آمریت امورمهاجرین ولایت دایکندی

آمریت امور مهاجرین ولایت دایکندی 118 فامیل بیجا شده را کمک توزیع نمود

 

آمریت امور مهاجرین ولایت دایکندی به همکاری موسسه(Unicef) و اداره مبارزه باحوادث طبیعی برای (118) فامیل بیجا شده ولسوالی گیزاب ولایت ارزگان و ولسوالی های اشترالی، پاتو و کجران این ولایت که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و درمرکز این ولایت جابجا شده بود. بعد از بررسی وسروی روز دوشنبه، 24 جدی سال روان کمک توزیع نمود.

این کمک ها شامل؛ از طرف موسسه(  Unicef) یک بسته کیت فامیلی آشپزخانه و ازطرف مبارزه مبارزه با حوادث طبیعی، (1) بوجی برنج 25 کیلویی برای هرفامیل باحضور داشت نماینده گان ادارات مربوطه توزیع گردید.

آمریت امور مهاجرین ولایت دایکندی 76 فامیل بیجا شده را کمک نمود

 

آمریت امور مهاجرین ولایت دایکندی به همکاری اداره مبارزه با حوادث برای (76) فامیل بیجا شده که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود، در مرکز و نقاط امن این ولایت جابجا شده بود. بعد از بررسی و سروی روز چهار شنبه، 12 جدی سال روان، کمک غیر نقدی توزیع نمود.

این کمک ها شامل؛ (1) بوجی برنج، (1) بوجی آرد، (10) کیلو روغن برای هر فامیل باحضور داشت نماینده اداره نامبرده توزیع گردید.

نزدیک با 40 خانواده بیجاشده در ولایت دایکندی کمک های نقدی و غیر نقدی توزیع شد

 

 

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت دایکندی به همکاری موسسه (ACF) و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان (UNHCR) برای 38 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی میرامور به مرکز این ولایت بیجاشده اند، کمک های نقدی و غیر نقدی توزیع نمود

سه شنبه 3 میزان سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانوادها از سوی موسسه (ACF) به مبلغ 24000 افغانی و از سوی (UNHCR) کمک های هم چون 2 تخته کمپل، 2 تخته ترپال، سطل آب خوری و دیگر وسایل مورد ضرورت خانه توزیع صورت گرفت .

 اداره امور مهاجرین ولایت دایکندی در سال 1396 در کنار سایر فعالیتها، برای 73 فامیل عودت کننده و بیجاشده آسیب پذیر به کمک دفتر جامعه مدنی افغانستان سرپناه اعمار نموده است.

همچنان، 40 نمره رهایشی به فامیل های مستحق توزیع و124 خانواده دیگر مستحق نمرات رهایشی شناسایی شده اند. حفر چاه عمیق سولری شهرک مهاجرین آن ولایت نیز اکمال و نل کشی آب به منازل آغاز شده است.

منبع افزوده است که مساعدت نقدی و لوژستیکی برای 126 خانواده به کمک نهاد های همکار در 5 بخش از 14 الی 30 هزار افغانی وکمک غیر غذایی شامل خیمه، ترپال، کمپل و سیت های آشپزخانه برای 185 فامیل توزیع شده است.

در بخش حالات اضطراری نیز مساعدت زمستانی برای 300 خانواده عودت کننده، بیجاشده و بی بضاعت به همکاری موسسات همکار آغاز شده است که شامل200 دالر و4 تخته کمپل برای هر فامیل میباشد.

اداره مذکور همچنان 29 فامیل عودت کننده را ثبت و راجستر و6 نفر آنها را جهت ادامه تحصیل به ریاست معارف آن ولایت معرفی نموده است. 

با ده ها خانواده بیجاشده در ولایت دایکندی مساعدت نقدی توزیع شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت دایکندی به همکاری موسسه (ACF) برای 132 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی گیزاب ولایت ارزگان و بخش های نا امن مرکزی این ولایت به بخش های امن مرکزی آن بیجاشده اند، مساعدت نقدی توزیع نمود .

دوشنبه 20 حمل سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها به مبلغ 30000 افغانی مساعدت نقدی توزیع صورت گرفت . 

 

اجراآت آمریت امور مهاجرین ولایت دایکندی

 • طی مراحل کروکی زمین  جای تعمیر رهایشی.
 • توزیع پنج نمره رهایشی برای عودت کنندگان مستحق
 • توزیع دوقطعه تعرفه بانکی.
 • درج (105)قطعه فورم اسناد مهاجرتی عودت کنندگان.
 • هماهنگی با رییس پلان وزارت  در رابطه به حفر چاه آب در شهرک.

اجراآت آمریت امور مهاجرین ولایت دایکندی مورخ16 حمل 95

 • توزیع پنج نمره رهایشی برای مستحقین آن.
 • توزیع دوقطعه تعرفه.
 • درج 45قطعه اسناد مهاجرتی عودت کنند گان در دیتابس معلوماتی.

اجراآت آمریت امور مهاجرین دایکندی مورخ 17 حمل 90

 1. صدور یک قطعه استعلام هویتی.
 2. توزیع یک قطعه فورم سرپناه.
 3. تکثیر مصوبه جلسه هماهنگی ورسیدگی یمشکلات ییجاشدگان وعودت کنندگان به آدرس شوراهای عضو .
 4. درج 35 قطعه اسناد مهاجرتی  عودت کنندگان  به دیتابس  عمومی اداره.
 5. اجرای مکاتب واصله واجام امور یومیه.

شهرک مهاجرین ولایت دایکندی افتتاح شد.

     شهرک مهاجرین ولایت دایکندی به تاریخ ۷ ثور سالروان توسط عبدالحق شفق والی و یکتعداد از مسولین و موسفیدان آنولایت افتتاح شد .

     آمر امور مهاجرین ولایت دایکندی به خبرنگار ریاست اطلاعات وارتباط عامه این وزارت گفت که شهرک مهاجرین این ولایت در منطقه بند، رمکک ، نیلی ،و مرکز دایکندی موقیعت دارد و ساحۀ ۱۱۸۰ جریب زمین را احتوا می کند .

     وی علاوه نمود که ساحۀ مذکور به اساس عقد پروتوکول میان وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان و اداره اراضی و حکم مقام ریاست جمهوری ، متعلق به این وزارت شده است .

     منبع گفت که با افتتاح شهرک یاد شده ، برای ۹ خانواده عودت کننده که اسناد عودت شان طی مراحل و تائید شده بود ، نمرات رهایشی در آن محل توزیع گردید.

آمر امور مهاجرین دایکندی ،مشکلات فعلی شهرک مهاجرین آنولایت را ، نبود آب و برق عنوان نمود .

در جریان سال ۱۳۹۳ ، ۵۸ فامیل و ۳۷نفر مجرد ، از خارج کشور به ولایت دایکندی عودت نموده اند .

تاریخ نشر: Apr 07, 2015 رده : عمومی

محمد امین آمر امورمهاجرین ولایت دایکندی به خبر نگار ریاست اطلاعات وارتباط عامه این وزارت گفت که بیشتر خانواده ها و افراد مذکور از کشور های ایران وپاکستان عودت نموده و از جانب این اداره ثبت و راجستر شده اند .

وی گفت که به کمک UNHCR و موسسه AODA ، برای ۳۰ فامیل ، به ارزش 28700 دالر امریکائی کورسهای زنبور داری و سواد آموزی چهار ماهه را در قریه سنگ موم مرکز این ولایت دایر و در پایان دوره آموزشی ، برای هر فامیل یک صندوق زنبور عسل همراه با وسایل مورد نیاز استحصال عسل از صندوق وهمچنان کتاب ، قلم ، کتابچه و چارت رهنما توزیع گریده است .

 محمد امین افزود که 495 پایه چراغ نوری را همراه با البسه برای 32 فامیل مستحق توزیع نموده و علاوه برآن 108 نفر از عودت کننده گان غرض ادامه تحصیل به ریاست معارف آن ولایت معرفی شده است .