امضاء تفاهمنامه وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با وزارت امور رسیدگی به حوادث