تفاهمنامه میان وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان و وزارت امور زنان

تفاهم نامه همکاری میان وزارت های امور مهاجرین وعودت کنندگان وامور زنان امضا شد

تفاهمنامه همکاری میان وزارت امورزنان ووزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان ،جهت تطبیق پلان کاری ملی برای زنان افغانستان (NAPWA) از سال (1395-1399)خورشیدی به تاریخ 15/2/1395 به امضا رسید.

پلان کاری ملی برای زنان افغانستان ،مصوب اجلاس مورخ 29 ثور 1387 خورشیدی شورای محترم وزیران ج.ا.ا در حقیقت امر ،تعهدات ستراتیژیک دولت ج.ا.ا در قبال تغیر وبهبود وضعیت زنان کشور می باشد.

دولت ج.ا.ا همه وزارت ها وادارات دولتی را ملزم به اجرای مکلفیت های مندرج این پلان نموده است.

تطبیق پلان کاری ملی برای زنان افغانستان ،کار مشترک همه وزارت ها وادارات دولتی می باشد وبه اساس این تفاهم نامه ،وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان :

  1. پلان کاری ملی برای زنان افغانستان را تائید واداره تحت امر خود را ملزم به تطبیق برنامه سکتوری مربوط ساحه فعالیت خویش میدانند. ارزش های پلان کاری ملی برای زنان افغانستان را در اسناد ومیکانیزم های اداره مربوطه خویش ، شامل ودر تطبیق آن سعی مینمایند.
  2. وزارت امور زنان ،نقش سکرتریت هماهنگی ،مشورتی ونظارتی را در راستای تطبیق پلان کاری ملی ایفا می نماید ووزارت امور مهاجرین خود را مکلف به گزارش دهی شش ماه از تطبیق سکتوری این پلان به وزارت امور زنان میدانند  ووزارت امور زنان ،مکلف است ، همه ساله گزارش های این وزارت را در خصوص تطبیق پلان کاری ملی ،باگزارش سایرادارات توحید ، تحلیل و به مقامات ذیصلاح دولت ارسال نماید.
  3. وزارت امور زنان از چگونگی تطبیق پلان کاری ملی برای زنان افغانستان در این وزارت نظارت نموده و به این منظور ،عندالموقع نماینده خود را معرفی مینماید. وزارت امور مهاجرین از پروسه نظارتی وزارت امور زنان در مرکز وولایات با روحیه همکاری وتشریک مساعی استقبال می نمایند.
  4. وزارت امور زنان جهت بازنگری ومرور اسناد تقنینی قبل از تصویب تفاهمنامه را با وزارت عدلیه امضاء نموده است.
  5. وزارت امور زنان ،اسناد تقنینی ،استراتیژی ها ،پالسی ها پلان ها وسایر اسناد اساسی برنامه یی ،وزارت امور مهاجرین را که در دستور کار تسوید ویا تعدیل قرار داشته باشد ،در تفاهم با اداره مربوطه ، از دیدگاه جندر ،مرور وبازنگری نموده ، طرح های پیشنهادی خویش را مبنی بر وارد کردن برخی تغیرات به منظور غنای مضمون عدالت جنسیتی آن ،ارایه مینماید.
  6. وزارت امور زنان ،دریافت ها وطرح های پیشنهادی خویش را مبنی بر جلب خدمات بهتر وبیشتر به زنان ،افزایش سهمگیری ومشارکت زنان در پروژه های انکشافی ،جهت مطالعه مسلکی ،تخصصی و اقدامات عملی وتطبیقی ،به این وزارت ارجاع مینماید.
  7. وزارت امور مهاجرین یکی از معینان /معاونان ،روسای پالیسی وپلان منابع بشری ،مالی واداری ،نظارت وارزیابی وواحد جندر خویش را به منظور هماهنگ سازی شعبات اداره مربوطه در راستای تطبیق پلان کاری ملی ،توظیف میسازد.
  8. وزارت امورمهاجرین از واحد جندر اداره مربوطه خویش که موظف به نظارت از گسترش تساوی جندر وتطبیق پلان کاری ملی میباشد ،حمایت نموده و،عضویت ونمایندگی این واحد ها را در کمیته ها ،هیئت ها وکمیسیون های کاری ورهبری اداره مربوطه غرض مشارکت فعال در تصمیم گیری ،تامین مینماید.
  9. این تفاهمنامه که در حقیقت امر ،تعهدات وزارت ها وادارات زیربط سکتوری درقبال تطبیق پلان کاری ملی است الی سال 1399 مطابق 2019 میلادی مدار اعتبار می باشد .

تفاهم نامه مذکور توسط سیدحسین عالمی بلخی وزیر امورمهاجرین وعودت کنندگان و دلبر نظری وزیر امور زنان به امضاء رسید.