آمریت امورمهاجرین ولایت بدخشان

آمریت امور مهاجرین ولایت بدخشان 43 فامیل بیجا شده را کمک نمود

آمریت امور مهاجرین ولایت بدخشان به همکاری موسسه(IOM) برای(43) فامیل بیجا شده ولایت بدخشان که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و در مرکز و نقاط امن این ولایت جابه جا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز چهار شنبه، مورخ 29 حوت سال روان کمک توزیع نمود.

این کمک ها شامل؛ یک بوری آرد، یک بوری برنج، یک کیلو بوره، دو کیلو چای، پانزده لیتر روغن، یک کیلو دال نخود، یک کیلو لوبیا، یک کیلو نمک و سه تخته کمپل با حضور داشت نماینده موسسه نامبرده توزیع گردید.

آمریت امور مهاجرین بدخشان 194 فامیل بیجا شده را مساعدت نمود

آمریت امور مهاجرین ولایت بدخشان به همکاری موسسه(WFP) برای (194) فامیل بیجا شده که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و در مرکز و نقاط امن این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز دوشنبه، مورخ 27 حوت سال روان مواد خوراکی با حضور داشت نماینده موسسه نامبرده توزیع شد.

آمریت امور مهاجرین ولایت بدخشان 102 فامیل بیجا شده را کمک نمود

 

آمریت امور مهاجرین ولایت بدخشان به همکاری موسسات(DACAR،ACTED،UNHCR و WFP) برای (102) فامیل بیجا شده ولسوالی های مختلف ولایت بدخشان که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و در مرکز و نقاط امن این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز دوشنبه، مورخ 20 حوت سال روان کمک توزیع نمود.

این کمک ها شامل؛ پول نقد مبلغ (2000) افغانی از طرف موسسه اکتید، مواد غیر غذایی از طرف موسسه یونسیار، بسته های صحی از طرف موسسه داکار و بسته های صحی از طرف موسسه WFP با حضور داشت نمایندگان موسسات نامبرده توزیع گردید.

بیش از 2 هزار خانواده بی جاشده در ولایت بدخشان مساعدت شد

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت بدخشان از توزیع مساعدت UNHCR برای 2168 خانواده بی جاشده در آن ولایت خبر داد.

به گفته منبع این خانواده ها از ولسوالی های وردوج ،یمگان و جرم به فیض آباد ومرکز ولسوالی بهارک بی جاشده اند.

مساعدت یاد شده شامل آرد وپلمپی (بسکویت مخصوص برای سو تغذیه) بوده که برای فامیل های مذکور توزیع  گردیدو این مساعدت 6 ماه برای آنها ادامه می یابد.

آمریت امور مهاجرین ولایت بدخشان 31 فامیل بیجا شده را کمک نمود

 

آمریت امور مهاجرین ولایت بدخشان به همکاری موسسات (DACAR،ACTED) برای (31) فامیل بیجا شده ولسوالی های جرم، یمگان، یفتل و راغ این ولایت که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و در مرکز و نقاط امن این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز دوشنبه، مورخ 24 جدی سال روان،  کمک توزیع نمود.

این کمک ها شامل؛ پول نقد مبلغ (16000) افغانی از طرف موسسه (ACTED) و از طرف موسسه (DACAR) یک بسته کیت صحی برای هر فامیل باحضور داشت نماینده موسسه نامبرده توزیع گردید.

آمریت امور مهاجرین ولایت بدخشان 31 فامیل بیجا شده را کمک نمود

 

آمریت امور مهاجرین ولایت بدخشان به همکاری موسسه (Acted) برای 31 فامیل بیجا شده ولسوالی های جرم، یمگان و مناطق مرکزی که در اثر جنگ و ناامنی بیجا شده بود و در مرکز و نقاط امن این ولایت جابجا شده بود. بعد از بررسی و سروی روز سه شنبه، 20 جدی سال روان، کمک توزیع نمود.

این کمک ها شامل؛ پول نقد مبلغ (16000) افغانی که باحضور داشت نماینده موسسه نامبرده توزیع گردید.

آمریت امور مهاجرین ولایت بدخشان 370 فامیل بیجا شده را کمک نمود

آمریت  امور مهاجرین ولایت بدخشان به همکاری موسسات (ACTED، DACAR،UNHCR) برای (370) فامیل بیجا شده ولسوالی های ارگو، دراهم، وردوج، یمگان، داغستان،کوهستان و یفتل پایین که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و درمرکز این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز چهار شنبه، 5 جدی سال روان کمک نقدی و غیر نقدی توزیع نمود.

این کمک ها شامل؛ پول نقد مبلغ (15000) افغانی از طرف موسسه (UNHCR) و برای تعداد 10 فامیل بیجا شده ولسوالی دراهم مبلغ (16000) افغانی از طرف موسسه (ACTED) و یک کیت صحی از طرف موسسه (DACAR) برای هر فامیل با حضور داشت نماینده موسسه نامبرده توزیع گردید.

آمریت امور مهاجرین ولایت بدخشان 300 فامیل بیجا شده را کمک توزیع نمود

آمریت امور مهاجرین ولایت بدخشان به تعداد (300) فامیل بیجا شده را که از ولسوالی های وردوج، جرم، یمگان، ارگو، دراهم و یفتل این ولایت که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و در مرکز این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی به تاریخ (3-4) جدی سال روان کمک نقدی توزیع نمود.

این کمک شامل؛ پول نقد مبلغ (15000) افغانی بوده که از طرف این آمریت توزیع گردید.

ده ها خانواده بیجاشده در ولایت بدخشان کمک شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بدخشان با همکاری اداره مشین ایست(M.E) به 35 خانواده بیجاشده در آن ولایت کمک رسانی نمود.

این کمک ها روز سه شنبه 13 قوس در شهر فیض آباد صورت گرفت که در جریان آن موسسه یادشده به هر خانواده یک بسته وسایل بهداشتی توزیع نموده است.

این خانواده ها در اثر ناامنی و مشکلات ناشی از جنگ از ولسوالی های اشکاشم، زیباک و شغنان ولایت بدخشان به مرکز آن ولایت بیجا گردیده اند.

آمریت امور مهاجرین ولایت بدخشان 191 فامیل بیجا شده را کمک توزیع نمود

 

آمریت امور مهاجرین ولایت بدخشان به همکاری موسسه (WFP) برای 191 فامیل بیجا شده ولسوالی دراهم که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و قبلا در مرکز این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز پنج شنبه، 17 قوس سال روان کمک توزیع نمود.

این کمک ها شامل؛ 2 بوجی آرد، 7 کیلو روغن، 7 کیلو دال نخود و نیم کیلو نمک باحضور  داشت نماینده موسسه نامبرده توزیع گردید.

آمریت امور مهاجرین ولایت بدخشان 20 فامیل بیجا شده را کمک توزیع نمود

 

آمریت امور مهاجرین ولایت بدخشان به همکاری موسسات(ACTED،ME) برای 20 فامیل بیجاشده ولسوالی شغنان این ولایت که در اثر جنگ و ناامنی بیجا شده بود ودر مرکز این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی کمک نقدی و غیر نقدی روز چهار شنبه، 7 قوس سال روان توزیع گردید.

این کمک ها شامل؛ پول نقد مبلغ (15000) افغانی ازطرف موسسه (ACTED) و یک کیت آشپزخانه ازطرف موسسه (ME) باحضور داشت نماینده موسسات نامبرده توزیع گردید.

بابیش از 40 خانواده بیجاشده در ولایت بدخشان کمک نقدی توزیع شد

 

 

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت بدخشان به همکاری موسسه (ACTED) برای 44  خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های وردوج و جرم که به بخش های اشکاشم این ولایت بیجاشده اند، مساعدت نقدی توزیع نمود .

دوشنبه 16 میزان سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها به مبلغ 14000 افغانی کمک نقدی توزیع صورت گرفت 

با 25 خانواده بیجاشده در ولایت بدخشان کمک های نقدی توزیع شد

 

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت بدخشان به همکاری موسسه (ACTED) برای 25 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی وردوج به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت نقدی توزیع نمود .

چهارشنبه 18 میزان سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها به مبلغ 12000 افغانی کمک نقدی توزیع صورت گرفت .

بابیش از 40 خانواده بیجاشده در ولایت بدخشان کمک نقدی توزیع شد

 

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت بدخشان به همکاری موسسه (ACTED) برای 44  خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های وردوج و جرم که به بخش های اشکاشم این ولایت بیجاشده اند، مساعدت نقدی توزیع نمود .

دوشنبه 16 میزان سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها به مبلغ 14000 افغانی کمک نقدی توزیع صورت گرفت .

آمریت امور مهاجرین ولایت بدخشان سنگ تهداب 34 باب شلتر در این ولایت گذاشت

 

روز 4 شنبه، مورخ 7 سنبله سال روان، آمریت امور مهاجرین ولایت بدخشان سنگ تهداب 34 باب شلتر را برای بیجا شدگان ولسوالی های( جرم، یمگان، وردوج و بهارک)، که از اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود در مرکز این ولایت جا بجا شده بود به همکاری موسسه UNHCR گذاشتند .  

در این  محفل نمایندگان ریاست های( اقتصاد، کار و امور اجتماعی، زنان) و نمایندگان ولسوالی های متذکره ، نیز حضور داشتند.

با بیش از 20 خانواده بیجاشده در ولایت بدخشان کمک نقدی توزیع شد

 

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت بدخشان به همکاری موسسه (ACTED) برای 21 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی ارغنچخوا به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت نقدی توزیع نمود

دوشنبه 12 سنبله سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها به مبلغ 12000 افغانی کمک نقدی توزیع صورت گرفت .

با 146 خانواده بیجاشده در ولایت بدخشان کمک غذایی توزیع صورت گرفت

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت بدخشان به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) برای 146 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی وردوج به ولسوالی بارک این ولایت بیجاشده اند کمک های غذایی توزیع نمود.

دوشنبه 15 اسد سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها مساعدت های هم چون 2 بوجی آرد، 7 کیلو دال نخود، 7 کیلو روغن و یک کیلو نمک توزیع صورت گرفت .

با 25 خانواده بیجاشده در ولایت بدخشان کمک های نقدی توزیع شد

تاریخ نشر: Oct 10, 2018 رده : عمومی

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت بدخشان به همکاری موسسه (ACTED) برای 25 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی وردوج به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت نقدی توزیع نمود .

چهارشنبه 18 میزان سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها به مبلغ 12000 افغانی کمک نقدی توزیع صورت گرفت . 

با بیش از 70 خانواده بیجاشده در ولایت بدخشان کمک های غذایی توزیع صورت گرفت

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت بدخشان به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) برای 70 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های شغنان، وردوج و زیباک به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت های غذایی توزیع صورت گرفت .

شنبه 13 اسد سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها مساعدت های هم چون 4 بوجی آرد، 14 کیلو روغن، 14 کیلو دال نخود و یک کیلو نمک توزیع صورت گرفت .

این درحالیست که چهارشنبه 10 اسد سال روان خورشیدی برای 6 خانواده بیجاشده دیگر در این ولایت به مبلغ 12000 افغانی مساعدت نقدی توزیع صورت گرفت .

 

با ده ها خانواده بیجاشده در ولایت بدخشان مساعدت غذایی توزیع شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت بدخشان به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) برای 107 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی یمگان به ولسوالی جرم این ولایت بیجاشده اند، مساعدت غذایی توزیع نمود

یک شنبه 10 سرطان سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها مساعدت های همچون 3 بوجی آرد، 15 کیلو روغن، 15 کیلو دال نخود و یک کیلو نمک توزیع صورت گرفت .

 

با ده ها خانواده بیجاشده در ولایت بدخشان مساعدت بشردوستانه توزیع شد

  ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت بدخشان به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) و موسسه (UNICEF) برای 467 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی کشکان به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت های بشردوستانه توزیع نمود

پنج­شنبه 27 ثور سال روان خورشیدی برای هر یک از  این خانواده ها مساعدت های هم چون 2 بوجی آرد، 7 کیلو دال نخود، 7 کیلو روغن و یک کیلو نمک از سوی سازمان غذایی جهان و کمک های هم چون 2 تخته کمپل، 2 تخته ترپال و دیگر وسایل مورد ضرورت خانه از سوی موسسه یونیسیف توزیع صورت گرفت . 

 

بیش از یکصد خانواده بیجاشده در ولایت بدخشان از کمک های بشری مستفد گردید

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت بدخشان با همکاری ریاست دولت در امور حوادث آن ولایت به 110 خانواده بیجاشده بسته های کمکی توزیع نمود.

این کمک ها روز دوشنبه 17 ثور در ولسوالی کشکان آن ولایت صورت گرفت که به هر خانواده یک بوجی آرد، یک بوجی برنج، 5 لیتر روغن و 9 قطی گوشت کنسرو شده توزیع گردید.

این خانواده ها در اثر ناامنی و مشکلات ناشی از وجود خانه های شان در قریه های ناامن ولسوالی کشکان ترک و به مرکز آن ولسوالی بیجا گردیده اند. 

آمریت امور مهاجریت ولایت بدخشان، در سال 1396علاوه از اعمار30 باب شلتر به کمک کمیته مبارزه با حوادث، از مساعدت مواد غذایی دفتر WFP، برای 4,612 خانواده، مساعدت نقدی UNHCR برای464 خانواده، مساعدت غذایی موسسهMission  eat   برای 651 فامیل و مساعدت دفتر CHA، UNHCRرا برای 211  فامیل نیازمند خاص و مساعدت نقدی موسسه اکتید  را نظارت نموده است.

گزارش در ادامه یادآور شده که333  بسته بهداشتی مساعدت موسسه داکار را برای بیجاشده ها توزیع و از جریان مساعدت181 بسته حفظ الصحه و 36 کیت مبرزهای صحی از سوی نهاد های همکار برای بی جاشده ها نیز نظارت کرده است.

        در گزارش آمریت مذکور علاوه شده است که 40 خانواده عودت کننده و1,913 فامیل بیجاشده از ساحات مختلف بدخشان و ولایات همجوار و450 خانواده بیجاشده از اثر جنگ را ثبت و راجستر نموده است.

نزدیک به 150 خانواده بیجاشده در ولایت بدخشان مساعدت بشری دریافت نموده اند

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت بدخشان به همکاری سازمان غذایی جهان ( WFP) برای 146 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های جرم و یمگان به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت غذایی توزیع نمود

یک شنبه 22 دلو سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها مساعدت های هم چو، 2 بوجی آرد، 7 کیلو دال نخود، یک قوطی روغن و یک کیلو نمک مساعدت غذایی توزیع صورت گرفت . ابیش از 500 خانواده بیجاشده در ولایت های جوزجان و بدخشان مساعدت نقدی دریافت نموده اند

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت های جوزجان و بدخشان به همکاری موسسه های (ZOA) و (DACAR) برای 544 خانواده که از بخش های نا امن این ولایت ها به مرکز آنان بیجاشده اند، بسته های کمکی توزیع نمود

پنج شنبه 19 دلو سال روان خورشیدی  به تعداد 401 خانواده بیجاشده مذکور در ولایت جوزجان مساعدت های هم چو، 2 بشکه، 2 عدد سطل آب خوری و دیگر وسایل مورد ضرورت خانه و به تعداد 143 خانواده بیجاشده دیگر در ولایت بدخشان بسته های بهداشتی مساعدت بشردوستانه دریافت نموده اند .  

ده ها خانواده بیجاشده در ولایات غور و بدخشان کمک شد

نمایندگی های وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت غور و بدخشان با همکاری موسسات بین المللی روز دوشنبه 2 دلو به 62 خانواده در آن ولایات بسته های کمکی توزیع نمود.

در جریان این کمک ها، آمریت امور مهاجرین ولایت غور با همکاری موسسه ACF به 44 خانواده بیجاشده و آمریت امور مهاجرین ولایت بدخشان با همکاری موسسه UNCHR به 18 خانواده بیجاشده دیگر در آن ولایت بسته های کمکی توزیع نمودند.

به هر خانواده در ولایت غور 26 هزار افغانی، دو تخته کمپل، تخته ترپال، و یک بسته وسایل بهداشتی و به هر خانواده در ولایت بدخشان ابزار کار جاکت بافی، بسته های خانگی توزیع شد است.

گفتنی است که خانواده های کمک شده در ولایت غور از ولسوالی های دولینه، شهرک و پسابند در مرکز آن ولایت و خانواده های کمک شده در ولایت بدخشان از ولسوالی یمگان به شهر فیض آباد در اثر ناامنی بیجاشده اند. 

با 50 خانواده بیجاشده در ولایت بدخشان مساعدت بشردوستانه توزیع شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت بدخشان به همکاری موسسه میشن اسیت برای 50 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های جرم، وردوج و یمگان به مرکز این ولایت بیجاشده، مساعدت های بشردوستانه توزیع نمود

سه شنبه 19 جدی سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها مساعدت های هم چون، یک پایه بخار، یک تخته کمپل و 80 سیر چوب توزیع صورت گرفت . 

با بیش از 100 خانواده بیجاشده در ولایت بدخشان کمک توزیع شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت بدخشان به همکاری موسسه (DACAR) برای 120 خانواده که از بخش های نا امن یفتل بالا به بخش های امن مرکزی این ولایت بیجاشده اند، مساعدت توزیع  نمود .

یک شنبه 17 جدی سال وران خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها بسته های بهداشتی توزیع گردیده است . 

با 40 خانواده بیجاشده در ولایت بدخشان مساعدت غذایی صورت گرفت

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت بدخشان به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) برای 40 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی یمگان به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت غذایی توزیع نمود .

شنبه 4 قوس سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها کمک های هم چو 2 بوجی آرد، 7 کیلو دال نخود، 7 کیلو روغن و یک کیلو نمک توزیع صورت گرفت . 

با 170 خانواده بیجاشده در ولایت بدخشان مساعدت شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت بدخشان به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) برای 170 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های ودروج، یمگان، جرم و درأیم به ولسوالی اشکاشم این ولایت بیجاشده اند، مساعدت توزیع نمود .

سه شنبه 30 عقرب سال روان خورشیدی برای 135 خانواده مذکور کمک های هم چو  2 بوجی آرد، 2 قوطی روغن و برای 35 خانواده دیگر آن یک بوجی آرد و یک قوطی روغن مساعدت صورت گرفت  . 

نزدیک به 70 خانواده بیجاشده در ولایت بدخشان مساعدت دریافت نموده اند

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت بدخشان به همکاری موسسه متین ایست برای 69 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های راغ، یفتل، جرم، یمگان و ارگو به مرکز آن بیجاشده اند، مساعدت توزیع نمود.

پنج شنبه 4 عقرب سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها کمک های هم چو کمپل، ترپال، دیگ بخار، سیت آشپز خانه و دیگر وسایل ضروری خانه توزیع شد . 

نزدیک با 70 خانواده بیجاشده در ولایت بدخشان مساعدت غذایی صورت گرفت

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت بدخشان به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) برای 69 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های یمگان، راغ و جرم به مرکز آن بیجاشده اند، مساعدت غذایی صورت گرفت .

چهارشنبه 4 عقرب سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها کمک های هم چو 4 بوجی آرد، 14 کیلو روغن 14 کیلو دال نخود و یک کیلو نمک مساعدت بشردوستانه صورت گرفت .

نزدیک به 200 خانواده بیجاشده در ولایت بدخشان کمک گردید

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت بدخشان باهمکاری موسسه برنامه غذایی جهان(WFP) به 181 خانواده بیجاشده، بسته های کمکی توزیع نمود.

این خانواده ها از ولسوالی های راغ، کشم و تگاب ولایت بدخشان در شهر  فیض آباد بیجاشده اند، که روز دوشنبه 24 میزان از سوی موسسه یادشده مواد غذایی یک ماهه دریافت نمود.

درجریان کمک های یادشده به هر خانواده 4 بوجی آرد، 14 لیتر روغن، 14 کیلو دال نخود و یک کیلو نمک توزیع گردیده و پیش از این نیز به خانواده های مذکور پول نقد مساعدت شده بود.  

برای ۹۲ فامیل بی جاشده در ولایت بدخشان مساعدت شد

برای ۹۲ خانواده بی جاشده از ولایات تخار،کندز و برخی ساحات نا امن ولایت بدخشان به شهر فیض آباد ، از طرفWFP مساعدت شد.

به گفته امین الله سرپرست ریاست امور مهاجرین ولایت بدخشان خانواده های یادشده از ولسوالی های خواجه غار ولایت تخار،ولسوالی چاردره کندز وولسوالی وردوج بدخشان نسبت ناامنی به فیض آباد بی جاشده اند .

منبع علاوه نمود که برای خانواده های مذکور از طرفWFP چهار قلم مواد خوراکی مساعدت گردید.

بیش از ۳۰۰ خانواده در بدخشان بی جاشده اند .

تاریخ نشر: May 06, 2015 رده : عمومی

بر خورد میان  نیرو های دولتی و مخالفین مسلح در ولایت بدخشان از تاریخ اول الی ۱۵ ثور سالروان ۳۲۰ خانواده را مجبور به ترک منازل شان نموده است .

عزیز الله در وازی یکتن از مسولین ریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان ولایت بدخشان به خبرنگارریاست اطلاعات وارتباط عامه این وزارت گفت که در اثر جنگهای اخیر میان نیرو های دولتی و مخالفین مسلح ۳۱۷ فامیل از مربوطات ولسوالی جرم ، و ۳ فامیل از ولسوالی و ردوج به مناطق همجوار بی جاشده اند.

منبع علاوه نمود که بی جاشده ها توسط تیمهای موظف این اداره ، UNHCR وWFP  سروی و مستحق مساعدت شناخته شده اند ، و در آینده نزدیک مساعدت به ایشان صورت خواهد گرفت .

در اثر لغزش کوه ، چهار باب منزل رهایشی تخریب شده است .

تاریخ نشر: May 06, 2015 رده : عمومی

لغزش زمین صبح امروز ۱۶ ثور در ولسوالی ارگو بدخشان باعث تخریب چهار باب منزل گردید.

عزیز الله دروازی یکتن از مسولین ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت بد خشان به خبر نگار ریاست اطلاعات وارتباط عامه این وزارت گفت که یک قسمت کوه در قریه نو آباد کاکان ولسوالی ارگو این ولایت صبح امروز لغزید و باعث تخریب چهار باب منزل رهایشی گردید.

وی علاوه نمود که این حادثه تلفات جانی در قبال نداشته و ریاست جمعیت هلال احمر این ولایت برای خانواده های مذکور چهار باب خیمه را مساعدت نموده است .

دروازی گفت که قرار است برای هریک از فامیل های آسیب دیده مبلغ ۱۵۰۰۰افغانی از طرف ریاست مبارزه با حوادث طبعی توزیع گردد.

این حادثه در حالی بوقوع پیوست که در لیل ۱۳۹۴/۲/۸ در اثر لغزش زمین در قریه جیرو بالای ولسوالی خواهان ولایت بدخشان  ۵۲ نفر هلاک و ده ها منزل رهایشی تخریب ، و صد ها خانواده از باشنده گان آن محل بی جاشدند .

به گفته عزیر الله دروازی در حادثه ولسوالی خواهان ۲۳۷ فامیل از منازل شان به قریه های همجوار و مرکز آنولسوالی بی جاشده اند .

منبع علاوه نمود که خانواده های مذکو توسط منسوبین IOM وریاست  مبارزه با حوادث طبعیی بدخشان سروی و یکمقدار مواد غذائی و غیر غذائی که از طرف موسسات همکار توسط هلیکوپتر بمرکز و لسوالی خواهان انتقال گردیده ، بدسترس آنها قرار گرفته است .#

ده ها خانواده از اثر لغزش زمین درولایت بدخشان بی جاشده اند .

تاریخ نشر: Apr 29, 2015 رده : عمومی

     از اثر وقوع لغزش زمین در ولسوالی خواهان ولایت بدخشان در لیل  ۱۳۹۴/۲/۸ ،  بیش از پنجاه نفر هلاک و ده ها خانواده از منازل شان بی جاشده اند .

     قدرت الله رهگذر آمر امور مهاجرین ولایت بدخشان به نقل از ولسوالی خواهان به خبرنگار ریاست اطلاعات وارتباط عامه این وزارت گفت که لغزش زمین در قریه جیرو بالای آنولسوالی به ساعت ۱۲شب ۱۳۹۴/۲/۸بوقوع پیوست و از اثر آن ۵۲ نفر شامل ( ۲۲ طفل ، ۲۵ زن و ۵ مرد ) زیر خاک شدند .

     منبع علاوه که ده ها خانواده از قریه مذکور به ساحات همجوار بی جاشده اند و تا کنون رقم دقیق آنها تثبیت نشده است .

بیش ازدوصد خانواده بی جاشده وآسیب پذیراز طریق آمریت امورمهاجرین ولایت بدخشان مساعدتهای زمستانی رادریافت نموده اند .

وجه الله رحیمی سرپرست آمریت امومهاجرین وعودت کننده گان به خبرنگارریاست اطلاعات وارتباط عامه وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان گفت که کمشنری عالی سازمان ملل متحد درامورپناهنده گان ،باآغاززمستان مبلغ 341550 افغانی را برای 99 خانواده بی جاشده درشهرفیض آبادوهمچنان مواد غذائی وغیرغذائی رابرای 106 خانواده بی جاشده درولسوالی بهارک توزیع نموده است.

منبع علاوه نمود که کمیته حالات اضطرارنیزمبلغ 1450000 افغانی را برای 29فامیل ورثه شهدا منطقه آب باریک مساعدت نموده است .

به گفته رحیمی درسطح ولایت بدخشان 1052 خانواده ازولسوالیهای وردوج ،جرم ،ارگو،یاوان ،راغ ویفتل دراثرناامنی هاوحوادث طبیعی بی  جاشده اند .