ریاست امورمهاجرین ولایت لغمان

اعمار شبکه آب رسانی برای عودت کننده ها در قلعه دامان ولایت لغمان 80 فیصد تکمیل شده است

به گفته رئیس امور مهاجرین ولایت لغمان شبکه آبرسانی سولری به همکاری دفتر UNHCR در زون شرق غرض رفع مشکلات آب  آشامیدنی  عودت کننده ها در قلعه دامان منطقه سلطان غازی آن ولایت تحت کار قرار دارد و به گفته منبع کار اعمار آن 80 فیصد اکمال شده است .

از پروژه یاد شده ،دیروز 16 دلو مسوولین دفتر UNHCR در زون شرق وریاست امور مهاجرین آن ولایت بازدید نمودند.

نزدیک به 300 خانواده بی جاشده در ولایت لغمان مساعدت شد

 برای 275 فامیل بی جاشده در ولایت لغمان مساعدت دفتر WFP به تاریخ 16/11/1397 از طریق ریاست امور مهاجرین آن ولایت توزیع گردید.

مساعدت یاد شده شامل آرد،نمک وکاکاو بود.

والی لغمان حین توزیع کمک های یادشده از تلاشهای ریاست امور مهاجرین در جهت خدمت گزاری به بی جاشده ها وعودت کننده ها قدر دانی نمود.

طبق یک خبر دیگر برای 54 خانواده بی جاشده در ولسوالی بالابلوک و پشت رود ولایت فراه مساعدت غیر غذایی موسسه HAPA که شامل وسایل منزل بود به تاریخ 16 دلو از طریق اداره امور مهاجرین آن ولایت توزیع گردید.

ریاست امور مهاجرین ولایت لغمان 166 فامیل بیجا شده را کمک نمود

ریاست امور مهاجرین ولایت لغمان به همکاری موسسات (NRC،IMC، UNICEF) برای (166) فامیل بیجا شدگان داخلی که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و در مرکز و نقاط امن این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز یک شنبه، مورخ 30 جدی سال روان کمک نقدی و غیر نقدی توزیع نمود.

این کمک ها شامل؛ پول نقد مبلغ (12000) افغانی برای (31) فامیل از طرف موسسه (NRC) و نیز وسایل و لوازم خانه برای (83) فامیل از طرف موسسه (IMC) و همچنان از طرف موسسه (UNICEF ) یک تخته سولر، یک دانه باطری، یک پایه پکه زمینی و نیز لوازم برق آفتابی برای (8) فامیل بیجا شده و (44) فامیل عودت کننده باحضور داشت نماینده موسسات نامبرده توزیع گردید.

با 300 خانواده عودت کننده در ولایت لغمان یک، یک نمره زمین توزیع شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت لغمان با حضور داشت والی این ولایت و نماینده های موسسات همکار برای 300 خانواده که در سال 2016 از کشور های ایران و پاکستان به این ولایت عودت نموده بودند، به تاریخ 21 سنبله سال روان یک، یک نمره زمین توزیع نمود .

بیش از یکصد خانواده بیجاشده در ولایت لغمان از کمک های بشری مستفد گردید

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت لغمان با همکاری موسسه CWSA و داکار به یکصد و هشت خانواده بیجاشده در آن ولایت در دوبخش کمک نمود.

این کمک ها روز پنجشنبه 11 اسد سال روان در شهر مهترلام صورت گرفت که در جریان یک توزیع موسسه CWSA به 80  خانواده پول نقد و موسسه داکار به 28 خانواده دیگر خدمات صحی فراهم نمود.

موسسه CWSA به هر خانواده شش هزار و 480 افغانی و موسسه داکار به 20 خانواده بسته های صحی، به 3 خانواده حمام و تشناب و به 5 خانواده دیگر فلتر آب توزیع نموده است.

این کمک ها در حضور والی ولایت لغمان توزیع گردید.

همچنان 13 خانواده که تعداد افراد آن 96 تن می شود و از کشورهای همسایه به مربوطات ولایت لغمان برگشت نموده اند، روز پنجشنبه در ریاست امور مهاجرین آن ولایت ثبت و راجستر گردید.

ده ها خانواده عودت کننده در ولایت لغمان از کمک های بشری مستفد گردید

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت لغمان با همکاری موسسه CWSA به 22 خانواده که از کشورهای همسایه به مربوطات آن ولایت برگشته اند، کمک رسانی نمود.

در جریان این کمک ها که سه شنبه 2 اسد در شهر مهترلام مرکز آن صورت گرفت، موسسه یادشده به هر خانواده شش هزار و 400 افغانی پول نقد مساعدت نمود.

این کمک ها در حضور معاون والی ولایت لغمان، رئیس امور مهاجرین آن ولایت و نماینده موسسه یادشده توزیع گردیده است.

همچنان 3 خانواده دیگر که مجموع افراد آن به 16 نفر می رسد و به تازگی از کشورهای همسایه به وطن برگشته اند، روز سه شنبه در ریاست امور مهاجرین ولایت لغمان ثبت گردید.

برخی خانواده های بیجاشده در ولایت لغمان از کمک های بشری مستفد شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت لغمان با همکاری اداره برنامه غذایی جهان(دبلیو اف پی) به 11 خانواده بیجاشده در آن ولایت مواد غذایی مساعدت نمود.

در جریان این کمک ها که روز یکشنبه 31 سرطان در شهر مهترلام مرکز آن ولایت صورت گرفت، به هر خانواده 200 کیلو آرد، 15 کیلو دالنخود، 15 لیتر روغن و یک بسته نمک توزیع گردید.

همچنان روز یکشنبه شش خانواده برگشت کننده که تعداد افراد آن 32 نفر می شود و به تازگی به کشورهای همسایه به ولایت لغمان برگشت نموده اند، به ریاست امور مهاجرین آن ولایت ثبت و راجستر گردید.

برخی خانواده های بیجاشده در ولایت لغمان از کمک های بشری مستفد گردید

 

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت لغمان با همکاری موسسه CWSA به 19 خانواده بیجاشده در آن ولایت بسته های کمکی توزیع نمود.

این کمک ها روز یکشنبه 10 سرطان در مرکز ولایت لغمان صورت گرفت که در جریان آن معاون والی آن ولایت نیز حضور داشت.

در جریان کمک های یادشده، به هر خانواده شش هزار و 500 افغانی پول نقد مساعدت گردید.

بیش از دوصد خانواده بیجاشده و عودت کننده در ولایت لغمان از کمک های بشری مستفد گردید

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت لغمان با همکاری موسسه CWSA و WFP به 80 خانواده بیجاشده در و 136 خانواده عودت کننده بسته های کمکی توزیع نمود.

روزچهار شنبه 6 سرطان سال روان به80  فامیل بیجاشده از طرف موسسه CWSA با حضور معاون والی ولایت لغمان کمک رسانی صورت گرفت که برای هر فامیل مبلغ شش هزار و 500 افغانی توزیع گردید.

همچنان روز پنجشنبه مورخ 7 سرطان موسسه WFP با همکاری ریاست امور مهاجرین ولایت لغمان به 136 خانواده عودت کننده کمک نمود که به هر خانواده شش هزار افغانی پول نقد توزیع گردید.

توزیع پول نقد به خانواده های عودت کننده در ولایت لغمان توسط رئیس امور مهاجرین آن ولایت

در جریان سال روان4,518  خانواده عودت کننده و بیجاشده از طریق ریاست مهاجرین و عودت کنندگان ولایت لغمان مساعدت شده است.

به اساس گزارش آن اداره3,387 خانواده عودت کننده به آن ولایت از طریق سازمان جهانی غذایی (WFP)، IRC، UNHCR، مدیرا وکشورجاپان، پول نقد و مواد خوراکی را توزیع و همچنان برای 30 خانواده در سه کتگوری فارمهای مرغداری، زنبورداری و خانه های سبز از طرف موسسه مدیرا در سه ولسوالی ولایت لغمان احداث شده است .

نیز در گزارش یادآوری شده است که 1,131 خانواده بیجا شده درآن ولایت  مساعدتهای غذایی و نقدی را از طرف موسسات DRC ، DAC، IRC وOCHA درجریان سال روان مساعدتهای غذایی و پول نقد را دریافت و برای 333 نفر بیجاشده از طرف موسسه CARE پول در مقابل کار برای مدت 35 روز پرداخته شده است . 

462 خانواده بیجاشده وعودت کنندگان در ولایت لغمان کمک شد

ریاست امور مهاجرین عودت کنندگان ولایت لغمان با همکاری موسسات (آی آر سی) و کوار به 462 خانواده بیجاشده و عودت کننده در آن ولایت بسته های کمکی توزیع نمود.

در جریان این کمک ها که روز یکشنبه 27 حوت صورت گرفت، موسسه آی آر سی به 54 خانواده بیجاشده پول نقد شامل شش هزار افغانی برای هر خانواده و موسسه کوار به 408 خانواده عودت کننده بسته های وسایل خانگی توزیع نمود.

همچنان ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت لغمان با همکاری تیم شهر سازی آن ولایت 152 نمره زمین رهایشی را جهت توزیع به برگشت کنندگان مستحق خط اندازی نمود.

  به 130 خانواده بیجاشده در ولایت لغمان کمک بشری توزیع شد

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت لغمان با همکاری موسسه داکار، به 130 خانواده بیجاشده در آن ولایت بسته های کمکی توزیع نمود.

در جریان این کمک ها که روز یکشنبه 6 حوت در شهر مهترلام صورت گرفت، به هر خانواده یک بسته وسایل خانگی در حضور نماینده دفتر والی و ریاست امور مهاجرین آن ولایت مساعدت گردید.

همچنان ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت لغمان 273 خانواده بیجاشده دیگر را جهت کمک های بشری به اداره کمک های بشری سازمان ملل متحد و 4 تن برگشت کننده را جهت تداوی و رسیدگی به وضعیت صحی شان به ریاست صحت عامه آن ولایت معرفی نموده است. 

با 90 خانواده بیجاشده در ولایت لغمان مساعدت غذایی توزیع شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت لغمان به همکاری بناد بیات برای 90 خانواده که از بخش ها نا امن ولسوالی های نا امن به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت غذایی توزیع نمود .

 

شنبه 7 دلو سال روان خورشیدی برای هر یک از  این خانواده ها مساعدت های هم چو، 50 کیلو آرد، 5 کیلو روغن، 10 کیلو برنج، یک بسته خوراکی اطفال و 2 کیلو نمک مساعدت های غذایی توزیع نمود . 

ده ها خانواده بیجاشده داخلی در ولایت لغمان کمک شد

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت لغمان با همکاری موسسه CWSA به 78 خانواده بیجاشده در آن ولایت پول نقد مساعدت نمود.

در جریان این کمک ها روز یکشنبه 24 جدی در شهر مهترلام صورت گرفت، به هر خانواده مبلغ یکصد دالر امریکایی توزیع شده است.

 

گفتنی است که این کمک ها در حضور نمایندگان دفتر والی ولایت لغمان، موسسه کمک کننده و ریاست امور مهاجرین آن ولایت توزیع شده است. 

نزدیک با 150 خانواده بیجاشده و عودت کننده مساعدت نقدی توزیع شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت لغمان به همکاری موسسه (AWSA) برای 146 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی علینگار و عودت کننده سال 2016 پاکستان به مرکز این ولایت جابجاشده اند، مساعدت نقدی توزیع نمود .

شنبه 23 جدی سال روان خورشیدی برای 111 خانواده بیجاشده به مبلغ 6950 و برای 35 خانواده عودت کننده دیگر نیز به مبلغ 6950 افغانی مساعدت نقدی از سوی موسسه مذکور توزیع شد . 

بیش از دوصد خانواده بیجاشده و عودت کننده در ولایت لغمان کمک شد

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت لغمان با همکاری ادارات بین المللی روز یکشنبه 17 جدی به 203 خانواده بیجاشده عودت کننده در آن ولایت بسته های کمکی توزیع نمود.

در جریان این کمک ها که در شهر مهترلام مرکز آن ولایت صورت گرفت، موسسه CWSA به 60  فامیل عودت کننده و اداره DRC به 143 خانواده بیجاشده پول نقد مساعدت نمودند.

گفتنی است که موسسه CWSA به هر خانواده یکصد دالر امریکایی و موسسه DRC به هر فامیل 18هزار افغانی پول نقد توزیع نمود. 

با بیش از 200 خانواده بیجاشده و عودت کننده در ولایت لغمان مساعدت نقدی توزیع شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت لغمان به همکاری اداره مهاجرت دنمارک (DRC) و موسسه (CWSA) برای 203 خانواده بیجاشده از بخش های نا امن ولسوالی های علینگار، کنده گل و ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار و خانواده های عودت کننده از کشور پاکستان که به بخش های مرکز این ولایت جابجا شده اند، مساعدت نقدی توزیع نمود .

پنج شنبه 14 جدی سال روان خورشیدی برای 143 خانواده بیجاشده به مبلغ 18000 افغانی از سوی اداره مهاجرت دنمارک و برای 60 خانواده عودت کننده دیگر از سوی موسسه (CWSA) به مبلغ 100 دالر امریکایی مساعدت نقدی توزیع صورت گرفت .

به 939 خانواده عودت کننده و بیجاشده در ولایت لغمان کمک شد

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت لغمان روز سه شنبه 12 جدی با همکاری ادارات کمک کننده بین المللی به 939 خانواده عودت کننده و بیجاشده بسته های کمکی توزیع نمود.

این کمک ها در شهر مهترلام مرکز آن ولایت در حضور نمایندگان دفتر والی و ادارات کمک کننده توزیع صورت گرفت، که در جریان آن به 803 خانواده عودت کننده از طرف موسسه WFP مواد غذایی، به 111 خانواده بیجاشده از طرف موسسه DRC پول نقد و به 25 خانواده عودت کننده دیگر از طرف اداره UNHCR وسال مورد نیاز برق آفتابی مساعدت شده است.

گفتنی است که اداره WFP  به هر خانواده 50 کیلو آرد، 5 کیلو روغن، 5 کیلو دال نخود و نیم کیلو نمک، اداره DRC به هر خانواده 18 هزار افغانی و موسسه UNHCR به هر خانواده بسته برق آفتابی شامل یک تخته سولر، یک دانه بطری، و سایر لوازم مورد نیاز توزیع نمود.

با بیش از 20 خانواده عودت کننده در ولایت لغمان مساعدت توزیع شد

ریاست  امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت لغمان به همکاری کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان (UNHCR) برای 25 خانواده عودت کننده سال 2017 از کشور پاکستان که در ولسوالی قرغه یی این ولایت جابجاشده اند، مساعدت توزیع نمود .

 شنبه 9 جدی سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها یک سیت مکمل سولر مساعدت توزیع شد

به 366 خانواده بیجاشده وعودت کننده در ولایت لغمان کمک شد 

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت لغمان با همکاری ادارات کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان(UNHCR) و سازمان بین المللی مهاجرت(IOM) به 366 خانواده بیجاشده وعودت کننده بسته های کمکی توزیع نمود.

در جریان این کمک ها اداره UNHCR روز سه شنبه 28 قوس به 80 خانواده عودت کننده در ولسوالی قرغه ی و مرکز ولایت لغمان و روز شنبه 2 جدی به 236 خانواده بیجاشده دیگر بسته های زمستانی و اداره IOM به 50 خانواده عودت کننده پول نقد مساعدت نموده است .

گفتنی است که اداره UNHCR به هر خانواده 200 دالر امریکایی و 4 تخته کمپل و موسسه IOM به هر خانواده 4 هزار و 108 افغانی توزیع نمودند.

با ده ها خانواده بیجاشده در ولایت های لغمان و نورستان مساعدت توزیع شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت لغمان به همکاری کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان (UNHCR) برای 236 خانواده که از بخش های نا امن این ولایت به مرکز آن بیجاشده اند، به مبلغ 200 دالر امریکایی و 4 تخته کمپل مساعدت نمود .

این مساعدت های که یک شنبه 3 جدی سال روان خورشیدی صورت گرفت، نیز برای 5 خانواده بیجاشده ولایت نورستان از سوی اداره مذکور مساعدت های هم چو، 3 تخته کمپل، 2 تخته ترپال و 2 عدد بشکه توزیع شد 

بابیش از 700 خانواده عودت کننده در ولایت لغمان مساعدت نقدی صورت گرفت

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت لغمان به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) برای 710 خانواده عودت کننده سال های 2016 و 2017 کشور پاکستان که در بخش های مختلف این ولایت جابجاشده اند، مساعدت نقدی توزیع نمود .

 

دوشنبه 6 قوس سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها به مبلغ 6000 هزار افغانی مساعدت نقدی صورت گرفت . 

با بیش از یک هزارو 500 خانواده عودت کننده مساعدت غذایی صورت گرفت

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت لغمان به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) برای 1550 خانواده که از پاکستان به ولسوالی های علینگار، علیشنگ و مرکز این ولایت برگشت نموده اند، مساعدت غذایی توزیع نمود .  

 

روزهای دوشنبه 29 الی سه شنبه 30 عقرب سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها در دو مرحله کمک های مواد غذایی که در هر مرحله آن مساعدت های به مقداری 50 کیلو آرد، 4 کیلو روغن، 5 کیلو دال نخود و یک کیلو نمک صورت گرفت . 

بابیش از 250 خانواده بیجاشده و عودت کننده در ولایت لغمان مساعدت های بشری توزیع شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت لغمان به همکاری اداره مهاجرت دنمکارک (DRC)، موسسه (DACAR) و موسسه مدیره برای 256 خانواده که از ولسوالی های علیشنگ، علینگار و عودت کننده گان پاکستان که به مرکز این ولایت جابجا شده اند، مساعدت نقدی و غیر نقدی توزیع نمود .

پنج شنبه 25 عقرب سال روان خورشیدی از جمله 226 خانواده بیجاشده به ترتیب برای 105 خانواده آن به مبلغ 8000 افغانی، برای 70 خانواده به مبلغ 18000 افغانی از سوی اداره مهاجرت دنمکارک و برای 51 خانواده بیجاشده مذکور بسته های صحی از سوی موسسه داکار توزیع صورت گرفت .

 

هم چنان برای 30 خانواده عودت کننده دیگر از کشور پاکستان کمک های هم چو اعمار فارم مرغ داری، گرین حوض و فارم زنبور داری از سوی موسسه مدیره صورت گرفت .  

به 361 خانواده عودت کننده در ولایت لغمان بسته های کمکی توزیع شد

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت لغمان با همکاری اداره برنامه غذایی جهان(WFP)، روز یکشنبه 7 عقرب به 361 خانواده عودت کننده در آن ولایت بسته های مواد غذایی کمک نمود.

این خانواده ها در سال گذشته از کشور های همسایه، عمدتا از پاکستان به آن ولایت برگشته اند، که از سوی موسسه یادشده به هر خانواده مواد غذایی یک ماهه توزیع شد.

این کمک ها در شهر مهترلام مرکز آن ولایت با حضور معاون والی ولایت لغمان و نمایندگان ریاست امور مهاجرین آن ولایت توزیع شد. 

با 570 خانواده بیجاشده و عودت کننده در ولایت لغمان مساعدت های بشری صورت گرفت

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت لغمان به همکاری سفارت جاپان برای 530 خانواده بیجاشده و عودت کننده ولایت لغمان مساعدت های نقدی و غیر نقدی توزیع نمود .

شنبه 7 عقرب سال روان خورشیدی برای 280 خانواده بیجاشده به مبلغ 200 دالر امریکایی مساعدت نقدی، و برای 250 خانواده عودت کننده دیگر از کشور پاکستان و ایران مساعدت های هم چو یک، یک باب خیمه و یک سیت حمام توزیع نمود .

هم چنان ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت لغمان به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) برای 37 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های علیشنگ به مرکز این ولایت بیجاشده اند، کمک های هم چو، 200 کیلو آرد، 16 کیلو روغن، 15 کیلو دال نخود، و برای یک خانواده عودت کننده از کشور پاکستان از سوی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان (UNHCR) به مبلغ 250 دالر امریکایی و برای دو خانواده بیجاشده دیگر به مبلغ 200 دالر کمک های نقدی توزیع نمود . 

بابیش از 200 خانواده عودت کننده و بیجاشده مساعدت بشردوستانه صورت گرفت

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت لغمان به همکاری کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان (UNHCR) و سازمان غذایی جهان (WFP) برای 201 خانواده که از کشور های ایران و پاکستان به کشور عودت نموده اند، و به برای یک خانواده بیجاشده دیگر مساعدت غذایی و غیر غذایی توزیع نمود .

چهارشنبه 4 عقرب سال روان خورشیدی برای 200 خانواده عودت کننده از سوی سازمان غذایی جهان مساعدت های هم چو، 50 کیلو آرد، 5 کیلو روغن، 5 کیلو دال نخود و یک کیلو نمک، و برای یک خانواده بیجاشده دیگر از سوی سازمان غذایی جهان به مبلغ 250 دالر امریکایی مساعدت صورت گرفت . 

قابل یاد آوریست که روند توزیع کمک ها برای عودت کننده باقی مانده تا چند روز دیگر ادامه دارد .

با بیش از 300 خانواده بیجاشده در ولایت لغمان مساعدت نقدی صورت گرفت

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده ولایت لغمان به همکاری موسسه کلید برای 265 خانواده که از بخش ها نا امن ولسوالی های علیشنگ و علینگار به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت توزیع نمود .

شنبه 15 میزان سال روان خورشیدی برای هر یک از  این خانواده ها به مبلغ 8750 افغانی مساعدت نقدی زیر نام پول در برابر کار توزیع صورت گرفت .

از سوی دیگر 51 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی علینگار به مرکز این ولایت بیجاشده اند، از سوی اداره مهاجرت دنمکار (DRC) به مبلغ 18000 هزار افغانی کمک نقدی دریافت نموده اند . 

خانواده های بیجاشده در ولایت لغمان مساعدت نقدی دریافت نموده اند

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت لغمان به همکاری اداره مهاجرت دنمارک (DRC) برای 21 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های مرکز، علینگار و علیشنگ به مرکز این ولایت بیجاشده اند، کمک های نقدی توزیع نمود .

یک شنبه 2 میزان سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها به مبلغ 12000 افغانی مساعدت نقدی توزیع صورت گرفت .

 

فعالیت هفته چهارم ماه سنبله ریاست امور مهاجرین ولایت لغمان 

1.  15 نفر متعلم عودت کننده برای ادامه تحصیل به ریاست معارف ولایت لغمان معرفی شد.

2.  به تعداد 105 قطعه عرایض مراجعین به شعبات مربوطه راجع گردید.

3.  127 فامیل عودت کننده که تعداد افراد آن به 717 نفر می رسد و در مربوطات این ولایت ساکن شده اند، ثبت و راجستر شده اند.

4.  82 خانواده بیجا شده از سوی ادارات همکار سروی شدند. 

اجراات آمریت امور مهاجرین ولایت لغمان در جریان هفته گذشته

-         ثبت 9 قطعه عریضه بی جاشده ها.

40 خانواده بیجا شده در ننگرهار و لغمان مساعدت نقدی شد

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان در ولایات ننگرهار و لغمان در جدید ترین اخبارش می رساند که این ادارات با همکاری موسسه  NRCروز سه شنبه هفته جاری برای 40خانواده بیجا شده پول نقد توزیع نموده اند.

غلام حیدر قفیرزی رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت ننگرهار در این گزارش بیان نموده است که خانواده های یاد شده از ولسوالی های کوت، اچین و پچیراگام به مربوطات ولسوالی بهسود و شهر جلال اباد بیجا شده اند.

منبع گفته است که موسسه NRC روز گذشته برای هر کدام از این خانواده 14 هزار افغانی پول نقد توزیع نموده است.

در یک خبر نامه دیگر آمده است که موسسه NRC در ولایت لغمان نیز برای 11 خانواده بیجا شده پول نقد مساعدت نموده که برای هر خانواده از طرف موسسه یاد شده 14 هزار افغانی پول نقد توزیع شده است.

کاظم حق پال رئیس امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت لغمان گفته است که خانواده های یاده شده در دوماه قبل از اثر نا امنی ها در مناطق اصلی شان بیجا شده اند. 

50 خانواده در لغمان سروی شد

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت لغمان با همکاری موسسه DRC در هفته ای گذشته 50 خانواده بیجا شده را سروی نموده که از میان آن 11 خانواده از سوی موسسه نام برده مستحق مساعدت شناخته شده است.

همچنان ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت لغمان دراین مدت عرایض 4 خانواده عودت کننده و 15 خانواده بیجا شده را دریافت و به ثبت رسانده است.

 

این اداره 2 نفر متعلم را جهت ادامه تحصیل به ریاست معارف ولایت لغمان معرفی نموده است. 

فعالیت هفته سوم ماه ثور ولایت لغمان

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت لغمان خبر داده است که طی هفته گذشته 5 خانواده که تعداد افراد آن به 23 تن می رسد به کشور عودت نموده که در این ریاست به ثبت رسیده است.

مسئولین این اداره گفته است که ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت لغمان طی مدت یاد شده عرایض 9 خانواده بیجاشده را دریافت نموده است.

همچنان ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان آنولایت 2 تن متعلم را جهت ادامه ای تحصیل به ریاست معارف این ولایت معرفی نموده است. 

عودت 17 فامیل به ولایت لغمان

17 فامیل طی هفته گذشته از پاکستان به ولایت لغمان عودت نمودند

به گفته انجینیر محمد کاظم حقپال ریس امور مهاجرین ولایت لغمان خانواده های یاد شده به محلات اصلی شان رهسپار شدند.

اجراآت ریاست امورمهاجرین ولایت لغمان در ربع سوم سال ۱۳۹۴

ثبت ۳۰ فامیل عودت کننده و ۸۱ فامیل بی جا شده .

معرفی ۹ نفر متعلم  عودت کننده به ریاست معارف آن ولایت غرض ادامه تحصیل.

طی مراحل ۱۵۰ قطعه عریضه متقاضیان زمین .

ثبت ۷۰ قطعه عریضه متقاضیان در بخش های مختلف.

۱۳۰ دوسیه طی مراحل وشامل دیتابیس شده است.

طی دوهفته اخیر385 فامیل طورداوطلبانه وجبری ازپاکستان به ولایت لغمان عودت نموده اند .

    به اساس معلومات غلام فاروق ، رئیس امورمهاجرین وعودت کننده گان ولایت لغمان 35 خانوادۀ مهاجرین جبراًازپاکستان اخراج وبه این ولایت عودت نموده اند .

     وی علاوه نمودکه خانواده های یادشده درمربوطات ولسوالی قرغۀ این ولایت درحال حاضر جابجاشده اند .

    غلام فاروق گفت که همچنان درهمین مدت 350 خانوادۀ دیگرمهاجربطورداوطلبانه ازپاکستان عودت نموده ودرمربوطات ولسولیهای قرغه ای  ،علیشنگ ومرکزاین ولایت لغمان مسکن گزین شده اند .

    اخراج اجباری مهاجرین افغان درپی حمله افرادمسلح چندی بریک مکتب اطفال نظامیان آنکشوردرخیبرپشتونخواآغازشدوباآنکه عدم دست داشتن افغانهادرآن حمله تثبیت گردید،اماتاکنون روزانه ده ها فامیل مهاجرافغان جبراًازآن کشوراخراج می شود .#