فرمان ها در مورد توزیع زمین برای عودت کنندگان و بیجاشدها

فرمان 305 در مورد تشخیص وتوزیع زمین مناسب جهت ادغام مجدد و اعمار مسکن قابل استطاعت برای عودت کنندگان، بیجاشدگان داخلی و فامیل های شهدای نیروی های امنیتی و دفاعی کشور 

 

شماره  فرمان 

سال

1

فرمان 305 

7 سنبله 1397 
2

فرمان 297 در مورد عودت باعزت 

13جوزا 1383 
3

فرمان 104 در مورد توزیع نمرات زمین برای سرپناه عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی مستحق 

15 قوس 1384