آمریت امورمهاجرین ولایت تخار

593 فامیل بیجا شده ولایت تخار کمک دریافت نمود

ریاست امور مهاجرین ولایت تخار به همکاری موسسات(WFP،ACTEED،ME،ARCS وDACAR) برای (593) فامیل بیجاشده ولسوالی دشت قلعه این ولایت که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و در مرکز و نقاط امن این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز یک شنبه، مورخ 19 حوت سال روان کمک های نقدی و غیر نقدی توزیع شد.

این کمک ها شامل؛ پول نقد مبلغ(2000) افغانی و نیز مواد غذایی و غیر غذایی باحضور داشت نمایندگان موسسات نامبرده توزیع گردید.

با بیش از 50 خانواده بیجاشده در ولایت تخار کمک غذایی توزیع شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت تخار به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) برای 52 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی دشت قلعه به مرکز این ولایت بیجاشده اند، کمک های غذایی توزیع نمود

سه شنبه 16 اسد سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها مساعدت های هم چون 200 کیلو آرد، 17 کیلو روغن، 14 کیلو دال نخود و یک کیلو نمک توزیع صورت گرفت .

با ده ها خانواده بیجاشده در ولایت تخار کمک غذایی و غیر غذایی توزیع شد

 

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت تخار به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده (UNHCR) برای 110 خانواده که از کشور ایران دیپورت شده اند، مساعدت غذایی و غیر غذایی توزیع نمود.

دوشنبه 18 سرطان سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها مساعدت های هم چون 150 کیلو آرد، 15 کیلو روغن،  10 کیلو دال نخود از سوی سازمان غذایی جهان و کمک های هم چون 2 تخته کمپل و وسایل مورد ضرورت آشپزخانه توزیع صورت گرفت .

برای 17 فامیل بی جاشده مساعدت شد

برای 17 فامیل بی جاشده ، از برخی ولسوالی های کندز و تخار به تالقان که قبلاً از طرف ریاست امور مهاجرین ولایت تخار سروی شده بودند مساعدت دفتر P.S.M برای هر فامیل 100 دالر امریکائی توزیع شد .

برای ده ها خانواده بی جاشده در ولایت تخار مساعدت شد

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت تخار ،دیروز برای 22 فامیل بی جاشده مساعدت نمود.

به گفته سید مرتضی همدرد رئیس امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت تخار ،خانواده های مذکور از ولسوالی های اشکمش ،درقد وخواجه غار از اثر ناامنی به تالقان بی جاشده بودند ،بعد از سروی مساعدت نقدی دفتر PIN برای هر فامیل مبلغ 150 دالر از طریق آن ریاست به ایشان توزیع گردید.

 

بیش از 2700 فامیل بی جاشده مساعدت شد

برای 2712 خانواده بی جاشده ، طی دو روز گذشته از طریق ریاست های امور مهاجرین ولایات تخار و فاریاب مساعدت نقدی گردید.

سید مرتضی همدرد رئیس امورمهاجرین ولایت تخار گفت که برای 2592 فامیل بی جاشده از ولسوالی های خان آباد ودشت ارچی ولایت کندز و خواجه غار این ولایت کمک نقدی موسسه ACCA ،برای هر خانواده (50دالر) از طریق این اداره توزیع شد.

طبق یک خبر دیگر برای 120 خانواده بی جاشده از ولسوالی خواجه سبز پوش ولایت فاریاب به شهر میمنه ،کمک نقدی دفتر حمایه اطفال توزیع گردید.

به گفته آقا محمد راحم رئیس امور مهاجرین ولایت فاریاب ،مساعدت مذکور برای هر فامیل مبلغ 3 هزار افغانی بود که از طریق آن ریاست به آنها سپرده شد.

برای صدها خانواده بیجا شده و عودت کننده در ولایت تخار کمک شد

در معلومات سید مرتضی همدرد، آمر امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت تخار آمده است که طی دو هفته گذشته، این اداره به همکاری موسسات کمک رسان خارجی برای بیش از 650 خانواده بیجا شده و عودت کننده کمک های نقدی و غذایی نموده است.

در این خبر آمده است که به تعداد 103 فامیل که 87 خانواده آن از کشور پاکستان عودت نموده و 16 فامیل دیگر آن از ایران رد مرز گردیده اند، در ولسوالی های بنگی ، دشت قلعه و خواجه غار مسکین گزین شده است.

به اساس این معلومات، برای 32 خانواده بیجا شده داخلی دیگر از طریق پروژه PSN پول نقد کمک شد که برای 16 فامیل آن مبلغ 150 دالر و برای 16 فامیل دیگر آن 100 دالر توزیع گردیده است.

همچنان دفتر UNHCR در ولایت تخار به همکاری آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان، برای 621 فامیل عودت کننده و بیجا شده داخلی دیگر نیز کمک نقدی نموده است. در این جریان برای هر خانواده مبلغ 100 دالر امریکایی که جمعا 62100 دالر می شود، با حضور داشت نماینده این اداره و آمریت امور مهاجرین ولایت تخار توزیع شده است.

طی این مدت برای 44 خانواده دیگر نیز در این ولایت از سوی اداره کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) مواد غذایی توزیع شده است.

این در حالیست که آمریت امور مهاجرین ولایت تخار از ارائه سایر خدمات و توزیع کمک های دیگر نیز در این ولایت خبر می دهد.

برای 629 فامیل بیجاشده وعودت کننده  در ولایت تخار کمک شد

500 خانواده بیجاشده از ولسوالی های خواجه غار ،خان آباد ودشت ارچی ولایات تخار وکندز و 129 خانواده عودت کننده از پاکستان وایران به تالقان مرکز ولایت تخار مساعدت گردید.

به گفته سید مرتضی همدرد رئیس امور مهاجرین ولایت تخار خانواده های یادشده توسط تیم های مشترک سروی وبتاریخ 5 جدی از طرف دفتر UNHCR برای هر خانواده 100 دالر مساعدت گردید.

این مساعدت در حالی صورت گرفت که یک هفته قبل از آن برای 502 فامیل بیجاشده از ولسوالی درقد به ولسوالی خواجه بهاوالدین آن ولایت از طرف WFP و UNHCR مواد غذائی وغیرغذائی مساعدت شده بود.

فشرده گزارش کارکرد هفته دوم برج عقرب سال ۱۳۹۴ آمریت امور مهاجرین وعودت کننده گان ولایت تخار

  • ۲۹۱ فامیل بی جاشده از کندز که دوباره به ولایت شان برگشت می نمودند  برای فی فامیل مبلغ یک هزار افغانی کرایه موتر از پول مساعدت وزارت امور مهاجرین به کمیته حالات اضطرار ، مساعدت شد.
  • ۴۴۹ فامیل بی جاشده از ولسوالی خواجه غار به ولسوالی بهارک ولایت تخار و ۵۰۲ فامیل بی جاشده ولسوالی درقد به ولسوالی خواجه بهاوالدین ولایت تخار با هماهنگی دفتر UNHCR تسلیم داده شد.
  • ۳ فامیل که شامل ۲۷ نفر میشود از کشور پاکستان عودت نمودند وبه قریه قلبراق ولسوالی بنگی ولایت تخار جابجا گردیده اند ثبت وراجستر شدند.
  • ۷فامیل بی جاشده ولسوالی خواجه غار ولایت تخار که بی نهایت مستحق بودند از طریق پروژه PSNسروی و وعده کمک از طرف دفتر مذکور برای ایشان داده شد.

برای 706 فامیل بی جا شده در ولایت تخار مساعدت گردید

به اساس معلومات ریاست امورمهاجرین ولایت تخار 607 فامیل بی جا شده از مساعدت های UNHCR مسفید شدند.

از اثر جنگ های اخیر میان طالبان ونیروی های دولتی در ولسوالی های دشت ارچی وخان آباد ولایت کندز وولسوالی خواجه غار ولایت تخار 3500  خانواده مجبور به ترک منازل شان گردیده ودر ساحات امن ولایت تخار به سر میبرند.

به گفته منبع از مجموع خانواده های مذکور 1786 فامیل آنها توسط تیم های مشترک آن ریاست وموسسات کمک کننده سروی شده وتاکنون برای 706 خانواده آنها از UNHCR مواد غذائی ولوژستیکی مساعدت گردیده و سروی فامیل های متباقی جریان دارد.

برای هشت فامیل آسیب دیده از اثر سیلاب در ولایت تخار کمک شد .

هشت فامیل آسیب دیده از اثر سیلاب در ولایت تخار از طریق آمریت امورمهاجرین مساعدت غیر غذائی را دریافت نمودند.

سید مرتضی همدرد آمر امور مهاجرین ولایت تخار به خبرنگار ریاست اطلاعات وارتباط عامه این وزارت گفت که از اثر سرازیر شدن سیلاب به تاریخ ۱۳۹۴/۲/۲۶ در قریه خواجه خیرات ولسوالی رستاق ، هشت باب منزل رهایشی تخریب و باشنده گان آن به دشت قوملنگ آنولسوالی رهسپار شدند .

همدرد افزود که برای خانواده های یادشده از طرف دفتر جمعیت هلال احمر افغانی کمپل ، ترپال ، بالون گاز و وسایل آشپزخانه توزیع شد وعلاوه برآن غذای سه وقت طبخ شده از طرف دفتر کنسل برای آنها توزیع می شود

بیش ازیکهزاروششصد خانواده عودت کننده وبی جاشده درولایات کنروتخار ،مساعدت زمستانی راازطریق آمریت های امورمهاجرین وعودت کننده گان آنولایات بدست آورده اند .

به گفته محمد فاضل ناصح آمرامورمهاجرین وعودت کننده گان ولایت کنر درجریان سال 1393 ،2265 خانواده از اثر تهدیدطالبان وراکت پراگنی نظامیان پاکستان ،ازساحات مختلف ولایت کنر بی جاشده اند .

وی علاوه نمود که باآغاز زمستان الی اکنون برای 1007 خانواده بی جاشده ،پول نقد (برای هرفامیل 60 دالر امریکائی ) از طریق UNHCR توزیع شده است ونهاد مذکوردرنظردارد برای 60 فامیل عودت کننده نیزعین مساعدت نماید  .

ناصح افزود که بی جاشده گی ازاثرناامنی دراین ولایت جریان دارد وبیشتر بی جاشده ها درشرایط دشوار زندگی می نمایند .

طبق یک خبردیگر 378 خانواده بی جاشده در ولایت تخار،مساعدت زمستانی را ازطریق آمریت امورمهاجرین آنولایت دریافت نموده است .

مرتضی همدردآمرامورمهاجرین وعودت کننده گان ولایت تخار گفت که موسسه کنسرن وWFP ازطریق این اداره برای 339 خانواده بی جاشده درولسوالی های رستاق واشکمش مساعدت زمستانی راکه برای 2 ماه اول زمستان ،برای هرفامیل 6بوری گندم ،8قطعی روغن 5 کیلوئی ،40 کیلو دال نخود و2 کیلو گرام نمک  بود،توزیع نموده وقراراست درماه حوت عین مواد رابرای خانواده های یادشده مساعدت نماید.

همدرد افزود که موسسه اکتید نیزبرای 127 خانواده یادشده پول نقد را (برای هرفامیل 60 دالر امریکائی ) مساعدت نموده است.

منبع کفت که همچنان موسسه NRC برای 39 فامیل بی جاشده ازولسوالیهای خواجه غار وبهارک ،مساعدت نقدی ولوژستیکی را(برای هرفامیل شامل 8000 افغانی ودوتخته دوشک وبالشت )کمک گرده است . وموسسه داکار وعده نموده که برای بی جاشده ها به اساس ضرورت چاه های آب آشامیدنی راحفرمی نماید .

به گفته همدرد درسطح ولایت تخار 496 خانواده بی جاشده اند و1175 خانواده دیگر آسیب پذیرشناسائی شده اند .