه ، به اساس برنامه همه ساله با ریاست های مالی واداری ، در ترتیب پلانهای تدابیری عاجل اخراج مهاجرین از ایران و پاکستان  به کمیسیون موظف در تهیه پلان استراتیژیک وزارت و همچنان در تهیه طرز العمل توزیع نمرات رهایشی با ریاست ادغام مجدد ودر مورد  سایر موضوعات به ریاستهای مرکزی مشوره و نظر میدهد.

فعالیت های کاری مشاور امور اقتصادی

گزارش مشاور امور اقتصادی از شهرک قالین بافان مزار شریف و لایت بلخ

علی عالم مشاور امور اقتصادی به تاریخ ۱۳۹۴/۳/۱۴از شهرک قالین بافان مزار شریف دیدار کرده و در باره این شهرک چنین معلومات داده است:

  • این شهرک در ساحۀ 1000 جریب زمین را احتوا و برای  1488 منزل  طراحی گردیده و فعلاً 230 فامیل در آنجا زنده گی می نمایند.
  •  شهرک دارای دو شورای زنان و مردان است که هرکدام 9 نفر عضو دارد.
  •  بیشتر باشنده گان اناث شهرک به قالین بافی مصروف اند و مردان آنها قسماً در شهر مزار شریف و مزارع اطراف مصروفو تعدادی  بیکار اند.
  •  در این شهرک نهاد های جی. آی. زید و یو. ان. اچ. سی. آر هرکدام یک چاه به عمق 125 متر حفر نموده اند. هشت حلقه چاه دیگر نیز که روی آن بمبه نصب شده وجود دارد اما آب تمام آنها شور می باشد.
  •  مردم این شهرک در حال حاضر آب مورد نیاز شان را از یک ذخیره ی که جی. آی. زید روی یک تپه ساخته و با تانکر پر می شود تامین می کنند.

کارهای انجام شده:

الف: دوباب مرکز آموزشی ب: یک مکتب تا صنف هشت که توسط کشور قزاقستان ساخته شده.

گزارش مشاور امور از شهرک مهاجرین در ولایت سمنگان

علی عالم مشارو اقتصادی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان به تاریخ 15/3/1394 از شهرک مهاجرین در ولایت سمنگان بازدید نموده و چنین گزارش داده است :

  •  این شهرک با مساحت 1700 جریب زمین برا ی3500 – 4000 خانواده طراحی شده است.
  •  به تعداد متقاضیان زمین 4150 خانواده است که 1326 نفر مورد تایید کمیسیون قرار گرفته و 689 نفر پول زمین را تحویل داده و به 679 نفر سند توزیع ،  اما یک خانواده تا کنون در شهرک زنده گی می نماید و شغل این خانواده مالداری است.
  •  بر اساس گفته آقای اختری آمر شهرک ، بنیاد بیات در هشت کیلو متری شهرک یک چاه برای حفر کرده که هنوز از آن نلدوانی صورت نگرفته است.

گزارش بازدید مشاور امور اقتصادی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از شهرک مهاجرین نورآباد ولسوالی آقچه ولایت جوزجان

علی عالم مشارو امور اقتصادی این وزارت به تاریخ 14/3/1394 از شهرک ولسوالی آقچه باز دید نموده و در مورد چنین معلومات داده است :

_ این شهرک برای 3025 خانواده طراحی شده که در حال حاضر 320 خانواده در آن زندگی می کنند.

_ شهرک دارای دو شورای زنان و مردان است که شورای زنان 10 نفر و شورای مردان آن در حال حاضر 4 نفر عضو دارد.

_ اکثر مردم این شهرک بیکار اند ویک  تعداد از مردم زمین های اطراف شهرک به زراعت مشغول اند و تعداد کمی از زنان قالین بافی می کنند.

_ در این شهرک یک چاه به عمق 210 متر حفر گردیده و آب آن به ذخیره 10000 لیتره ی که وزارت مهاجرین آنرا ساخته پمپ می شود، که آب آن شور بوده و برای آبیاری ساحه سبز شهرک از آن استفاده می شود همچنان آب  6 حلقه چاه بمبه ی که توسط یو. ان. اچ. سی. آر حفر شده نیز شور می باشد و باشنده های شهرک  آب آشامیدنی شان را از تانکر های که از دریا آب می آورند خریداری می کنند.

_ لین برق سراسری از داخل شهرک گذشته اما اهالی شهرک برق ندارند.

_ یک تیم صحی هر ماه یکبار یا دیرتر از یک ماه می آیند که به هیچ وجه برای اهالی شهرک کافی نیست.

_ خوشتختانه در تمام خانه های شهرک لوله های گاز تمدید و هز خانواده سالانه 7500 افغانی تحویل می نمایند.

نیاز های مردم این شهرک:

_ شاگردان مکتب شهرک در صنف روی پلاستیک می نشینند و میز و چوکی ندارند.

  • مصارف سوخت  و روغنیات جنراتور از سال 91 تا امسال قرض گرفته شده اما اهالی شهرک از این بابت مقروض اند و توانایی پرداخت آن را ندارند.