تفاهمنامه همکاری با موسسه تعلیم و تربیه زنان برای فردای بهتر