آمریت امورمهاجرین ولایت کنر

ریاست امور مهاجرین ولایت کنر به 238 فامیل بیجا شده کمک نمود

 

ریاست امور مهاجرین ولایت کنر به همکاری موسسه(WFP) به بیجا شدگان ولسوالی وتپور و دره چپری این ولایت که از اثر جنگ و ناامنی بیجا شده بود و در مرکز این ولایت جابجا شده بود، روز یک شنبه ، 4 قوس سال روان ، به 238 فامیل بعد از سروی  کمک های غیر نقدی توزیع نمود.

این کمک ها شامل؛ 200 کیلو آرد، 4.5 کیلو روغن، 14 کیلو دال، یک بسته غذایی برای اطفال و یک کیلو نمک طعام باحضور نماینده موسسه نامبرده توزیع گردید.

به بیش از 30 خانواده بیجاشده در ولایت کنر کمک غذایی و غیر غذایی توزیع شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت کنر به همکاری موسسه (MI) و سازمان غذایی جهان (WFP) برای 34 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های اسمار و چپه دره به مرکز این ولایت بیجاشده اند، کمک های نقدی و غیر نقدی توزیع نمود .

 دوشنبه 22 اسد سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها از سوی موسسه (MI) به مبلغ 16000 افغانی کمک نقدی و از طرف سازمان غذایی جهان کمک های غذایی هم چون 100 کیلو آرد، 7 کیلو روغن، 7 کیلو دال نخود و یک کیلو نمک توزیع شد .

با ده ها خانواده بیجاشده در ولایت کنر کمک های نقدی و غیر نقدی توزیع شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت کنر به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) و موسسه (MI) برای 129 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی دره پیچ و اسعد آباد به مرکز این ولایت بیجاشده اند، کمک های نقدی و غیر نقدی توزیع نمود .

شنبه 30 سرطان سال روان خورشیدی برای 41 خانواده بیجاشده به مبلغ 16000 افغانی کمک نقدی از سوی سازمان غذایی جهان و برای 61 خانواده بیجاشده دیگر بر علاه 16000 افغانی کمک های هم چون 100 کیلو آرد، 7 کیلو روغن، 7 کیلو دال نخود و یک کیلو نمک از سوی موسسه (MI) توزیع صورت گرفت .

هم چنان برای 19 خانواده بیجاشده دیگر در ولسوالی اسعد آباد از سوی سازمان غذایی جهان کمک های هم چون 100کیلو آرد، 7 کیلو روغن، 7 کیلو دال نخود و یک کیلو نمک و برای 8 خانواده بیجاشده دیگر از سوی موسسه (MI) به مبلغ 16000 افغانی کمک نقدی توزیع شد.

بیجاشدگان ولایت کنر مشکلات شان را با وزیر امور مهاجرین در میان گذاشت

 

نمایندگان بیجاشده های ولایت کنر روز شنبه 23 سرطان در ملاقات با سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان مشکلات شان را باوی در میان گذاشت.

این بیجاشده ها در اثر انداخت راکت ها از سوی نظامیان پاکستانی خانه های شان در ولسوالی دانگام ولایت کنر ترک نموده و در ساحه چهار آسیاب کابل مسکن گزیده و خواهان توزیع کمک بشری، شامل خیمه، وسایل پوشاکی و وسایل آشپزخانه گردیدند.

وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان ضمن تاکید به توزیع عاجل کمک های بشری به این بیجاشدگان ، به ریاست امور مهاجرین ولایت کابل هدایت داد که هرچه عاجل تر به آنان کمک رسانی نمایند.

ده ها خانواده بیجاشده و عودت کننده در ولایت کنر کمک نقدی و غذایی دریافت نمودند

 

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت کنر به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) و موسسه (PMI) برای 115 خانواده بیجاشده و عودت کننده که در بخش های امن این ولایت جابجا شده اند، کمک های نقدی توزیع نمود .

شنبه 16 سرطان سال روان خورشیدی برای 103 خانواده عودت کننده کشور پاکستان به مبلغ 18000 افغانی از سوی سازمان غذایی جهان و برای 12 خانواده بیجاشده ولسوالی سوکی که به مرکز این ولایت بیجاشده اند به مبلغ 16000 افغانی و کمک های غذایی هم چون، آرد، برنج، روغن و دال نخود از سوی موسسه (PMI) توزیع صورت گرفت .

138 خانواده بیجاشده ولسوالی دانگام در شهر اسعدآباد کنر کمک شد

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت کنر با همکاری موسسه ام آی و موسسه داکار به 138 خانواده بیجاشده در آن ولایت بسته های کمکی توزیع نمود.

در جریان این کمک ها که روز شنبه 15 ثور در شهر اسعدآباد آن ولایت صورت گرفت، موسسه ام آی به 53 خانواده پول نقد مساعدت نمودکه به هر خانواده 18 هزار افغانی توزیع گردید و موسسه داکار به 85 خانواده دیگر یک بسته وسایل خانگی توزیع نموده است.

53 خانواده که از سوی موسسه ام آی کمک شده اند، در اثر راکت پراکنی های نیرو های مرزی پاکستان از ولسوالی دانگام به شهر اسعد اباد و 85 خانواده که از سوی موسسه داکار مساعدت گردید از در اثر ناامنی ها از قریه های خویش به مرکز آن ولسوالی بیجا گردیده اند. 

توزیع کمک های زمستانی به بیجاشدگان و عودت کنندگان توسط رئیس مهاجرین ولایت کنر

بیش از 1,300 خانواده عودت کننده در سال 1396 در ریاست امور مهاجرین ولایت کنر ثبت و راجستر به عمل آمده است.

در گزارش آن ریاست علاوه شده است که تحت نظرآن اداره مساعدت نقدی دفاتر WFPو IOM برای787 خانواده عودت کننده، مساعدت خوراکی UNHCRبرای790 فامیل، مساعدت نقدی IOM برای 54 خانواده، مساعدت نقدی و لوژستیکی دفتر NRCبرای359 فامیل، مساعدت نقدی موسسهPU-AMI برای 188 فامیل و مساعدتهای دفاترDRC  ریلیف و هلال احمر برای 119 خانواده توزیع شده است.

همچنان در گزارش ذکر شده است که 150 باب شلتر به کمک دفتر NRCاعمار و توزیع شده و اعمار100 باب دیگر جریان دارد و نیز 286 قطعه عریضه متقاضیان زمین و سرپناه، ثبت و209 خانواده عودت کننده مستحق زمین به ریاست امور مهاجرین ولایت ننگر هار معرفی شده اند.

افزون بر این به کمک NRC و موسسه داکار در ساحات مختلف آن ولایت به خاطر رفع مشکلات بیجاشده ها و عودت کننده ها چاه های عمیق آب آشامیدنی حفر و 1,109 نفر جهت ادامه تحصیل به ریاست معارف ولایت کنر معرفی شده اند.

به همین گونه در جریان سال 1396 به همکاری دفتر OCHA، 2,023 خانواده بیجا شده سروی و از میان آنها 1,693 خانواده مستحق کمک شناسایی و لیست آنها به نهادهای همکار جهت مساعدت ارسال و یک بخش آنها از مساعدت مستفید شده اند.

با بیش از 500 خانواده بیجاشده در ولایت کنر مساعدت نقدی و غیر نقدی توزیع شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت کنر به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) و موسسه (UMI) برای 524 خانواده که از اثر راکت اندازی های پاکستان به ولسوالی دانگام این ولایت بیجاشده اند، مساعدت نقدی و غیر نقدی توزیع نمود .

شنبه 25 حمل سال روان خورشیدی برای 308 این خانواده ها مساعدت های هم چون، 100 کیلو آرد، 8 کیلو روغن، 7 کیلو دال نخود و یک کیلو نمک از سوی سازمان غذایی جهان و برای 217 خانواده بیجاشده دیگر در این ولسوالی از سوی موسسه (UMI) مساعدت نقدی به مبلغ 18000 افغانی توزیع صورت گرفت .  

با بیش از 200 خانواده بیجاشده در ولایت کنر بسته های بشردوستانه توزیع شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت کنر به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) و سازمان بین المللی امور مهاجرت (IOM) برای 231 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های مختلف اسدآباد، ولسوالی دانگام به مرگز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت بشردوستانه توزیع نمود .

دوشنبه 20 حمل سال روان خورشیدی برای 54 خانواده بیجاشده مساعدت های هم چون، 100 کیلو آرد، 8 کیلو روغن، 7 کیلو دال نخود و یک کیلو نمک از سوی سازمان غذایی جهان توزیع صورت گرفت .

هم چنان برای 177 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی دانگام به مرکز این ولایت بیجاشده اند، به مبلغ 18000 افغانی مساعدت نقدی توزیع صورت گرفت . 

ده ها خانواده بیجاشده در ولایت کنر کمک دریافت کردند

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت کنر با همکاری موسسه AMI ، روز سه شنبه 3 دلو سال روان به 60 خانواده بیجاشده در آن ولایت کمک رسانی نموده است.

در جریان این کمک ها که در شهر اسعدآباد مرکز آن ولایت صورت گرفت، به هر خانواده 18 هزار افغانی در حضور نمایندگان دفتر والی و ریاست امور مهاجرین آن ولایت توزیع گردیده است.

گفتنی است که این خانواده ها در اثر ناامنی ها و مشکلات ناشی از آن، خانه هایشان را در ولسوالی چوکی آن ولایت ترک و به محلات امن ولسوالی دیوگل و نورگل بیجاشده اند. 

با بیش از 200 خانواده بیجاشده در ولایت کنر مساعدت غذایی و غیر غذایی توزیع شد

 

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت کنر به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) برای 110 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های مختلف به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت غذایی توزیع نمود .

شنبه 9 جدی سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها 2 بوجی آرد مساعدت توزیع صورت گرفت

هم چنان 10 جدی نیز برای 100 فامیل بیجاشده یک دانه بطری و یک تخته سولر همره با لوازم آن مساعدت توزیع شد . 

ده ها خانواده بیجاشده در ولایت کنر و نورستان کمک شد

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت کنر با همکاری موسسات بین المللی، روز سه شنبه 30 عقرب به 38 خانواده بیجاشده در آن ولایت بسته های کمکی توزیع نمود.

در جریان این کمک ها که در شهر اسعدآباد آن ولایت صورت گرفت، موسسه PU- AMI به هر خانواده 18 هزار افغانی پول نقد توزیع نمود.

همچنان طی هفته اخیر ماه عقرب، 16 خانواده بیجاشده که در ولسوالی های واما و کوشت ولایت نورستان ساکن شده اند، از سوی آمریت امور مهاجرین آن ولایت و موسسه های کمک کننده بسته کمکی دریافت کردند. 

فعالیت ریاست امور مهاجرین ولایت کنر

_ سروی 4 خانواده بی جاشده ازولسوالیهای دانپام وغازی آباد، به مرکز آنولایت.

 

_ ثبت 6 قطقعه عریضه بی جاشده ها از ولسوالیهای دانگام وغازی آباد.

فعالیت روز چهارشنبه 31 سنبله ریاست مهاجرین ولایت کنر 

1.     8 خانواده عودت کننده که به مربوطات ولایت کنر ساکن شده اند، ثبت و راجستر ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان این ولایت گردید.

2.     12 نفر عودت کننده متعلم جهت ادامه تحصیل به ریاست معارف ولایت کنر معرفی شد. 

فعالیت روز شنبه ریاست امور مهاجرین ولایت کنر 

-         5 خانواده عودت کننده از کشور پاکستان ثبت و راجستر گردید.

-         2 نفر متعلم عودت کننده برای ادامه تحصیل شان به ریاست معارف ولایت کنر معرفی شد. 

فعالیت  24 اسد و21 اسد 

-         ثبت و راجستر 15 خانواده عودت کننده .

-         معرفی 5 نفر عودت کننده دانش آموز به ریاست معارف ولایت کنر .

-         ثبت و راجستر 12 خانواده عودت کننده . 

فعالیت یکشنبه 17 و سه شنبه 19 اسد ریاست مهاجرین کنر

-58 خانواده به همکاری موسسه NRC مساعدت نقدی شده اند.

- 4 عودت کننده دانش آموز را جهت ادامه تحصیل شان به ریاست معارف معرفی و 15خانواده عودت کننده ثبت شدند. 

فعالیت روز دوشنبه 11 اسد ریاست مهاجرین کنر

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت کنر خبر داده است که روز دوشنبه هفته جاری هیئت موظف این ریاست از 12 خانواده بیجا شده دیدار نموده و مشکلات آنان را از نزدیک استما نموده است.

مسئولین ریاست امور مهاجرین گفت که این خانواده ها از ولسوالی غازی آباد ولایت کنر در شهر اسعد آباد مرکز این ولایت بیجا شده و هیئت موظف مشکلات غذایی، سرپناه ، و بیکاری را از مهمترین مشکلات این بیجا شدگان خوانده است.

همچنان این اداره 3 خانواده بیجا شده دیگر را ثبت و راجستر نموده است. 

فعالیت ماه حمل آمریت مهاجرین کنر  

آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت کنر خبر داده است که در ماه حمل سال جاری جمعا 210 باب شلتر از طرف موسسه NRC منظور شده بود و اکنون 49 خانواده در ولسوالی چوکی، 2 خانواده در و لسوالی نرنگ و 159 خانواده در اسعدآباد مرکز این ولایت مستحق شلتر شناخته شده است.

همچنان آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت کنر 106 تن متعلم را به ریاست معارف این ولایت غرض ادامه تحصیل معرفی نموده است.

 

به همین گونه اداره مذکور 200 خانواده بی جا شده را ثبت و راجستر نموده است.  

برای 21 خانواده بی جاشده در ولایت کنر مساعدت شد

محمد فاضل ناصح آمر امور مهاجرین ولایت کنر گفت مساعدت موسسه N.R.C ، 14000 افغانی برا ی هرفامیل بود که از طریق این اداره برای 21 خانواده بی جاشده روز پنجشنبه 12 حمل توزیع گردید .

مساعدت برای 538 فامیل بی جاشده در ولایت کنر

538 خانواده بی جاشده در ولایت کنر در جریان ربع سوم سال روان از مساعدت موسسات همکار مستفید شدند.

به گفته مدیر حالات اضطرار آمریت امورمهاجرین ولایت کنر در جریان ربع سوم سال روان برای 538 فامیل بی جاشده در اسعد آباد از طرف UNHCR، WFP وموسسات NRC واسلامیک ریلیف مواد خوراکی وپول نقد توزیع شده است.

     فعالیت آمریت امورمهاجرین و عودت کننده گان ولایت کنر

  • ثبت نام 90 فامیل عودت کننده گان داریی فورم VRF و 600 فامیل عودت کننده خود انگیخته .
  • مساعدت مواد خوراکی برای 371 فامیل بی جاشده از طرف موسسه اسلامیک ریلیف ، کمک پول نقد برای 103 فامیل از طرف NRC، توزیع مواد خوراکه برای 69 فامیل از طرف موسسه WFP، مساعدت مواد غیر خوراکی برای 33 فامیل از طرف UNHCR و WFP .
  • معرفی 110 نفر به ریاست معارف آنولایت غرض ادامه آموزش .
  • تطبیق 25 باب شلتر به کمک UNHCR در مرکزولایت و ولسوالی نرنگ .
  • تهیه 295 باب شلتر در ولسوالی دانگام از طرف موسسه NRC(80% )تطبیق شده است  .
  • سروی 181 فامیل غرض دریافت کمک .

فعالیت های آمریت امور مهاجرین ولایت کنر در ربع دوم سال 1394

  • ثبت و راجستر 55 خانواده عودت کننده داوطلب ، 80 خانواده عودت کنند خود انگیخته و 168 خانواده عودت کننده اجباری از پاکستان .
  • ثبت را جستر 33 خانواده بی جاشده و 3443 خانواده بی جاشدۀ پاکستانی به آنولایت .

برای ۲۸ فامیل بی جاشده در ولایت کنر مواد خوراکی و لوژستیکی و برای ۲۵ خانواده عودت کننده ، از طریق آمریت امور مهاجرین آنولایت شلتر توزیع گریده است .

تاریخ نشر: Jun 01, 2015 رده : عمومی

عبدالمالک مسول اداری آمریت امور مهاجرین ولایت کنر به خبرنگار ریاست اطلاعات وارتباط عامه این وزارت گفت : که برای ۲۸خانوادۀ که دو ماه قبل ازاثر نا امنی د راین ولایت بی جاشده بودند ، به تاریخ ۱۳۹۴/۳/۶ از طرف WFP و موسسه DRC تحت نظر این اداره ، گندم ، روغن ، دال ، نمک ، کمپل ، ترپال ، بشکه آب ، بالون گاز و وسایل آشپزخانه توزیع گردید.

مبنع علاوه نمود که همچنان به تاریخ یاد شده برای ۲۸ فامیل که از پاکستان بمرکز ولایت عودت نموده بود ، شلتر توزیع گردید.

بیش ازیکهزاروششصد خانواده عودت کننده وبی جاشده درولایات کنروتخار ،مساعدت زمستانی راازطریق آمریت های امورمهاجرین وعودت کننده گان آنولایات بدست آورده اند .

به گفته محمد فاضل ناصح آمرامورمهاجرین وعودت کننده گان ولایت کنر درجریان سال 1393 ،2265 خانواده از اثر تهدیدطالبان وراکت پراگنی نظامیان پاکستان ،ازساحات مختلف ولایت کنر بی جاشده اند .

وی علاوه نمود که باآغاز زمستان الی اکنون برای 1007 خانواده بی جاشده ،پول نقد (برای هرفامیل 60 دالر امریکائی ) از طریق UNHCR توزیع شده است ونهاد مذکوردرنظردارد برای 60 فامیل عودت کننده نیزعین مساعدت نماید  .

ناصح افزود که بی جاشده گی ازاثرناامنی دراین ولایت جریان دارد وبیشتر بی جاشده ها درشرایط دشوار زندگی می نمایند .

طبق یک خبردیگر 378 خانواده بی جاشده در ولایت تخار،مساعدت زمستانی را ازطریق آمریت امورمهاجرین آنولایت دریافت نموده است .

مرتضی همدردآمرامورمهاجرین وعودت کننده گان ولایت تخار گفت که موسسه کنسرن وWFP ازطریق این اداره برای 339 خانواده بی جاشده درولسوالی های رستاق واشکمش مساعدت زمستانی راکه برای 2 ماه اول زمستان ،برای هرفامیل 6بوری گندم ،8قطعی روغن 5 کیلوئی ،40 کیلو دال نخود و2 کیلو گرام نمک  بود،توزیع نموده وقراراست درماه حوت عین مواد رابرای خانواده های یادشده مساعدت نماید.

همدرد افزود که موسسه اکتید نیزبرای 127 خانواده یادشده پول نقد را (برای هرفامیل 60 دالر امریکائی ) مساعدت نموده است.

منبع کفت که همچنان موسسه NRC برای 39 فامیل بی جاشده ازولسوالیهای خواجه غار وبهارک ،مساعدت نقدی ولوژستیکی را(برای هرفامیل شامل 8000 افغانی ودوتخته دوشک وبالشت )کمک گرده است . وموسسه داکار وعده نموده که برای بی جاشده ها به اساس ضرورت چاه های آب آشامیدنی راحفرمی نماید .

به گفته همدرد درسطح ولایت تخار 496 خانواده بی جاشده اند و1175 خانواده دیگر آسیب پذیرشناسائی شده اند .