امضاء تفاهمنامه با وزارت کار امور اجتماعی بمنظور اشتغال زایی به عودت کنندگان

وزارت امور مهاجرین و وزارت کار امور اجتماعی تفاهمنامه ای را به منظور اشتغال زایی به عودت کنندگان به امضا رساند

بر اساس تفاهمنامه ای که میان وزارت امور مهاجرین، وزارت کار و امور اجتماعی و کمیته مهاجرت دانمارک(DRC) به امضا رسید، در 12 ولایت کشور به عودت کنندگان و بیجاشدگان زمینه آموزش های حرفوی و اشتغال فراهم می گردد.

این تفاهمنامه روز چهارشنبه 13 جدی در مرکز رسانه های حکومت توسط سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین، فیض الله زکی وزیر کار و امور اجتماعی، خانم سومیترا موکرجی رئیس اداره کمیته مهاجرت دانمارک(DRC) در افغانستان با حضور نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان به امضا رسید.

فیض الله زکی وزیر کار و امور اجتماعی درین مورد گفت که بر اساس این تفاهمنامه، که ارزش آن به 13 میلیون یورو می رسد، به افراد عودت کننده و بیجاشده آموزش مسلکی صورت میگیرد و بعد از فراغت شان با توزیع ابزار کار زمینه اشتغال زایی به آنان فراهم می گردد.

وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان ضمن اشاره به تعداد یک هزار برگشت کننده داوطلب و 800 نفر برگشت کننده اجباری در سال 2017 از کشورهای اروپایی از این کمک ها قدرانی نموده گفت که در سال 2016 وزارت امور مهاجرین تفاهمنامه ای را به منظور جذب 78 میلیون یورو کمک برای افغانستان، با اتحادیه اروپا به امضا رساند که 18 میلیون آن قبلا به اداره سازمان بین المللی مهاجرت داده شده، 13 میلیون یورو دیگر آن امروز از طریق بر اساس این تفاهمنامه  ، کمک شده و متباقی آن از طریق وزارت مالیه در بودجه افغانستان افزود خواهد شد.

همچنان نماینده اتحادیه اروپا تعهد نمود که 124 میلیون یوروی دیگر را نیز به افغانستان کمک می نماید که برای مهاجرین افغان در ایران و پاکستان به مصرف خواهد رسید.