تفاهمنامه همکاری با کمیته رفاه مناطق مرکزی افغانستان