290 تن از مهاجرین افغان مقیم جمهوری اسلامی ایران و پاکستان ، در سال 1396 جهت ادای مراسم حج بیت الله شریف

.