مشاور حقوقی

فعالیت ها و دستآورد های مشاوریت حقوقی  

آگاهی از قوانین، مقررات و طرزالعمل ها از مهمترین موضوعات است که موجب کاهش منازعات، شفافیت در اجرائات، تسریع در عملکرد کارمندان و رضایت مراجعین میگردد. به همین لحاظ مهمترین فعالیت های که در ارتباط به مسائل حقوقی صورت گرفته است قرار ذیل است.

·        همکاری با ریاست حمایت حقوقی در ارتباط به تهیه تفاهمنامه ها و یاداشت تفاهم میان وزارت و نهاد های ملی و بین المللی به اساس مصوبه کمیته فرعی شورای وزیران در امور مهاجرت. مهمترین تفاهمنامه ها و یاداشت های تفاهم که میان وزارت و نهاد های ملی و بین المللی همکاری شده شامل موسسه حمیده برمک، انجمن حامی، موسسه اپسو، موسسه بهار، موسسه همسایگان نیک بین المللی، موسسه پلان گذاری افغان، موسسه شانتی، موسسه ابرار، موسسه نسل های آینده، موسسه بر ضد گرسنگی و همچنین نهاد های ملی شامل وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت شهر سازی و مسکن، وزارت معارف، وزارت، وزارت اقوام و قبایل، اداره مستقل اراضی، وزارت صحت عامه، وزارت احیا و انکشاف دهات ..  

·        نظارت از پروژه های انکشافی در حین تطبیق آنان مانند پروژه های باریک آب، بنی ورسک، اتفاق و ... مطابق به حکم مقام وزارت.

·        ارائه مشوره به مقام وزارت در ارتباط به بهبود مسائل حقوقی مهاجرین، عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی.  

·        ارائه مشوره به 112 نفر عودت کننده و بیجاشده در ارتباط به زمین و حمایت های حقوقی نهاد های ملی و بین المللی از آنان.

·        حل منازعه کارمندان وزارت و ارائه مشوره قانونی برای 40 کارمند در ارتباط به معاش، اضافه کاری و مصوبات کابینه و شورای وزیران.

 

·        همکاری با ریاست تفتیش داخلی وزارت در ارتباط به امور اداری و قضایای حقوقی.

 

مشکلات بی جا شده های ،جابجا شده در ساحه پل شینه رفع میگردد

حدود 75 فامیل بی جاشده که در ساحه پل شینه ولسوالی بگرامی ولایت کابل جابجا شده اند،از وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان تقاضای کمک رفع مشکلات شان را نمودند.

نمایندگان خانواده های یاد شده ،خواسته های شان را با حیات الله سباوون مشاور امور اجتماعی این وزارت در میان گذاشتند.

سباوون خواستهای بی جا شده ها را باسیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین مطرح نمود  وعالمی بلخی به ریاست رسید گی به وضعیت بی جا شده هدایت داد که باخانواده های مذکور مساعدت وهمکاری صورت گیرد.