تفاهم نامه های عقد شده به ارتباط مهاجرین

جهت مشاهده فیمابین حکومت شاهی بریتانیای کبیروایرلند شمالی(UK)، اداره انتقالی اسلامی افغانستان وکمیشنری عالی سازمان ملل متحد درامورپناهنده گان  UNHCR به اینجاکلیک نمائید.