ریاست امورمهاجرین ولایت بغلان

ریاست امور مهاجرین بغلان 154 فامیل بیجا شده را مساعدت نمود

ریاست امور مهاجرین ولایت بغلان به همکاری موسسات(ACTEED،DAKAAR ، WFP) برای (154) فامیل بیجا شده که در اثر جنگ و ناامنی بیجا شده بود در مرکز و نقاط امن این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز یک شنبه، 19 حوت سال روان کمک نقدی و غیر نقدی توزیع نمود.

این کمک ها شامل؛ پول نقد مبلغ(2000) افغانی و یک کیت صحی باحضور داشت نمایندگان موسسات نامبرده توزیع گردید.

370خانواده در ولایت بغلان از مساعدت زمستانی مستفید شدند

به اساس معلومات رئیس امور مهاجرین ولایت بغلان برای 370 خانواده عودت کننده از پاکستان ،ایران بی جاشده ها وبی بضاعت مساعدت موسسه گلوبل یارتیزز از طریق آن ریاست توزیع گردید.

به گفته منبع مساعدت مذکور شامل یک بوری آرد،8 بوری ذغال سنگ ،7 کیلو لوبیا ،10 کیلو برنج و 5 کیلو روغن بود.

اجرا آت ریاست مهاجرین بغلان مورخ 21 ثور

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بغلان خبر داده است که برنامه توزیع مواد غذایی برای تعداد 1300 فامیل دندغوری که از اثر جنگهای اخیر منازل شان تخریب شده بود و توسط کمیته حالات اضطرار ولایت بغلان که ریاست امورمهاجرین نیز عضو آن می باشد، روز سه شنبه ختم گردیده است.

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بغلان روز سه شنبه عرایض 170 فامیل بیجا شده را نیز دریافت نموده است.

همچنان چهار فامیل عودت کننده که از کشور پاکستان به این اداره مراجعه نموده بودند، ثبت و راجستر گردیده است.

کزارش ریاست امور مهاجرین ولایت بغلان سه یوم(12) الی (15) ثور سال جاری

 - توظیف 3 تیم از تاریخ 12ثور تاکنون ،جهت سروی بیجاشده گان جنگ ،‌به شهر پلخمری وشناسایی 428 فامیل مستحق از میان 803 فامیل.

کزارش ریاست امورمهاجرین ولایت بغلان ،مورخ 23 حمل 1395

1-  برای (150) فامیل بعد از سروی مواد توزیع شد.

2-  (50) قطعه عریضه بیجاشده گان شامل 120 خانواده بعد از احکام مقام ولایت به این اداره مواصلت نمود که شامل دیتابیس میگردد.

مساعدت برای صد ها خانواده بی جاشده در ولایت بغلان

برای 314 خانواده بی جاشده در ولایت بغلان ،به همکاری ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان آن ولایت دیروز مساعدت گردید.

به اساس معلومات محمد نعیم رئیس امورمهاجرین ولایت بغلان ،خانواده های یادشده در اثر عملیات نیرو های امنیتی که بمنظور نصب پایه های تخریب شده برق در ولسوالی دند غوری راه اندازی شده بود ،به مرکز این ولایت بی جاشده اند.

وی علاوه نمود که مساعدت ریاست حوادث این ولایت برای هر فامیل ،شامل هشت قلم مواد غذائی (آرد ،برنج،روغن ،لوبیا ،چای وخرما) ،کمک نقدی موسسه PAN مبلغ 6 هزار افغانی و مساعدت WFP شامل آرد ،روغن ،برنج وبسکیت ،دیروز به همکاری این اداره به آنها توزیع گردید.

گفتنی است که در اثر تخریب پایه های برق در منطقه دند غوری توسط مخالفین دولت وعملیات پاک سازی آن ساحه از سوی نیزو های امنیتی ،در مجموع یک هزار 36 خانواده از منازل شان بی جاشده بودند.

بیش از 6000 فامیل در بغلان بی جاشده وبرای 358 فامیل آنها مساعدت گردیده

در اثر جنگ های اخیر در ولایت بغلان 6684 فامیل از محلات شان بی جاشده اند .

به اساس معلومات محمد نعیم رئیس امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت بغلان دراثر عملیات نیروهای امنیتی وبرخورد های اخیر 6684 فامیل ،575 قطعه عریضه شان را به این اداره سپرده اند .

وی علاوه نمود که تاکنون 1249 فامیل سروی شده و 585 خانواده مستحق کمک شناسائی شده اند .

منبع اظهار داشت که همچنان 2872 فامیل که در مناطق نا امن قرار دارند ،غرض سروی به جمعیت هلال احمر افغانی معرفی شده اند واز آن جمله 450 فامیل تاکنون سروی شده است.

محمد نعیم گفت که برای 358 فامیل از طریق آمریت مبارزه با حوادث مواد غذائی و غیر غذائی شامل برنج ،چای ،لوبیا،روغن ،خرما ،کمپل وبشکه آب مساعدت صورت گرفته است.

برای خانواده های بی جاشده از دند غوری بغلان مساعدت شد

برای 88 خانواده بی جاشده از دند غوری ولایت بغلان از طریق ریاست امور مهاجرین آن ولایت در جریان هفته گذشته مساعدت گردید.

به اساس معلومات واصله از ریاست امور مهاجرین ولایت بغلان برای 46 خانواده بی جاشده ،مساعدت ریاست مبارزه با حوادث طبیعی ولایت بغلان ، برای هر خانواده یک بوری آرد و 6 کمپل و برای 42 فامیل دیگر چهار قلم مواد خوراکی مساعدت وکیل عاشق الله و فا از طریق آن اداره در جریان هفته گذشته توزیع شده است.

منبع علاوه نموده که تاکنون 36 قطعه عریضه از طرف 3750 فامیل بی جاشده در آن ریاست ثبت گردیده و 7 خانواده آسیب پذیر غرض مساعدت به مسول برنامه PSN  معرفی شده است.

به گفته منبع تیم سروی بی جاشده ها که متشکل از نمایندگان آن اداره ،ریاست حوادث،شورای ولایتی وموسسات همکار است به تاریخ 1394/11/15 به کار آغاز نموده است.

فعالیت ریاست امور مهاجرین ولایت بغلان

  • ثبت ۱۵ فامیل عودت کننده از ایران وپاکستان.
  • تهیه جدول ۵۴۷ فامیل عودت کننده در سال ۲۰۱۵ وارسال به دفتر UNHCR جهت سروی وتوزیع کمک.
  • تدویر کورس های انگلیسی وکامپیوتر برای کارمندان ریاست به کمک دفتر GIZ.

سیلابها د ر بغلان ۱۸ نفر را کشته ، زخمی و ۳۱۷ منزل را تخریب نمود .

در اثر سیلابهای که بتاریخ ۱۳۹۴/۱/۱۷ در مرکز بغلان سرا زیر شد ۱۸ نفر کشته وزخمی  و۱۱مجروح و ۳۱۷ منزل تخریب شده است .

محمد نعیم رئیس امور مهاجرین ولایت بغلان به نقل از هئیت بررسی خسارات و اداره از سیلابهای ، به ریاست اطلاعات وارتباط این وزارت گفت که ۷ نفر از باشنده گان پلخمری هلاک ، ۱۱ نفر دیگر مجروح شده اند .

وی علاوه نمود که سیلابها در مربوطات ۲۳۶، منزل را قسماً و۸۱  منزل رهایشی دیگر را بکلی تخریب نموده است .

 منبع علاوه نمود که مصدومین در ساحات همجوار ودر منازل دوستان واقوام شان جابجا گردیده اند .

محمد نعیم گفت که مؤسسات IOM،GIZ،FOCU،ARDN،PIN،ACTED و GP تحت نطر هیئت این اداره خانواده های بی جاشده را سروی نمودند و د رحال حاضر توزیع مساعدت برای هرفامیل که شامل ۸۰۰۰ پول نقد ، سیت آشپز خانه ، یک باب خیمه و مواد خوراکه که برای سه ماه ضرورت آنها را رفع می نماید جریان دارد .

ریزش باران وسیلاب در ولایت بغلان ۷ شهید و ۸ مجروح برجا گذاشت .

تاریخ نشر: Apr 08, 2015 رده : عمومی

     به اساس معلومات محمد نعیم رئیس امورمهاجرین ولایت بغلان ، سیلاب در پی ریزش باران شدید به تاریخ ۱۳۹۳/۱/۱۷ در شهر پلخمری سرا زیر گردید.

    به گفته منبع از اثر و قوع سیلاب یکتعداد منازل ساکنین ساحۀ نو آباد واقع چپ در یای پلخمری کاملاً تخریب و یکتعداد دیگر شدیداً خساره مند شده است .

    وی علاوه نمود که هفت نفر از اثر سیلاب شهید ، ۸ نفر زخمی و ۳ نفر دیگر مفقود شده اند

    محمد نعیم اظهار داشت که مسئولین اعضای کمیته ولایتی حالات اضطرار ولایت بغلان که ریاست مهاجرین این ولایت ، عضو آن می باشد ، به اسرع وقت به محل رفته وبرای ۲۰۰۰ نفر از باشنده گان محلات آسیب دیده ، غذای شب را تهیه نمودند.

     منبع علاوه نمود که سه گروپ سروی تثبیت خسارات وارده که این اداره عضویت آنرا دارد روز سه شنبه ۱۳۹۴/۱/۱۸ به ساحه اعزام شده ودر ختم سروی رقم دقیق تلفات ، مجروحین ، منازل تخریب شده و بی جاشده ها تثبیت خواهد شد.