تفاهمنامه همکاری با موسسه احیای مجدد و توسعه امور اجتماعی زنان