ریاست امورمهاجرین ولایت کابل

نزدیک به 300 خانواده بیجاشده به منظور توزیع کمک های بشری در کابل سروی شد

 

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان با همکاری برخی از موسسات کمک کننده، طی هفته دوم ماه اسد سال روان، 278 خانواده بیجاشده را در مربوطات شهر کابل به منظور توزیع کمک های بشری سروی نمود.

عرایض این خانواده ها قبلا به ریاست امور مهاجرین ولایت کابل تحویل گردیده بود که سه در جلسه پیاپی کمیته تشخیص عرایض مورد بررسی قرار گرفته است.

تیم سروی از میان رقم یادشده 41 خانواده را مستحق توزیع کمک تشخیص داده که قرار است به زودی از سوی موسسه دی آر سی برای شان بسته های کمکی توزیع گردد.

همچنان در جلسه کمیته بررسی عرایض که به تاریخ 10 اسد برگزار گردید، عرایض 318 خانواده دیگر مورد بررسی قرار گرفت که از میان آن 32 خانواده مورد تایید قرار گرفتند.

ده ها خانواده بیجاشده در کابل از کمک های بشری مستفد گردید

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت کابل با همکاری اداره مهاجرت دانمارک(دی آر سی) به 48 خانواده بیجاشده در مربوطات شهر کابل پول نقد مساعدت نمود.

این کمک ها طی هفته اول ماه سرطان سال روان صورت گرفت که در جریان آن موسسه یادشده در یک توزیع به 37 خانواده برای هر خانواده 24 هزار افغانی، و در یک توزیع دیگر به 13 خانواده برای هر خانواده 12 هزار افغانی توزیع گردید.

این خانواده ها در اثر ناامنی ها از ولایات ناامن کشور به شهر کابل بیجا گردیده اند.

همچنان ریاست امور مهاجرین ولایت کابل در جلسه کمیته توزیع کمک ها در جریان هفته اول ماه سرطان برگزار گردید، عرایض 331 خانواده بیجاشده را به منظور تشخیص نیازمندی ها و توزیع کمک به آنان مطالعه و بررسی نموده و از میان آن 101 خانواده بیجاشده ولایت نورستان را مستحق سروی تشخیص دادند.

این اداره درسال 1396 ،967 نمره زمین رهایشی رابه مستحقین در شهرک باریک آب توزیع ،2,400 قطعه عریضه سایر متقاضیان زمین را ثبت و1,980 قطعه آنرا آماده کمیسون نموده است .

درگزارش آن ریاست علاوه شده است که اعمار 144 باب سرپناه به کمک دفتر NRC و موسسه ابرار در مربوطات شهرکابل و ولسوالی قره باغ جریان دارد و برای 200 تن از قشر اناث کورسهای خیاطی را به کمک UNDP دایر نموده است .

قابل ذکر است که از 4,852 فامیل عودت کننده، شامل 26,176 نفر در دفتر پذیرایی پل چرخی استقبال بعمل آمده و مساعدت 190 دالری UNHCR برای هر یک آنها توزیع و همچنان 172 تن آنها که مریضان شدید آسیب پذیر بودند از930 الی 19,950 افغانی مساعد ت UNHCR را دریافت نمودند.

همچنان برای 966 خانواده بیجاشده ولایات مرکزی و شرقی کشور و 6,147 فامیل عودت کننده و بی جاشده، مساعدت نقدی و لوژستیکی UNHCR، کمکهای غذ ایی و نقدی WFP و موسسه پاملرنه نیز تحت نظر آنریاست توزیع گردیده است .

در گزارش افزوده شده است که موسسه پاملرنه برای36 فامیل سیلاب زده ولسوالی سروبی و برای 20 فامیل بی جاشده ازولایت بغلان خیمه توزیع نموده و دفترIOM برای عودت کننده های ولایات بغلان، ننگرهار، پغمان ، پکتیا و لوگر مقیم کابل مساعدت نقدی 60 الی350 دالر و وسایل لوژستیکی را کمک کرده است .

در عین حال دفتر IRC نیز 561 فامیل بیجاشده از ولایات کندز، ننگرهار، بغلان، لوگر و کاپیسا رامساعدت نقدی به ارزش 30هزارافغانی برای هر خانواده نموده است .

به همین گونه موسسه داکار برای 200 خانواده بیجاشده بسته های صحی و برای 98 فامیل تشناب و مبرز را اعمار و موسسه اسلامیک ریلیف برای 236 فامیل بی جا شده مواد غیر ارتزاقی و برای 586 فامیل گوشت قربانی را توزیع نموده است .موسسه خیر عربستان سعودی نیزبرای 1800 فامیل گوشت قربانی توزیع کرده است .

ده ها خانواده بیجاشده در ولایت کابل از کمک های بشری مستفید شد

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت کابل با همکاری موسسه کمیته مهاجرت دانمارک(DRC) به 26 خانواده بیجاشده در آن ولایت کمک رسانی نمود.

در جریان این کمک ها که طی هفته اول ماه دلو در مربوطات شهر کابل صورت گرفت، به هر خانواده 26 هزار افغانی پول نقد توزیع در حضور نمایندگان دفتر والی کابل و ریاست امور مهاجرین توزیع گردید.

قرار است به این خانواده ها از طرف موسسه پاملرنه نیز بسته های کمکی توزیع گردد. 

نزدیک به دوهزار خانواده بیجاشده و عودت کننده در کابل از کمک های بشری مستفید گردید

ریاست  امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت کابل با همکاری ادارات کمک کننده بین المللی به یک هزار و 873 خانواده بیجاشده و عودت کننده بسته های کمکی توزیع نمود.

در جریان این کمک ها طی هفته دوم ماه جدی در ساحات مختلف شهر و ولسوالی های کابل صورت گرفته است، اداره برنامه غذایی جهان(WFP) به یک هزار و 618 خانواده مواد غذایی، موسسه کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان(UNHCR) به 226 خانواده پول نقد و موسسه پاملرنه به 29 خانواده بیجاشده دیگر وسایل آشپزخانه و البسه گرم مساعدت نموده است.

گفتنی است که اداره WFP به هر خانواده 113.5 کیلو آرد، 1.2 کیلو لوبیا و 1.2 لیتر روغن، موسسه UNHCR به هر خانواده 12 هزار افغانی و موسسه پاملرنه به هر خانواده سه تخته کمپل، یک عدد بالون گاز، سیت وسایل آشپزخانه و یک تخته ترپال توزیع نموده است. 

بیش از یک هزار خانواده بیجاشده در ولایت کابل کمک شد

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت کابل با همکاری موسسات بین المللی به یک هزار و 27 خانواده بیجاشده در نقاط مختلف کابل کمک رسانی نمودند.

این کمک ها طی هفته چهارم ماه قوس صورت گرفت، که در جریان آن موسسه (دی آر سی) به 27 خانواده و اداره برنامه غذایی جهان(دبلیو اف پی) به یک هزار خانواده پول نقد مساعدت نمودند.

گفتنی است که اداره (دی آر سی) به هر خانواده 24 هزار افغانی و اداره(دبلیو اف پی) به هر خانواده 12 هزار افغانی توزیع نموده است. 

نزدیک به یک هزار خانواده بیجاشده در ولایت کابل از کمک های بشری مستفید گردید

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت کابل با همکاری موسسات بین المللی، به 973 خانواده بیجاشده بسته های کمکی توزیع نموده است.

این خانواده ها در اثر ناامنی ها خانه های شان را در ولایات پروان، ننگرهار، میدان وردک و برخی ولایات دیگر ترک نموده و در نقاط مختلف شهر کابل بیجاشده اند.

موسسه (دی آر سی) به هر خانواده 26 هزار افغانی پول نقد، موسسه پاملرنه به هر خانواده سه تخته کمپل، بشکه آب و بسته وسایل آشپزخانه و موسسه داکار به هر خانواده یک بسته وسایل بهداشتی مساعدت نموده است.

گفتنی است که این کمک ها طی هفته اول ماه عقرب در مربوطات شهر کابل در حضور نمایندگان ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت کابل توزیع شده است.

ده ها خانواده بیجاشده در ولایات کابل و قندهار و کاپیسا کمک دریافت کردند

نمایندگی وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان در ولایات کابل و قندهار با همکاری موسسات بین المللی، به 77 خانواده بیجاشده بسته های کمکی توزیع نمود.

در جریان این کمک ها که در جریان هفته سوم ماه میزان صورت گرفت، 58 خانواده بیجاشده در ولایت قندهار و 19 خانواده دیگر در مربوطات شهر کابل بسته های کمکی پول نقد دریافت کردند.

به هر خانواده بیجاشده در شهر کابل از سوی موسسه دی آر سی 18 هزار افغانی توزیع گردیده است. 

همچنان آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت کاپیسا با همکاری موسسه دی آر سی روز شنبه 22 میزان به 8 خانواده بیجاشده در آن ولایت پول نقد توزیع نمود. 

فعالیت درروز چهارشنبه 28 میزان

160 خانواده بیجا شده در کابل مساعدت شد

در پروسه مساعدت های نقدی برای 200 خانواده بیجا شده در کابل روز چهارشنبه 28 میزان 160 خانواده تحت پوشش این کمک ها قرار گرفت.

مسئولین ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت کابل در این مورد گفته است که خانواده های کمک شده در ساحه سرکوتل شهر کابل زندگی می نمایند.

موسسه پاملرنه در هماهنگی با ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت کابل در جریان این کمک ها برای هر خانواده 10 هزار افغانی پول نقد توزیع می نماید.

همچنان ریاست امور مهاجرین کابل گفته است که تا کنون از میان 2 هزار و 188 خانواده ثبت شده بیجا شدگان ولایت کندز 1669 خانواده سروی گردیده و طی 4 روز 45 خانواد دوباره به  ولایت کندز برگشته اند. 

فعالیت ریاست امور مهاجرین ولایت کابل به تاریخ 16 اسد

-  خط اندازی 120 نمره در شهرک باریک آب.

اجراآت مورخ 3 اسد 1395

-         7خانواده عودت کننده و بیجا شده را که شامل بخش نهایت آسیب پذیر( PSN ) بود در ولسوالی های قره باغ، میربچه کوت و کلکان سروی و از میان آنها 4 خانواده تا یید شد.

-          عرایض ۹۵ خانواده بیجا شده ولایات کندز، ننگرهار و بغلان ، بعد از تائید کمیته ارزیابی به موسسات OCHA، UNHCR، و ریاست عمومی بیجاشده گان داخلی وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان راجع شد. 

 

-         30 تن زنان که در بخش های خیاطی و آرایش تحت آموزش قرار داشتند فارغ و برای شان تصدیق نامه توزیع گردیده است. 

فعالیت روز های 21 و 22 سرطان سال 1395

-         ثبت ۲۲ فامیل ،شامل 92 نفرمهاجرعودت کننده از پاکستان .

-         اخذ عرایض ۵۶ خانواده بیجا شده ازولایت کاپیسا ،غرض مساعدت.

 

-         معرفی ۱۰ فامیل بیجاشده ازولایت غور به ناحیه هفتم شهر کابل ،غرض برگشت داوطلبانه  به ولایت مربوطه شان به دفاتر UNHCR و OCHA .

فعالیت ریاست مهاجرین کابل

عبدلرحمن شمس رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان کابل گفته است که این اداره روز شنبه هفته جاری برای ۴ تن ازمراجعین فورم عدم سرپناه توزیع نموده فورم سه ۳ تن دیگر را بعد از طی مراحل دریافت نموده است.

همچنان ریاست امور مهاجرین کابل ۱۶۴ فامیل بیجاشده ولایات ننگرهار، لغمان و کنر را به کمیته ارزیابی معرفی نموده است.

فعالیت ریاست مهاجرین کابل

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت کابل روز دوشنبه هفته ای جاری عرایض 39 خانواده بیجا شده را برای مساعدت مورد تایید قرار داده و لیست آنان را جهت سروی به موسسات همکار بین المللی ارسال کرده است.

همچنان ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان کابل روز دوشنبه برای 5 نفر عودت کننده فورم عدم سرپناه توزیع نموده است. 

ریاست مهاجرین کابل: در 20 روز اخیر 92 خانواده عودت کننده به ثبت رسیده است

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت کابل در گزارش اخیر خود گفته است که در 20 روز اخیر 92 خانواده که 456 نفر را شامل می شود از کشور پاکستان به صورت داوطلب به کشور برگشته اند.

رئیس امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت کابل گفته است که این خانواده باشندگان اصلی کابل و سایر ولایات بوده اند که در این ریاست به ثبت رسیده است. 

ریاست امور مهاجرین ولایت کابل از بازگشت 22 خانواده مهاجر خبر داد  

به اساس معلومات واصله ازریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت کابل طی دو روز اخیر هفته ای گذشته و شنبه هفته جاری، 22 خانواده مهاجر که تعداد افراد آن به 70 تن می رسد از کشور پاکستان به وطن عودت نموده است.

همچنان 79 تن از فامیل های بیجاشدگان ولسوالی ولایت کاپیسا و لوگر و 9 خانواده بیجا شده ولایت ننگرهار را ،آنریاست غرض مساعدت به موسسه هماهنگی کمک های بشری ملل متحد OCHA  معرفی نموده است.

اجراآت ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت کابل مورخ 10 / 1 / 1395

 • ثبت 70 قطعه اسناد در شعبه دیتابیس
 • راجستر 4 فامیل عودت کننده شامل 21 نفراز پاکستان.

راجستر بیش از 5 هزار خانواده عودت کننده در دفتر ساحوی انکشمنت سنتر پل چرخی

5 هزار و 806 فامیل عودت کننده در جریان سال 2015 مطابق 11 جدی 1393 الی 12 جدی  1394 در دفتر ساحوی انکشمنت سنتر پلچرخی  ثبت و راجستر شده اند.

به اساس معلومات واصله از ریاست امور مهاجرین ولایت کابل از جمله 5 هزار و 806 خانواده های مذکور 5 هزار و 708 فامیل از پاکستان ومتباقی از سایر کشورها در جریان سال گذشته میلادی به کشور عودت نموده نموده اند .

به گفته منبع در دفتر ساحوی پل چرخی همراه خانواده های عودت کننده مصاحبه صورت گرفته ،قضیه های PSN ایشان مورد ارزیابی قرار گرفته همچنان علاوه از تدریس مسایل حقوقی مرتبط به وضعیت آنها ،کرایه راه و مساعدت نقدی UNHCR  برای هرفرد ایشان توزیع ودر رابطه به خطرات ماین معلومات به آنها ارائه گردیده است.

 

اجراآت ریاست امور مهاجرین ولایت کابل از تاریخ 21 الی 30 قوس

 • راجستر 21 فامیل عودت کننده داوطلب.
 • توزیع ملکیت زمین برای دونفر مستحق.
 • ثبت 82 قطعه اسناد گروپ H1 در دفتر دیتابیس.

گزارش ریاست امور مهاجرین ولایت کابل از تاریخ ۱۵ الی ۲۳ عقرب

 • سروی وشناسائی ۳۰۱۹ خانواده نیازمند ،غرض توزیع کمک.
 • سروی ۲۴۰۰ خانواده بی جاشده از ننگرهار،لوگر وکاپیسا ،غرض دریافت کمک.
 • ثبت یک خانواده عودت کننده داوطلب.

فعالیت ریاست امور مهاجرین ولایت کابل از 1 الی 8 عقرب

 • سروی بی جا شده گان کندز در نواحی 4 الی 17 به کمک سایر نهاد های همکار.
 • ثبت وراجستر یک فامیل عودت کننده 8 نفری ویک نفر عودت کننده آسیب پذیر .

فعالیت ریاست امور مهاجرین ولایت کابل در ربع سوم سال 1394

 • اشتغالزائی به کمک موسسه DRC برای 150 مرد و 100 نفر زن .
 • اعمار شلتر برای 150 خانواده در ناحیه 13 .
 • 104 خانواده در ولسوالی های ده سبز،بگرامی وناحیه 12 به کمک NRC , UNHCRو WHH .
 • ثبت نام 83 خانواده عودت کننده داوطلب و460 نفر مجرد.
 • معرفی 8 عودت کننده ذکور واناث غرض ادامه تحصیل به مراجع زیربط.
 • معرفی 25 خانم آسب پذیر عودت کننده به پروژه PSN .
 • مساعدت گندم برای 1039 فامیل .
 • توزیع گوشت قربانی برای 2950 خانواده.

گزارش ریاست امورمهاجرین ولایت کابل از تاریخ ۸ الی ۱۵ سنبله ۱۳۹۴

 • سروی ۱۴۵ خانواده بی جا شده مربوط ولایت ننگرهاربه همکاری موسسات ویستا اوچا وداکار.
 • سروی مقدماتی ۱۹۲ خانواده بیجا شده ولایات بغلان ،ننگرهار وبعضی ولایات دیگر به همکاری یونسیار.
 • معرفی ۷۵ خانواده بیجا شده ولایت بامیان به کمک یونسیار.
 • معرفی ۲۴۷ خانواده مربوط ولسوالی های ولایت ننگرهار غرض دریافت کمک.
 • یکنفر عودت کننده شدیداً آسیب پذیر راجستر وبخاطر کمک به موسسه APA اعزام گردید.
 • ثبت ۱۱ فامیل عودت کننده .

فعالیتهای کاری ریاست امور مهاجرین کابل از تاریخ ۲۵ ساد الی ۷ سنبله ۱۳۹۴

 • معرفی ۳ تن عودت کننده غرض ادامه تحصیل به وزارت معارف و ۵ تن عودت کننده شدیداً آسیب پذیر غرض کمک وتداوی به موسسه APA.
 • ثبت وراجستر ۳۴ فامیل عودت کننده داوطلب.
 • سروی ۲۰۰ خانواده بیجا شده از ولسولی چهار دره ولایت کندز به نواحی شش  وده کابل در هماهنگی وامکانات موسسه ویستا.
 • سروی ۱۴۰ خاواده بی جاشده از ولسوالی های ولایت ننگرهار به نواحی ۱۲و ۲۱ ولایت کابل.
 • معرفی ۶۷۸ خانواده بیجاشده ولایات ننگرهار،کندز،کاپیسا،غور به اداره یونسیار غرض مساعدت.
 • توزیع گندم مساعدت دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای۳۶۰ خانواده در شهرک استاد خلیل الله خلیلی و ۳۲۹ خانواده در پروژه السگان واقع باریک آب.

فعالیتهای های کاری ریاست امور مهاجرین ولایت کابل از تاریخ اول الی 7 اسد 1394

 • 397 فامیل از ولایات ننگرهار ،بغلان ،کندز به ولایت کابل بی جا شده اند که از جمله 197 خانواده آنها سروی گردیده و 60 فامیل آنها در مرحله اول غرض دریافت مساعدت به UNHCR معرفی شدند.
 • از وضعیت خانواده های بی جا شده درساحه پلچرخی وتنگی غارو بازدید بعمل آمده ومشکلات آنها به مقام وزارت امور مهاجرین وموسسات کمک کننده اطلاع داده شده است.
 • 80 خانواده تقاضای دریافت مساعدت را نموده اند و موضوع به اطلاع مقامات وزارت امور مهاجرین رسانیده شده است.

فشرده فعالیت های ریاست امورمهاجرین ولایت کابل ازتاریخ ۲۰ الی ۳۱ سرطان ۱۳۹۴

تاریخ نشر: Jul 29, 2015 رده : عمومی
 • سروی ۳۱ فامیل بی جا شده از ولسوالی اچین ولایت ننگرهار به نواحی ۸، ۱۲ ولسوالی بگرامی ولایت کابل.
 • ادامه سروی ۵۰۰ خانواده بی جا شده از ولسوالی های شینوار مهمند ولایت ننگرهار.
 • بازدید از وضعیت خانواده بی جاشده درساحات شهرک پولیس ،نساجی ،بگرامی ،ناحیه ۱۲ وناحیه ۱۰ شهرکابل وتدویر جلسات بامسولین UNHCR وموسسه اوپا رفع مشکلات خانواده های یا شده.

گزارش ریاست امور مهاجرین ولایت کابل از تاریخ 15 الی 23 سرطان 1394

 • دو نفر عودت کننده آسیب پذیر مریض ، راجستر و به موسسه APAکه مربوط UNHCR می باشد بعد از کمک معرفی شدند .
 • سه فامیل عودت کننده داوطلبانه ،  شامل 7 مرد و 9 زن ثبت و راجستر شدند .
 • 44 خانواده بی جاشده از ولسوالی بتی کوت ولایت ننگرهار به ناحیه 12 شهر کابل سروی گردیده اند .

فعالیت های کاری از تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱ الی ۱۳۹۴/۴/۱۰

 • به تعداد 3 تن عودت کننده از کشور ایران جهت ادامه تحصیل به ریاست معارف ولایت کابل معرفی گردیده اند .
 • برای چهار تن از نابینایان که قبلاٌسروی گردیده بودند از طرف UNHCR به هر کدام شان مبلغ 350دالر امریکائی تحت نظر این اداره کمک صورت گرفته است .
 • برای یکنفر شدیداً آسیب پذیر که قبلاً سروی گردیده بود به ارزش مبلغ 100 دالر امریکائی مواد خوراکی توسط موسسه APAخریداری و مساعدت شد .
 • بتعداد 51 فامیل عودت کننده که 118 تن مرد و 140 تن زن جمله 258 می شود طور داوطلبانه به وطن عودت نموده و در این اداره ثبت و راجستر شد .
 • برای 5 فامیل که قبلاً مستحق یک نمره زمین شناخته شده بودند و 40% کار بالای نمرات خود نموده اند از طریق این ریاست سند ملکیت توزیع گردید .
 • 57 خانواده بی جاشده از ولایات کندز و کاپیسا به ناحیه 5 شهر کابل به همکاری موسسه ویستا سروی و جداول شان به اداره UNHCRگسیل شد.
 • برای 59 خانواده در ساحه گوسفندره و 50 خانواده درناحیه 12شهر کابل از طرف موسسه داکار وتحت نظر این اداره،کمک های اولیه وبهداشتی توزیع گردید.

گزارش ریاست امور مهاجرین ولایت کابل از تاریخ ۱ الی ۸ جوزا ۱۳۹۴

- دونفر عودت کننده شدیداً آسیب پذیر در کیس PSN راجستر و به موسسه APA که مربوط یونسیار می باشد غرض تداوی معرفی واعزام گردید.

- برای یک تن عودت کننده مقیم دشت برچی در هماهنگی با این اداره، از طرف APA مربوط UNHCRمبلغ 200 دالر امریکائی بخاطر تجارت کوچک کمک صورت گرفت است .

- 25 فامیل مهاجر که طور داوطلبانه عودت کرده و شامل 72 تن مرد و 65 تن زن بودند راجستر شدند .

- 5 قطعه سند ملکیت موقت برای کسانیکه زمین های شان را 30 فیصد اعمار نموده اند توزیع گردید.

- 500 خانواده بی جاشده ساحات از بین تیزین و جکدلک که از اثر نا امنی در ولسوالی سروبی جابجا شده بودند سروی و از جمله 350 خانواده مستحق شناخته شدند.

- 80 خانواده بی جاشده ولسوالی تگاب که در ناحیه 12 مسکن گزین شده اند سروی و 79 خانواده آنها مستحق شناخته شدند.

ریاست امور مهاجرین و لایت کابل در هفته چهارم ماه ثور ۱۳۹۴ ، ۸۹۹ خانواده در مربوطات این ولایت را سروی و ۳۵فامیل عودت کننده را ثبت نموده است .

تاریخ نشر: May 30, 2015 رده : عمومی

عبدالرحمن شمس رئیس امور مهاجرین ولایت کابل به خبرنگار ریاست اطلاعات و ارتباط این وزارت گفت که از تاریخ ۲۵ الی ۳۱ ثور ۱۳۹۴، ۵۰۷ فامیل بی جاشده از ولایت لوگر به نواحی ۷، ۸ و ولسوالی بگرامی کابل از طرف این اداره سروی و از جمله ۳۰۱ خانواده آنها مستحق کمک شناسائی گردید.

وی علاوه نمود که همچنان ۲۹۳ فامیل بی جاشده از ولسوالی سروبی نیز سروی و از میان آنها ۴۱ فامیل مستحق مساعدت شناسائی شدند .

سمس گفت که در مدت یاد شده ۳۵ فامیل ۲۰۰ نفر و اناث طور داوطلبانه از پاکستان عودت نمودن و از طرف این اداره ثبت و راجستر گردیده و ۵ نفر آنها که آسیب پذیر جدی بودند ، در کیس PSN را جستر و غرض تداوی به موسسه APA  معرفی شدند .

وی افزود که در جریان هفته یاد شده ، نمرات رهایشی ده خانواده به دلیل تغیر نقشه تفصلی ، تعدیل گردید است .

فعالیت کاری ریاست امور مهاجرین کابل از تاریخ ۸ الی ۱۵ ثور ۱۳۹۴

- برای ۶ نفر سند ملکیت زمین رهایشی توزیع شد.

- دونفر عودت کننده مریض ، غرض تداوی به موسسه APA ویکنفر دیگر به شفاخانه وزیر محمد اکبر خان معرفی گردید.

۳۸ فامیل عودت کننده ثبت و راجستر گردید

تفاهم نامه اعمار ۱۵۰ باب شلتر میان ریاست امور مهاجرین ولایت کابل و موسسه NRC ، اخیراً به امضاء رسید .

تاریخ نشر: May 12, 2015 رده : عمومی

به اساس معلومات عبدالرحمن شمس رئیس امور مهاجرین ولایت کابل ، موسسه NRC ، مطابق تفاهم نامۀ که در جریان هفته دوم ماه ثور 1394 با آن اداره عقد نموده 150 باب شلتر را در مربوطات ناحیه 13 شهر کابل ، در جریان سالروان اعمار می نماید .

شمس گفت که شلتر های مذکور برای آنعده زنان بیوه ، خانواده های بی سرپناه ، بی بضاعت و آسیب پذیر توزیع می شود  ،که از طرف هئیت مؤظف سروی و شناسائی شده باشند .

منبع  ،معرفی دوتن عودت کننده را غرض ادامه تحصیل به وزارت معارف ثبت و راجستر 80 خانواده را که خواهان تعدیل نمرات رهایشی خویش بودند ، از فعالیت های کاری آنریاست در جریان هفته دوم ماه ثور خوانده و علاوه نمود که در مدت یاد شده 28 فامیل از ساکنین ولایت کابل که شامل 144 نفر بودند از پاکستان طور داوطلبانه به وطن برگشت نموده اند .

بیست خانواده مهاجر افغان از تاریخ ۲۹ حمل الی ۹ ثور ۱۳۹۴ از پاکستان به کابل عودت نموده اند .

تاریخ نشر: May 04, 2015 رده : عمومی

به اساس معلومات عبدالرحمن شمس رییس امور مهاجرین ولایت کابل ، خانواده های مذکور شامل ۹۹ نفر بودند ، که طور داوطلبانه از پاکستان عودت نموده و در دفتر ساحوی انگشمنت سنتر ( مرکز ثبت نام ) واقع پلچرخی راجستر شده اند .

وی در ارتباط به فعالیتهای آن اداره د رجریان هفته اول ماه ثور گفت که باتدویر کمیسیون توزیع زمین ، نمرات ۱۹ نفر تعدیل و ۹ نفر دیگر مستحق زمین شناسائی شدند.

همچنان د رکمپ های بی جاشده ها واقع چهار راهی قمبر، پل کمپنی و قصبه ده باب خیمه غرض برنامه آموزشی برای اطفال بی جاشده ها که از طرف موسسه اطفال کشور کانادا تطبیق خواهد شد نصب گردیده است .

وی ، اجرای تعرفه پولی برای ۴ نفر را که مستحق زمین شناسائی شد ه بودند ، معرفی دو نفر راغرض ادامه تحصیل به وزارت معارف و معرفی یک عودت کننده را غرض تداوی به موسسه APA ، از کارکرد های آن اداره در معیاد یاد شده خواند .

 بیش ازیکصد نفر مهاجر از تاریخ ۲۴ الی ۳۱ حمل ۱۳۹۴ ، طور داوطلبانه از پاکستان به کابل عودت نموده اند .

تاریخ نشر: Apr 27, 2015 رده : عمومی

به اساس معلومات ریاست امو رمهاجرین و عودت کننده گان ولایت کابل به ریاست اطلاعات و ارتباط عامه این وزارت ، افراد مذکور که شامل ۲۳ فامیل می شدند ، از پاکستان به کابل عودت نموده و بعد از اخذ کرایه ترانسپورتیشن روانه محلات اصلی خویش در مربوطات این ولایت شدند.

منبع گفت که همچنان در مدت یاد شده ، دو نفر عودت کننده ها از طریق آن اداره غرض ادامه تحصیل به وزارت معارف و یکنفر دیگر غرض تداوی به شفاخانه معرفی شده اند . علاوه برآن ۷۶خانواده بی جاشده از ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا به ناحیه ۱۲ شهر کابل ، توسط کارمندان موظف سروی و از وضعیت نا مناسب آنها به مراجع زیربط خبر داده اند .

کارمندان دفتر انگشمنت سنترریاست امورمهاجرین ولایت کابل اسناد عودت بیش از ۷۰۰۰ نفرعودت کننده را ظرف یک سال ثبت وراجسترنموده اند .

تاریخ نشر: Mar 23, 2015 رده : عمومی

عبدالرحمن شمس رئیس امورمهاجرین ولایت کابل به خبرنگارریاست اطلاعات وارتباط عامه این وزارت گفت که 5 کارمند موظف این ریاست دردفترانگشمنت سنتر(محل تجمع عودت کننده گان واقع پلچرخی) ازتاریخ ۱۱ جدی ۱۳۹۲ الی ۱۱جدی ۱۳۹۳ اسناد عودت ۷۰۶۹ نفرعودت کننده ( که شامل ۱۰۷۶ خانواده ) را ازپاکستان ،ایران وبعضی کشورهای دیگرراثبت وراجسترنموده اند.

شمس علاه نمود که اسناد عودت کننده ها بمنظوردریافت نمرات رهائشی ،مساعدت ،رسیده ګی به  مسایل حقوقی ،تداوی ،رهنمایی ازخطرات ماین وتهیه غذا برای یک شب ثبت  وطی مراحل می گردد وعلاوه برآن اشخاص آسیب پذیرآنهانیزمشخص می شوند.

به اساس معلومات عبدالرحمن شمس ازجمله عودت کننده های مذکور،۳۳۲ فامیل شامل ۱۵۶۴ نفرازولایت کابل و۷۴۴ فامیل شامل۳۵۰۵ نفرازبرخی ولایات دیگرکشوربوده که غرض استفاده ازخدمات یادشده به دفترمذکورثبت شده اند.

وی گفت که بعدازاجراآت یادشده ،عودت کننده هابه ریاست ها ومراجع زیربط وزارت امورمهاجرین وبه سایرنهاد ها معرفی می شوند .

کارکرد ریاست امورمهاجرین ولایت کابل از تاریخ ۱۵ الی ۲۲ حمل ۱۳۹۴هجری .

تاریخ نشر: Apr 13, 2015 رده : عمومی

-  طی مراحل اسناد ۲۹ فامیل مهاجر عودت کننده که شامل ۲۷۵ نفر ذکور واناث بودند .

- عرایض اهالی ولسوالی پغمان که در مورد اعمار شلتر، کورسهای حرفوی و پل پلچک بوده به موسساتNRC ، DRC و UNHCR جهت اجراآت بعدی ارسال شد .

-  شش قطعه سند توزیع زمین برای مستحقین توزیع شد .

-  سروی خانواده های که از اثر نا امنی از محلات شان بی جا و در مربوطات ولایت کابل جابجاشده اند به همکاری موسسه ویستا صورت گرفت و در نتیجه از جمله ۲۱۰ خانواده ۷۰ فامیل مستحق مساعدت شناخته شدند.

- از وضعیت خانواده های بی جاشده در ساحه کمپنی که از جریان توزیع مساعدت شکایت داشتند بازدید بعمل آمده و قناعت آنها فراهم شد .

      

برای ۶۵۰ خانواده بی جاشده درساحات مختلف شهرکابل طی هفته اول سال ۱۳۹۴ ازطریق ریاست امورمهاجرین وعودت کننده گان ولایت کابل مساعدت صورت گرفته است .

تاریخ نشر: Mar 29, 2015 رده : عمومی

محمدحفیظ ندیم آمر حالات اضطراری ریاست امورمهاجرین وعودت کننده گان ریاست کابل به خبرنگارریاست اطلاعات وارتباط عامه این وزارت گفت که برای ۶۵۰ خانواده بی جاشده ازولسوالیهای تگاب واله سای  ولایت کاپیسا در مربوطات ولسوالیهای بگرامی ، ده سبز وبرخی نواحی شهر کابل از طرف UNHCRتحت نظراین اداره مساعدت صورت گرفت .

به گفته ندیم مساعدت یادشده برای هرخانواده ،  دوبوری گندم ، دوبوری  ذغال ،وسایل آشپزخانه وترپال بود .

وی افزود که نظر به سروی انجام شده ۱۲۴۰خانواده ازولسوالیهای یادشده ولایت کاپیسا به کابل بی   جاشده اند و ۹۵۰ خانواده آنها قبلاً ازهمچو مساعدت مستفید شده بودند.

منبع گفت که این اداره بخاطرسروی و مساعدت بی جاشده های چهاراهی قمبر از دفتر OCHA ، غرض مساعدت خانواده های آسیب دیده از اثر حوادث طبعیی ازIOM وجهت کمک به ۴۳ خانواده بی جاشده از ولسوالی قره باغ از UNHCR  تقاضای همکاری ومساعدت را نموده است.

به ارزش 2 ملیون دالر مساعدت عربستان سعودی برای بی جاشده ها بتاریخ ۱۳۹۳/۶/۵ از طریق وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان آغاز شد .

تاریخ نشر: Sep 02, 2014 رده : عمومی

در مرحله اول 2700 خانواده بی جاشده در سیزده ناحیه شهرکابل از این مساعدت که شامل آرد، برنج، روغن ، چای و پکنیک گاز می باشد مستفید خواهند شد .

در مراحل بعدی برای 90 هزار نفر که شامل 16 هزار خانواده می شوند در 6 ولایت همچو مساعدت صورت میگیرد .

داکتر جماهیر انوری وزیر امور مهاجرین و عودت کننده گان در آغاز این برنامه از همکاری و مساعدتهای دوامدار عربستان سعودی قدردانی نموده گفت که مساعدت فعلی به ارزش 2 ملیون دالر از کمکهای بلاعوض عربستان سعودی است که برای بی جاشده ها توزیع میگردد .

سفیر عربستان سعودی مقیم کابل نیز در آن مراسم صحبت نموده گفت که به اساس دستور خادم حرمین شریفین ، شاه عبدالله بن عبدالعزیز ، پادشاه عربستان سعودی ، 2 ملیون دالر بمنظور کمک برای 90 هزار نفر بی جاشده ، بخصوص در ولایات شمال افغانستان ، اختصاص یافت و سفارت عربستان سعودی در کابل غرض توزیع مساعدت تهیه شده با وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان توافقنامه ای را امضا نموده که مطابق به آن افراد یادشده از این مساعدت مستفید خواهند شد .

وی علاوه نمود که دولت عربستان سعودی همچو گذشته در کنار دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار داشته و متعهد به دوام کمکهای خویش بمردم افغانستان است .

گفتنی است که عربستان سعودی همه ساله مساعدتهای خود را از طریق وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان بدسترس عودت کننده ها و بی جاشده ها قرار داده است

براي هشصدخانواده بي جاشده درشهركابل ، مساعدت موسسه خيريهْ بين المللي عربستان سعودي امروزشنبه 7 سرطان ،ازطريق وزارت امورمهاجرين وعودت كننده گان توزيع شد .

تاریخ نشر: Jun 30, 2014 رده : عمومی

مساعدت ياده شده براي هرخانواده شامل 2كيلوبوره ،5 كيلو برنج ، 3 كيلوروغن ، 2 كيلوچاي ودوكيلوآرد بوده .

كمك مذكوربراي 600خانواده بي جاشده ازولايات هلمند،كاپيساوارزگان درجوارفابريكه نساجي بگرامي ولايت كابل وبراي 200خانواده بي جاشده ديگردرمقروزارت امورمهاجرين وعودت كننده گان ، درحضورداشت داكترجماهيرانوري وزيرامورمهاجرین وعودت کننده گان ومسؤل موسسه خيريه بين المللي عربستان سعودي دركابل توزيع شده .

موسسه مذكوردرنظرداردبراي هفتصدخانواده ديگرنيزهمچون مساعدت راتوزيع نمايد.

 به گفته مسؤلين موسسه يادشده مواد كمكي يادشده درمجموع 41950 دالرامريكائي ارزش دارد.

بیش از 900 خانواده عودت کننده و بیجاشده در کابل کمک دریافت کردند

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت کابل با همکاری اداره پروگرام غذایی جهان(WFP) روز شنبه 23 ثور به 917 خانواده بیجاشده و عودت کننده کمک نمودند.

در جریان این کمک ها اداره WFP به 561 خانواده عودت کننده پول نقد و به 2566 خانواده بیجاشده مواد غذایی در حضور نمایندگان ریاست امور مهاجرین ولایت کابل مساعدت نموده است.

به گفته مسئولین ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت کابل، در جریان کمک های یادشده به هر خانواده عودت کننده 6 هزار افغانی و به هر خانواده بیجاشده 200 کیلو آرد، 16 لیتر روغن، 14 کیلو دال و یک کیلو نمک توزیع گردیده است. 

در همین حال گزارش ها از ولایت بلخ نیز می رساند که تیم مشترک ریاست امور مهاجرین آن ولایت با همکاری ادارات کمک کننده بین المللی روز شنبه، 31 خانواده بیجاشده را در آن ولایت سروی و از میان آن 2 خانواده را برای دریافت کمک مورد تایید قرار داده است.