آمریت امورمهاجرین ولایت نورستان

برای 100 فامیل بی جاشده در ولایت نورستان مساعدت شد

 طبق گزارش اداره امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت نورستان این مساعدت شامل خیمه ،ووسایل منزل بود که از طرف موسس ای ،ام ،سی تهیه وبه تاریخ 13/11/97 برای 100 فامیل بی جاشده در مرکز ولایت نورستان وولسوالی واما توزیع گردید.

برای 100 فامیل بیجا شده درولایت مساعدت صورت گرفت

 

ریاست امور مهاجرین ولایت نورستان برای 100 فامیل بیجاشده ناشی از جنگ ولسوالی های چپه دره و شیگل ولایت کنررا که در ولسوالی واما ومرکز ولایت نورستان (پارون ) بیجاشده بودند به تاریخ 10 و11 دلوسروی ومساعدت موسسه I.M.C به آنها شامل یک باب خیمه ، یک عدد بالون گاز ،3تخته کمپل ، یک عدد چراغ دستی ، و کیت های ظروف آشپزخانه برای شان توزیع گردید.

 

آمریت امور مهاجرین ولایت نورستان 57 فامیل بیجا شده را کمک نمود

 

آمریت امور مهاجرین ولایت نورستان به همکاری موسسه (UNHCR) برای (57) فامیل بیجا شده ولسوالی واما و مناطق مرکزی این ولایت که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و در مرکز این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی به تاریخ (27 الی 29) کمک توزیع نمود.

این کمک ها شامل؛ (1) پایه سولر معه بطری و لوازم آن باحضور داشت نماینده موسسه نامبرده توزیع گردید.

آمریت امور مهاجرین ولایت نورستان 58 فامیل بیجا شده را کمک نمود

 

آمریت امور مهاجرین ولایت نورستان به همکاری موسسه (EMC) برای بیجا شدگان ولسوالی واما که در اثر جنگ و ناامنی بیجا شده بود و در مرکز و نقاط امن این ولایت جا بجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز چهار شنبه ، مورخ 7 قوس سال روان، کمک غیر نقدی توزیع گردید.

این کمک ها شامل؛ (600) کیلو گرام چوب بلوط، 6 قطی مواد آتش زا و یک پایه بخاری معه وسایل آن باحضور  داشت نماینده موسسه نامبرده توزیع گردید.

برای بیش از 20 خانواده بیجاشده در ولایت نورستان کمک های بشردوستانه توزیع شد

 

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت نورستان به همکاری اداره سره میاشت برای 24 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی واما به مرکز این ولایت بیجاشده اند، بسته های بشردوستانه توزیع نمود

شنبه 12 عقرب سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها مساعدت های هم چون کمپل، ترپال و دیگر وسایل زمستانی توزیع صورت گرفت 

با بیش از 20 خانواده بیجاشده در ولایت نورستان بسته های کمکی توزیع شد

 

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت نورستان به همکاری کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان (UNHCR) برای 24 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی واما و بخش های نا امن مرکزی به بخش های امن مرکزی این ولایت بیجاشده اند، بسته های کمکی توزیع نمود .

پنج شنبه 22 سنبله سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها مساعدت های هم چون 3 تخته کمپل، 2 تخته ترپال، یک عدد بالون گاز و دیگر وسایل مورد ضرورت خانه توزیع صورت گرفت .

 

نزدیک با 20 خانواده بیجاشده در ولایت نورستان بسته های غذایی توزیع شد

 

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت نورستان به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) برای 18 خانواده که از بخش های نا امن مرکزی به بخش های امن مرکزی این ولایت بیجاشده شدند، مساعدت های غذایی توزیع نمود

سه شنبه 13 سنبله سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها مساعدت های هم چون 4 بوجی آرد، 14 کیلو روغن، 14 کیلو دال نخود و یک کیلو نمک توزیع صورت گرفت .

 

با بیش از 50 خانواده بیجاشده در ولایت نورستان بسته های بشردوستانه توزیع شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت نورستان به همکاری کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان (UNHCR) و موسسه (DACAR) برای 56 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های  برگ متال، کامدیش و نورگرام به مرکز این ولایت بیجاشده اند، بسته های بشردوستانه توزیع نمود .

شنبه 13 اسد سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها مساعدت های هم چون 2 تخته کمپل، 2 تخته ترپال، صابون و دیگر وسایل مور ضرورت خانه از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان و  بسته های بهداشتی از سوی موسسه داکار توزیع صورت گرفت .

 

 

برخی خانواده های بیجاشده در ولایت نورستان بسته های کمکی دریافت نموده اند

 

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت نورستان به همکاری سازمان غذایی جهان (IOM) و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان (UNHCR) برای 19 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی واما به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت های غذایی توزیع نمود .

پنج­شنبه 28 سرطان سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها کمک های هم چون 4 بوجی آرد، 14 کیلو دال نخود، 14 کیلو روغن و یک کیلو نمک از سوی سازمان غذایی جهان و کمک های هم چون 23 تخته ترپال، 3 تخته کمپل، سابون لباس شویی و دیگر وسایل مورد ضرورت خانه از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد توزیع صورت گرفت . 

آمریت امور مهاجرین ولایت نورستان، در جریان سال 1396، عرایض 418 متقاضی زمین را ثبت و418 خانواده بی جاشده را سروی نموده است.

       منبع در گزارش خویش علاوه نموده است که برای 352 خانواده بی جاشده مساعدت نقدی، خوراکی و غیر خوراکی نهاد های همکار را توزیع کرده است. و به همین گونه 49  نفر زن و مرد بیجاشده را در رشته های، سواد آموزی، نجاری و خیاطی تحت آموزش قرار داده است.

اداره یاد شده 114 نفر محصل اخراج شده را به موسسات تحصیلی و20 نفر بیجاشده را غرض اخذ تذکره و پاسپورت به مراجع ذیربط معرفی نموده است.

 

با 10 خانواده بیجاشده در ولایت نورستان مساعدت غذایی توزیع شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت نورستان به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان (UNHCR) برای 10 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی وایگل به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت نقدی توزیع نمود

پنج شنبه 19 دلو سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها مساعدت های هم چو ، 4 بوجی آرد، 3 قوطی روغن، 14 کیلو دال نخود و یک کیلو نمک از سوی از سوی سازمان غذایی جهان و کمک های هم چو 3 تخته کمپل، 2 عدد سطل آب خوری، 2 عدد بشکه و دیگر وسایل مورد ضرورت خانه از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان توزیع صورت گرفت . 

با ده ها خانواده بیجاشده در ولایت های لغمان و نورستان مساعدت توزیع شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت لغمان به همکاری کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان (UNHCR) برای 236 خانواده که از بخش های نا امن این ولایت به مرکز آن بیجاشده اند، به مبلغ 200 دالر امریکایی و 4 تخته کمپل مساعدت نمود .

این مساعدت های که یک شنبه 3 جدی سال روان خورشیدی صورت گرفت، نیز برای 5 خانواده بیجاشده ولایت نورستان از سوی اداره مذکور مساعدت های هم چو، 3 تخته کمپل، 2 تخته ترپال و 2 عدد بشکه توزیع شد

بیش از 100 خانواده بیجاشده در ولایت های نورستان و غزنی سروی شدند

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت های نورستان و غزنی به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP)، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان (UNHCR)، موسسه (CTG) و اداره مبارزه با حوادث طبیعی به تعداد 112 خانواده بیجاشده را سروی و شناسایی نموده اند .

این خانواده ها که به تاریخ های 22 الی 28 عقرب سال روان خورشیدی سروی و شناسایی شده اند، قرار است پس از این سروی برای هر یک از خانواده های مستحق مساعدت های بشردوستانه توزیع شود . 

آمریت مهاجرین نورستان

-        معرفی 15 فامیل بی جاشده از ولسوالی وایگل به مرکز ولایت ،غرض دریافت کمک به دفتر OCHA .

فعالیت آمریت امور مهاجرین نورستان

-        ثبت عاریض 8 خانواده بی جاشده از ولسوالی های برگ متال وکامدیش به مرکز ولایت.

 

فعالیت آمریت امور مهاجرین ولایت به تاریخ 6 اسد

 

-          توزیع 6 قلم مواد خوراکی مساعدت WFP و 8 قلم مواد غیر خوراکی تهیه شده از طرف UNHCR برای 20 خانواده بی جاشده از ولسوالیهای برگ متال و وایگل ، بمرکز ولایت .

اجراآت آمریت امور مهاجرین ولایت نورستان 15 / 2/ 1395

-          سروی 25 فامیل در ولسوالی نورگرام .

 

-          جلسه با نماینده گان بی جاشده گان ولسوالیهای گامدیش ، برگ متال ، وانټ و وایګل در رابطه در رفع مشکلات ایشان و سروی آنها به همکاری نهاد های همکار .

سروی خانواده های بی جاشده در ولایات هلمند ونورستان آغاز شد

سروی 250 فامیل بی جاشده ،از طرف آمریت های امور مهاجرین ولایات هلمند ونورستان دیروز آغاز شد.

طبق گزارش واصله از ولایت هلمند ،سروی 255 فامیل بی جاشده از ولسوالی مارجه ،سنگین ونادعلی ،از طرف آمریت امورمهاجرین آن ولایت به همکاری دفاتر UNHCR ،IRC،IOM،DRC و ACF آغاز شده است.

طبق یک خبر دیگر سروی 25 فامیل بی جاشده از ولسوالی های وانت ،وایگل ،برگ متال وکامدیش ولایت نورستان نیز دیروز آغاز شد.

به گفته رحمت خان مدیر اداری آمریت امور مهاجرین ولایت نورستان،سروی فامیل های بی جاشده به همکاری دفاتر OCHA، IMC و WFP سروی می شود وقرار است برای آنها مساعدت صورت گیرد.

بیش از هشتاد فامیل از ولایت کنر به ولایت نورستان بی جاشده اند .

تاریخ نشر: Apr 13, 2015 رده : عمومی

     اضافه از هشتاد خانواده از اواخر حوت سال گذشته الی 23 حمل 1394 از اثر نا امنی ها از ولایت کنر به نورستان بی جاشده اند .

     ضیاالله آمر امورمهاجرین وعودت کننده گان ولایت نورستان ، به خبرنگار ریاست اطلاعات وارتباط عامه این وزارت گفت که 42 خانواده از ولسوالی نړی ولایت کنر به ولسوالی وایگل نورستان و 44 خانواده از ولسوالی اسمار کنر به ولسوالی وامه این ولایت بی جاشده اند .

     منبع علاوه نمود که خانواده های یادشده به همکاری UNHCR و WFP سروی و در نتیجه 45 فامیل آنها مستحق مساعدت شناسائی شدند .

     ضیا الله گفت که در آینده نزدیک برای خانواده های یادشده از طرف موسسات مذکور مساعدت خواهد شد .#

بیش از 1800 خانواده بی جاشده درولایات هرات ،نورستان وقندهارمساعدت زمستانی راازطریق ادارات امورمهاجرین وعود ت کننده گان آنولایت بدست آوردند .

تاریخ نشر: Feb 03, 2015 رده : عمومی

به اساس معلومات حمید الله رئیس امورمهاجرین ولایت هرات به خبرنگارریاست اطلاعات وارتباط عامه این وزارت باآغازفصل سرما،کمیشنری عالی سازمان ملل متحد درامورپناهنده گان (UNHCR) برای ۵۶ خانواده بی جاشده درآن ولایت ،وسایل آشپزخانه وبرای 677 فامیل دیگرپول نقد راکه برای هرفامیل 60 دالرامریکائی تعین گردیده بود ،توزیع نموده است .

منبع علاوه نمود که دفترشورای مهاجرین دنمارک نیزبرای 118 خانواده درمربوطات ولسوالی های انجیل وزنده جان ولایت هرات مبلغ 948000 افغانی راو برای 136 فامیل دیگردرولسوالیهای یادشده بسته های غیرغذائی شامل (وسایل اشپزخانه ،حفظ الصحه ،بالون گاز،ترپال وکمپل )رامساعدت کرده است .

طبق یک خبردیگر کمیشنری سازمان ملل متحد درامورپناهنده گان برای 136 خانواده بی جاشده درولسوالیهای نورگرام ،واما ومرکزولایت نورستان ،مساعدت نقدی ،برای هرخانواده 60 دالرامریکائی را کمک نموده است .

به گفته ضیاوالدین آمرادارۀ امورمهاجرین وعودت کننده گان ولایت نورستان ،200 خانواده درآنولایت آسیب پذیرشناسائی شده اند وآن اداره تلاش دارد که برای آنها ازدفاترWFP  وUNHCR موادغذائی رااخذوتوزیع نماید .

طبق اظهارات منبع یادشده حدود536 فامیل بی جاشده درسراسرآنولایت زنده گی می نماید .

به اساس یک خبردیگربرای 700 خانواده بی جاشده درولایت قندهارنیز،بالون گاز ،پاپوش طفلانه ،پتووچادرازطریق UNHCRتوزیع گردیده است .

رحمت گل یکتن از باشنده گان ولایت نورستان که از اثرناامنی ها از مسکن اصلی خودبی جاشده است ،درتماس تلیفونی به خبرنگار ریاست اطلاعات وارتباط عامه گفت که خانواده اش،بافرارسیدن زمستان ازناحیه سرپناه ،مواد غذائی والبسه به مشکل مواجه می باشد .

وی علاوه نمود که مساعدت های انجام شده اندک بوده وازموسسات بین المللی تقاضاداریم که کمکهای بیشترباخانواده های بی جاشده نمایند .