ریاست امورمهاجرین ولایت پروان

ریاست امور مهاجرین ولایت پروان 18 فامیل بیجا شده را کمک نمود

ریاست  امور مهاجرین ولایت پروان به همکاری موسسه(داکار) برای (18) فامیل بیجا شده که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و در مرکز و نقاط امن این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی وسروی روز دوشنبه، مورخ 27 حوت سال روان ، یک کیت صحی باحضور داشت نماینده موسسه نامبرده توزیع گردید.

150نمره زمین برای برگشت کنندگان مستحق در شهرک مهاجرین ولایت پروان توزیع گردید

 

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت پروان طی سه ماه اول سال جاری هجری شمسی، 150 نمره زمین رهایشی را در شهرک مهاجرین باریک آب پروان به خانواده های برگشت کننده مستحق توزیع نمود.

خانواده های مذکور در چند سال گذشته از کشورهای ایران و پاکستان به کشور برگشت نموده بودند که بر اساس بررسی های ریاست امور مهاجرین ولایت پروان و کمیسیون توزیع زمین آن ولایت مستحق زمین تشخیص داده شده بودند.

همچنان 45  خانواده دیگر نیز در ارزیابی های ریاست امور مهاجرین کمیسیون متذکره بحیث خانواده های بدون سرپناه و مستحق تشخیص داده شده اند که به زودی برای شان اسناد زمین توزیع می گردد.

در همین حال ریاست امور مهاجرین ولایت پروان طی ربع دوم سال مالی 1397 با همکاری موسسات (دی آر سی) و داکار به 86 خانواده بیجاشده کمک نموده است. در جریان این کمک ها موسسه (دی آر سی) به 47 خانواده پول نقد مساعدت نمود که به هر خانواده 30 هزار افغانی توزیع گردید و موسسه داکار به 39 خانواده دیگر بسته های وسایل بهداشتی توزیع نموده است.

افتتاح سرک داخل شهرک مهاجرین باریک آب ولایت پروان با حضور وزیر امور مهاجرین و مقامات آن ولایت

گزارش اداره امور مهاجرین ولایت پروان حاکیست که سرک شهرک مهاجرین بنی ورسک آنولایت به طول 284/14 کیلومتر به مصرف 63,181 افغانی از بودجه انکشافی وزارت امور مها جرین احداث و جغل اندازی شده است.

همچنان 180 نمره رهایشی در شهرک یاد شده به مستحقین توزیع وعرایض 174 فامیل عودت کننده متقاضی زمین را ثبت و راجستر نموده اند.

در گزارش علاوه شده است که 650 فامیل عودت کننده از جانب کمیسیون توزیع زمین مستحق شناسایی گردیده و برای 450 فامیل دیگر تعرفه تحویلی قیمت زمین توزیع گردیده.

به همین گونه اداره مذکور اسناد 62 فامیل عودت کننده و313 نفر مهاجر اخراج شده از ایران و پاکستان را در بخشهای مربوط ثبت و39 نفر آنها را غرض ادامه تحصیل به ریاست معارف پروان معرفی نموده است.

همچنان در سال 1396 برای 455 فامیل عودت کننده فورم عدم سر پناه از طریق آن ریاست توزیع و برای 2,580 خانواده چندین مرتبه مساعدت نقدی، غذایی و لو ژستیکی نهاد های همکار توزیع نموده اند.

ده ها خانواده بیجاشده در ولایت پروان کمک شد

تاریخ نشر: Dec 31, 2017 رده : عمومی

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت پروان با همکاری ادارات بین المللی به 78 خانواده بیجاشده در آن ولایت بسته های کمکی پول نقد مساعدت نمود.

این کمک ها طی هفته اول ماه جدی(2 الی 7 جدی) سال روان در شهر چاریکار مرکز آن ولایت صورت گرفت، که در جریان اداره برنامه غذایی جهان(WFP) به 7 خانواده و اداره کمیته مهاجرت دانمارک(DRC) به 79 خانواده دیگر پول نقد مساعدت نموده است.

گفتنی است که اداره WFP به هر خانواده 12 هزار افغانی در بدل دوماه مواد غذایی و اداره DRC به هر خانواده 266 هزار افغانی توزیع نموده است.

این کمک ها در حضور نمایندگان ادارات کمک کننده، ریاست امور مهاجرین و دفتر والی ولایت پروان صورت گرفت. 

نزدیک به یک صد خانواده بیجاشده در ولایت پروان کمک دریافت کردند

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت پروان با همکاری کمیته مهاجرت کشور دانمارک(DRC) و اداره برنامه غذایی جهان(WFP)  به 97 خانواده بیجاشده در آن ولایت بسته های کمکی توزیع نمودند.

این کمک ها در هفته چهارم ماه قوس با حضور داشت نمایندگان ادارات یادشده و نماینده دفتر ولایت پروان در شهر چاریکار توزیع گردید.

موسسه  DRCبه 67 خانواده و موسسه WFP نیز به 30 خانواده بیجاشده دیگر پول نقد مساعدت نمودند که اداره DRC به هر خانواده 18 هزار افغانی و اداره WFP به هر خانواده 12 هزار افغانی مساعدت نمودند. 

نزدیک به یک صد خانواده بیجاشده در ولایت پروان کمک دریافت کردند

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت پروان با همکاری کمیته مهاجرت کشور دانمارک(DRC) و اداره برنامه غذایی جهان(WFP)  به 97 خانواده بیجاشده در آن ولایت بسته های کمکی توزیع نمودند.

این کمک ها در هفته چهارم ماه قوس با حضور داشت نمایندگان ادارات یادشده و نماینده دفتر ولایت پروان در شهر چاریکار توزیع گردید.

موسسه  DRCبه 67 خانواده و موسسه WFP نیز به 30 خانواده بیجاشده دیگر پول نقد مساعدت نمودند که اداره DRC به هر خانواده 18 هزار افغانی و اداره WFP به هر خانواده 12 هزار افغانی مساعدت نمودند. 

250 خانواده بیجاشده در ولایت پروان از کمک های بشری مستفید گردید

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت پروان با همکاری کمیته اضطرار ولایت پروان به 250 خانواده بیجاشده در آن ولایت بسته های کمکی توزیع نمود.

درجریان این کمک ها طی هفته چهارم ماه میزان صورت گرفت، به هر خانواده بسته های غذایی شامل 50 کیلو آرد، 25 کیلو برنج، 25 کیلو دال نخود، 10 کیلو شکر، 20 لیتر روغن، بسته های غیر غذایی شامل کمپل، ترپال و مواد سوختی از سوی کمیته حالت اضطرار ولایت پروان مساعدت شد.

خانواده های کمک شده، از بیجاشدگان ساحات فندقستان ولسوالی سیاه گرد غوربند و لایت پروان هستند که کمک های متذکره را در حضور داشت نمایندگان ریاست امور مهاجرین و سایر ادارات ذیربط دریافت نمودند.

350 خانواده بیجاشده در ولایت پروان از کمک های بشری مستفید گردید

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت پروان با همکاری ریاست مبارزه با حوادث و ریاست احیا و انکشاف دهات آن ولایت به 350 خانواده بیجاشده کمک رسانی نموده است.

این کمک ها از 18 ماه میزان شروع گردید و الی روز دوشنبه 24 میزان به 350 خانواده مستحق مواد غذایی و غیر غذایی توزیع نموده است.

خانواده های یادشده در اثر ناامنی ها خانه های شان را در مناطق فندقستان ولسوالی سیاه گرد غوربند ترک کرده و در شهر چاریکار ولایت پروان ساکن شده اند.

در جریان این کمک ها، به هر خانواده 50 کیلو آرد، 20 کیلو برنج، 10 لیتر روغن، 4 کیلو، 5 کیلو بوره و یک کیلو چای از سوی ریاست مبارزه با حوادث و سه تخته کمپل، یک تخته ترپال، 2 عدد بشکه آب، لباس های کودکانه و یک بسته وسایل آشپزخانه از سوی ریاست احیا و انکشاف دهات توزیع گردیده است.

توزیع کمک ها به خانواده های یادشده از 18 میزان آغاز گردیده و الی اکنون جریان دارد. 

با 150 خانواده بیجاشده در ولایت پروان مساعدت صورت گرفت

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت پروان به همکاری اداره مبارزه با حوادث طبیعی و ریاست احیا و انکشاف دهات برای 150 خانواده که از بخش های نا امن دره فندقستان ولسوالی سیاه گرد به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت بشردوستانه توزیع نمود .

روزهای چهارشنبه و پنج­شنبه، 18 و 19 میزان سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها از سوی اداره مبارزه به حوادث طبیعی کمک های هم چو، 50 کیلو آرد، 20 کیلو برنج، 10 لیتر روغن، 5 کیلو بوره و چای خوردنی و از سوی ریاست احیا و انکشاف دهات مساعدت های هم چو، ترپال، 3 تخته کمپل، و سیت آشپز خانه کمک توزیع صورت گرفته است.

قابل یاد آوریست که در آینده نزدیک برای 200 خانواده بیجاشده دیگر، عین مساعدت ها صورت خواهد گرفت .

خانواده های بیجاشده در ولایت پروان بررسی  شدند

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت پروان به همکاری اداره مبارزه با حوادث طبیعی، سره میاشت، انکشاف دهات به تعداد 300 خانواده که از منطقه فندقستان ولسوالی سیاه گرد، به بخش های امن این ولایت بیجاشده اند، سروی و شناسایی نموده اند .

این سروی روز های چهارشنبه و پنج شنبه، 12 الی 13 میزان سال روان خورشیدی صورت گرفته، و هنوز ادامه دارد.

قابل یاد آوریست که به تعداد 10 خانواده بیجاشده مذکور از سوی اداره مهاجرت دنمکار (DRC) به مبلغ 18000 افغانی مساعدت نقدی دریافت نموده، و دوباره به محلات اصلی شان برگشت نموده اند .

فعالیت روز یکشنبه 12 جدی ریاست مهاجرین ولایت پروان

·        به یک تن عودت کننده مستحق زمین رهایشی سند ملکیت توزیع شد.

·        تعداد 4 فامیل بیجاشده ولایت لغمان ثبت و راجستر گردید.

·        بتعداد 6 نمره زمین رهایشی در شهرک مهاجرین توسط نماینده این ریاست برای مالکین شان توزیع و تسلیم داده شد.

·        به 4 قطعه مکتوب ارسالی ادارات مربوطه این ولایت اجراات صورت گرفت.

·        برای 2 تن مهاجر عودت کننده فورم عدم سرپناه توزیع شد.

·        اسناد 9 فامیل مهاجرعودت کننده غرض دریافت زمین رهایشی ثبت گردید.  

·        4 فامیل مهاجر که جدیدأ از کشور پاکستان به وطن عودت نموده اند ثبت و راجستر گردید. 

 

 

فعالیت ریاست مهاجرین ولایت پروان از تاریخ 8 الی 17 عقرب سال 1395

·        اسناد 20 فامیل عودت کننده جهت دریافت زمین رهایشی ثبت و راجستر گردید.

·        به 22 قطعه مکتوب ارسالی مقام محترم وزارت امورمهاجرین و ادارات مربوطه این ولایت اجراات صورت گرفت.

·        برای 6 فامیل مستحق زمین رهایشی بعد از تحویلی پول قیمت زمین سند ملکیت توزیع گردید.

·        برای 9 فامیل مهاجرعودت کننده فورم عدم سرپناه توزیع شد.

·        9 نمره زمین رهایشی توسط انجنیر مربوطه این ریاست در شهرک مهاجرین برای مالکین شان توزیع و تسلیم داده شد.

·        بتعداد 15 عودت کننده که از کشور پاکستان به وطن عودت نمودند ثبت و راجستر گردیدند.

·        به تعداد 7 فامیل از بیجاشدگان ولایت کندز ثبت و راجستر این اداره گردید.

·        یک تن متعلم عودت کننده جهت ادامه تحصیل شان به ریاست معارف ولایت پروان معرفی شد.

فعالیت روز های 20 و 24 میزان 

     · به 3 تن از مستحق زمین رهایشی بعد از تحویلی پول قیمت زمین سند ملکیت توزیع شد.

· به 7 قطعه مکتوب ارسالی ادارات مربوطه این ولایت اجراات صورت گرفت.

· برای 4 تن مهاجرعودت کننده فورم عدم سرپناه توزیع شد.

· اسناد 15فامیل مهاجرعودت کننده غرض دریافت زمین رهایشی ثبت گردید.

· بتعداد 10 فامیل مهاجر که جدیدأ از پاکستان به این ولایت عودت نموده اند ثبت و راجستر گردید.

· دو تن از کارمندان اداره مهاجرین با نمایندگان ریاست حوادث، موسسه پاملرنه و موسسه جن غرض سروی بیجا شدگان ولایت کندز به محلات مربوط شهر چاریکار سفر و تعداد 36 فامیل بیجا شده را سروی نمودند.

فعالیت روز یکشنبه 18 میزان

·        بتعداد2 فامیل مهاجر که از پاکستان در مربوطات این ولایت عودت نموده اند ثبت و راجستر این اداره گردیده اند.

·        بتعداد 10 فامیل از باشندگان ولایت کندز که از اثر ناامنی ها در این ولایت بیجا شده اند ثبت و راجستر گردید.

·        برای 2 تن عودت کننده مستحق زمین رهایشی بعد از تحویلی پول قیمت زمین سند ملکیت توزیع شد.

·        2 نفر عودت کننده متعلم غرض ادامه تحصیلات شان به ریاست معارف ولایت پروان معرفی شدند.

 

·        اسناد(4) فامیل مهاجرعودت کننده غرض دریافت زمین رهایشی ثبت گردید.

فعالیت روز شنبه 10 میزان 

·        اسناد 2 فامیل عودت کننده که از پاکستان به مربوطات این ولایت عودت نموده اند ثبت و راجستر گردید.

·        به یک تن عودت کننده مستحق زمین رهایشی بعد از تحویلی پول قیمت زمین سند ملکیت توزیع شد.

·        بالای 3 قطعه مکتوب ارسالی ادارات مربوطه این ولایت اجراات صورت گرفت.

·        2 تن عودت کننده متعلم جهت ادامه تحصیل شان به ریاست معارف ولایت پروان معرفی شد.

·        برای 2 تن عودت کننده مستحق زمین فورم عدم سرپناه توزیع شد.

·        اسناد یک فامیل مهاجرعودت کننده غرض دریافت زمین رهایشی ثبت گردید.

فعالیت روز سه شنبه 9 سنبله ریاست مهاجرین ولایت پروان

·        برای یک تن عودت کننده سند ملکیت توزیع شد.

·        یک فامیل مهاجرکه جدیدأ از کشور پاکستان به وطن عودت نموده ثبت و راجستر این اداره گردید.

·        برای 2 تن عودت کننده فورم عدم سرپناه توزیع شد.

·        اسناد 2 فامیل عودت کننده غرض دریافت زمین رهایشی ثبت گردید.

·        برای یک فامیل مستحق زمین رهایشی تعرفه تحویلی پول قیمت زمین توزیع گردید.

فعالیت روز سه شنبه 30 سنبله سال 1395 ریاست مهاجرین ولایت پروان

·         اسناد 6 فامیل عودت کننده از پاکستان ثبت و راجستر گردید.

·          به 2 تن عودت کننده مستحق زمین رهایشی بعد از تحویلی پول قیمت زمین سند ملکیت توزیع شد.

·         یک تن متعلم عودت کننده جهت ادامه تحصیل به ریاست معارف پروان معرفی شد.

·         برای 2 نفر عودت کننده فورم عدم سرپناه توزیع شد.

·        اسناد 3 فامیل مهاجر عودت کننده غرض دریافت زمین رهایشی ثبت گردید.

فعالیت ریاست مهاجرین ولایت پروان از 13 الی 17 سنبله

·  اسناد 10 فامیل عودت کننده جهت دریافت زمین رهایشی ثبت و راجستر گردید.

·  برای 6 فامیل مستحق زمین رهایشی توزیع گردید.

·  2 تن متعلم عودت کننده جهت ادامه تحصیل به ریاست معارف پروان معرفی شد.

·  برای 10 فامیل عودت کننده فورم عدم سرپناه توزیع شد.

·  برای 2 فامیل مستحق زمین رهایشی تعرفه تحویلی پول قیمت زمین توزیع شد.

·  4 نمره زمین رهایشی توسط انجنیر مربوطه این ریاست در شهرک مهاجرین برای مالکین شان توزیع شد.

 

·  8 فامیل مهاجر که جدیدأ از کشور پاکستان به وطن عودت نموده اند ثبت و راجستر گردید.

فعالیت روز شنبه 27 سنبله 

·        به یک تن عودت کننده مستحق زمین رهایشی سند ملکیت توزیع شد.

·        یک تن عودت کننده متعلم برای ادامه تحصیل به ریاست معارف پروان معرفی شد.

·        برای یک تن مهاجرعودت کننده فورم عدم سرپناه توزیع شد.

·        اسناد یک فامیل عودت کننده غرض دریافت زمین رهایشی ثبت گردید.

فعالیت روز شنبه 13 سنبله ولایت پروان

·           به 2 تن عودت کننده سند ملکیت توزیع شد.

·           یک تن عودت کننده دانش آموز جهت ادامه تحصیل به ریاست معارف ولایت پروان معرفی شد.

·           برای 5 تن عودت کننده فورم عدم سرپناه توزیع شد.

·           اسناد 5 فامیل عودت کننده غرض دریافت زمین رهایشی ثبت گردید.

·           برای 1 فامیل مستحق زمین رهایشی تعرفه تحویلی پول قیمت زمین توزیع شد.

 

·           5 فامیل مهاجر که جدیدأ از کشور پاکستان به وطن عودت کرده اند ثبت و راجستر شد.

فعالیت روز سه شنبه 9 سنبله ریاست مهاجرین ولایت پروان

·        برای یک تن عودت کننده مستحق زمین رهایشی توزیع شد.

·        یک فامیل عودت کننده ثبت و راجستر این اداره گردید.

·        برای 2 تن مهاجرعودت کننده فورم عدم سرپناه توزیع شد.

·        اسناد 2 فامیل مهاجر عودت کننده غرض دریافت زمین رهایشی ثبت گردید.

 

·        برای یک فامیل مستحق زمین رهایشی تعرفه تحویلی پول قیمت زمین توزیع گردید.

فعالیت روز یکشنبه 7 سنبله ریاست مهاجرین پروان

·        برای 2 تن عودت کننده سند ملکیت زمین توزیع شد.

·        یک تن عودت کننده دانش آموز جهت ادامه تحصیل به ریاست معارف ولایت پروان معرفی شد.

·        برای یک تن مهاجرعودت کننده فورم عدم سرپناه توزیع شد.

 

·        اسناد 3 فامیل عودت کننده غرض دریافت زمین رهایشی ثبت گردید.

فعالیت روز سه شنبه 2 سنبله ولایت پروان

·           برای 3 تن عودت کننده سند ملکیت توزیع شد.

·           یک تن عودت کننده دانش آموز جهت ادامه تحصیل به ریاست معارف پروان معرفی شد.

·           برای 3 تن عودت کننده فورم عدم سرپناه توزیع شد.

 

·           اسناد 2 فامیل مهاجرعودت کننده غرض دریافت زمین رهایشی ثبت گردید.

فعالیت روز یکشنبه 24 اسد و دوشنبه 25 اسد ولایت پروان

·        برای 4 تن عودت کننده سند ملکیت توزیع شد.

·        5 فامیل مهاجر که جدیدأ از کشور پاکستان به وطن عودت نموده اند ثبت و راجستر این ریاست گردیدند.

·        برای 3 تن مهاجرعودت کننده فورم عدم سرپناه توزیع شد.

·        اسناد 4 فامیل مهاجر عودت کننده غرض دریافت زمین رهایشی ثبت گردید.

·        یک تن عودت کننده دانش آموز برای ادامه تحصیل به ریاست معارف ولایت پروان معرفی شد. 

فعالیت روز سه شنبه 19 اسد ریاست مهاجرین پروان

·        برای 2 تن عودت کننده مستحق زمین توزیع شد.

·        اسناد یک فامیل مهاجرعودت کننده غرض دریافت زمین رهایشی ثبت گردید.

·        برای سه فامیل عودت کننده مستحق زمین رهایشی تعرفه تحویلی پول قیمت زمین توزیع گردید.

·        یک فامیل بیجاشده ولایت کندزغرض سروی بعدی ثبت وراجستر گردید.

فعالیت روز یکنبه 17 اسد ریاست مهاجرین پروان

·        برای یک تن عودت کننده مستحق زمین ،تعرفه بانکی توزیع گردید

·        1 تن عودت کننده متعلم جهت ادامه تحصیل شان به ریاست معارف پروان معرفی شد.

·        برای 2 تن عودت کننده فورم عدم سرپناه توزیع شد.

 

·        برای 5 فامیل عودت کننده در شهرک مهاجرین ولایت پروان زمین رهایشی توزیع گردید.

گزارش اجراات روزانه ریاست امورمهاجرین وعودت کننده گان     تاریخ 15/05/1395

·        به سه تن ازمستحق زمین رهایشی بعدازتحویلی پول قیمت زمین سند ملکیت توزیع شد

·       برای یک متعلم عودت کننده جبری برویت اسناد قبلی اش مثنی مکتوب به ریاست معارف پروان  اجراشد.

·       برای یک تن مهاجرعودت کننده فورمه عدم سرپناه غرض خانه پری وتصدیق ازمراجع مربوطه توزیع شد.

·       اسنادیک فامیل مهاجرعودت کننده غرض دریافت زمین رهایشی ثبت گردید.

فعالیت روز دوشنبه 11 اسد 

·        به یک تن عودت کننده مستحق زمین رهایشی توزیع شد.

·        یک تن عودت کننده متعلم جهت شمولیت به مکتب و ادامه تحصیل شان به وزارت امورمهاجرین رسمأ معرفی گردید.

·        برای پنج تن عودت کننده مستحق زمین رهایشی تعرفه تحویلی پول قیمت زمین توزیع گردید.

·        اسناد دو فامیل مهاجرعودت کننده غرض دریافت زمین رهایشی ثبت گردید.

·        یک فامیل مهاجر که جدیدأ از کشور پاکستان به وطن عودت نموده ثبت و راجستر گردید.

فعالیت روز های یکشنبه و دوشنبه 3 و 4 اسد سال 1395 

-          برای 3 تن عودت کننده مستحق ، سند ملکیت و برای 2 تن عودت کننده دیگر فورم عدم سر پناه توزیع شد.

-          2 عودت کننده دانش آموز را جهت ادامه تحصیل شان به ریاست معارف آنولایت معرفی شد.

-          اسناد 4 فامیل عودت کننده ، برای دریافت زمین رهایشی و اعمار مجدد سر پناه ثبت شد.

فعالیت روز سه شنبه 29 سرطان سال 1395 ریاست مهاجرین پروان

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت پروان روز سه شنبه هفته جاری مصادف با 29 سرطان سال روان عریضه یک خوانواده بیجا شده ولایت لغمان را که در اثر نا امنی ها در پروان بیجا شده است، ثبت و راجستر نموده است.

همچنان این ریاست خبر داده است که در این روز به 2 تن از عودت کنندگان که مستحق زمین رهایشی بودند بعد از تحویلی پول قیمت زمین سند ملکیت و برای 2 تن مهاجرعودت کننده دیگر فورم عدم سرپناه توزیع نموده است.

 

منبع می گوید که ریاست امور مهاجرین پروان اسناد 1 فامیل عودت کننده را غرض دریافت زمین رهایشی ثبت نموده است.

فعالیت روز یکشنبه 27 سرطان ولایت پروان

رایاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت پروان روز یکشنبه 27 سرطان سال به فعالیت های مهم ذیل دست یافته است .

·        به یک تن ازمستحقین سند ملکیت توزیع شد.

·        برای یک تن مهاجرعودت کننده فورمه عدم سرپناه توزیع شد.

 

·        برای یک فامیل درشهرک مهاجرین زمین رهایشی تسلیم داده شد.

اجراآت سه شنبه گذشته

توزیع مساعدت نقدی (14 هزار افغانی) به همکاری موسسه DRC مقیم برای 11 خانواده بیجا شده

 

از ولایات لغمان، کاپیسا، تخار، کندز و ولسوالی شنواری ولایت پروان در شهر چاریکار .

فعالیت ولایت پروان

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت پروان خبر داده است که در روز سه شنبه هفته گذشته به ادامه فعالیت های روزانه اش برای 1 خانواده عودت کننده بعد از تحویلی پول قیمت زمین سند ملکیت و برای 2 تن دیگر فورم عدم سرپناه توزیع نموده و اسناد یک خانواده عودت کننده را جهت توزیع زمین دریافت نموده است.

 

همچنان این ریاست یک تن عودت کننده دانش آموز را عرض ادامه تحصیل به ریاست معارف ولایت پروان معرفی نموده است. 

گزارش اجراات هفته وارریاست امورمهاجرین وعودت کننده گان ولایت پروان ازتاریخ 29/3الی2/4/1395

·       اسناد(2)فامیل ازمهاجرین عودت کننده جهت دریافت زمین ثبت وراجسترگردید.

·       برای (7)فامیل مستحق زمین فورمه عدم سرپناه جهت خانه پری وتصدیق مراجع مسئول توزیع شد.

·       برای (4)فامیل بعدازتحویلی پول قیمت زمین سند مئوقت توزیع گردید .

·       سروی یکتعداد بیجاشده گان ولایات لغمان ،کاپیسا،کندز وولسوالی شنواری ولایت پروان که درنقاط مختلف این ولایت جابجاشده اند انجام شد.

فعالیت ولایت پروان

-         توزیع یک نمره زمین رهایشی در شهرک مهاجرین آنولایت.

-         توزیع سند مئوقت برای 4 فامیل عودت کننده وتوزیع فورم عدم سرپناه برای 3 فامیل دیگر .

-         راجستر 5 فامیل عودت کننده جهت دریافت زمین ثبت ومعرفی 2 تن عودت کننده دیگر جهت ادامه تحصیل به ریاست معارف آن ولایت . 

فعالیت ریاست امور مهاجرین پروان

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت پروان خبر داده است که روز شنبه هفته جاری به دو تن مستحق زمین رهایشی بعد از تحویلی پول قیمت زمین سند ملکیت توزیع شده و برای دو تن مهاجرعودت کننده دیگر فورم عدم سرپناه توزیع گردیده است.

مسئولین ریاست مهاجرین پروان علاوه نموده است که این اداره برای سه فامیل عودت کننده مستحق زمین رهایشی تعرفه تحویلی پول قیمت زمین توزیع نموده است.

همچنان ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان پروان سه خانواده بیجا شده ولایت بامیان را به ثبت رسانیده است.

 

فعالیت ریاست مهاجرین پروان

-          برای1 فامیل مستحق زمین رهایشی بعد از تحویلی پول قیمت زمین سند ملکیت توزیع شد.

 

-         برای 2 فامیل تعرفه تحویلی پول قیمت زمین و برای 1 مهاجرعودت کننده فورمه عدم سرپناه توزیع نموده است.

فعالیت ریاست مهاجرین پروان

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت پروان روز دوشنبه به یک تن مستحق زمین رهایشی بعد از تحویلی پول قیمت زمین سند ملکیت و برای دو تن مهاجرعودت کننده فورمه عدم سرپناه توزیع نموده است.

همچنان ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت پروان روز گذشته عرایض 64 خانواده بیجا شده را به ثبت رسانده است.

فعالیت ریاست امور مهاجرین پروان

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت پروان روز یکشنبه هفته ای جاری برای دو تن از اشخاصی که در باریک آب مستحق زمین شناخته شده بود زمین شان توزیع نموده و به دو تن ازمستحقین زمین رهایشی بعد از تحویلی پول قیمت زمین سند ملکیت توزیع شد.

همچنان ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت پروان برای سه تن مهاجرعودت کننده فورمه عدم سرپناه توزیع و اسناد دو فامیل مهاجرعودت کننده غرض دریافت زمین رهایشی ثبت نموده است.

اجرآت ریاست مهاجرین پروان مورخ 29 ثور

-         توزیع سند ملکیت برای 8 خانواده.

-         ثبت اسناد 4 فامیل عودت کننده غرض دریافت زمین .

 

-          توزیع فورم عدم سر پناه برای 4 فامیل عودت کننده .

فعالیت ریاست مهاجرین پروان

-         توزیع سند ملکیت برای سه خانواده عودت کننده،توزیع فورم عدم سر پناه برای یک فامیل،آغاز سروی سرک داخل شهرک مهاجرین توسط انجنیران اعزامی از وزارت.

فعالیت ریاست مهاجرین ولایت پروان

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت پروان خبر داده است که طی هفته گذشته برای 4 خانواده عودت کننده زمین رهایشی، برای 13 خانواده دیگر بعد از تحویلی پول قیمت زمین، سند مئوقت توزیع نموده است.

همچنان اسناد 5 فامیل عودت کننده جهت دریافت زمین، ثبت و راجستر شده و برای 5 فامیل مستحق زمین ،فورمه عدم سرپناه توزیع گردیده است.

 

ریاست مذ کورهمچنان طی هفته ای گذشته 27 فامیل بی جا شده ازولسوالی نجراب ولایت کاپیسا را ثبت و راجستر و جهت مساعدت به موسسات همکار معرفی نموده و160 تن را جهت آموزشهای فنی و حرفوی به ریاست کار و امور اجتماعی ولایت پروان معرفی نموده است. 

اجراات ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت پروان20 ثور 95

-  توزیع سند ملکیت زمین برای دوخانواده عودت کننده.

توزیع فورمه عدم سرپناه برای یک خانواده.

فعالیت ریاست مهاجرین پروان

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت پروان خبر داده است که روز یکشنبه 27 خانواده را ثبت و راجستر نموده و برای سروی و مساعدت به موسسات همکار بین المللی ارسال نموده است.

مسئولین ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت پروان گفته است که این خانواده ها در اثر ناامنی ها از ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا دراین ولایت بیجا شده اند.

همچنان این ریاست لست نام های 160 تن عودت کننده را بعد از طی مراحل اسناد شان برای فراهم نمودن زمینه کار به ریاست کار و امور اجتماعی ارسال نموده است، تا تحت پوشش آموزشهای فنی وحرفوی قرار گریند.

در کنار این ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان پروان به دو تن مستحق زمین رهایشی بعد از تحویلی پول قیمت زمین سند ملکیت توزیع نموده است.

اجراآ ت ریاست امور مها جرین پروان ازتاریخ 11الی1395/2/15

         برای (1)تن عودت کننده مستحق زمین رهایشی دربلاک هشتم که اسناد ملکیتش حریق گردیده بود مثنی سند توزیع گردید.

  •  (14)نمره زمین رهایشی دربلاک های (3-6-12و13)شهرک مهاجرین ازطرف انجنیر مربوطه این ریاست توزیع وبرای مالکین شان تسلیم داده شد.
  • اسناد(2)فامیل ازمهاجرین عودت کننده جهت دریافت زمین ثبت وراجسترگردید.
  • برای (3)فامیل عودت کننده مستحق زمین رهایشی  فورمه عدم سرپناه جهت خانه پری وتصدیق مراجع مسئول توزیع شد.
  • برای (2)فامیل بعدازتحویلی پول قیمت زمین سند مئوقت توزیع گردید .
  • برای(4)تن ازمستحقین زمین رهایشی تعرفه تحویلی پول قیمت زمین توزیع شد .

فعالیت ولایت پروان

در گزارش ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت پروان آمده است که این اداره روز سه شنبه 47 خانواده بیجا شده داخلی را سروی نموده و برای 5 خانواده عودت کننده تعرفه بانکی توزیع نموده است.

در کنار این ریاست امور  مهاجرین و عودت کنندگان ولایت پروان سه تن از دانش آموزان عودت کننده را به ریاست معارف این ولایت معرفی نموده است.

 

 

اجراات ریاست امورمهاجرین وعودت کننده گان پروان ۱۳۹۵/۱/۲۶

  •  (2) فامیل مهاجرکه جدیدأ ازکشورپاکستان به وطن عودت کرده اند ثبت وراجستر گردیدند.
  • برای (6)تن عودت کننده مستحق زمین رهایشی تعرفه تحویلی پول قیمت زمین توزیع شد.
  • برای (1) تن متعلم عودت کننده جبری برویت اسناد قبلی اش مثنی مکتوب به ریاست معارف پروان  اجراشد.
  • برای (1) مهاجرعودت کننده فورمه عدم سرپناه غرض خانه پری وتصدیق ازمراجع مربوطه توزیع شد.
  • اسناد(2) فامیل مهاجرعودت کننده که سرپناه شان درطول سال های متمادی تخریب گردیده وخواهان اعمارمجدد آن گردیده اند  ثبت گردید.

فعالیت روز 11 و 12 حمل ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت پروان

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت پروان گفته است که در روز چهار شنبه و پنجشنبه هفته ای گذشته به همکاری ریاست مبارزه با حوادث برای دو فامیل بیجاشده ولایت لغمان که در این ولایت مستقر گردیده است مواد غذائی توزیع نموده وعلاوه بر آن برای یک فامیل بعد از تحویلی پول قیمت زمین سند مئوقت زمین نیزتوزیع شده است.

همچنان اداره مذکور، 5 خانواده بیجا شده ازولایا ت لغمان و کاپیسا به ولسوالی های بگرام و جبل السراج و 2 خانواده عودت کننده را جهت دریافت مساعدت ودریافت زمین ثبت و راجستر و در قبال اسناد 39 باب سرپناه که از طریق موسسه WHH برای عودت کننده و مستحقین در ولسوالی بگرام تطبیق و تکمیل گردیده نیز اجراات نموده است.

اسناد 1 تن عودت کننده که سرپناه اش از اثر زلزله قبلأ تخریب شد ه بود جهت اعمارمجدد آن ثبت و برای 5 فامیل مستحق فورمه عدم سرپناه جهت خانه پری و تصدیق مراجع مسئول توزیع شده است.

همچنان ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان پروان، 2 تن متعلم عودت کننده را به ریاست معارف این ولایت جهت ادامه تحصیل معرفی نموده است.

 

برای (25) خانواده عودت کننده ،نمرات رهایشی از طرف ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت پروان در شهرک مهاجرین واقع چهاریکار توزیع شد.

تاریخ نشر: Jul 27, 2015 رده : عمومی

طبق معلومات آغا شیرین رییس امور مهاجرین وعودت کنند گان ولایت پروان 25 نمره رهایشی از تاریخ اول الی هفتم اسد سال روان از طرف آن اداره برای مستحقین در شهرک مهاجرین آن ولایت واقع د ر35 کیلومتری چهاریکار ، توزیع شد.

منبع افزود که شهرک یاد شده بیش از 15000 نمره را دارا بوده و تاکنون 600  فامیل درآن جابجا شده است.

شهرک مذکور دارای یک مکتب لیسه ،یک باب کلینک عادی می باشد.

کورس حرفوی در شهر ک مهاجرین ولایت پروان دایر شد.

تاریخ نشر: Apr 08, 2015 رده : عمومی

آغاشیرین رییس امورمهاجرین و عودت کننده گان ولایت پروان به خبر نگار ریاست اطلاعات و ار تباط عامه گفت که کورس آموزشی حرفه ای ، در رشته های نجاری ، نلدوانی ، خیاطی ، خامک دوزی وولدنگ کاری به تاریخ ۱۳۹۴/۱/۹ به کمک موسسه پاملرنه  و نظارت این اداره در شهرک مهاجرین ولایت پروان دایر شده است .

وی علاوه نمود که در این کورس ها ۸۰ نفر از قشر ذکور و ۲۰ نفر اناث برای مدت ۶ ماه تحت آموزش قرار خواهند داشت .

     سیصدخانواده عودت کننده ،نمرات رهایشی رادرشهرک مهاجرین ولایت پروان عنقریب دریافت می نمایند.

    سیصدنمره رهایشی برای مهاجرین ولایت پنجشیرکه به وطن عودت نموده اند،دربلاک 6 شهرک مهاجرین ولایت پروان توزیع می گردد.

      به اساس معلومات عبدالمجیدآمرامورمهاجرین وعودت کننده گان ولایت پنجشیر امرتوزیع نمرات یادشده ازوزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان اخذ ودر مورد بامقام ولایت پروان نیزتفاهم صورت گرفته است .

     وی گفت که عنقریب خانواده های یادشده نمرات رهایشی خویشرادرشهرک مذکورتسلیم می شوند.

     عبدالمجید درارتباط به مساعدت برای عودت کننده های آنولایت گفت که قراراست 34 خانواده ازباشنده گان اصلی پنجشیرکه قبلاًبه کشور عودت نموده ودربلاک 6 شهرک مهاجرین ولایت پروان که برای ولایت پنجشیراختصاص یافته است ساکن اند . وهمچنان 322 تن ازاطفال درمعرض خطراین ولایت توسط سکتورمصؤنیت اجتماعی واین اداره ثبت شده اند ،عنقریب غرض دریافت مساعدت سروی می شوند .

           آمرامورمهاجرین وعودت کننده گان ولایت پنجشیردرارتباط به بلاک 6 شهرک مهاجرین ولایت پروان گفت که بمنظورجلوگیری ازسرازیرشدن سیلابهای احتمالی بالای منازل عودت کننده ها این ولایت ،دریک بخش بلاک یادشده ،دیوار استنادی بطول 319 متر وارتفاع 3 متربه کمک مؤسسه پاملرنه وبرنامه همبستگی ملی ،تحت نظر این اداره اعمارشده است .

      وی علاوه نمود که دربخش دیگر بلاک مذکوردیواراستناندی بطول 200 متر به کمک ریاست مبارزه باحوادث ولایت پروان تحت کار قرار دارد ،که بااکمال آن خطرات ناشی ازسیلابها بالای بلاک مذکوررفع خواهد شد.

       طبق یک خبردیگرمؤسسه پاملرنه برای 400 خانواده بی جاشده درولایت پروان موادغیرغذائی رامساعدت نموده است .

طبق معلومات آغاشرین خلیل رئیس امورمهاجرین ولایت پروان ، مساعدت  مذکورشامل کمپل ، ترپال ،البسه ،پاپوش ،سیت های آشپزخانه بود که 400 خانواده بی جاشده ازآن مستفیدشدند .

دفتر کمشنری عالی سازمان ملل متحددرامورپناهنده گان(UNHCR)نیزدرماه جدی سالروان برای 142 فامیل بی جاشده وآسیب پذیردرولایت پروان کمپل ،ذغال ،سیت آشپزخانه ،سیت صحی والبسه زنانه راتوزیع نموده بود .