پروژهای تکمیل شده وتحت کار

 

 

گزارش مختصر ریاست خدمات انجنیری

راپور فعالیت های پروژه وی آمریت تطبیق پروژه های انکشافی ریاست خدمات انجنیری وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان سال مالی 1396.

وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان بتاسی ازپالسی وبرنامه های حکومت وحدت ملی با درنظرداشت مسؤلیت ها مطابق لایحه وظایف خویش خدمات زیربنائی ذیل را در بخش پروژه های انکشافی درشهرک های مهاجرین مرکز و ولایات طی سال 1395 و 1396 انجام داده است.

پروژه های تکمیل شده:

۱-  احداث واعمار (3.204 ) کیلومتر سرک و(39) پلچک شهرک قلموال مینه ولایت خوست که کار پروژه آن 100% تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است.

۲-  اصافه کاری (14.46)فیصد اعمار (3.204) کیلومتر و (39) پلچک شهرک قلموال مینه خوست کار آن 100% تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است.

۳-  نصب ومونتاژسیستم سولر برای (476) فامیل مستحق مهاجرین شهرک رباط پکتیا کار آن 100% تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است.

۴-  حفر یک حلقه چاه عمیق ، ذخیره آب، تمدید شبکه آبرسانی ودیوار احاطه چاه شهرک سرجنگل ولایت غور کارپروژه آن 100% تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است. 5- احداث واعمار (4.217) کیلومتر سرک و(2) پایه پل در شهرک البیرونی ولایت غزنی کار پروژه عملاً در ساحه 100% تکمیل ودر مرحله تسلیم گیری قراردارد.

۶- حفر یک حلقه چاه عمیق، ذخیره آب، تمدید شبکه آبرسانی ، دیوار احاطه چاه وسیستم سولر شهرک دشت مور ولایت دایکندی کار عملی پروژه 100% تکمیل ودرمرحله بهره برداری قراردارد.

۷- تحکیم کاری اطراف دیوار احاطه چاه عمیق شهرک خواجه الوان ولایت بغلان 100% تکمیل ودر مرحله تسلیم گیری قرار دارد

پروژه های تحت کار:

۱-  حفر یک حلقه چاه عمیق، ذخیره آب، تمدیدشبکه آبرسانی وسیستم سولر شهرک عسقلان ولایت کندز ناامنی های متواتر مانع تطبیق پروژه گردیده که بودجه آبرسانی شهرک عسقلان ولایت کندزبه ولایت غور ومیدان شهر انتقال گردیده است.

۲- احداث واعمار (14.286) کیلومترسرک و(160) متر پایپ کلورت در شهرک بنی ورسک ولایت پروان تا اکنون پیشرفت کار عملی آن در ساحه 83% میباشد.

۳-  کار حفر یک حلقه چاه عمیق، ذخیره آب، تمدید شبکه آبرسانی، سیستم سولر با دیوار احاطوی چاه شهرک پنجوایی ولایت قندهارتا اکنون پیشرفت کار عملی آن درساحه 96% میباشد.

۴- حفر(21) حلقه چاه های نیمه عمیق شهرک عسقلان ولایت کندز به کمک مالی کشور هندوستان که کارپروژه آن تااکنون عملاً 90% پیشرفت نموده است.

 ۵- حفر یک حلقه چاه، سیستم سولر وذخیره آب در شهرک بنی ورسک ولایت پروان به کمک کشور هندوستان که پروپوزل پروژه مذکور ترتیب وغرض منظوری به مرجع مربوطه ارسال شده .

۶-  حفر یک حلقه چاه عمیق، ذخیره آب، تمدیدشبکه وسیستم سولر شهرک حضرت سلطان ولایت سمنگان که کارپروژه عملاً 6%پیشرفت نموده وکارآن متؤقف میباشد.

۷-  حفر یک حلقه چاه عمیق، ذخیره آب، تمدیدشبکه وسیستم سولر شهرک دشت قعله وزیر ولایت لوگر کارپروژه تااکنون عملاً 35% پیشرفت نموده است -

۸- حفر یک حلقه چاه عمیق، ذخیره آب، تمدیدشبکه وسیستم سولر شهرک میدان شهر ولایت میدان وردک کارپروژه عملاً 5% پیشرفت نموده است وفعلاً متؤقف میباشد-

۹-  تحکیم کاری جویچه های سرک شهرک یکاولنگ ولایت بامیان کارپروژه تا اکنون عملاً 88% پیشرفت نموده کار نورمال جریان دارد.

۱۰-  پروژه توزیع نصب ومنتاژسیستم سولربرای 900 فامیل در شهرک مهاجرین امیرشنسیب ولایت غوردرپروسه تدارکاتی قرار دارد.

۱۱- حفر یک حلقه چاه عمیق، ذخیره آب، تمدیدشبکه وسیستم سولر شهرک شیخ متی ولایت زابل که اسناد آن طی مراحل قرارداد میباشد.

۱۲-  حفر یک حلقه چاه عمیق، ذخیره آب، تمدیدشبکه وسیستم سولر شهرک دشت ناگمان ولایت کاپیسا تظاهرات کوچیها مانع تطبیق پروژه مذکور گردیده است

۱۳-  حفر یک حلقه چاه عمیق، ذخیره آب، تمدیدشبکه وسیستم سولر شهرک باباصاحب ولایت لغمان سروی تخنیکی پروژه مذکورتکمیل گردیده ودیزاین پروژه مذکور تحت کار است .

۱۴- از جمله (3000)نمره رهایشی شهرک مهاجرین دشت باباصاحب ولایت لغمان (948) نمره خط اندازی گردیده که بعد از توزیع آن متباقی نمرات خط اندازی وتوزیع خواهد شد.

۱۵ -خط اندازی (599)نمره رهایشی شهرک مهاجرین یکاولنگ ولایت بامیان کار پروژه(83%) تکمیل به اساس گزارش تیم سروی (101) نمره رهایشی درشهرک مذکور از طرف مردم تصرف گردیده .

 ۱۶- خط اندازی (2000) نمره رهایشی شهرک دشت قعله ولایت لوگردر آینده نزدیک کارخط اندازی نمرات مذکورآغاز خواهد گردید.

 

پروژه های انکشافی وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان درسالهای 1395 و 1396

پروژه های انکشافی تکمیل شده وتحت کاردرجریان سال 1395

 

نوعیت پروژه ومحل آن

تاریخ عقد قرارداد ازبودجه انکشافی

هزینه پروژه

پیشرفت کارتخمینی پروژه

1 . حفر(6)حلقه چاه نیمه عمیق  آب آشامیدنی با نصب (9)واحد سیستم سولردر شهرک مهاجرین وعودت کننده گان باریکآب ولسوالی قره باغ ولایت کابل.

6/7/1394 بودجه انکشافی

7.919985

100 %فیصد

2. اعماردیواراحاطوی یک حلقه چاه آب شهرک مهاجرین اتحاد ولایت بغلان .

10/5/1395- بودجه انکشافی

1,289050

100 %فیصد

3. حفریک حلقه چاه با اعمارذخیره 55به ظرفیت مترمکعب آب ودیوار اطراف چاه شهرک مهاجرین ولایت دایکندی .

25/5/1395- بودجه انکشافی

10,405,984

50% فیصد  

4. جغل اندازی طبقات پنج کیلومترسرک ، اعمارپنج پایه پلچک و 88مترمکعب سنگ کاری دیواراستنادی درشهرک مهاجرین یکه ولنگ ولایت بامیان .

1/6/1395- بودجه انکشافی

20,734,869

70 % فیصد

5. اعماردیوارچاه آب شهرک مهاجرین رباط ولایت پکتیا.

16/6/1395- بودجه انکشافی

1,204,645

100 % فیصد

6. حفر21 حلقه چاه نیمه عمیق  درشهرک مهاجرین عسقلان ولایت کندز.

3/7/1395- مساعدت کشور هندوستان

3,216,780

کار جریان دارد

7. اعمارواحداث 14.284 کیلومترسرک شهرک مهاجرین بنی ورسک ولایت پروان.

3/7/1395- بودجه انکشافی

62,781,595

10.5 % فیصد  

8. حفر یک حلقه چاه آب آشامیدنی ،تمدید شبکه آبرسانی ،اعمارذخیره آب به ظرفیت 55 مترمکعب آب ودیواراطراف چاه با نصب سیستم سولربرای واترپمپ شهرک مهاجرین ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار.

31/6/1395- بودجه انکشافی

8,331,207

1.5 % فیصد

 

9.اعمارواحداث سرک وپلچک دیواراستنادی شهرک مهاجرین البیرونی ولایت غزنی.

18/7/1395- بودجه انکشافی

38,108,210

22 % فیصد.

10.اعمارواحداث 3.204 کیلومترسرک شهرک مهاجرین قلموال ولایت خوست.

5/8/1395- بودجه انکشافی

32,700,960

قرار داد جدید .

         
 

مصرف بودجه انکشافی سال 1394وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان.

 

د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د ۱۳۹۴ کال د پراختیايي بودیجې راپور ( د بودیجې حقیقي لګښت ۷۶ سلنه )

الف : د کډوالو وزارت غیر اختیاري پراختیايي بودیجه چې د UNHCR لخوا تمویل کیدله ۴38340 ډالره وه او د ماليي وزیر او د UNHCR  د مشر په امضا په تفاهم لیک کې راغلي .  له دغې پیسې ۴۲۷۱۶۹ ډالره يي لګول شوې چې د بودیجې ۹۷ سلنه جوړوي خو د یاد وزارت د پراختیايي پروژو په جدول کې غیر اختیاري پراختیايي بودیجه ۵۱۵۰۰۰ ډالره ښوول شوې چې د ۴۲۷۱۶۹ ډالرو لګښت يي ۸۳ سلنه جوړوي .

د یادولو ده چې د UNHCR لخوا وزارت سره 515000 ډالره نه بلکې ۴۳۸۳۴۰ ډالره ژمنه شوې وه چې د مالیي د وزیر او د کډوالو د وزیر لخوا هم لاسلیک شوی دی .

ب : د وزارت ټوله  پراختیايي اختیاري بودیجه ۲۵۰۴۴۰ ډالره وه چې په لاندې دوو برخو کې لګول شوې :

۱ - د کابل د باریک آب ښارګوټي د اوبو رسولو شبکه : یاده پروژه په 1394/3/16 نیټه اعلان ته تللې وه چې د آریانا ټرسټ ګروپ شرکت يي ګټونکی شو او هم مهاله د طوره باز وحدت شرکت لخوا په دې اړه شکایت و شو  د شاکي له قناعت وروسته وزارت و شو کړای چې د ۱۳۹۴ کال د تلې په ۶ مه په ۷۹۱۹۹۸۵ افغانۍ چې ۱۳۸۹۳۷ ډالره کیږي له ګټونکي شرکت سره تړون لاسلیک او د پروژې کار پیل کړي . د لیندۍ میاشتې پورې د اوبو رسولو د شبکې ۳۸ سلنه کار پای ته ورسید او شرکت د خپل ترسره کړي کار د پیسو غوښتنه وکړه (۳۰۰۹۵۹۴ افغانۍ چې ۵۲۸۰۰ ډالره سره برابره ده) . د ۱۳۹۴ کال د لیندۍ په ۲۵ مه د ماليي وزارت څخه د پیسو غوښتنه وشوه خو د موجوده کاري میکانیزم له امله په ۱۳۹۴کال کې د ماليي وزارت و نشو کړای چې یاد شرکت ته پیسې ورکړي .

۲ - د ښارګوټو د نمرو د خط اندازۍ په برخه کې او د ام البلاد بلخ شرکت  په اجرايي طلب کې په ټولیز ډول ۴۱۲۵۰ ډالره اجراات تر سره شوي . 

په دې سره د وزارت د ۱۳۹۴ کال د پراختیايي اختیاري بودیجې حقیقي لګښت په لاندې ډول دی :

الف : د کابل د باریک آب ښارګوټي د اوبو رسولو د شبکې د کار د پرمختګ له اړخه ۵۲۸۰۰ ډالره .

ب : د ښارګوټو د نمرو د خط اندازۍ او د ام البلاد بلخ شرکت د اجرايي طلب له اړخه د حقیقي بودیجې لګښت ۴۱۲۵۰ ډالره .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

د اختیاري پراختیايي بودیجې ټول حقیقي لګښت ۹۴۰۵۰ ډالره کیږي

پورتنیو څرګندونو ته پام سره د وزارت ټوله پراختیايي بودیجه ۶۸۸۷۸۰ ډالره کیږي چې له دغه ډلې ۵۲۱۲۱۹ ډالره يي لګول شوي او ۱۶۷۵۶۱ ډالره يي پاتې دي نو پر دې اساس ویلای شو چې وزارت په ۱۳۹۴ کال کې ۷۶ سلنه بودیجه لګولې .       

اختیاري او غیر اختیاري ټوله پراختیايي بودیجه او حقیقي لګښت يي چې د UNHCR او ماليي وزارت لخوا په ۱۳۹۴ کال کې کډوالو چارو وزارت ته په پام کې نیول شوې وه په جدول کې ښوول شوې

شمیره

د پروژې نوم

د پروژې څرنګوالی  

منظوري

ترسره شوي مصارف

د منظور شوي پیسو څخه پاتې مصارف

د مصرف فیصدي

1

د کډوالو په افتتاح شویو ښارګوټو کې د تخنیکي، اساسي او ټولنیزو خدماتوترسره کول

اختیاري

250440

94050

156390

38

2

د پلان جوړونې ، حقوقي او مجدد ادغام له چارو ملاتړ

غیر اختیاري

438340

427169

11171

97

ټوله بودیجه

688780

521219

167561

76

 

لکه څنګه چې د کابل د باریک آب د پروژې ټول ارزښت ۷۹۱۹۹۸۵ افغانۍ چې ۱۳۸۹۴۷ ډالرو سره برابره ده په لګښت کې اجرا شي او د اختیاري پراختیايي بودیجې د تطبیق فیصدي ۷۲ سلنه کیږي او ټوله اختیاري او غیر اختیاري پراختیايي بودیجې لګښت ۸۸ سلنه کیږي .