ریاست امورمهاجرین ولایت کندز

ریاست امور مهاجرین ولایت کندز 394 فامیل بیجا شده را کمک نمود

 

ریاست امور مهاجرین ولایت کندز به همکاری موسسات (ADA، WFP، RRAA، DACAAR) برای (394) فامیل بیجاشده ولسوالی خان آباد که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و در مرکز و نقاط امن این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز دوشنبه، مورخ 20 حوت سال روان کمک توزیع نمود.

این کمک ها شامل؛ پول نقد مبلغ (16000) افغانی از طرف موسسه (ADA ) برای 145 فامیل ، یک بسته مواد خوارکه و یک بسته صحی برای سایر فامیل های بیجا شده  با حضور داشت نماینده موسسات  نامبرده توزیع گردید.

ریاست امور مهاجرین ولایت کندز 306 فامیل بیجا شده و عودت کننده را کمک نمود

 

ریاست امور مهاجرین ولایت کندز به همکاری موسسات(IOM،RRAA،DACAR،WFP،UNHCR) برای (306) فامیل بیجا شده و عوت کننده بعد از بررسی و سروی از  روز (6-9) حوت سال روان کمک های نقدی و غیر نقدی توزیع نمود.

این کمک ها شامل؛ پول نقد مبلغ(12000) و یک بسته غذایی و یک بسته حفظ الصحه با حضور داشت نماینده موسسات نامبرده توزیع گردید.

74خانواده بیجاشده در شهر کندز کمک دریافت کردند

 

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت کندز با همکاری اداره (ای دی ای) به 74 خانواده بیجاشده در آن ولایت بسته های کمکی توزیع نمود.

این کمک ها روز دوشنبه 8 دلو سال روان در شهر کندز صورت گرفت و در جریان آن به هر خانواده 12 هزار افغانی پول نقد مساعدت گردید.

این خانواده ها در اثر ناامنی از ولسوالی خان آباد به مربوطات شهر کندز بیجا گردیده اند.

بیش از 200 خانواده بیجاشده در ولایت کندز کمک شد

 

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت کندز با همکاری ادارات داکار، WFP و ADA با 202 خانواده بیجاشده در آن ولایت بسته های کمکی توزیع نمود.

در جریان این کمک ها که روز پنجشنبه 25 دلو سال روان در شهر کندز صورت گرفت، به هر خانواده 12 هزار افغانی پول نقد، یک بسته وسایل صحی و بسته مواد غذایی شامل 200 کیلو آرد، 14 کیلو دالنخود، 15 لیتر روغن و یک بسته نمک توزیع گردید.

این خانواده ها در اثر ناامنی و مشکلات ناشی از وجود جنگ از ولسوالی خان آباد ولایت کندز به شهر مرکز آن ولایت بیجا گردیده اند.

74خانواده بیجاشده در شهر کندز کمک دریافت کردند

 

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت کندز با همکاری اداره (ای دی ای) به 74 خانواده بیجاشده در آن ولایت بسته های کمکی توزیع نمود.

این کمک ها روز دوشنبه 8 دلو سال روان در شهر کندز صورت گرفت و در جریان آن به هر خانواده 12 هزار افغانی پول نقد مساعدت گردید.

این خانواده ها در اثر ناامنی از ولسوالی خان آباد به مربوطات شهر کندز بیجا گردیده اند.

22الی 26 جدی1397

به 250 خانواده بیجاشده در ولایت کندز زمینه کار فراهم می گردد

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت کندز با همکاری اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد(یونسیف) سروی 250 خانواده را برای فراهم سازی کار آغاز نمود.

سروی این خانواده ها در هفته اخیر ماه جدی(22 الی 26 جدی) سال روان در شهر کندز صورت گرفت که موسسه یادشده جهت امرار معیشت این خانواه ها برنامه های کوچک اشتغال زایی را برای شان فراهم می نماید.

همچنان ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت کندز طی مدت یادشده 42 خانواده را که در اثر جنگ و ناامنی از ولسوالی خان آباد به شهر کندز بیجا گردیده اند، جهت توزیع کمک های بشر دوستانه سروی و عرایض 150 خانواده بیجاشده دیگر را از ولسوالی های ناامن آن ولایت دریافت نمود است.

ریاست امور مهاجرین ولایت کندز 1027 فامیل بیجا شده را کمک نمود

ریاست امور مهاجرین ولایت کندز به همکاری اداره بازسازی دهات افغانستان برای (1027) فامیل بیجا شده ولسوالی های قلعه ذال، امام صاحب و علی آباد) که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و در مرکز این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی از تاریخ (2 الی 8 جدی) کمک نقدی توزیع نمود.

این کمک شامل؛ پول نقد مبلغ (11000) افغانی بوده که باحضور داشت نماینده موسسه نامبرده توزیع گردید.

ریاست امور مهاجرین ولایت کندز 318 فامیل بیجا شده را کمک نمود

ریاست امور مهاجرین ولایت کندز به همکاری موسسه (WFP) برای (318) فامیل های بیجا شده ولسوالی های قلعه ذال، چهار دره و امام صاحب که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و در مناطق امن و مرکز این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز پنج شنبه(29) قوس سال روان کمک غیر نقدی توزیع نمود.

این کمک ها شامل؛ مواد غذایی (2) بوجی آرد، 7 کیلو روغن، 7 کیلو دال نخود و نیم کیلو نمک برای هر فامیل باحضور داشت موسسه نامبرده توزیع گردید.

ریاست امور مهاجرین ولایت کندز 146 فامیل بیجا شده را کمک نمود

ریاست امور مهاجرین ولایت کندز به همکاری موسسه(ADA) تعداد (146) فامیل بیجا شده را که از ولسوالی های چهار دره، خان آباد و امام صاحب که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود ، روز شنبه، 3 قوس سال روان کمک نقدی توزیع نمود.

این بیجا شدگان در مرکز ولایت جابجا شده بود که قبلن توسط این ریاست و موسسات همکار سروی و بررسی شده که برای هر فامیل مبلغ (16000) افغانی باحضور نماینده موسسه نامبرده توزیع گردید.

برای 146 فامیل بیجا شده ولایت کندز کمک نقدی شد

ریاست امور مهاجرین ولایت کندز به همکاری موسسه ACTED به تعداد (146) فامیل بیجا شده ولایت کندز که از ولسوالی های خان آباد، چهار دره، امام صاحب و مرکز که از اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود، کمک نقدی شد.

این بیجا شدگان قبلا از طرف ریاست امور مهاجرین بررسی و سروی و به روز 2 شنبه، مورخ 28 عقرب سال روان، برای(128)  فامیل مبلغ (12000) هزار افغانی و برای (18) فامیل دیگر مبلغ (6000) افغانی کمک نقدی توزیع گردید.

بیش از 200 خانواده بیجاشده در ولایت کندوز کمک های نقدی و غیر نقدی دریافت نمودند

تاریخ نشر: Nov 06, 2018 رده : عمومی

 

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت کندوز به همکاری موسسه (RA) و موسسه (DACAR) برای 211 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های امام صاحب، چهاردره و بخش های مرکزی لودین و باغ میری به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت نقدی و بسته های غیر غذایی توزیع نمود .

پنج شنبه 10 عقرب سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها از سوی موسسه (RA) مساعدت نقدی به مبلغ 15000 افغانی و از سوی موسسه داکار بسته های بهداشتی توزیع صورت گرفت . 

با 264 خانواده بیجاشده در ولایت کندوز کمک های غذایی توزیع شد

 

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت کندوز به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) برای 264 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی چهارسده به مرکز این ولایت بیجاشده اند، کمک های غذایی توزیع نمود .

چهارشنبه 4 میزان سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها بسته های غذایی هم چون 2 بوجی آرد، 7 کیلو دال نخود، 7 کیلو روغن و یک کیلو نمک توزیع صورت گرفت .

با بیش از 200 خانواده بیجاشده در ولایت کندوز بسته های کمکی توزیع شد

 

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت کندوز به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) برای 231 خانواداه که از بخش های نا امن ولسوالی چهار سده به مرکز این ولایت بیجاشده اند، بسته های کمکی توزیع نمود .

چهارشنبه 28 سنبله سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها مساعدت های هم چون، 2 بوجی آرد، 7 کیلو روغن، 7 کیلو دال نخود و یک کیلو نمک توزیع صورت گرفت .

با 311 خانواده بیجاشده در ولایت کندوز کمک های غذایی و نقدی توزیع شد


ریاست امور مهاجرین و عودت کنند گان ولایت غزنی به همکاری موسسه (ACTEDD) و موسسه (ADA) برای 311 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی چهاردره به مرکز این ولایت بیجاشده اند، کمک های نقدی و غیر نقدی توزیع نمود 
سه شنبه و چهارشنبه (13 الی 144) سنبله روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها از سوی موسسه (ACTED) به مبلغ 16000 افغانی از سوی موسسه (ADA) وسایل مورد ضرورت خانه از قبیل سطل آب خوری، بشکه، جان پاک و صابون توزیع صورت گرفت .

ریاست امور مهاجرین ولایت کندز 155 فامیل بیجا شده را کمک نقدی و غیر نقدی نمود

 

ریاست امور مهاجرین ولایت کندز روز شنبه، 10 سنبله سال 1397، به همکاری موسسه (W.F.P، ACTED DACAR )، کمک های نقدی و غیر نقدی توزیع نمود.

این کمک ها شامل؛ (12000) افغانی پول نقد از طرف موسسه ACTED ، یک کیت صحی از طرف موسسه DACAR ، مواد غذایی، 2 بوجی آرد، 7 کیلو روغن، 7 کیلو دال نخود و نیم کیلو نمک از طرف موسسه W.F.P با حضور داشت نمایندگان این موسسات در مرکز این ولایت به بیجا شدگان ولسوالی چهار دره این ولایت به تعداد (155)، فامیل توزیع نمود.

432 خانواده در اثر حوادث اخیر در ولایت کندز از محلات اصلی شان بیجا گردیده اند

 

در اثر عملیات تصفیوی نیرو های دولتی که روز دوشنبه 15 اسد در برخی قریه های ولسوالی چهاردره ولایت کندزآغاز گردیده تعدادی از خانواده ها در این ولسوالی محلات اصلی شان را ترک و به شهر کندز و سایر نقاط امن آن ولایت بیجا گردیده اند.

عرایض که تاکنون به ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت کندز به ثبت رسیده است، تعداد خانواده های بیجاشده را 432 خانواده نشان می دهد و ریاست امور مهاجرین اعلام کرده است که در صورت ادامه درگیری ها ممکن است این آمار افزایش یابد.

به منظور رسیدگی به وضعیت این خانواده ها ریاست امور مهاجرین ولایت کندز از اداره کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان(UNHCR) و سایر ادارات کمک کننده خواست است که جلسه فوق العاده برگزار نموده و به خانواده های مذکور کمک رسانی صورت گیرد.

66 خانواده بیجاشده در ولایت کندوز بسته های فامیلی دریافت نموده اند

 

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت کندوز به همکاری کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان (UNHCR) برای 66 خانواده که از  بخش های نا امن ولسوال خان آباد به مرکز این ولایت بیجاشده اند، بسته های فامیلی توزیع نمود .

یک شنبه 17 سرطان سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها بسته های فامیلی و وسایل مورد ضرورت آشپزخانه توزیع صورت گرفت .

خانواده های بیجاشده ولایت کندوز کمک های نقدی و غیر نقدی دریافت نموده اند

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت کندوز در همکاری با موسسه (ACTED) سازمان غذایی جهان (WFP) موسسه (DACAR) و موسسه (SI) برای 33 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی قلعه زال به مرکز این ولایت بیجاشده اند، کمک های نقدی و غیر نقدی توزیع نمود .

یک شنبه 10 سرطان سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها از سوی سازمان غذایی جهان (WFP) کمک های همچون 2 بوجی آرد، 8 کیلو دال نخود، 8 کیلو روغن و یک کیلو نمک، از سوی موسسه (ACTED) کمک نقدی به مبلغ 12000 افغانی و از سوی موسسه (SI) و موسسه داکار بسته های بهداشتی توزیع صورت گرفت .

توزیع کمک های زمستانی و مواد غذایی به بیجاشدگان در ولایت کندز توسط والی آن ولایت

این اداره در جریان سال جاری 30,228 خانواده بیجا شده را ثبت و از آن مجموعه 14,909 خانواده را مساعدت نموده است.

در گزارش آن ریاست آمده است که مساعدت یاد شده، شامل پول نقد، مواد خوراکی و غیر خوراکی بوده که به کمک  UNHCR، WFP، DACAAR، ADA،  ACTED و سره میاشت تهیه شده بود.

شایان ذکر است که از میان بیجاشدگان مذکور 16,720 نفر که به امراض مختلفه مصاب بودند به شفاخانه مرکزی آن ولایت ارجاع و 664 نفر آنها را رشته های مختلف حرفوی تحت آموزش قرار داده اند.

منبع علاوه نموده که در سال روان خورشیدی (1396) تعداد 1,897 خانواده شامل 10,777 نفر عودت کننده داوطلب را ثبت و از آن جمله برای 364 خانواده مساعدت  UNHCR  (مبلغ 200 دالر برای هر فامیل) توزیع صورت گرفته است.

همچنان از میان عودت کنندگان مذکور 40 نفر رشته خیاطی، 50 نفر قالین بافی و 140 نفر مرغداری را به کمک UNHCR  و 6 نفر علوم کمپیوتری را به همکاری ریاست کار و امور اجتماعی آن ولا آموزش دیده اند.

به همین گونه اداره یاد شده درسال 1396 ، 427 قطعه عریضه متقاضیان زمین رهایشی را ثبت و برای 35 خانواده نمرات زمین را در شهرک مهاجرین آن ولایت توزیع نموده است.

با 350 خانواده بیجاشده در ولایت کندوز مساعدت نقدی توزیع شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت کندوز به همکاری موسسه (ACTED) برای 350 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی دشت ارچی به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت نقدی توزیع شد

دوشنبه 27 حوت سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها به مبلغ 6190 افغانی مساعدت نقدی توزیع صورت گرفت .

 

بیش از 300 خانواده بیجاشده در ولایت کندوز کمک دریافت نموده اند

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت کندوز به همکاری کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان (UNHCR) برای 346 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های اما صاحب و چهاردره به مرکز این ولایت بیجاشده اند، بسته های کمکی توزیع نمود .

چهارشنبه 16 حوت سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها مساعدت های هم چون، یک تخته ترپال، 4 تخته کمپل و دیگر وسایل مورد ضرورت خانه توزیع گردید . 

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت کندوز به همکاری موسسه (DACAR) برای 441 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی چهاردره به مرکز این ولایت بیجاشده اند، بسته های کمکی توزیع نمود

یک شنبه 29 دلو سال روان خورشدی برای هر یک از این خانواده ها بسته های صحی توزیع صورت گرفت . 

در جریان این کمک ها که در شهر کندز صورت گرفت، در یک توزیع به 150 خانواده مواد غذایی دو ماهه و به یکصد خانواده دیگر مواد غذایی یک ماهه توزیع گردید.

گفتنی است که این خانواده ها در اثر ناامنی ها از ولسوالی های امام صاحب، ارچی و خان آباد آن ولایت در شهر کندز بیجاشده اند.

همچنان ریاست امور مهاجرین ولایت کندز با همکاری موسسه(ان آر سی) طی مدت یادشده 93 خانواده را در مربوطات آن ولایت سروی نمود. با 100 خانواده بیجاشده در ولایت زابل مساعدت نقدی توزیع شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت زابل به همکاری موسسه (OCHA) برای 100 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی شاه جوی به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت نقدی توزیع نمود .

 

پنج شنبه 19 دلو سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها به مبلغ 12370 افغانی مساعدت نقدی توزیع شد

با بیش از 150 خانواده بیجاشده در ولایت کندوز مساعدت نقدی توزیع شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت کندوز به همکاری موسسه (ACTED) برای 168 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی دشت ارچی به مرکز این ولایت بجاشده اند مساعدت نقدی توزیع نمود .

دوشنبه 16 دلو سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها یه مبلغ 6178  افغانی مساعدت نقدی توزیع شد

با 300 خانواده بیجاشده در ولایت کندوز مساعدت بشردوستانه توزیع شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت کندوز به همکاری موسسه (Live star) برای 300 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی چهاردره به بخش های مرکزی این ولایت بیجاشده اند، مساعدت های بشردوستانه توزیع نمود .

شنبه 7 دلو سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها مساعدت های هم چو، یک بوجی آرد، یک بوجی برنج، یک بشکه روغن، یک تخته کمپل، یک سیر بوره، 2 کیلو چایی و یک سیر مکرونی مساعدت توزیع شد .  

نزدیک با 350 خانواده بیجاشده در ولایت کندوز مساعدت بشردوستانه دریافت نموده اند

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت کندوز به همکاری موسسه (ACTED)، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان (UNHCR) و موسسه حمایه اطفال برای 343 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های دشت ارچی و امام صاحب به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت های بشردوستانه توزیع نمود.

 

این کمک ها که روزهای 21، 22 و 23 جدی سال روان خورشیدی صورت گرفت، برای هر یک از این خانواده ها از سوی موسسه اکتید به مبلغ 14000 افغانی، از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان مساعدت های هم چو سیت های آشپزخانه و بسته های بهداشتی و از سوی موسسه حمایه اطفال وسایل معماری و لباس های زمستانی توزیع شده است . 

ده ها خانواده بیجاشده در ولایت های کندوز و زابل سروی شده اند

ریاست های امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت های کندوز و زابل به همکاری کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان (UNHCR) موسسه (DACAR)، موسسه (ACTED) و موسسه (HRDA) به تعداد 983 خانواده بیجاشده را در ولایت های کندوز و زابل سروی و شناساییی نمود .

این سروی که از 16 الی 20 جدی سال روان خورشیدی صورت گرفت، خانواده های که از ولسوالی های قلعه زال، امام صاحب، خان آباد و چهار دره ولایت کندوز، و ولسوالی های خاک افغان، ارغنداب و شاه جوی ولایت زابل بود مورد شناسایی قرار داد .

 قابل یاد آوریست در آینده نزدیک برای این خانواده ها مساعدت های بشردوستانه توزیع خواهد شد .

نزدیک با 30 خانواده بیجاشده در ولایت کندوز مساعدت نقدی و غیر نقدی توزیع شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت کندوز به همکاری اداره مهاجرت ناروی (NRC) برای 28 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های امام صاحب و چهادره به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت نقدی و غیر نقدی توزیع نمود.

سه شنبه 12 جدی سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها مساعدت نقدی به مبلغ 14000 افغانی و و بسته های بهداشتی توزیع گردیده است .

با بیش ا ز 900 خانواده بیجاشده در ولایت کندوز مساعدت غذایی توزیع شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت کندوز به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) برای 940 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های امام صاحب، چهاردره، خان آباد، علی آباد، حضرت سلطان و بخش های مرکزی این ولایت به مرکز آن بیجاشده اند، مساعدت غذایی توزیع نمود .

یک شنبه 3 جدی سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها مساعدت های هم چو، 2 بوجی آرد، 2 قوطعی روغن، نیم سیر دال نخود و یک کیلو نمک توزیع صورت گرفت . 

نزدیک به 50 خانواده بیجاشده در ولایت کندوز مساعدت نقدی و غیر نقدی صورت گرفت

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت کندوز به همکاری کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان (UNHCR) برای 46 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های قلعه زال، دشت ارچی، امام صاحب و خان آباد به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت نقدی و غیر نقدی توزیع نمود .

سه شنبه 30 عقرب سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها مساعدت پولی به مبلغ 200 دالر امریکایی و هم چنان 4 تخته کمپل زمستانی توزیع صورت گرفت .

در همین حال ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان این ولایت به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان (UNHCR) نیز به تعداد 91 خانواده که از ولسوالی های چهاردره، علی آباد، و خان آباد به مرکز این ولایت بیجاشده اند سروی و شناسایی نموده اند، که پس از این سروی برای خانواده های مستحق مساعدت های بشردوستانه توزی خواهد شد . 

نزدیک به 160 خانواده بیجاشده در ولایت کندوز از مساعدت های بشرد وستانه مستفید شده اند

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت کندوز به همکاری کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان (UNHCR) برای 157 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی امام صاحب به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت های بشردوستانه توزیع نمود .

سه شنبه 9 عقرب سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها کمک های هم چو، 3 تخته کمپل، 2 تخته ترپال، بسته های بهداشتی، یک سیت آشپزخانه و دیگر وسایل مورد ضرورت خانه توزیع نمود .

بیش از یک صد خانواده بیجاشده در ولایت کندز کمک شد

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت کندز با همکاری موسسات اکتید، WFP وNRC  به 157 خانواده بیجاشده بسته های کمکی توزیع نمود.

این خانواده ها در اثر ناامنی ها خانه هایشان را در ولسوالی امام صاحب ولایت کندز ترک نموده و در مربوطات شهر کندز ساکن شده اند، که طی هفته اول ماه عقرب از سوی موسسات یادشده مورد مساعدت قرار گرفتند.

در جریان این کمک ها که طی هفته اول ماه عقرب در شهر کندز صورت گرفت، موسسه اکتید به 128 خانواده، پول نقد، موسسه WFP به 29 خانواده دیگر مواد غذایی و موسسهNRC  نیز به این خانواده ها پول نقد مساعدت نمود.

گفتنی است که موسسه اکتید 18 هزار افغانی، موسسه برنامه غذایی جهان(WFP) دو بوجی آرد و یک قطی روغن و موسسهNRC  14 هزار افغانی به هر خانواده توزیع نموده است. 

همچنان تیم سروی ریاست امور مهاجرین ولایت کندز طی مدت یادشده، 400 خانواده بیجاشده دیگر را نیز برای دریافت کمک های بشری سروی کردند. 

نزدیک به 30 خانواده بیجاشده در ولایت کندوز از مساعدت های بشری مستفید شده اند

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت کندوز به همکاری اداره مهاجرت ناروی (NRC) و سازمان غذایی جهان (WFP) برای 29 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی امام صاحب به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت توزیع نمود

پنج شنبه 4 عقرب سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها از سوی اداره مهاجرت ناروی به مبلغ 14000 افغانی مساعدت نقدی و از سوی سازمان غذایی جهان مساعدت های هم چو 2 بوجی آرد و یک بوشکه روغن توزیع صورت گرفت 

با بیش از 120 خانواده بیجاشده در ولایت کندوز مساعدت غذایی و غیر غذایی صورت گرفت

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت کندوز به همکاری موسسه (ACTED) سازمان غذایی جهان (WFP) موسسه (DACAR) و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان (UNHCR) برای 123 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی امام صاحب به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت بشردوستانه صورت گرفت

سه شنبه 2 عقرب سال روان خورشیدی برای هریک از این خانواده ها از سوی موسسه (ACTED) به مبلغ 14000 افغانی، از سوی سازمان غذایی جهان کمک های هم چو، 4 بوجی آرد، 14 کیلو روغن، 14 کیلو دال نخود و یک کیلو نمک مساعدت صورت گرفت

خانواده های مذکور نیز از بسته های بهداشتی از سوی موسسه (DACAR) و وسایل ضروری خانه از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان مستفید شده اند .

نزدیک به 700 خانواده بیجاشده در ولایت کندز از کمک های بشری مستفید گردید

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت کندز با همکاری موسسات بین المللی، در یک هفته به 688 خانواده بیجاشده بسته های کمکی شامل مواد غذایی و غیر غذایی مساعدت نمود.

در جریان این کمک ها که از تاریخ 22 الی 27 میزان سال روان صورت گرفت، در جریان توزیعات جداگانه، موسسه برنامه غذایی جهان(WFP)  به 482 خانواده مواد غذایی یک ماهه و اداره کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان(UNHCR) به 174 خانواده وسایل مورد خانگی توزیع نمود. 

 9 خانواده بیجاشده در جریان یک توزیع دیگر ازسوی اداره UNHCR وسایل خانگی، از سوی اداره داکار مواد غذایی و بسته های صحی و از سوی اداره اکتید پول نقد(20 هزار افغانی فی فامیل) دریافت کردند.

همچنان 23 خانواده دیگر از سوی اداره NRC فی فامیل 14 هزار افغانی و از سوی موسسه داکار بسته های صحی دریافت کردند.

400 خانواده بیجاشده در ولایت کندز از کمک های بشری مستفید گردید

 ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت کندز با همکاری موسسه برنامه غذایی جهان(WFP) به 400 خانواده بیجاشده در آن ولایت بسته های کمکی شامل مواد غذایی توزیع نمود.

این خانواده ها در اثر ناامنی خانه های شان را در ولسوالی های چهاردره و خان آباد ولایت کندز ترک کرده و در مربوطات شهر کندز بیجا شده اند که از سوی موسسه یادشده مواد غذایی یک ماهه دریافت کردند.

توزیع این کمک ها از تاریخ 19 میزان شروع و به روز شنبه 22 میزان ختم گردید.

همچنان گزارش ها حاکی از آن است که حدود 1000 خانواده دیگر از تاریخ 10 میزان الی اکنون، خانه های شان را در ولسوالی امام صاحب ولایت کندز در اثر ناامنی ترک نموده و در مربوطات شهر کندز ساکن گردیده اند. 

با 100 خانواده بیجاشده در ولایت کندوز مساعدت بشردوستانه صورت گرفت

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت کندوز به همکاری کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهنده گان (UNHCR) و موسسه (PSN) برای 100 خانواده که از بخش های ناامن ولسوالی های علی آباد، چهاردره، شیرخان بندر و امام صاحب به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت بشری توزیع نمود .

دوشنبه 17 میزان سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها، کمک های همچو ترپال، بشکه آب خوری، بالون گاز، خیمه، و وسایل ضروری آشپزخانه توزیع صورت گرفت . 

بیش از 40 خانواده بیجاشده در ولایت کندوز مساعدت دریافت نموده اند

ریاست ا مور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت کندوز به همکاری ریاست انکشاف دهات این ولایت برای 41 خانواده که از بخش نا امن ولسوالی امام صاحب به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت بشردوستانه توزیع نمود

یک شنبه 2 میزان سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها کمک های همچون ترپال، خیمه، کمپل، سطل و برخی وسایل دیگر ضرورت خانه مساعدت صورت گرفت .

ده ها خانواده بی جا شده در ولایت کندز سروی شد

 ریاست امور مهاجرین ولایت کندز از انجام سروی 96 خانواده در آنولایت خبر داده است.

 

به گفته منبع این خانواده ها از نواحی 5،6،7،و8 شهر کندز بی جاشده بودند وسروی آنها به کمک دفاتر دبلیو اف پی،اکتید،داکارویونیسار به تاریخ18عقرب سروی شدند.

155 خانواده در کندز مساعدت شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت کندز گفته است که روز پنجشنبه هفته ای گذشته برای 155 خانواده بیجا شده در مرکز این ولایت از طرف دفتر NRC مواد غیر غذایی توزیع شده است.

مسئولین ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان کندز گفته است که این خانواده ها از ولسوالی های مختلف این ولایت در شهر کندز بیجا شده اندو از سوی موسسه مذکور مواد غیر غذایی شامل 3 تخته کمپل، 3 تخته ترپال، سیت آشپزخانه  و سیت صحی با حضور نمایندگان ریاست امور مهاجرین و دفتر یاد شده به آنها توزیع شده است. 

742 خانواده در کندز مساعدت شد

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت کندز گزارش داده است که روز سه شنبه هفته ای گذشته برای 724 خانواده بیجا شده از سوی موسسات همکار بین المللی مساعدت صورت گرفته است.

دراین گزارش آمده است که این خانواده ها در اثر ناامنی های اخیر، از ولسوالی های این ولایت به مرکز شهر کندز بیجا شده و در ساختمان دانشگاه جدید کندزمسکن گزین شده اند و کمک های اولیه برای شان توزیع شده بود.

رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان کندز می گوید که روز سه شنبه هفته ای گذشته سروی آنان به اتمام رسیده و از سوی موسسات همکار برای هر خانواده مواد غذایی دوماهه، بسته های صحی و لوازم خانه توزیع شده است.

منبع افزود که در جریان توزیع کمک ها، برای تمام این خانواده ها از سوی موسسه WFP مواد غذایی دوماهه و برای ۴۸۰ خانواده از طرف اداره UNECIF ، برای  160خانواده از طرف اداره NRC و برای 84 خانواده از طرف موسسه UNHCR بسته های صحی و مواد غذایی توزیع گردیده است.

بیش از 700 فامیل در ولایت کندز مستحق مساعدت شناسائی شدند.

تاریخ نشر: Aug 23, 2015 رده : عمومی

۷۱۶ خانواده بی جا شده از اثر نا امنی در ولایت کندز ،غرض دریافت مساعدت از طریق ریاست امور مهاجرین آن ولایت و موسسات همکار سروی گردید.

به اساس معلومات عبدالسلام هاشمی رئیس امورمهاجرین وعودت کننده گان ولایت کندز درادامه سروی خانواده های بی جا شده در آن ولایت ، تیم های سروی به همکاری موسسات همکار از تاریخ ۸ الی ۲۷ اسد سالروان ۷۱۶ خانواده را سروی و مستحق مساعدت شناسائی کرده اند.

به گفته منبع فامیل های مذکور از اثر دوام برخورد ها میان نیروهای امنیتی ومخالفین دولت از ولسوالیهای خان آباد ،قلعه ذال وبرخی از ساحات مرکز آن ولایت بی جاشده اند.

طبق آمار ارایه شده از طرف ریاست امورمهاجرین ولایت کندز از آغاز حملات مخالفین در نیمه ماه ثور سالروان الی اکنون ۱۱۵۲۰  خانواده ،مجبور به ترک منازل خود شده وبیشتر آنها به مرکز ولایت کندز وساحات نسبتاً آرام ولسوالیها بی جا شده اند.

بیش از ۱۸۰۰ خانواده بی جاشده از تاریخ ۳۰ جوزا الی ۸ سرطان ۱۳۹۴ در ریاست امور مهاجرین ولایت کندز ثبت و راجستر شده است .

تاریخ نشر: Jul 01, 2015 رده : عمومی

رییس امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت کندز با اظهار مطلب فوق به خبرنگار ریاست اطلاعات و ارتباط عامه این وزارت گفت که 1839 خانواده از تاریخ 30 جوزا الی 8 سرطان سالروان از ولسوالیهای چهار دره ، ارچی و علی آباد به دلیل نا امنی به مرکز این ولایت بی جاشده اند.

وی علاوه نمود که سروی خانواده های مذکور از طرف این اداره به کمک موسسات همکار ادامه دارد  و تاکنون 100 فامیل آنها مستحق مساعدت شناسائی شده اند.

منبع اظهار داشت که تیمهای سروی متشکل از نماینده این ریاست و کارمندان برخی از ادارات دیگر دولتی غرض سروی بی جاشده ها از ولسوالی های ارچی و علی آباد توظیف گردیده که در آینده نزدیک رقم مستحقین مساعدت از میان انها ثبت خواهد شد.

بیش از 4200 خانواده بی جاشده از تاریخ 12 ثور الی 20 جوزا 1394 در ولایت کندز سروی و برای 500 خانواده آنها مساعدت گردیده است .

به گفته سید عبدالسلام هاشمی رییس امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت کندز 4231 خانواده بی جاشده از تاریخ 12 ثور الی 20 جوزا سالروان به کمک موسسات WFPNRC  -UNHCR و ACTEED سروی و متسحق کمک شناسائی گردید .

منبع علاوه نمود که با ختم سروی خانواده های یاد شده ، مساعدت آغاز و تاکنون برای 500 خانواده از طرف موسسات یاد شده مواد غذائی  ،غیر غذائی وپول نقد توزیع شده است .

به گفته هاشمی خانواده های مذکور از ولسوالیهای امام صاحب ، چهار دره و برخی مناطق مرکز کندز از اثر جنگهای اخیر بی جا و در مناطق نسبتاً امن جابجا شده اند .

۲۱۵۱۹ خانواده از اثر جنگهای اخیر د رولایت کندز از محلات شان بی جاشده اند .

تاریخ نشر: Jun 03, 2015 رده : عمومی

د راثر برخورد که میان مخالفین دولت و نیرو های امنیتی از آغاز ماه ثور الی۱۰ جوزا سالروان در ولایت کندز صورت گرفته ، ۲۱۵۱۹  خانواده مجبور به ترک منازل شان شده اند .

به اساس گزارش ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت کندز ، ۱۰۱۴ فامیل از ۴۰ قریه ولسوالی علی آباد ، ۲۰۵۰ خانواده از ۲۱ قریه ولسوالی امام صاحب ، ۱۲۶۲۹ خانواده از ۱۶ قریه مرکز کندز ، ۱۹۰ فامیل از مربوطات ولسوالی قلعه زال ، ۵۳۴۸ فامیل از ۹ قریه ولسوالی چهار دره ، ۱۷۲ فامیل از مربوطات و لسوالی ارچی  و۱۱۶ فامیل از ولسوالی خان آباد ، آنولایت د راثر در گیری های که از آغاز ماه ثور ۱۳۹۴ به بعد صورت گرفته ،از خانه های شان بی جا و از طرف ریاست امو رمهاجرین کندز ثبت و راجستر شده اند .

 در گزارش آمده است که از جمله ۲۰۵۰ خانواده بی جاشده از ولسوالی امام صاحب ۵۲۹ فامیل آن در مرکز شهر کندز بی جاو تحت پوشش سروی آنریاست قرار گرفته و متباقی تحت پوشش جمعیت هلال احمر افغانی و صلیب سرخ قرار دارد .

 همچنان منبع علاوه نموده است که سروی بی جاشده ها در مرکز ولایت از تاریخ ۱۲ ثور الی ۷ جوزا ۱۳۹۴ توسط ۹ تیم صورت گرفته و در نتیجه ۳۷۴۰ فامیل مستحق مساعدت شناسائی و الی تاریخ ۱۳۹۴/۳/۱۰ برای ۳۰۰۰ خانواده آنها به کمک WFP UNHCR  و یونسف ، آرد ، روغن ، دالنخود ، بسکیت ، نمک ، ترپال ، کمپل ، بشکه آب ، پشه خانه ، وسایل حمام و آشپزخانه توزیع گردیده است .

۱۴۸۰۲خانواده بی جاشده در ولایت کندز راجستر گردید.

تاریخ نشر: May 11, 2015 رده : عمومی

ریاست امورمهاجرین و عودت کننده گان ولایت کندز از تاریخ ۴ الی ۱۶ ثور ۱۳۹۴، ۱۴۸۰۲ خانوادۀ بی جاشده از اثر جنگ های اخیر را ثبت و راجستر نموده است .

سید عبدالسلام هاشمی رییس امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت کندز به خبرنگار ریاست اطلاعات و ارتباط عامه این وزارت گفت که از اثر تشدید برخورد ها میان نیرو های دولتی و مخالفین در این ولایت هزاران خانواده مجبور به ترک منازل شان شده اند .

وی علاوه نمود که تیمهای سروی این اداره الی تاریخ ۱۶ ثور مؤفق به ثبت و راجستر ۱۴۸۰۲ فامیل بی جاشده گردیده اند .

هاشمی گفت که سروی  انجام شده نشان میدهد که ۶۸۱ فامیل از ۴۰ قریه ولسوالی علی آباد ، ۱۷۵۸ فامیل از ۲۱قریه ولسوالی امام صاحب ، ۹۴۴۳فامیل از ۱۲ قریه منطقه گل تپه مرکز ولایت ، ۱۳۳ فامیل از ۲ قریه ولسوالی قلعه زال ، ۲۵۷۳ فامیل از ۷ قریه ولسوالی چهار دره ، ۹۸ فامیل از مربوطات ولسوالی ارچی و ۱۱۶ فامیل از ۳ قریه ولسوالی خان آباد بی جاشده اند.

منبع اظهار داشت که سروی بی جاشده ها ادامه دارد و تا کنون ۶۰۸فامیل آنها مستحق کمک شناسائی شده اند.

به گفته هاشمی ، نظر به وضعیت امنیتی و ادامه برخورد ها احتمال تزئید در ارقام بی جاشده ها موجود است .

گفتنی است که حضور بیشتر مخالفین در ولایت کندز ازتاریخ ۶ ثور به اینطرف و عملیات نیروهای دولتی در مقابل آنها ، باعث بی جاشدن مردم گردیده و این وضعیت تا کنون ادامه دارد .#

۲۴۳۵خانواده در ولایت کندز بی جاشده اند.

تاریخ نشر: Apr 29, 2015 رده : عمومی

     بیش از ۲۴۰۰ خانواده در ولایت کندز از تاریخ ۶ الی ۹ ثور ۱۳۹۴ از اثر نا امنی از محلات شان بی جاشده اند .

     سید عبدالسلام هاشمی رییس امور مهاجرین وعودت کننده گان ولایت کندز به خبرنگار ریاست اطلاعات و ارتباط عامه این وزارت گفت که از اثر جنگهای سه روزه در برخی ساحات این ولایت ۲۴۳۵ خانواده از منازل شان بی جاشده اند .

منبع علاوه نمود که در بر خورد ها میان نیرو های دولتی و مخالفین دولت ۵۷۰ فامیل از مناطق مربوط گل تپه ، به شهر کندز ، ۳۰۰ خانواده از ولسوالی علی آباد ، بمرکز آن ولسوالی ، ۵۰ خانواده از منطقه بابه شرکت مربوط مرکز ولایت به شهر کندز ، ۱۵ فامیل از ساحه آختاش ولسوالی خان آباد به مرکز آن ولسوالی و ۱۵۰۰ خانواده از مربوطات ولسوالی امام صاحب ، به مرکز آن ولسوالی بی جاشده اند .

     هاشمی گفت که سروی بی جاشده ها از طرف آن اداره و موسسات همکار جریان داشته و با ختم سروی به آنها مساعدت صورت خواهد گرفت .

     گفتنی است که یک هفته قبل ۴۸۰ خانواده از اثر نا امنی از ولسوالی های قلعه ذال و امام صاحب به مرکز ولایت کندز بی جاشده بوده اند و به گفته رییس امور مهاجرین آن ولایت برای هریک از خانواده های مذکور از طرف WFP سه بوری گندم ، سه قطی روغن ، نمک ، دال و بیسکیت و از طرف UNHCR برای هر فامیل یاد شده ۶۰۰۰ هزار افغانی مساعدت شده بود .

ریاست امورمهاجرین وعودت کننده گان ولایت کندزبرای 1455 خانواده بی جاشده یکمقداد موادغذائی ،غیرغذائی وپول نقد را بعنوان مساعدت زمستان توزیع نموده است.

    سیدعبدالسلام هاشمی رئیس امورمهاجرین وعودت کننده گان ولایت کندز به خبرنگار ریاست اطلاعات وارتباط عامه وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان گفت که مساعدت زمستانی برای بی جاشده هادراین ولایت را به کمک یک تعداد ازنهاد های همکار برنامه ریزی نموده بود .

    وی افزود که درمطابقت به برنامه یادشده ،موسسه NRC برای 145 خانواده بی جاشده ازولسوالیهای چهاردره،خان آباد ومرکزآنولایت ،مساعدت نقدی ،برای هرفامیل 8000 افغانی توزیع نموده است وهمچنان موسسه GTZ نیزبرای خانواده های یادشده ذغال ،کمپل،سطل،بشکه ،ترپال ،صابون ،صندلی،بالون گاز،ولوازم آشپزخانه رامساعدت کرده است .

    هاشمی گفت که 146 فامیل بی جاشده ازمنطقه گل تپه مرکزکندزتحت پوشش مساعدتهای موسسه NRC نیزقرارگرفته وهرفامیل 8000 افغانی رادریافت نموده است .

     منبع علاوه نمود که UNHCR نیز146 خانواده بی جاشده گل تپه راتحت پوشش قرار داده وبرای آنها کمپل ،ترپال،بالون گاز،سطل ،وسایل آشپزخانه ،صابون وبشکه راتوزیع نموده وعلاوه برآن ،نهادمذکوربرای 78 خانواده عودت کننده وبی جاشده دیگر که شدیداًآسیب بوده اند ،مساعدت نقدی ،برای هرفامیل 60 دالرامریکائی نموده اند .

    رئیس امورمهاجرین کندزگفت که موسسات همکار درهماهنگی بااین اداره غرض کمک برای خانواده های آسیب پذیروبی جاشده گان احتمالی درجریان زمستان آمادگی دارند وازجمله NRC برای 106 فامیل بسته های فامیلی و50 باب خیمه ،WFP برای یکهزار فامیل گندم ،روغن ،نمک وبسکیت UNHCR 80 باب خیمه ومساعدت زمستانی IOM  ، 650 بسته فامیلی و200 باب خیمه رادرذخایرشان جابجا نموده وعلاوه برآن WFP و UNHCR  می توانند بادرنظرداشت میزان ضرورت ،ازدفاتر مرکزی شان کمک های اضافی را تقاضا نمایند .

    به گفته منبع 19200 فامیل درسطح ولایت کندز بی جاشده اند وازآنجمله 3198 خانواده آسیب پذیر شناسائی شده اند .

در ادامه کمک های گذشته، توزیع مساعدت کشور شاهی عربستان سعودی برای خانواده های بیجا شده در ولایت های قندز و ننگرهار انجام شد.

تاریخ نشر: Sep 08, 2014 رده : عمومی

در تداوم توزیع کمک های اولیه برای بیجا شده گان داخلی که چندی پیش مراحل نخست آن در ولایت کابل آغاز یافته بود طی سه روز گذشته در ولایت های قندز و ننگرهار نیز ادامه یافت.

این کمک ها که شامل مواد خوراکی چون آرد، برنج، روغن، چای خشک، پکنیک گاز و بعضی وسایل دیگر مورد نیاز خانواده ها میشود از جمع کمک های بدون بازپرداخت کشورشاهی عربستان سعودی که ارزش مجموعی آن به دو ملیون دالر امریکایی میرسد صورت پذیرفت.

در نتیجه سروی دقیق که در هماهنگی میان وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان و نماینده گان ولایت قندز صورت گرفت به تعداد 2000 خانواده که در نتیجه نا امنی و درگیری میان گروه های مخالف مسلح دولت از چندین ولسوالی به ویژه امام صاحب، چهار دره و سید آباد بیجا شده بودند شناسایی شده و برای آنان در محفلی به اشتراک فضل احمد عظیمی معین پلان و پالیسی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان، مهر خدا صبار رئیس رسیده گی به حالات اضطرار، غلام سخی بغلانی والی قندز، اعضای شورای ولایتی و شماری نماینده گان آن ولایت در شورای ملی این کمک ها توزیع گردید.

از سوی هم روز گذشته بیش از 1860 خانواده بیجا شده که در نقاط مختلف ولایت ننگرهار زنده گی میکنند از دریافت این کمک ها مستفید گردیدند.

این بسته های کمکی نیز شامل آرد، برنج، روغن، چای خشک، پکنیک گاز و سایر وسایل مورد نیاز یک خانواده میباشد.

انجنیر احمد ولی حکمی معین مالی و اداری وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان، محمد حنیف گردیوال معاون مقام ولایت و برخی اعضای شورای ملی درجریان توزیع این مساعدت ها نیزحضور داشتند.

قابل ذکر است که روند توزیع بعدی این کمک ها طی ده روز آینده در ولایت های هلمند، بلخ، جوزجان و هرات که رقم بیشتر بیجا شده گان داخلی در آن ولایت های حضور دارند یکی پی دیگر عملی خواهد شد.

با این همه، برنامه توزیع کمک هاییکه از مساعدت کشور شاهی عربستان سعودی برای بیجا شده گان داخلی در حال حاضر جریان دارد کم تر از 16 هزار خانواده در ولایت های مختلف کشور را تحت پوشش قرار داده  که در مجموع 90 هزار تن افراد نهایت مستحق و مستضعف در میان بیجا شده گان داخلی از آن مستفید خواهند شد.