آمریت امورمهاجرین ولایت پنجشیر

آمریت امور مهاجرین ولایت پنجشیر 200 فامیل بیجا شده را کمک نقدی نمود

آمریت امور مهاجرین ولایت پنجشیر به همکاری وزارت دولت در امور حوادث برای (200) فامیل بیجا شده قریه پیشغور ولسوالی حصه اول که در اثر سیلاب ها بیجا شده بود و در مرکز و نقاط امن این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز پنجشنبه، مورخ 23 حوت سال روان کمک نقدی توزیع نمود.

این کمک ها شامل؛ پول نقد مبلغ(50300) افغانی برای هر فامیل بیجاشده باحضور داشت نماینده اداره حوادث توزیع گردید.

آمریت امور مهاجرین ولایت پنجشیر به 44 فامیل بیجا شده کمک توزیع نمود

 

آمریت امور مهاجرین ولایت پنجشیر به کمک موسسه (UNHCR) به بیجا شدگان ولایت های نورستان، بدخشان و بغلان که در اثر جنگ و ناامنی بیجا شده بود و دراین ولایت جابجا شده بود، روز یک شنبه، 27 عقرب سال روان، به هرفامیل مبلغ (200) دالر آمریکایی باحضور داشت نماینده این آمریت و موسسه نامبرده توزیع گردید.

با خانواده های بیجاشده در ولایت پنجشیر کمک های نقدی توزیع شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت پنجشیر به همکاری موسسه (CHF) برای 5 خانواده که از بخش های نا امن ولایت های بدخشان، نورستان و لغمان به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت نقدی توزیع نمود .

سه شنبه 8 عقرب سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها به مبلغ 20500 افغانی کمک نقدی توزیع صورت گرفت .

با خانواده های بیجاشده در ولایت پنجشیر کمک های نقدی توزیع شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت پنجشیر به همکاری موسسه (CHF) برای 5 خانواده که از بخش های نا امن ولایت های بدخشان، نورستان و لغمان به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت نقدی توزیع نمود .

سه شنبه 8 عقرب سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها به مبلغ 20500 افغانی کمک نقدی توزیع صورت گرفت .

 

توزیع کمک های زمستانی در ولایت پنجشیر توسط آمر امور مهاجرین آن ولایت

در جریان سال روان برای 35 فامیل بیجاشده در ولایت پنجشیر نمرات رهایشی در شهرک مهاجرین ولایت پروان توزیع و 595 فامیل بیجاشده و عودت کننده به همکاری UNHCR و موسسا ت APA و CHA پول نقد، مواد خوراکی و لوژستیکی دریافت نموده اند.

افزون بر این 12 خانواده عودت کننده شامل 65 نفر دارای اسناد و 47 تن فاقد مدرک در جریان سال روان به آن ولایت عودت نموده اند.

 491 نفر عودت کننده و بیجاشده متقاضی آموزش حرفوی به ریا ست کار و امور اجتماعی و 47 تن اطفال و جوانان عودت کننده از ایران و پاکستان جهت ادامه تحصیل به ریاست معرف آن ولایت معرفی شده اند.

آمریت امور مهاجرین ولایت پنجشیر در سروی خانواده های آسیب دیده از اثر برف کوچها با ادارات زیربط نیز سهیم بوده و علاوه بر آن به همکاری موسسه  WSTA، 229 فامیل عودت کننده، بیجاشده و بی بضا عت را غرض دریافت کمکهای زمستانی که شا مل 200 دالر امریکایی، 3 تخته کمپل و یک بسته البسه زمستانی می باشد، سروی نموده است.

درسال روان 229   فامیل شامل 915 نفرازولایات نورستان، لغمان، بدخشان، تخار، بغلان، کندز و بلخ به ولایت پنجشیر بی جا و از مجموع بیجاشده های قبلی و جدید 362 فامیل دوباره به محلات اصلی شان برگشته اند.

115 خانواده بیجاشده طی ماه جدی در ولایت پنجشیر کمک شده اندآمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت پنجشیر با همکاری ریاست مبارزه با حوادث آن ولایت طی ماه جدی سال روان به 115 خانواده کمک رسانی نموده اند.

بسته های کمکی که به هر خانواده از سوی اداره یادشده توزیع گردیده است، شامل 10 کیلو برنج، 5 لیتر روغن و 10 کیلو شکر بوده است.

گفتنی است که این خانواده ها از ولایات نورستان، لغمان، بدخشان، تخار، بغلان، کندز، کاپیسا و بلخ در اثر ناامنی ها بیجا و در مربوطات ولایت پجشیر مسکن گزین شده اند.

همچنان یک خانواده عودت کننده و 23 خانواده بیجاشده دیگر نیز در ماه جدی توسط آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان به منظور ارایه خدمات بشری به ثبت رسیده است. 

200 خانواده آسیب دیده در ولایت پنچشیر کمک نقدی دریافت نمودند

 

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت پنجشیر به همکاری اداره ضد حوادث طبیعی برای 200 خانواده آسیب دیده قریه پیش غور که از اثر سرازیر شدن سیلاب ها به قریه های همجوارشان بیجاشده اند، مساعدت نقدی توزیع نمود.

شنبه 6 اسد سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها به مبلغ 30000 افغانی کمک نقد توزیع شد .

عالمی بلخی با هیئت رهبری ولایت پنجشیر دیدار نمود

وزیر امور مهاجرین و عودت کننده گان ، در رفع مشکلات آسیب دیده های طبیعی ولایت پنجشیر ، به شورای ولایتی آنولایت وعده داد.
سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین ، در جریان سفری که دیروز به ولایت پنجشیر داشت ، با هیئت رهبری و وکلای شورای ولایتی آنولایت ملاقات نمود.
هیئت رهبری و وکلای شورای و لایتی پنجشیر در مورد 650 فامیل بی جاشده ازاثر برف باریهای زمستان سال گذشته و تخریب منازل آنها به وزیر امور مهاجرین معلومات داده گفتند که اکثریت خانواده های یاد شده هنوز هم در شرایط ناگوار زنده گی می کنند و به سرپناه های اضطراری نیاز دارند.
ایشان افزودند که از جمله 650 فامیل آسیب دیده ، 200 خانواده آنها در شهرک مهاجرین ولایت پروان جابجا شده اند ، اما از طرف باشنده گان اطراف کمپ برای آنها مزاحمت و مشکلات ایجاد می گردد.
عالمی بلخی توضیحات و پیشنهادات و کلای شورای ولایتی پنجشیررا استماع نموده گفت شهرک امور مهاجرین ولایت بغلان ، تحت کار قرار دارد و مشکل شهرک مذکور از ناحیه غاصبین زمین ، جز اجندای یکی از جلسات شورای و زیران در آینده خواهد بود.
وی علاوه نمود که با رفع مشکلات موجود در شهرک مهاجرین بغلان شرایط بهتر برای مصدومین حوادث طبعی ولایت پنجشیر در آن شهرک مهیا خواهد شد.
عالمی بلخی افزود که در تماس با مسولین ولایت پروان به مشکلات بی جاشده های پنجشیر که ساکن در شهرک مهاجرین ولایت پروان اند ، رسیده گی خواهد شد .
همچنان وزیر امور مهاجرین و عودت کننده گان از آمریت امور مهاجرین ولایت پنجشیر نیز دیدن نموده .
عبدالمجید آمر امور مهاجرین ولایت پنجشیر ، در مورد اجراآت آن اداره در قبال بی جاشده های ناشی از حوادث طبیعی ، توزیع مساعدت ها برای آنها وپلانهای آن اداره معلومات داده و از مشکلات آنریاست از ناحیه ساختمان یاد آور شد.
عالمی بلخی در مورد مشکل آمریت امور مهاجرین از ناحیه ساختمان باهیئت رهبری ولایت پنجشیر صحبت نموده و در مودر تفاهم بعمل آمد.
وزیر امور مهاجرین در جریان این سفر برمزار شهید احمد شاه مسعود رفته و بروح پاک همه شهدای راه آزادی و استقلال کشور دعا نمود و یاد آور خاطره یی از شهید مسعود شد که روزی گفته بود: ما در برابر طالبان جنگ نداریم، بلکه مقاومت می کنیم و نشان می دهیم که افغانستان خانه مشترک همه اقوام است ، نمی شود به ساده گی دیگران را حذف کرد به این دلیل در جاهای که لازم است ایستاده گی نشان خواهیم داد .
عالمی بلخی را دراین سفر روسای اطلاعات وارتباط عامه و همآهنگی امور ولایات همرای می نمود.

فعالیت از 11 الی 20 سنبله سال 1395

 

-         به  همکاری موسسه DRC  برای 17 خانواده بیجا شده به آنولایت پول نقد (14 هزار افغانی)مساعدت نمود.

-          24 فامیل بیجا شده از ولایات نورستان، بغلان و لغمان به ولایت پنجشیر ،جهت مساعدت به اداره UNOCHA  و موسسه WSTA  معرفی گردید. 

25 خانواده بیجا شده در پنجشیر سروی شد

هیئت ترکیبی از آمریت امور مهاجرین و موسسات بین المللی روز یکشنبه ، 25 خانواده بیجا شده در مرکز و ولسوالی های ولایت پنجشیر را سروی و از میان آنها 9 خانواده رابرای مساعدت تایید نموده است.

 

تیم موظف از میان خانواده های مصاحبه شده 2 خانواده را در بخش نهایت آسیب پذیری (PSN) شامل نموده است.

همچنان آمریت مهاجرین پنجشیر یک خانواده یبجا شده ولایت بغلان را که در ولسوالی حصه اول ولایت پنجشیر بیجا شده اند، ثبت و راجستر نموده است. 

فعالیت آ روز های سه شنبه و پنجشبنه هفته گذشته مطابق با 2 و 4 اسد.

- 6 خانواده بیجا شده ثبت و راجستر و شهرت ایشان غرض مساعدت به موسسات بین المللی ارسال شده است.

-  3 فامیل بیجا شده از ولایات  تخار و کنر و 3 خانواده بیجا شده ازولایات نورستان وبغلان ثبت گردیده است.

-  لیست بی جا شده های یاد شده به دفتر UNOCHA و موسسه WSTA ارسال شده است.  

-  یک تن عودت کننده دانش آموز جهت ادامه تحصیل به معارف این ولایت معرفی گردید. 

15 خانواه بیجا شده در پنجشیر و غور سروی گردید

گزارشات رسیده از آمریت امور مهاجرین ولایات پنجشیر و غور حاکی از آن است که روز دوشنبه هفته جاری 10 خانواده در غور و 5 خانواده بیجا شده دیگر در پنجشیر تحت پوشش سروی قرار گرفته است.  

هیئت مشترک آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت پنجشیر و اداره بین المللی APA روز دوشنبه هفته جاری جهت سروی خانواده های بیجا شده در ولسوالی های رخه و عنابه این ولایت رفته و با 5 خانواده مصاحبه نموده اند.  

مسئولین آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت پنجشیر گفت که هیئت اعزامی به ولسوالی های نام برده از میان رقم یاد شده 4 خانواده را در بخش نهایت آسیب پذیری (PSN) تایید نموده و یک خانوده دیگر آنرا رد نموده است.

در این گزارش آمده است که آمریت مهاجرین پنجشیر روز گذشته 2 خانواده بیجا شده را که در اثر نا امنی ها از ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان در ولسوالی عنابه ولایت پنجشیر بیجا شده اند ثبت و راجستر نموده است.

در همین حال آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت غور نیز خبر داده است که 10 خانواده بیجا شده در این ولایت سروی شده و از میان آن 8 خانواده مورد تایید قرار گرفته است که 2 خانواده آن در بخش PSN شامل گردیده است. 

فعالیت روز یکشنبه 17 اسد آمریت مهاجرین پنجشیر

-          برای یک خانواد بیجا شده خیمه توزیع شد.

-          2 فامیل بیجا شده را که نسبت نا امنی ها و جنگ از ولسوالی های یمگان و جرم ولایت بدخشان جدیداً در قریه شصت ولسوالی رخه ولایت پنجشیر جابجا شده اند ثبت و راجستر گردید . 

 

200 خانواده در پنجشیر مساعدت شد

 200 خانواده آسیب دیده از سوی ریاست مبارزه با حوادث این ولایت مساعدت شده است.

مسئولین رآمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان پنجشیر گفت که ریاست مبارزه با حوادث برای هر خانواده از میان رقم یاد شده 12 لیتر روغن خوراکی در حضور نمایندگان آمریت امور مهاجرین و دفتر والی این ولایت توزیع نموده است.

 

گفته می شود این خانواده های متضرر درمربوطات ولسوالی پریان ولایت پنجشیر زندگی می نماید. 

فعالیت روز یکشنبه 20 سرطان ولایت پنجشیر

 

-         هیات آمریت امور مهاجرین  آنولایت و موسسه APA به ولسوالی عنابه سفر نموده و با 8 فامیل بیجا شده مصاحبه نموده است.

-         مصاحبه کنندگان از میان خانواده های یاد شده 6 فامیل بیجا شده آسیب پذیر را در بخش نهایت آسیب پذیری  (PSN) انتخاب نموده است.

اجراآت شنبه  مورخ 12 / 4 /95

- ثبت یک فامیل بیجا شده از ولسوالی مندول ولایت نورستان .

- توزیع 1800 لیترروغن، مساعدت ریاست مبارزه با حوادث برای (150) فامیل آسیب دیده ازطبیعی در ولسوالی آبشار. 

آجرا آت مورخ 9 / 4 / 1395

1-هیات ترکیبی از دفترUNHCR و موسسه  APAدر هماهنگی با مدیر حمایت حقوقی این اداره با(2)فامیل بیجاشده مستفیدین پروژه PSN راکه قبلاً مبلغ (400)دالرامریکایی برایشان توزیع شده بود ملاقات نمود.

2-(1)فامیل بیجاشده واجد شرایط برای دریافت مساعدت ازطریق پروژه PSN بود ،انتخاب شد.

3- لست شهرت تعداد(35)فامیل بیجاشده از ولایات بغلان،لغمان ،نورستان و بدخشان به ولایت پنجشیرتر تیب وازطریق ایمیل عنوانی دفترUNOCHAو موسسه WSTAارسال گردید.

4-هیاتی ازدفترUNHCRو موسسه WSTA با (15)فامیل بیجاشده از ولایات لغمان وبغلان ساکن درقریه شصت ولسوالی رخه مصاحبه نموده مشکلات فامیل های بیجاشده را یاداشت نمودند.

اجراات ریاست امور مهاجرین پنجشیر در روز چهار شنبه مورخ 2/4/1395 :

1- ثبت(2) فامیل بیجاشده ازولسوالیهای درقدواشکمش ولایت تخار درمربوطات ولسوالی عنابه ولایت پنجشیر.

2- توزیع روغن مساعدت ریاست مبارزه با حوادث برای (220) فامیل آسیب دیده درولسوالی عنابه .

78 خانواده در پنجشیر مساعدت شد

آمریت امور مهاجرین وعوت کنندگان ولایت پنجشیر به همکاری ریاست مبارزه با حوادث ،روز دوشنبه برای 77 خانواده آسیب دیده کمک کرده است.

مسئولین آمریت امور مهاجرین پنجشیر می گویند که این خانواده ها ،آسیب دیده های ناشی از سیلاب و زلزله بودندوبرای آنها 12 لیتر روغن وخیمه توزیع گردید.

 

همچنان اداره مذکور 6 فامیل بیجا شده از ولایات کندز و بغلان به آنولایت را نیز ثبت نموده است.

فعالیت هفته چهارم ماه جوزای ولایت پنجشیر

 - مساعدت برای 21 خانواده بیجا شده و آسیب پذیر (برای 4 خانواده پول نقد و برای متباقی روغن )

- 4 خانواده بیجا شده ولایات بغلان و بدخشان شامل برنامه PSN شد واز سوی موسسه  APA 800 دالرامریکایی پول نقد از بودجه UNHCR به ایشان مساعدت شد وبرای 17 فامیل بیجا شده و آسیب دیده دیگر ازسوی ریاست مبارزه با حوادث روغن توزیع شد.

- ارساللیست 24 فامیل بیجا شده جدید را از ولایات بغلان، نورستان و سمنگان جهت مساعدت به دفتر UNOCHA و موسسه WSTA .

فعالیت آمریت امور مهاجرین ولایت پنجشیر

 • روز سه شنبه هفته جاری 4 فامیل بیجا شده را بعد از بررسی در بخش نهایت آسیب پذیری( PSN) شامل ساخته است.
 •  1 فامیل بیجا شده ازولایت بغلان را ثبت و راجستر نموده است.

برای 4 خانواده بیجا شده در پنجشیر پول نقد توزیع شد

آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت پنجشیر با همکاری موسسه APA روز گذشته برای 4 خانواده بیجا شده مجموعا 800 دالر امریکایی پول نقد توزیع نموده است.

این خانواده ها از ولایات بغلان وبدخشان به ولایت پنجشیر بیجا شده و از سوی موسسه یاد شده برای هر خانواده 200 دالر امریکایی توزیع شده .

 

همچنان آمریت یادشده 2 فامیل بیجاشده ازولایات کندز و بغلان را ثبت و راجستر نموده است.

فعالیت هفته سوم ماه جوزا ولایت پنجشیر

آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت پنجشیر به همکاری ریاست مبارزه با حوادث برای 65 فامیل بیجا شده و آسیب دیده روغن و کمپل توزیع نموده است.

خانواده ها ی مذکوردر اثر حوادث طبیعی از محلات اصلی شان بیجا شده اند و کمک های یاد شده را در حضور نمایندگان دوجانبه دریافت است.

همچنان برای 2 خانواده بیجا شده دیگر نیز از طریق ریاست مبارزه با حوادث خیمه توزیع شده است.

آمریت مذکورازثبت  6 خانواده بیجا شده ، 2 خانواده عودت کننده از کشور هندوستان و بازگشت 10 فامیل بیجا شده به ولایات لغمان، نورستان و بغلان نیز یاد آور شده است.

فعالیت آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت پنجشیر

آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت پنجشیر،روز سه شنبه هفته گذشته، 107 نفر عودت کننده و بیجا شده را جهت آموزش مهارتهای کاری به ریاست کار و امور اجتماعی این ولایت معرفی نموده است.

 

مسئولین آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان پنجشیر گفته اند قرار است که برای این افراد کورسهای حرفوی و آموزشی از سوی ریاست کار و امور اجتماعی دایر گردد. 

فعالیت آمریت مهاجرین پنجشیر

آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت پنجشیر روز دوشنبه هفته جاری برای یک خانواده بیجا شده که شامل برنامه PSN بودند در ولسوالی حصه اول این ولایت پول نقد توزیع نموده است.

مسئولین آمریت امور مهاجرین پنجشیر گفته اند که پول مساعدت شده از بودجه UNHCR برای این خانواده توزیع گردیده است.

همچنان آمریت امور مهاجرین پنجشیر خبر داده است که روز دوشنبه 2 فامیل بیجاشده که به دلیل نا امنی از ولسوالی کشنده ولایت بلخ در ولسوالی رخه ولایت پنجشیرساکن شده اند ثبت و راجستر گردیده است.

فعالیت هفته اول ماه جوزا ولایت پنجشیر

 

-         مساعدت خیمه برای 4 خانواده آسیب دیده از اثر زلزله.

-         شناساسسیی 96 فامیل بی جا شده مستحفق کمک .

-         - ثبت عرایض سه فامیل بی جاشده.

اجرآت آمریت امور مهاجرین ولایت پنجشیر، مورخ  ۱ / ۳ / ۱۳۹۵  .

 1- هیات ترکیبی از دفترOCHA  و موسسه WISTA به همکاری این اداره در استقامت ولسوالی عنابه ومرکزولایت تعداد (23) فامیل بیجا شده مستحق برای مساعدت را شناسایی نمودند . 

2- یکتن از کارمندان این اداره در ترکیب هیت کمیته اضطرار جهت تثبیت خسارات سرک قریه پوجاوه ولسوالی دره که به اثر سیلاب تخریب شده اعزام گردید .

 

3- تعداد (1) فامیل بیجا شده جدید ثبت و راجستر گردید . 

اجراآت آمریت امور مهاجرین ولایت پنجشیر مورخ 1جوزا

- سروی 23 خانواده بیجا شده از ولسوالی عنابه به مرکز ولایت به کمک موسسات OCHA و WISTA.

اجراآت آمریت امور مهاجرین پنجشیر

-         توزیع روغن  برای 55 خانواده متضررشده ولسوالی آبشار،از از اثر زلزله قبلی .

-         توزیع مساعدت نقدی موسسه APA ،برای 8 خانواده دیگر که شامل برنامه PSN بودند.

 

-         ثبت عرایض 4 خانواده بیجا شده دیگر . 

سه خانواده در پنجشیر مساعدت نقدی شد

 

به گفته مجید نوروزی آمر مهاجرین ولایت پنجشیر سه خانواده که قبلا سروی و در برنامه PSN شامل شده بودند وروز گذشته از سوی موسسه APA برای هر خانواده مبلغ 600 دالر امریکایی ،مساعدت کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان توزیع شد.

فعاالیت 9 ثور آمریت مهاجرین ولایت پنجشیر

آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت پنجشیر با همکاری ریاست مبارزه با حوادث آنولایت برای 8 فامیل آسیب دیده که منازل شان به اثر زلزله قسماً تخریب شده بود ،روغن و کمپل از سوی ریاست مبارزه با حوادث در حضور هیئت دو جانبه ریاست مذکور و آمریت امور مهاجرین توزیع شده است.

همچنان اداره مذکور، لست شهرت (135) فامیل بیجا شده که به اثر جنگ و نا امنی های اخیر از ولایات کندز، بغلان، نورستان، بدخشان، بلخ و تخار در مربوطات ولایت پنجشیر مسکن گزین شده اند، جهت سروی و توزیع کمک ها به دفاتر UNHCR و WSTA ارسال نموده است.

 

گزارش آمریت امور مهاجرین ولایت پنجشیر   مورخ  1395/2/15

مساعدت برای (43) فامیل آسیب دیده ازولسوالیهای پریان ،دره ورخه که منازل شان باثرزلزله مورخ 4-8-1395 تخریب گردیده بود،وقبلاًتوسط هیات ترکیبی ازادارت امورمهاجرین ،انکشاف دهات و مبارزه با حوادث سروی شده بود ،روغن ،ظروف آشپزخانه ،بیل ، کمپل،ترپال ، خیمه وبالون گازاز جانب IOM توزیع گردید.

 همچنان(1) فامیل بیجاشده که ازولایت بغلان ثبت وراجسترگردید.

اجراآت مریت امور مهاجرین ولایت پنجشیر  مورخ  1395/1/23

1- لست شهرت (137) فامیل بیجاشده از ولایات لغمان ،نورستان بغلان،تخاروبدخشان که طی سال 1394به ولایت پنجشیربی جا شده اند جهت تدارک مساعدت عنوانی اداره آمادگی مبارزه با حوادث ارسال گردید.

 2- آمر مهاجرین درمورد ایجاد پروژه مرغداری برای (35) فامیل بیجاشدگان ولایت پنجشیر ساکن درشهرک باریک آب ولایت پروان بایکتن ازمسولین موسسه ADRA (افغانستان انترنشنل )بطور مفصل صحبت و تبادل نظر نمودند.

 3- از تخریب 15 باب منزل در اثر زلزله تاریخ 22 حمل که باعث برفکوچها درولسوالیهای آبشار،پریان ،مرکزوولسوالی رخه گردید، اطلاع خذ گردید ،اما ازتلفات آن تا کنون خبری نیست. 

فعالیت آمریت ولایت پنجشیر مورخ  1395/1/17

1-به تعداد(5) فامیل بیجاشده که از ولایت بغلان جدیداً درمربوطات ولسوالی رخه ولایت پنجشیرساکن شده اندثبت وراجسترگردید.

2-به تعداد(25) فامیل بیجاشده دوباره به محل سکونت اصلی شان(ولسوالی دولت شاه ولایت لغمان) برگشت نموده اند.

3- در طی سال گذشته باثرسرازیرشدن سیلاب در قریه تند خوی ولسوالی دره مسیر جریان دریاتغیرنموده زمینهای زراعتی داخل قریه را تخریب کرده بود.بناًیکتن از کارمندان این اداره در ترکیب هیات کمیته اضطراری جهت سروی باستقامت ساحهء موردنطراعزام گردیدند، بعدازینکه ساحهء موردنظررامطالعه نمودند عنوانی کمیته اضطراری ولایت پیشنهاد نمودند تاساحه سیلابی به حجم (800) مترمکعب کند نکاری شود تا اهالی قریه ازناحیه سیلابها مصوون شوند.

 

توزیع کمک ها برای 20 خانواده در پنجشیر 

آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان باهمکاری اداره مبارزه با حوادث به ادامه مساعدت های توزیع شده برای آسیب دیدگان، روز شنبه 14 برای 20 خانواده دیگر نیز بسته کمکی توزیع نموده است.

عبدالحمید نوروزی آمر امور مهاجرین وعوت کنندگان گفته است که خانه های این خانواده ها سال گذشته در اثر لرزش زمین تخریب گردیده و ادارات ذیدخل آنان را مستحق شناخته است که روز شنبه اداره مبارزه با حواث برای هر خانواده روغن و کمپل توزیع نموده است.

جریان توزیع این کمک ها را هیئت موظف از سوی هردو اداره نظارت می نمایند. 

 

مساعدت برای مصدومین زلزله در پنجشیر صورت گرفت .

برای 40 فامیل متضرر شده از اثر زلزله عقرب سال 1394 در ولایت پنجشیر از طریق آمریت امور مهاجرین آنولایت دیروز کمک صورت گرفت .

به اساس معلومات عبدالمجید آمر امور مهاجرین ولایت پنجشیر ، 40 فامیل در ولسوالی پریان از اثر زلزله سال گذشته خساره مند شده بودند و مساعدت ریاست مبارزه با حوادث طبیعی برای هر فامیل ، شامل روغن ، و کمپل ، از طریق آن اداره به ایشان توزیع گردید.

 

آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت پنجشیر به همکاری ریاست مبارزه با حوادث روز شنبه 7 حمل، 25 خانواده را که سال گذشته در اثر زلزله آسیب دیده بودند مساعدت نموده است.

عبدالمجید نوروزی گفته است که برای هر کدام از این خانواده ها روغن، دو تخته کمپل و لباس زمستانی (جاکت) توزیع شده است.

همچنان این اداره 2 خانواده بیجا شده و 100 خانواده عودت کننده دارای کارت مهاجرت را غرض مساعدت ثبت نموده است .

برای یک تعداد زنان بی جاشده به ولایت پنجشیر به مناسبت 8 مارچ مساعدت شد

 برای 25 نفر از زنان بی جاشده به ولایت پنجشیر ،دیروز از طریق آمریت امور مهاجرین آن ولایت مساعدت گردید.

عبدالحمید آمر امور مهاجرین ولایت پنجشیر گفت که زنان یادش ه از ولایات لغمان ،نورستان وبغلان بی جاشد اند و بمناسبت روز بین المللی زن مساعدت UNHCR برای هر یک آنها به ارزش صد دالر ،از طریق آن آمریت به ایشان توزیع شد.

برای 138 خانواده متضرراز زلزله درولایت پنجشیربه تاریخ7/10/1394 ازطریق آمریت امور مهاجرین آنولایت مساعدت صورت گرفت.

به اساس معلومات انجنیرعبدالمجیدنوروزی آمرامور مهاجرین ولایت پنجشیر،138 خانواده که منازل شان در زلزله کاملا تخریب شده بود،به همکاری موسسه ای دی آرمواد محروقاتی ،غذایی وپول نقدرادریافت کردند.

وی علاوه نمود که این مساعدت برای هرفامیل شامل مواد محروقاتی ،چهارقلم مواد خوراکی و650افغانی پول نقد بود که تحت نظر این اداره به آنها توزیع گردید.

مساعدت يوانسيار براي721فاميل بي جاشده درولایت کندزتوزیع شد.

برای 721 خانواده بی جاشده درولایت کندز،مساعدت یوانسیاربه تاریخ13/10/1394،ازطریق ریاست امورمهاجرین ولایت کندزتوزیع گردید.

محمد یوسف خدام رییس امور مهاجرین ولایت کندز گفت که این مساعدت،100دالر امریکایی براهر فامیل بود که تحت نظر این اداره برای 721 فامیل توزیع گردید.

وی علاوه نمود که همچنان موسسه ان آرسی نیز به تاریخ14/10/1394 برای 50 فامیل بی جاشده از ولسولی دشت ارچی این ولایت مواد غیرغذایی رامساعدت نموده است.

زلزله درولایت پنجشیر7نفررازخمی وصد هامنزل راقسما ویا بکلی تخریب کرده است

ازاثر زلزله مورخ4/8/1394درولایت پنجشیر7نفرزخمی

،421خانه کاملا تخریب،549خانه قسما تخریب شده است.

به اساس معلومات انجنیرعبدالمجید نوروزی آمر امور مهاجرین ولات پنجشیرخسارات یادشده درولسوایهای دره،حصه اول،آبشار،پریان،رخه ،عنابه،شتل ومرکزآنولایت بوده وساحات دودست آریب،تل،خاواک وپریان تاکنون سروی نشده است.

اجراآت آمریت امورمهاجرین ولایت پنجشیر

 • آغاز سروی ۱۰۰ فامیل بی جاشده آسیب دیده زلزله در مناطق مختلف.
 • توزیع ۶۲۰ کیلو خرما تحت نظر نمایندگان ادارات زیربط برای ۳۱ فامیل بی جاشده آسیب پذیر.
 • درنتجه سروی که هیئت مختلط از ادارات زیربط انجام دادن ۴۵باب منزل از اثر زلزله کاملا تخریب و ۵۶ باب دیگر قیسماَ ویران شده تثبیت گردید.
 • ارسال جدول بیجاشده گان ناشی از زلزله وتخریب منازل در سطح ولایت پنجشیر تهیه و به ریاست بی جاشدگان داخلی ارسال گردیدند.

یک نفر عودت کننده از ایران غرض ادامه تحصیل به ریاست معارف آن ولایت معرفی شدند.

کمک برای ۲۹۲ خانواده بی جاشده وآسیب دیده در ولایت پنجشیر

برای ۲۴۰ خانواده بی جاشده وآسیب دیده از اثر زلزله در ولایت پنجشیر مساعدت شد.

به اساس معلومات آمر امور مهاجرین ولایت پنجشیر برای ۱۰۰ فامیل بی جا شده ،۲۰۰۰ کیلوگرام خرما از طریق ریاست آماده گی مبارزه با حوادث وبرای ۱۴۰ خانواده آسیب دیده از اثر زلزله و ۵۲ فامیل بی جاشده های ولایت کندز از طرف جمعیت هلال احمر افغانی ،مواد خوراکه ولوژستیکی توزیع شد.

سروی ۱۰۱ خانواده بی جا شده در ولایت پنجشیر انجام شد.

تاریخ نشر: Aug 23, 2015 رده : عمومی

به اساس معلومات ریاست ارتباط وهماهنگی امور ولایات این وزارت ۱۰۱ خانواده بی جاشده به ولایت پنجشیر ،غرض دریافت مساعدت سروی شده اند.

به گفته منبع خانواده های یاد شده به دلیل نا امنی های اخیر از ولایات نورستان،لغمان، بغلان ،تخار ،بدخشان و کاپیسا به ساحات مختلف ولایت پنجشیر بی جا شده اند و به اساس فیصله جلسه اضطراری آن ولایت ،از طریق آمریت امورمهاجرین پنجشیر وموسسات WSTA, DRC,UNHCR ,WFP و هیئت دنمارک برای مهاجرین ،غرض دریافت کمک سروی شده اند.

عالمی بلخی با هیئت رهبری ولایت پنجشیر دیدار نمود

وزیر امور مهاجرین و عودت کننده گان ، در رفع مشکلات آسیب دیده های طبیعی ولایت پنجشیر ، به شورای ولایتی آنولایت وعده داد.
سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین ، در جریان سفری که دیروز به ولایت پنجشیر داشت ، با هیئت رهبری و وکلای شورای ولایتی آنولایت ملاقات نمود.
هیئت رهبری و وکلای شورای و لایتی پنجشیر در مورد 650 فامیل بی جاشده ازاثر برف باریهای زمستان سال گذشته و تخریب منازل آنها به وزیر امور مهاجرین معلومات داده گفتند که اکثریت خانواده های یاد شده هنوز هم در شرایط ناگوار زنده گی می کنند و به سرپناه های اضطراری نیاز دارند.
ایشان افزودند که از جمله 650 فامیل آسیب دیده ، 200 خانواده آنها در شهرک مهاجرین ولایت پروان جابجا شده اند ، اما از طرف باشنده گان اطراف کمپ برای آنها مزاحمت و مشکلات ایجاد می گردد.
عالمی بلخی توضیحات و پیشنهادات و کلای شورای ولایتی پنجشیررا استماع نموده گفت شهرک امور مهاجرین ولایت بغلان ، تحت کار قرار دارد و مشکل شهرک مذکور از ناحیه غاصبین زمین ، جز اجندای یکی از جلسات شورای و زیران در آینده خواهد بود.
وی علاوه نمود که با رفع مشکلات موجود در شهرک مهاجرین بغلان شرایط بهتر برای مصدومین حوادث طبعی ولایت پنجشیر در آن شهرک مهیا خواهد شد.
عالمی بلخی افزود که در تماس با مسولین ولایت پروان به مشکلات بی جاشده های پنجشیر که ساکن در شهرک مهاجرین ولایت پروان اند ، رسیده گی خواهد شد .
همچنان وزیر امور مهاجرین و عودت کننده گان از آمریت امور مهاجرین ولایت پنجشیر نیز دیدن نموده .
عبدالمجید آمر امور مهاجرین ولایت پنجشیر ، در مورد اجراآت آن اداره در قبال بی جاشده های ناشی از حوادث طبیعی ، توزیع مساعدت ها برای آنها وپلانهای آن اداره معلومات داده و از مشکلات آنریاست از ناحیه ساختمان یاد آور شد.
عالمی بلخی در مورد مشکل آمریت امور مهاجرین از ناحیه ساختمان باهیئت رهبری ولایت پنجشیر صحبت نموده و در مودر تفاهم بعمل آمد.
وزیر امور مهاجرین در جریان این سفر برمزار شهید احمد شاه مسعود رفته و بروح پاک همه شهدای راه آزادی و استقلال کشور دعا نمود و یاد آور خاطره یی از شهید مسعود شد که روزی گفته بود: ما در برابر طالبان جنگ نداریم، بلکه مقاومت می کنیم و نشان می دهیم که افغانستان خانه مشترک همه اقوام است ، نمی شود به ساده گی دیگران را حذف کرد به این دلیل در جاهای که لازم است ایستاده گی نشان خواهیم داد .
عالمی بلخی را دراین سفر روسای اطلاعات وارتباط عامه و همآهنگی امور ولایات همرای می نمود.

برای ۱۸۰۰ خانواده آسیب دیده از حوادث طبیعی در ولایت پنجشیر مساعدت عربستان سعودی از طریق وزارت امور مهاجرین وعودت کنند گان د رجریان ماه جوزای سال ۱۳۹۴ توزیع شد.

تاریخ نشر: Jun 24, 2015 رده : عمومی

انجنیر عبدالمجید نوروزی آمر امور مهاجرین و عودت کنند گان ولایت پنجشیر به خبر نگار ریاست اطلاعاتت وارتباط عامه این وزارت گفت که مساعدت عربستان سعودی برای هر خانواده شامل ۱۰کیلو گرام آرد ،۵ کیلو گرام برنج،۳ لیتر روغن،۳کیلو گرام بوره و ۳ کیلو  گرام لوبیا بود.

منبع علاوه نمود که مساعدت مذکور تحت نظر حیات الله سباوون مشاور اموراجتماعی این وزارت ،ابواحمد حسن شحبر رئیس عمومی موسسه هیته الاغاثه الاسلامیه کشور عربستان سعودی ونماینده گان برخی از ادارات آن ولایت  برای ۱۸۰۰  خانواده آسیب دیده از اثر برف کوچهای زمستان سال ۱۳۹۳ در مربوطات ولسوالی های  پریان ،حصه اول ،دره ،عنابه،آبشار،شتل،مرکز ولایت پنجشیر و ۸۰ خانواده دیگر که از آن ولایت به شهرک مهاجرین باریک آب ولایت پروان منتقل شده اند توزیع گردید.

برف باریهای سنگین و برف کوچهای زمستان سال گذشته در ساحات مختلیف ولایت پنجشیر ۵۸۰ خانواده را متضرر و ده ها تن را مجروح و هلاک کرده بود .

آمار مساعدتهای انجام شده برای بی جاشده گان ناشی از برف کوچها در ولایت پنجشیر

تاریخ نشر: Apr 12, 2015 رده : عمومی

به اساس معلومات عبدالمجید نوروزی آمر امور مهاجرین ولایت پنجشیر به خبر نگار ریاست اطلاعات وارتباط عامه این وزارت به اثر ریزش برف و وقوع برف کوچها به تاریخ ۱۳۹۳/۶/۱۲ در چهار ولسوالی این ولایت

حدود 580 فامیل از منازل شان بی جا و دها تن دیگر آسیب پذیر شدند .Capture44.JPG

وی آخرین آمار مساعدت ها را برای بی جاشده ها چنین گزارش داده ا :

 • بنیاد خیریه پنا ، به همکاری عبدالحمید سهرابی ، 120 بوری آرد ، 120 بوری برنج ، 120 قطعی روغن ، 120 کیلو چای سبز  ، 120 تخته کمپل ایرانی را برای 120 خانواده آسیب دیده و بی جاشده در ولسوالی حصه اول و قریه تل ولسوالی پریان کمک نمود .
 • موسسه خیریه  اطفال جنگ زده به همکاری افغانهای مهاجر مقیم امریکا 220 بوری آرد ، 220 بوری برنج ، 220 کیلو چای ، 220 قطعی روغن ، 880 کیلو بوره را برا ی220 خانواده مستحق و بی جاشده های ولسوالی های دره و پریان مقیم کمپ دشتک مساعدت نمود .
 • Capture1010.JPG
 • شرکت نولیمون 200 بوری آرد ، 200 بوری برنج ، 200 قطی روغن ، 200 کیلو چای ، 800 کیلو بوره ، 200 تخته کمپل را برای 100 فامیل در مربوطات ولسوالی حصه اول توزیع و یکمقدار آن به دیپوی ولایت تخلیه شد .
 • ریاست آژانس انسجام وهمکاری صدارت عظمی کشور ترکیه 80 بوری آرد 160 بوری برنج 800 باب خیمه ، 160 قطعی روغن ، 800 کیلو بوره و 80 کیلو چای را برای 80 فامیل بی جاشده و مستحق در مربوطات ولسوالی حصه اول مساعدت نمود .
 • موسسه سوز و انترنشنل 25 تن مواد غذای شامل آرد ، برنج ، روغن و لوبیا و همچنان 150 تخته کمپل را برای 78 فامیل بی جاشده و مستحق در مربوطات ولسوالی حصه اول ، ولسوالی پریان ، خاواک توزیع و یکمقدار آن در دیپوی ولسوالی پریان ذخیره شد.
 • مژگان مصطفوی سرپرست وزارت امور زنان مساعدت نیرو های ایساف مربوط کشور ترکیه را که شامل 210 تخته کمپل ، 210 بسته مواد غذائی و 210 جوره بوت بود ،  برای 210 فامیل از مربوطات قریه سفید چهر ، ولسوالی حصه اول ، پریان ، آستانه و مرکز آن ولایت توزیع نمود .Capture777777.JPG
 • حاجی عبدالرحمن تاجر ملی ، 75000 هزار افغانی را برای 30 فامیل در ولسوالی پریان مساعدت کرده .
 • جمعیت اصلاح افغانستان ، 160 بسته مواد غذائی شامل آرد ، برنج ، لوبیا ، نخود ، چای ، بوره و کیک را برای مصدومین مساعدت نموده .
 • UNHCR برای 148 فامیل ذغال ، سطل ، البسه طفلانه ، پطو والبسه زنانه ، سیت آشپزخانه و لوازم بهداشتی را کمک نموده.
 • یک نفر افغان بنام ضیا الله و یک تاجر امریکای ، 330 بور ی آرد ، 330 بوری برنج ، 330 قطعی روغن ، 330 بسته مواد غذائی را برای خانواده های بی جاشده و آسیب دیده در مرکز ولایت ، وولسوالی های حصه اول و آبشار کمک نموده .
 • جمعیت حلال احمر افغانی 136 باب خیمه ، 541 تخته کمپل ، 91 سیت آشپز خانه 136 تخته ترپال ، 91 عدد بوشکه آب را برا ی 136 فامیل بی جاشده از ولسوالی پریان در کمپ دشتک مساعدت نمود .
 • آمریت امور مهاجرین وعودت کننده گان ولایت پنجشیر 262 بسته مواد غذائی 262 تخته ترپال ، 262 تخته کمپل ، 262 قطعی روغن ، 262 دسته بیل ، 262 دسته کلنگ ، 262 بوری ذغال رابرای 262 فامیل بی جاشده در مر بوط ولسوالی پریان توزیع نموده .

عبدالمجید علاوه نمود که مبلغ 520000 افغانی برای 111 خانواده بی جاشده از طرف کمیته خیریه افغانان مقیم انگلستان ، مبلغ 100000 هزار افغانی از طرف حاجی نذیر برای 25 فامیل بی جاشده در ولسوالی پریان مساعدت شده است .

دوصد فامیل بی جاشده ازاثربرف کوچ درولایت پنجشیرمساعدت رادریافت نمودند.

تاریخ نشر: Mar 15, 2015 رده : عمومی

عبدالمجید آمرامورمهاجرین ولایت پنجشیربه خبرنگارریاست اطلاعات وارتباط عامه این وزارت گفت که ازتاریخ ۱۶ الی ۲۲ ماه جاری برای دوصد خانواده بی جاشده ازاثربرف کوچ درقریه های تل ولسوالی پریان وقریه دلندو وسفید چهرولسوالی حصه اول ،۲۸۰ بوری برنج ،۲۸۰ قطی روغن ،۵۰۶ باب خیمه ،۱۲۰ تخته کمپل ،۱۸۰ کیلوبوره ،۲۰۰ کیلوچای ،۸۰۰کیلو لوبیاو۱۸۰ جوره البسه کمکهای صدارت عظمی کشورترکیه،بنیادخیریه پناه ویک تاجرامریکائی ازطریق این آمریت توزیع شده است .

وی گفت که درهمین مدت ،طبق هدایت مقام ولایت پنجشیر،۵۰۰ مترپایپ غرض رفع مشکلات باشنده گان قریه عبدالله خیل ازناحیه آب آشامیدنی ،تمدید گردیده .

به گفته عبدالمجید درنتیجه سروی هئیت اعزامی به ولسوالی دره ولایت پنجشیر۱۴۹ فامیل بی جاشده و۱۵۰ فامیل دیگردرمعرض تهدید برف کوچ قراردارد.

به اساس سروی هئیت مذکور۵۵ باب منزل رهایشی درساحه یادشده ازاثر برف کوچهای اخیرتخریب شده است .

   سیصدخانواده عودت کننده ،نمرات رهایشی رادرشهرک مهاجرین ولایت پروان عنقریب دریافت می نمایند.

 سیصدنمره رهایشی برای مهاجرین ولایت پنجشیرکه به وطن عودت نموده اند،دربلاک 6 شهرک مهاجرین ولایت پروان توزیع می گردد.

 به اساس معلومات عبدالمجیدآمرامورمهاجرین وعودت کننده گان ولایت پنجشیر امرتوزیع نمرات یادشده ازوزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان اخذ ودر مورد بامقام ولایت پروان نیزتفاهم صورت گرفته است .

وی گفت که عنقریب خانواده های یادشده نمرات رهایشی خویشرادرشهرک مذکورتسلیم می شوند.

عبدالمجید درارتباط به مساعدت برای عودت کننده های آنولایت گفت که قراراست 34 خانواده ازباشنده گان اصلی پنجشیرکه قبلاًبه کشور عودت نموده ودربلاک 6 شهرک مهاجرین ولایت پروان که برای ولایت پنجشیراختصاص یافته است ساکن اند . وهمچنان 322 تن ازاطفال درمعرض خطراین ولایت توسط سکتورمصؤنیت اجتماعی واین اداره ثبت شده اند ،عنقریب غرض دریافت مساعدت سروی می شوند .

آمرامورمهاجرین وعودت کننده گان ولایت پنجشیردرارتباط به بلاک 6 شهرک مهاجرین ولایت پروان گفت که بمنظورجلوگیری ازسرازیرشدن سیلابهای احتمالی بالای منازل عودت کننده ها این ولایت ،دریک بخش بلاک یادشده ،دیوار استنادی بطول 319 متر وارتفاع 3 متربه کمک مؤسسه پاملرنه وبرنامه همبستگی ملی ،تحت نظر این اداره اعمارشده است .

وی علاوه نمود که دربخش دیگر بلاک مذکوردیواراستناندی بطول 200 متر به کمک ریاست مبارزه باحوادث ولایت پروان تحت کار قرار دارد ،که بااکمال آن خطرات ناشی ازسیلابها بالای بلاک مذکوررفع خواهد شد.

طبق یک خبردیگرمؤسسه پاملرنه برای 400 خانواده بی جاشده درولایت پروان موادغیرغذائی رامساعدت نموده است .

طبق معلومات آغاشرین خلیل رئیس امورمهاجرین ولایت پروان ، مساعدت  مذکورشامل کمپل ، ترپال ،البسه ،پاپوش ،سیت های آشپزخانه بود که 400 خانواده بی جاشده ازآن مستفیدشدند .

دفتر کمشنری عالی سازمان ملل متحددرامورپناهنده گان(UNHCR)نیزدرماه جدی سالروان برای 142 فامیل بی جاشده وآسیب پذیردرولایت پروان کمپل ،ذغال ،سیت آشپزخانه ،سیت صحی والبسه زنانه راتوزیع نموده بود .