آمریت امورمهاجرین ولایت کاپیسا

آمریت امور مهاجرین ولایت کاپیسا 300 فامیل بیجا شده را کمک توزیع نمود

 

آمریت امور مهاجرین ولایت کاپیسا به همکاری موسسه ریاست حالات اضطراری وزارت دفاع برای (300) فامیل بیجا شده دره افغانیه ولسوالی نجراب که در اثر جنگ و ناامنی بیجا شده بود و در مرکز و نقاط امن این ولایت جابجا شده بود. بعد از بررسی وسروی روز یک شنبه، 23 جدی سال روان کمک توزیع نمود.

این کمک ها شامل؛ (1) بوجی برنج، (1) بوجی لوبیا، (10) لیتر روغن برای هر فامیل باحضور داشت موسسه نامبرده توزیع گردید.

آمریت امور مهاجرین ولایت کاپیسا 42 فامیل بیجا شده را کمک نمود

 

آمریت امور مهاجرین ولایت کاپیسا به همکاری موسسه (DRC) به( 42 )فامیل بیجا شده ولسوالی های الاسای، تگاب و نجراب این ولایت که در اثر جنگ و ناامنی بیجا شده بود و در مرکز این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز یک شنبه، 9 جدی سال روان، کمک نقدی توزیع نمود.

این کمک ها شامل؛ پول نقد مبلغ (30000) افغانی باحضور داشت نماینده موسسه نامبرده توزیع گردید.

آمریت امور مهاجرین ولایت کاپیسا 348 فامیل بیجا شده را مساعدت نمود

 

آمریت  امور مهاجرین ولایت کاپیسا به همکاری موسسه (UNHCR) برای 348 فامیل بیجا شده ولایات( لغمان، بغلان، تخار و پروان و ولسوالی های الاسای، نجراب و تگاب) که در اثر جنگ و ناامنی بیجا شده بود ودر مرکز و نقاط امن این ولایت جابجا شده بود، روز چهار شنبه، 7 قوس سال روان، بعد از بررسی و سروی کمک نقدی توزیع گردید.

این کمک ها شامل؛ پول نقد مبلغ (200) دالر آمریکایی باحضورداشت نماینده موسسه نامبرده توزیع گردید.

300خانواده بیجاشده در ولایت کاپیسا کمک های غذایی دریافت نمود

 

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت کاپیسا به همکاری اداره مبارزه با حوادث طبیعی و ریاست اقتصاد برای 300 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی تگاب به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت های بشردوستانه توزیع نمود.

یک شنبه 8 میزان سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها مساعدت های هم چون، 100 کیلو آرد، 32 کیلو برنج، 10 کیلو روغن، 2 کیلو نمک و  دیگر وسایل مورد ضرورت خانه توزیع صورت گرفت .

 توزیع کمک های بشری توسط آمر امور مهاجرین ولایت کاپیسا به بیجاشدگان

این اداره در جریان سالروان، 166 خانواده عودت کننده و بیجاشده را مساعدت نموده است .

گزارش آمریت امورمهاجرین و عودت کننده گان ولایت کاپیسا حاکیست که درسال روان 63 خانواده به آنولایت عودت نموده 1003 فامیل به علت ناامنی ازمحلات شان بی جاشده اند.

از جمله خانواده های یادشده برای 166 فامیل مساعدت های خوراکی، غیرخوراکی و نقدی موسسات DRC

DACAAR، WFPو UNHCR از طریق آن اداره توزیع شده است.

همچنان 55 تن از اطفال وجوانان عودت کننده غرض ادامه تحصیل بریاست معارف آن ولایت معرفی گردیده اند.

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت کاپیسا به همکاری اداره سره میاشت برای 305 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی تگاب به مرکز این ولایت بیجاشده اند، بسته های کمکی توزیع نمود

یک شنبه 29 دلو سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها مساعدت های هم چو، 75 کیلو برنج، 25 کیلو لوبیا، 15 لیتر روغن، 7 کیلو بوره، یک کیلو چایی، 7 تخته کمپل، 1 تخته ترپال و بسته های آشپزی توزیع صورت گرفت

 

نزدیک با 150 خانواده بیجاشده در ولایت کاپیسا مساعدت نقدی دریافت نموده اند

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت کاپیسا به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) برای 146 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های تگاب، نجراب و السایی به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت نقدی توزیع نمود .

شنبه 9 جدی سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها به مبلغ 12000 افغانی مساعدت نقدی توزیع صورت گرفت . 

با خانواده های بیجاشده در ولایت های کاپیسا و سمنگان کمک های بشردوستانه صورت گرفت

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت سمنگان به همکاری موسسه (MPU) برای 80 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های دره صوف بالا به مرکز  این ولایت بیجاشده اند، مساعدت های هم چو 3 تخته کمپل، 2 تخته ترپال، یک عدد بالون گاز و دیگر وسایل مورد ضرورت خانه توزیع نمود .

هم چنان ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت کاپیسا به همکاری موسسه (DACAR) برای 14 فامیل بیجاشده ولایت های بغلان و کنر کمک های هم چو، بیل، کلنگ، بیل، ترپال، سمنت و دیگر مسایل مورد ضرورت برای اعمار خانه توزیع نمود .

ده ها خانواده بیجاشده در ولایات کابل و قندهار و کاپیسا کمک دریافت کردند

نمایندگی وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان در ولایات کابل و قندهار با همکاری موسسات بین المللی، به 77 خانواده بیجاشده بسته های کمکی توزیع نمود.

در جریان این کمک ها که در جریان هفته سوم ماه میزان صورت گرفت، 58 خانواده بیجاشده در ولایت قندهار و 19 خانواده دیگر در مربوطات شهر کابل بسته های کمکی پول نقد دریافت کردند.

به هر خانواده بیجاشده در شهر کابل از سوی موسسه دی آر سی 18 هزار افغانی توزیع گردیده است. 

همچنان آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت کاپیسا با همکاری موسسه دی آر سی روز شنبه 22 میزان به 8 خانواده بیجاشده در آن ولایت پول نقد توزیع نمود. 

26 خانواده مستحق در ولایت کاپیسا کمک شد

آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت کاپیسا با همکاری موسسات بین المللی 26 خانواده بیجا شده را در نیمه دوم ماه میزان سروی و برای شان بسته های کمکی توزیع نموده است.

در جریان این کمک موسسه بین المللی هماهنگ کننده ماین در افغانستان (ACAPIII) برای هر فامیل به ارزش 250 دالر امریکایی مواد غذایی و غیر غذایی شامل آرد، لوبیا، نخود، دال نخود، نسک، روغن، شکر، چای، برج، نمک و سیت مواد حمام توزیع نمودند. 

مسئولین آمریت امور مهاجرین ولایت کاپیسا در این مورد گفته اند که خانواده های یاد شده متضررین انفجار ماین در ولسوالی تگاب و ولسوالی حصه دوم کوهستان هستند.

همچنان در این خبر آمده است که 16 فامیل بیجا شده و عودت کننده که قبلا سروی و مستحق کمک شناخته شده بودند از طریق پروژه PSN مبلغ کمک شد که در جریان آن برای هر خانواده 288 دالر توزیع گردیده است.

 

منبع گفته است که طی مدت یاد شده 26 فامیل بیجا شده ولایات کندز و بغلان را در مربوطات ولایت کاپیسا سروی نموده است. 

گزارش هفته سوم ماه سنبله 

آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت کاپیسا برای 5 فامیل بیجا شده،ازطریق USAID مساعدت نموده، 8 خانواده بیجا شده دیگر را سروی و برای 70 تن از فارغان کورس های مرغ داری، مرغ توزیع نموده است. 

برای 11 فامیل بی جاشده و عودت کننده در ولایت کاپیسا به تاریخ 15 سرطان مساعدت شد

 

این مساعدت مبلغ 200 الی 250 دالر برای هر فامیل بود که از طرف UNHCR از طریق آمریت امور مهاجرین آنولایت توزیع گردید .

اجراآت آمریت مهاجرین کاپیسا هفته سوم جوزا

-          توزیع مساعدت نقدی(250 دالر) UNHCR برای 12 فامیل بی جاشده از ولسوالی تگاب.

-          توزیع 600 دالر ، مساعدت UNHCR برای 3 فامیل بی جاشده وعودت کننده آسیب پذیر.

-          معرفی 7  نفر عودت کننده به ریاست معارف ،غرض ادامه تحصیل.

 

-          ثبت 9 فامیل عودت کننده داوطلب واجباری از پاکستان.

فعالیت هفته اول ماه جوزا آمریت مهاجرین کاپیسا

آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت کاپیسا با همکاری موسسات بین المللی طی هفته ای گذشته برای 10 خانواده بیجا شده مساعدت نقدی و جنسی نموده است. 

قسیم ملک زاده آمر امور مهاجرین و عودت کنندگان کاپیسا گفته است که در میان رقم یاد شده 5 فامیل بیجا شده از ولسوالی تگاب را موسسه هماهنگ کننده ماین در افغانستان تحت برنامه "همکاری با افغانان ملکی متضرر از جنگ" مساعدت نموده است که برای هر فامیل به ارزش 250 دالر مواد غذایی و غیر غذایی در مقر آمریت امور مهاجرین توزیع نمودند.

به گفته ای منبع، موسسه APA 5 خانواده بیجا شده نهایت آسیب پذیر را مجموعا 480 دالر امریکایی کمک نقدی نموده است.

وی گفته است ریاست امور مهاجرین به هکاری موسسات UNHCR و WSTA  35 تن زنان و مردان بیجا شده را بعد از سروی به منظور آموزشهای حرفوی به کورسهای مرغداری و ترمیم موتر، موترسکلیت و وسایل برقی که از طرف موسسات بین المللی برای بیجا شدگان دایر گردیده است، معرفی نموده اند.

همچنان آمریت امور مهاجرین ولایت کاپیسا در یک هفته ای گذشته 29 خانواده بیجا شده و عودت کننده نهایت آسیب پذیر را سروی و ارزیابی نموده و از میان آن 7 خانواده عودت کننده را غرض کمک به موسسه APA معرفی نموده است. 

اجراآت آمریت امور مهاجرین ولایت کا پیسا

- توزیع12 قلم مواد خوراکه برای 280 فامیل بی جا شده از طرف دفاتر UNH CR ,WFP

-سروی 35 خانم در ولسوالی حصه اول، غرض شمولیت در کورس آموزش مرغداری.

-سروی 6 فامیل غرض مساعدت از طریق برنامه PSN.

گزارش آمریت امور مهاجرین ولایت کا پیسا مورخ 15 ثور

برای  10 خانواده بی جا شده از ولسوالی تگا ب به کمکWFP, UNHCR ،شامل آرد ، روغن ، دال ، بسکیت،کمپل ، تر پال، وسایل آشپز خانه ،کیت صحی زنانه توزیع شد. همچنان سروی خانم های بیجا شده که در کورس های مرغداری خواهش شمولیت را دارند از طریق موسسهWSTA  در مربوطات ولسوالی حصه دوم کوهستان ادامه دارد  .

 

سروی صد ها خانواده بی جاشده ها در ولایت بادغیس وکاپیسا

سروی 137 فامیل بی جاشده در حالی از طرف آمریت امور مهاجرین ولایت بادغیس ،امروز سه شنبه 10 حمل آغاز وسروی 723 خانواده در ولایت کاپیسا به پایان رسید.

عبدالظاهر بادغیسی آمر امور مهاجرین ولایت بادغیس گفت که سروی خانواده های یاد شده که از ساحات مختلف آن ولایت به مربوطات قلعه نو بی جاشده اند به همکاری WFP،IRC،NRC و UNHCR آغاز گردید.

وی علاوه نمود که هدف از سروی ،شناسائی خانواده ها مستحق بوده وقرار است در آینده به ایشان کمک صورت گیرد.

در عین حال محمد قسیم آمر امور مهاجرین ولایت کاپیسا گفت که سروی 723 فامیل بی جاشده از ولسوالی نجراب آن ولایت که قبلاً به همکاری WFP ،UNHCR اداره مبارزه با حوادث و جمعیت هلال احمر افغانی آغاز شده بود ،به پایان رسید.

وی علاوه نمود که لیست خانواده های مذکور غرض مساعدت به نهاد های همکار ارسال گردید.

برای ۵ فامیل عودت کننده وبی جا شده آسیب پذیر تحت نظر آمریت امورمهاجرین کاپیسا ،از طرف UNHCR  مساعدت گردید

به اساس معلومات محمد قسیم ملک زاده آمر امور مهاجرین وعودت کننده گان ولایت کاپیسا ،مساعدت یادشده برای هر فامیل از ۲۰۰ الی ۴۰۰ دالر امریکایی بود.

وی علاوه نموده که همچنان آن اداره به کمک موسسات WSTA ,OCHA  و UNHCR ۲۳ خانواده بی جا شده از اثر نا امنی را در مربوطات آن ولایت ، غرض دریافت مساعدت سروی نموده است.

برای ۲۱۵فامیل بی جاشده در ولایت کاپیسا از طریق آمریت امور مهاجرین آنولایت به تاریخ ۱۳۹۴/۴/۹ مساعدت گردید .

تاریخ نشر: Jul 04, 2015 رده : عمومی

محمد قسیم ملک زاده آمر امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت کاپیسا به خبرنگار ریاست اطلاعات و ارتباط عامه این وزارت گفت که از اثر برخورد میان طالبان و نیرو های دولتی 215 خانواده ازمسکونین دره های افغانیه و بچه غان ولسوالی نجراب از منازل شان بی جا و به ساحات امن آنولسوالی مسکن گزین شده بودند.

منبع علاوه نمود که سروی بی جاشده های یاد شده از طریق این اداره و به همکاری موسسات همکار انجام و برای هریک از خانواده های مذکور 150 کیلو گرام گندم،11 لیتر روغن،ده کیلو دالنخود ، یک کیلو نمک ، 6 تخته کمپل ، 2 تخته ترپال ، سیت آَشپزخانه ، سیت صحی زنانه ، صابون و سطل آب از طرف UNHCRوWFP مساعدت گردید.

برای ۲۲۹ بی جاشده از طریق ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت کاپیسا مساعدت صورت گرفت .

تاریخ نشر: Jun 30, 2015 رده : عمومی

براساس معلومات محمدقسیم ملک زاده آمر امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت کاپیسا به این ریاست .

برای229 فامیل بی جاشده از ولسوالی های تگاب و نجراب این ولایت را به کمک UNHCR  و WFP برای هر فامیل یاد شده 150 کیلو گندم ، 11،1 لیتر روغن ، 5 کیلو نمک طعام 10،5 کیلو دال نخود ، 6 تخته کمپل ، 2 تخته ترپال ، یکعدد بالون گاز پنج کیلوئی ، یک سیت ظروف آشپزخانه ، دو عدد بشکه آب پلاستیکی ، یکعدد سطل آهن چادری ، یک بسته کیت صحی زنانه ، شش کلجه صابون دست شوئی و کالا شوئی و 123 بسته بسکیت توزیع گردید.

 منبع علاوه نمود که برای سه فامیل بی جا شده نهایت آسیب پذیر ، از طریق برنامه PSN مبلغ 900 دالر امریکائی به همکاری این اداره مساعدت نقدی صورت گرفته است .

برای ۸۰ نفر از عودت کننده ها وبی جا شده ها در ولایت کاپیسا کورس های حرفوی از طریق آمریت امور مهاجرین و عودت کننده گان آن ولایت دایر شده است.

تاریخ نشر: Jun 10, 2015 رده : عمومی

محمد قسیم ملک زاده آمر امور مهاجرین وعودت کننده گان ولایت کاپیسا به خبرنگار ریاست اطلاعات و ارتباط عامه این وزارت گفت کورس های یاد شده از طرف موسسه همکاری های جهانی(GP)تحت نظر این اداره در ولسوالی های حصه اول ودوم کوهستان دایر و45 نفر از قشر اناث و 35 نفر از قشر ذکور را در رشته های خیاطی ،نجاری،فلزکاری،ترمیم موتر،موتر سایکل وتلویزیون برای 6 ماه تحت آموزش قرار داده است .

آمریت امور مهاجرین ولایت کاپیسا در جریان ماه ثور ۱۳۹۴ ، ۲۲۹ فامیل بی جاشده را سروی و ۶۳ خانواده عودت کننده بی جاشده و رد مرز شده را ثبت نموده است .

تاریخ نشر: May 30, 2015 رده : عمومی

محمد قسیم ملک زاده آمر امور مهاجرین وعودت کننده گان ولایت کاپیسا به خبرنگار ریاست اطلاعات و ارتباط عامه این وزارت گفت که ۲۲۹ خانواده بی جاشده ازاثر ناامنی در ولسوالی های تگاب و نجراب غرض در یافت مساعدت از طرف این اداره در جریان ماه ثور سالروان سروی وشناسائی شده است .

منبع علاوه نمود که همچنان ۱۰ فامیل عودت کننده ، ۴۵ فامیل بی جاشده و ۸ خانواده رد مرز شده نیز درجریان ماه گذشته ثبت و راجستر گردیده و ۱۳ نفر غرض ادامه تحصیل بریاست معارف آنولایت معرفی شده اند .#

برای پنجصد پنجاه خانواده بی جاشده مساعدت صورت گرفت

تاریخ نشر: Apr 21, 2015 رده : عمومی

تاریخ نشر۱ ثور ۱۳۹۴

برای ۵۵۰ خانواده بی جاشده در ولایت کاپیسا در جریان ربع اول سال مالی ۱۳۹۴ از طریق آمریت امور مهاجرین آنولایت مساعدت صورت گرفته است .

محمد قسیم ملک زاده آمر امور مهاجرین ولایت کاپیسا به خبر نگار ریاست اطلاعات و ارتباط عامه این وزارت گفت که در جریان ربع اول سال مالی ۱۳۹۴ این اداره به کمک موسسات UNHCR ، GP ، DRC و یونسف برای ۵۵۰ خانواه بی جاشده از ولسوالی های اله سای ، تگاب ، و نجراب مواد خوراکه و غیر خوراکه را توزیع نموده اند .

منبع افزود که همچنان در جریان مدت یاد شده ۱۰۵ خانواده عودت کننده سروی و برای ۸۰ فامیل آنها که آسیب پذیر بودند از طرف UNHCR ، مواد غیر خوراکی مساعدت شد .

 به گفته ملک زاده ۸۰ نفر از جوانان و نو جوانان عودت کننده غرض ادامه تحصیل طی ربع اول سال به ریاست معارف کاپیسا معرفی شد و علاوه بر آن نزدیک به ۸۰ نفر از قشر اناث و ذکور عودت کننده ها در ۹ کورس حرفوی در رشته های خیاطی، نجاری، فلز کاری ، ترمیم موتر ، موتر سایکل و تلویزون به کمک مؤسسه GP تحت آموزش قرار گرفتند .

Capture.JPG012333333333.JPG

منبع علاوه نمود که برای شاملین کورسهای یاد شده در جریان آموزش از طرف موسسه مذکور ، یکمقدار مواد خوراکه و برای استادان آنها معاش توزیع گردیده است .#

بیش از 2 هزارخانواده بی جاشده ،عودت کننده وآسیب پذیردرولایات کاپیسا ،ننگرهاروغزنی یکقدارمواد مساعدتی وپول نقد را از طریق آمریت های امورمهاجرین وعودت گننده گان آنولایت دریافت نموده اند.

مساعدت های زمستانی ازطریق وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان به همکاری برخی ازنهادهای همکار دربیشترولایات کشور آغازگردیده است وبه همین سلسه تاکنون 2878 خانواده درولایات کاپیسا ،ننگرهار وغزنی تحت پوشش این برنامه قرارگرفته اند .

محمد قسیم ملک زاده آمرامورمهاجرین ولایات وعودت کننده گان ولایت کاپیسا درمورد گفت که ازآغاززمستان تاکنون برای 632 خانواده بی جاشده وعودت کننده کمک غیرغذائی شامل ذغال ،کمپل وسایل آشپزخانه ،سطل آب ،صابون ،بالون گاز ،بشکه وترپال ازطریق این اداره به کمک کمشنری عالی سازمان ملل متحد ((UNHCR  توزیع شده است .

به گفته ملک زاده 1198 خانواده از ولسوالیهای الله سای ،تگاب ونجراب این ولایت وازولسوالیهای سروبی ولایت کابل وولسوالی های نوگرام ومندول نورستان بی جاودرمرکزوبرخی نقاط دیگر این ولایت زنده گی می نمایند .

 به اساس یک خبردیگر برای 1012 خانواده بی جاشده درولایت ننگرهار نیزیکمقدار پول مساعدت شده است .

طبق معلومات غلام حیدر فقیرزاده رئیس امورمهاجرین ولایت ننگرهار کمشنری عالی سازمان ملل متحد( UNHCR)  ازطریق آن ریاست برای هرخانواده یادشده  60 دالر امریکائی به عنوان مساعدت زمستانی توزیع نموده است.

وی علاوه نمود که توزیع این مساعدت جریان دارد ودرمجموع 1722 خانواده راتحت پوشش قرار می دهد .

به گقته فقیرزاده ،21000 خانواده ازیکتعداد ولسوالیهای آنولایت وازولایات کنر ،لغمان ،نورستان ،تخار وهلمند بی جا ودرآن ولایت زنده گی می نمایند .

همچنان درولایت غزنی نیز برای 934 خانواده ازطریق WFPو موسسه پاملرنه عنقریب برای 2600 خانواده بی جاشده ،دیگر دراین ولایت مساعدت شده است.

بشیراحمد حامد ،آمرامورمهاجرین وعودت کننده گان ولایت غزنی باتائید مطلب فوق گفت که WFP  وموسسه پاملرنه عنقریب برای 2600 خانواده بی جاشده دیگر دراین ولایت مساعدت می نمایند .وتاکنون نوعیت مساعدت آنها مشخص نشده است .

وی افزود که درسطح این ولایت 3683خانواده بی جاشده ازاین ولایت وولایت همجوار موجود می باشد .

۹۹ خانواده بیجا شده در ولایت کاپیسا سروی شدند

ریاست امور مهاجرین و عودت کنننده گان ولایت کاپیسا به همکاری کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان (UNHCR) سازمان غذایی جهان (WFP) و موسسه (DACAR) شنبه ۲۳ ثور سال روان خورشید ۹۹ خانواده را در مرکز این ولایت سروی نمود .

خانواده های مذکور از ولایت های بغلان، کندوز، نورستان و ولسوالی های تگاب، نجراب و السای به مرکز این ولایت بیجا شدند، که به تعداد ۴۹ خانواد  آن آسیب پذیری شناخته شدند .