امضاء تفاهمنامه وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با موسسه ادرا در بخش کمک های زمستانی برای بیجاشدگان