تفاهم نامۀ سه جانبه میان دولت افغانستان ، دنمارک و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان