دميدان وردګو ولايت دکډوالو او راستنېدونکو چارو آمریت

با خانواده های بیجاشده در ولایت میدان وردک کمک نقدی توزیع شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت میدان وردک به همکاری اداره مهاجرت دنمارک (DRC) برای 17 خانواده که از بخش های نا ا من این ولایت به مرکز آن بیجاشده اند، کمک نقدی توزیع نمود .

شنبه 30 سرطان سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها به مبلغ 14000 افغانی مساعدت نقدی توزیع شد.

بیش از 900 خانواده بی جاشده ، عودت کننده وآسیب دیده در جریان سال 1396 از طریق آمریت امور مهاجرین ولایت میدان وردک مساعدت و199نمره رهایشی توزیع شده است.

 گزارش واصله از آن اداره حاکیست که برای 644 خا نواده بی جاشده وعودت کننده مساعدت نقدی دفتر UNHCR، برای 85فامیل بی جا شده مساعدت موسسه WSTA،مساعدت موسسه CHA برای 56فامیل وهمچنان مساعدت سایر نهاد های همکار برای 134 خانواده آسیب دیده از اثر سیلابها توزیع شده است.

منبع علاوه نموده است که205 خانواده بی جاشده دیگر و300 فامیل کوچی در نتیجه سروی مشترک با نهاد های همکار، مستحق مساعدت شناسایی شده اند.

اداره مذکور همچنان 9 خانواده بی جاشده مبتلا به امراض گوناگون را غرض مساعدتبه UNHCR، 8 نفرعودت کننده راغرض ادامه تحصیل به ریاست معارف آنولایت معرفی وغرض حل مناضعات حقوقی بی جاشده ها ،شورا های قشر اناث را درمربوطات مرکزآنولایت ایجاد نموده است.

در گزارش علاوه شده است که مطابق هدایت مقام وزارت امور مهاجرین،144 فامیل متقاضی شلتر وهمچنان 78 نفرذکور و96 نفراز قشراناث بی جاشده ها رابخاطر ایجاد کورسهای حرفوی سروی گردیده وبرعلاوه 20 نفر بی جاشده را غرض شمولیت در کورسهای حرفوی به ریاست کاروامور اجتماعی و30 نفر دیگررا غرض تداوی تکالیف صحی شان به ریاست صحت عامه آنولایت معرفی شده است.

همچنان آمریت یادشده64 خانواده عودت کننده راثبت وراجستر، اسناد 18 فامیل عودت کننده راآماده کمیسیون ولایتی،199 نمره رهایشی را به عودت کننده ها توزیع و649 نمره دیگر را در شهرک مرکزی مهاجرین خط اندازی نموده است.

نزدیک به 200 خانواده بیجاشده در ولایت میدان وردک از کمک های بشری مستفد گردید

تاریخ نشر: Apr 08, 2018 رده : عمومی

آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت میدان وردک با همکاری اداره برنامه غذایی جهان(WFP) و موسسه سولدریتی به 182 خانواده بیجاشده در آن ولایت کمک رسانی نمود.

در جریان آن موسسه WFP به هر خانواده مواد غذایی دوماهه شامل دوصد کیلو آرد، 14 لیتر روغن و 14 کیلو دال و موسسه سولدریتی به هر خانواده 188 هزار افغانی پول نقد مساعدت نمود.

این کمک ها روز شنبه 18 حمل سال روان در شهر میدان شهر با حضور نمایندگان ادارات کمک کننده و نماینده دفتر والی آن ولایت صورت گرفت. 

با 700 خانواده بیجاشده در ولایت میدان وردک مساعدت نقدی و غیر نقدی صورت گرفت

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت میدان وردک به همکاری کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان (UNHCR) برای 700 خانواده که از بخش های نا امن ولایت ننگرهار و ساحه های نا امن این ولایت به مرکز آن بیجاشده اند، مساعدت بشردوستانه توزیع نمود .

دوشنبه 6 قوس سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها مساعدت نقدی به مبلغ 200 دالر امریکایی و مساعدت غیر نقدی هم چو 4 تخته کمپل و یک سیت لباس زمستانی مساعدت صورت گرفت . 

به ارزش 2850 دالر مساعدت صحی برای بی جاشده ها توزیع شد

آمریت امور مهاجرین ولایت میدان وردک از کمک صحی به ارزش 2850 دار امریکائی برای بی جاشده ها به تاریخ 30 عقرب خبر داده است.

به اساس معلومات محمد شفیق آمر امور مهاجرین آنولایت، این مساعدت از سوی موسسه APA بود، که ده خانواده بی جاشده را احتوا می نمود.

منبع علاوه نمود که این خانواده بعداز تثبیت مریضی شان نظر به نسخه تجویز شده مساعدت دریافت نموده اند.

فعالیت آمریت امور مهاجرین میدان وردک

-       ثبت 5 فامیل عودت کننده از پاکستان در طی دو روز.

-       سروی شش خانواده بی جاشده از قندز به مرکز این ولایت بی جاشده اند.  

فعالیت آمریت امور مهاجرین میدان وردک موزخ 6/7/1395

-      ثبت وراجستر دو فامیل عودت کننده دارای مدرک از پاکستان .

فعالیت کاری آمریت امور مهاجرین ولایت میدان وردک

-        ثبت سه خانواده عودت کننده متشکل از 19 نفر.

فعالیت آمریت امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت میدان وردک مورخ 30 سنبله

ثبت و راجستر سه فامیل عودت کننده از پاکستان که متشکل از 20 نفر بودند و همه دارای کارت VRF اند.

 

فعالیت آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت میدان وردک طی ماه دلو و حوت سال 1394

در سروی تاریخ 16 حوت سال 1394 از طرف موسسه APA تحت عنوان PSN 9 فامیل قبول و 1 فامیل رد شد.

طی ماه حوت سال گذشته به تعداد 63 خانواده بیجا شده از ولسوالی نرخ و برخی ولسوالی های دیگر و 17 خانواده عودت کننده از پاکستان در آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت میدان وردک ثبت و راجستر گردید.

همچنان در هژدهم ماه دلو سال گذشته برای 120خانواده بیجا شده و مستحق از سوی بنیا د بیات مواد غذایی و غیر غذایی توزیع گردید.

طی ماه دلو سال گذشته برای تعداد 290 خانواده بیجا شده سروی آغاز گریده است که از میان آنان قرار است برای 100 خانواده مواد غذایی، برای هریک از 70 خانواده دیگر،دو، دو راس بز و برای هر خانواده از میان 50 خانواده دیگر 24 قطعه مرغ از طرف موسسه سولدریتی در نظر گرفته شده است. در کنار این 2 خانواده عودت کننده را نیز ثبت و راجستر نموده است.

همچنان زمین مکتب شهرک مهاجرین در ولسوالی نرخ به کمک ریاست معارف این ولایت خط اندازی گردیده است.

فعالیت آمریت امور مهاجرین ولایت میدان وردک مورخ 1395/1/11

  • پنج خانواده بی جاشده از ولسوالی نرخ بمرکز ولایت ، به کمک موسسه APAغرض در یافت مساعدت ، سروی شدند .

فعالیت های ولایت میدان وردک در سال 1394

آمریت امور مهاجرین ولایت میدان وردک خبر داده است که طی سال جاری برای حدود 916 خانواده بیجا شده در این ولایت از سوی موسسات کمک رسان مساعدت صورت گرفته است. در این گزارش آمده است که طی این مدت قرار ذیل برای خانواده های بیجا شده کمک شده است.

  1. بر اساس این گزارش، آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت میدان وردک و ادارات کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (UNHCR)  و اداره سازمان غذایی جهان (WFP) برای 560 خانواده بیجا شده در تاریخ 13 – 10 – 1394 مواد غذایی توزیع نموده است.  

برای هرکدام از این خانواده ها به مقدار سه 150 کیلوگرام گندم، 11کیلوگرام روغن، نمک، 3 تخته کمپل، 2 تخته ترپال، دودانه بوشکه آب آشامیدنی، سیت آشپز خانه، سطل آهنی، و بسته صحی ؛ توزیع شده است.  

  1. در تاریخ 3 سنبله سال 1394 برای 6 فامیل بیجا شده داخلی کمک نقدی صورت گرفت. برای هرکدام از این خانواده مبلغ 13 هزار افغانی از طریق موسسه DRC توزیع شده است.
  1. برای 151 فامیل بیجا شده در تاریخ 8 قوس سال 1394مساعدت جنسی شد، برای هر کدام از این خانواده 5 تخته کمپل، 2 تخته ترپال، یک سیت آشپزی، دو بشکه آب از سوی اداره (UNHCR) و 50 کیلو گرام گندم، روغن، دال، از سوی موسسه (WFP) توزیع شده است.
  1. برای 39 خانواده بیجا شده داخلی دیگر در شهر میدان شهر به تاریخ 1394 – 8 – 27 مساعدت نقدی و جنسی صورت گرفت. برای هر کدام از این خانواده ها مبلغ 8 هزار افغانی پول نقد، 2 تخته ترپال، 3 تخته کمپل، سیت آشپزخانه و سیت صحی توزیع نموده است.
  2. برای 160 خانواده بیجا شده داخلی دیگر در تاریخ 17 قوس سال 1394 از سوی اداره  (UNHCR) کمک شد. هر کدام از این خانواده ها مبلغ 100 دالر از سوی موسسه مذکور دریافت نمودند.
  1. در تاریخ 1394 – 9 – 22 برای 70 خانواده عودت کننده از سوی اداره (UNHCR) پول نقد کمک شد. هرکدام از این خانواده ها مبلغ 100 دالر امریکایی از سوی اداره مذکور دریافت نمودند.

 

برخورد ها میان نیروهای امنیتی و مخالفین در ولایت میدان وردگ ۸۰ خانواده را مجبور به ترک منازل شان کرده است .

تاریخ نشر: Jul 05, 2015 رده : عمومی

n00073948-b.pngمحمد شفیق دقیق آمر امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت میدان وردگ به خبرنگار ریاست اطلاعات و ارتباط عامه این وزارت گفت که از اثر حملات مخالفین به تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱۱ بالای پوسته های امنیتی در مربوطات ولسوالی جلریز آنولایت ۸۰ فامیل مجبور به ترک منازل شان شده اند .

وی علاوه نمود که بی جاشده ها در میدان شهر ، مرکز این ولایت جابجا شده اند و ممکن تعداد آنها بیشتر گردد.

به گفته دقیق در اثر این برخورد ها یکتعداد منازل رهایشی مردم تخریب و حدود ۵۰رأس مواشی هلاک و صدها اصله درخت مثمر و غیر مثمر تخریب شده است .

آمریت های امورمهاجرین وعودت کننده گان ولایات میدان وردگ ،بامیان ، غور و بغلان برای 1596 فامیل عودت کننده وبی جاشده ،یکمقدارمواد وپول نقدرا مساعدت نموده اند .

      عزیزالله امین یارآمرامورمهاجرین وعودت کننده گان ولایت بامیان به خبرنگارریاست اطلاعات وارتباط عامه وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان گفت که باآغاززمستان برنامه توزیع مساعدت زمستانی راآغازنمودیم وبه کمک کمشنری عالی سازمان ملل متحد درامورپناهنده گان (UNHCR) ۲۰۳۴۰ دالرامریکائی رابرای 339 خانواده عودت کننده توزیع نمودیم .

     وی علاوه نمود که درسطح این ولایت 307 خانواده بی جاشده نیزموجود است ،اماتاکنون نهادهای کمک دهنده ،برای آنها پلان مساعدت راروی دست ندارند.

     طبق یک خبردیگر،527 فامیل بی جاشده درولایت میدان وردگ مساعدت زمستانی را دریافت نموده اند .

     به گفته محمدشفیق دقیق آمرامورمهاجرین وعودت کننده گان آنولایت ،برای خانواده های یادشده ،ذغال ،کمپل ،وسایل آشپزخانه ،سطل ،تکه وصابون کمک کمشنری عالی سازمان ملل متحد درامورپناهنده گان (UNHCR) ازطریق آن آمریت توزیع شده است .

   دقیق علاوه نمود که 3924 خانواده درآن ولایت بی جاشده اند وازآنجمله 800 خانواده آسیب پذیرتثبیت شده اند .

     برمبنائی یک خبردیگر،450 خانواده بی جاشده درولایت

غورازمساعدت کمک کمشنری عالی سازمان ملل متحد درامورپناهنده گان (UNHCR)درجریان زمستان سالروان مستفیدشده اند .

     به گفته عبدالروف غفوری امرامورمهاجرین آنولایت ،مساعدت مذکور60 دالرامریکائی برای هریک ازخانواده های یادشده بوده .

     غفوری افزود که درسطح این ولایت 1358 خانواده ازساحات ناامن بی جاشده اند .

     به اساس یک خبردیگربرای 339 فامیل عودت کننده درولایت بغلان نیزمساعدت پولی کمک کمشنری عالی سازمان ملل متحد درامورپناهنده گان (UNHCR)،(برای هرفامیل 60 دالرامریکائی )درجریان زمستان سالروان توزیع شده است.

     طبق معلومات محمد فهیم کاکړرئیس امورمهاجرین آنولایت ،307خانواده بی جاشده دربغلان موجود است ودرزمستان کنونی تااکنون مساعدت رادریافت نکرده اند .

     وی گفت که تلاش داردازموسسات همکاربرای خانواده های مذکورکمک های زمستانی راجذب وتوزیع نماید .