ریاست امور مهاجرین ولایت بلخ

1700 خانواده بیجاشده در ولایت بلخ کمک زمستانی دریافت کرد

 

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت بلخ با همکاری ادارات ملی و بین المللی در یک هفته گذشته به 1700 خانواده بیجاشده در آن ولایت بسته کمک زمستانی توزیع نمود.

این کمک ها به تاریخ 29 جدی الی 4 دلو سال روان در شهر مزارشریف صورت گرفت که در جریان آن نماینده دفتر والی ولایت بلخ و نمایندگان ادارا کمک کننده حضور داشتند.

در جریان این کمک ها به 1500 خانواده از طرف موسسه خیریه (کمک برای مردم) 1500 تخته کمپل توزیع شد و به 200 خانواده دیگر بسته وسایل مورد نیاز خانه، بسته لباس گرم برای اطفال و زنان ، کمپل و وسایل بهداشتی توزیع گردیده است.

همچنان 341 خانواده بیجاشده دیگر طی این مدت از سوی ریاست امور مهاجرین ولایت بلخ، به منظور توزیع کمک های بشردوستانه سروی گردیده است.

کار جغل اندازی 800 متر سرک برای بیجاشدگان در ولایت بلخ آغاز شد

 

کار جغل اندازی 800 متر سرک و 2 پایه پلچک که در ساحه اسکان بیجاشدگان در ولسوالی دهدادی قرار دارند، طی محفلی با حضور رئیس امور مهاجرین ولایت بلخ و مسئولین ادارات ذیدخل آغاز گردید.

این سرک به عرض 7 متر توسط اداره (UNION - AID) جغل اندازی و اعمار می گردد.

طی یک محفل دیگر 27 باب شلتر در ولسوالی دهدادی که کار اعمار آن تکمیل گردیده است، به بیجاشدگان توزیع گردید و دفتر ORD به 14 خانواده بیجاشده در بخش خانه سازی کمک نقدی نموده است.

همچنان طی هفته دوم ماه قوس ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بلخ با همکاری اداره کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان(UNHCR) به 332 خانواده بیجاشده در آن ولایت کمک رسانی نمود که به اطفال هر خانواده لباس گرم توزیع گردیده است.

خانواده های بیجاشده مستحق مسکن در ولایت بلخ کمک دریافت کردند

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت بلخ با همکاری اداره (او آر دی) به 13 خانواده بیجاشده در آن ولایت که شامل برنامه های خانه سازی(شلتر) هستند، کمک رسانی نمود.

این کمک ها طی دو هفته اخیر ماه میزان صورت گرفت که در جریان آن در بخش های اول و دوم شلتر سازی پول نقد مساعدت نمود.

در این کمک ها به خانواده های شامل بخش اول شلتر بودند، 24 هزار افغانی و به خانواده های که شامل بخش دوم بودند 15 هزار افغانی توزیع گردید.

نزدیک به 300 خانواده بیجاشده در ولایت بلخ کمک شد

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت بلخ با همکاری ادارات بین المللی به 284 خانواده بیجاشده در آن ولایت بسته های کمکی توزیع نمود.

این کمک ها روز شنبه 5 عقرب سال روان در شهر مزار شریف صورت گرفت که در جریان آن نمایندگان موسسات تمویل کننده، نماینده ریاست امور مهاجرین و نماینده دفتر والی ولایت بلخ حضور داشتند.

در جریان این کمک ها به 159 خانواده از طرف موسسه اکتید پول نقد و از طرف موسسه داکار بسته وسایل صحی توزیع گردید همچنان به 135 خانواده دیگر از طرف موسسه برنامه غذایی جهان(دبلیو اف پی) مواد غذایی یک ماهه و از طرف موسسه حمایت اطفال(یونسیف) یک تخته ترپال، یک بسته وسایل آشپزخانه و لوازم مورد نیاز اطفال توزیع گردید.

نزدیک به یکصد خانواده بیجاشده و عودت کننده در ولایت بلخ کمک شد

 

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بلخ با همکاری برخی موسسات بین المللی طی یک هفته به 82 خانواده بیجاشده و عودت کننده در آن ولایت بسته های کمکی توزیع نموده است.

این کمک ها از تاریخ 27 سرطان الی 3 اسد سال روان در شهر مزارشریف توزیع گردید و در جریان آن موسسه اکتید به 56 خانواده و موسسه برنامه غذایی جهان (WFP) به 26 خانواده عودت کننده کمک رسانی نمود.

گفتنی است که به هر خانواده بیجاشده 12هزار افغانی و به هر خانواده عودت کننده 18 هزار افغانی پول نقد مساعدت گردید.

همچنان طی این هفته ریاست امور مهاجرین ولایت بلخ 51 خانواده بیجاشده در نقاط مختلف آن ولایت به منظور توزیع کمک بشری سروی نموده است که از میان آن 14 خانواده مورد تایید قرار گرفته است.

خانواده های بیجاشده مستحق مسکن در ولایت بلخ کمک دریافت کردند

 

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت بلخ با همکاری اداره (او آر دی) به 13 خانواده بیجاشده در آن ولایت که شامل برنامه های خانه سازی(شلتر) هستند، کمک رسانی نمود.

این کمک ها طی دو هفته اخیر ماه میزان صورت گرفت که در جریان آن در بخش های اول و دوم شلتر سازی پول نقد مساعدت نمود.

در این کمک ها به خانواده های شامل بخش اول شلتر بودند، 24 هزار افغانی و به خانواده های که شامل بخش دوم بودند 15 هزار افغانی توزیع گردید. 

 

نزدیک به 300 خانواده بیجاشده در ولایت بلخ کمک شد

 

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت بلخ با همکاری ادارات بین المللی به 284 خانواده بیجاشده در آن ولایت بسته های کمکی توزیع نمود.

این کمک ها روز شنبه 5 عقرب سال روان در شهر مزار شریف صورت گرفت که در جریان آن نمایندگان موسسات تمویل کننده، نماینده ریاست امور مهاجرین و نماینده دفتر والی ولایت بلخ حضور داشتند.

در جریان این کمک ها به 159 خانواده از طرف موسسه اکتید پول نقد و از طرف موسسه داکار بسته وسایل صحی توزیع گردید همچنان به 135 خانواده دیگر از طرف موسسه برنامه غذایی جهان(دبلیو اف پی) مواد غذایی یک ماهه و از طرف موسسه حمایت اطفال(یونسیف) یک تخته ترپال، یک بسته وسایل آشپزخانه و لوازم مورد نیاز اطفال توزیع گردید. 

 
ده ها خانواده عودت کننده در ولایت بلخ کمک شد

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت بلخ با همکاری اداره برنامه غذایی جهان(دبلیو اف پی) به 26خانواده عودت کننده در آن ولایت کمک رسانی نمود.

این کمک ها روز پنجشنبه 28 سرطان صورت گرفت که در جریان آن به هر خانواده از سوی موسسه مذکور 18 هزار افغانی پول توزیع گردید.

همچنان ریاست امور مهاجرین ولایت بلخ با همکاری ریاست مبارزه با حوادث آن ولایت 250 خانواده بیجاشده ولایات فاریاب، سرپل و ولسوالی کشندی، زاری و چمتال ولایت بلخ را در نواحی شهر مزار شریف و ولسوالی دهدادی سروی نموده است.

به ده ها خانواده بیجاشده مقیم ولایت بلخ در بخش خانه سازی کمک شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بلخ با همکاری اداره مهاجرت ناروی(ان آر سی) به 38 خانواده بیجاشده در آن ولایت در بخش خانه سازی کمک رسانی نمود.

این خانواده در اثر ناامنی و مشکلات ناشی از جنگ خانه های شان در ولایت فاریاب ترک و در ساحه پروژه نظر فاریابی ولسوالی دهدای ولایت بلخ بیجا گردیده و از سوی ریاست امور مهاجرین مستحق شلتر شناخته شده است.

ریاست امور مهاجرین ولایت بلخ و موسسه ان آر سی به منظور رسیدگی به مشکل سرپناه آنان، روز دوشنبه 25 سرطان به این خانواده ها وسایل تعمیراتی و ابزار کار توزیع نمود.

یک حلقه چاه آب آشامیدنی در ولایت بلخ برای بیجاشدگان به بهره برداری سپرده شد

 

این چاه آب آشامیدنی در ساحه پروژه حبیب الله خان ولسوالی نهرشاهی در محل بود و باش بیجاشدگان حفر گردیده و روز یکشنبه 24 سرطان از سوی ریاست امور مهاجرین ولایت بلخ به بهره بردای سپرده شد.

این چاه آب آشامیدنی توسط موسسه خیریه یار دملی حفر گردیده و با تجهیزات پمپ آب و سیستم برق سولری مجز می باشد.

همچنان ریاست امور مهاجرین ولایت بلخ روز یکشنبه عرایض 35 خانواده بیجاشده دیگر را که خواهان کمک هستند دریافت نموده است.

به ده ها خانواده بیجاشده در ولایت بلخ کمک شد

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت بلخ با همکاری ادارات داکار و اکتید به 37 خانواده بیجاشده در آن ولایت بسته های کمکی توزیع نمود.

این کمک ها روز دوشنبه 11 سرطان در شهر مزارشریف صورت گرفت که در جریان آن موسسه داکار به 26 خانواده و موسسه اکتید به 11 خانواده پول نقد مساعدت نمود.

گفتنی است که موسسه دکار به هر خانواده 12 هزار افغانی و موسسه اکتید به هر خانواده شش هزار افغانی توزیع نموده است.  

کار ساخت 200 باب شلتر در ولایت بلخ برای بیجاشدگان آغاز گردید

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان با همکاری اداره همکاری های بین المللی آلمان(جی آی زید) روز شنبه 9 سرطان سال روان کار ساخت و اعمار 200 باب شلتر برای بیجاشدگان را در آن ولایت افتتاح نمود.

این شلتر ها که با هزینه مالی موسسه (جی آی زید) و نظارت ریاست امور مهاجرین ولایت بلخ در ساحه رباط ولسوالی چمتال و چرخ و فلک ولسوالی دهدادی برای بیجاشدگان اعمار می گردد.

همچنان ریاست امور مهاجرین ولایت بلخ با همکاری اداره برنامه غذایی جهان(WFP) روز شنبه به 93 خانواده بیجاشده مساعدت نمود که برای هر خانواده 12 هزار افغانی پول نقد توزیع گردیده است.

این ریاست در بخش حالات اضطراری در جریان سال 1396 برای 3,825 خانواده عودت کننده سالهای 1395 و 1396 و تعدادی از بیجاشده ها، مبلغ461,600 دالر امریکایی و 20,513,000 افغانی مساعدت دفاتر CEAR، SCPPIN، NRC و UNHCR را توزیع نموده است .

همچنان 4,278 فامیل بیجاشده قبلی و سیلاب زده از طریق آنریاست دو مرتبه مساعدت ادارات مبارزه با حوادث، سره میاشت، اسلامیک ایلیف وWFP را که شامل 5 قلم مواد خوراکی بود دریافت کرده اند .

به همین گونه 6,489  خانواده بیجاشده دیگر از مساعدت UNHCR، UNICEF، NRC، CAER، ADRA، SCI و DACAR را که شامل 10 قلم مواد لوژستیکی بود مستفید شده اند.

منبع علاوه نموده است که سه حلقه چاه عمیق از جانب بنیاد خیریه یادرملی و یک شخص خیر برای بیجاشده ها در پروژه نظر فارابی و شهزاده، حفر و با نصب جنراتور به بهره برداری سپرده شده است و همچنان 4,028 متر سرک در قریه امان آباد و ولسوالی نهرشاهی و خواجه بهاوالدین بلخ به کمک دفتر NRC جغل اندازی شده است .

همچنان برای 204 فامیل بیجاشده از ولایات بغلان و فاریاب در دشت شادیان و سایرمناطق ولایت بلخ به کمک دفاتر GIZ و NRCسرپناه اعمار گردیده و یک حلقه چاه عمیق در شهرک سخی به کمک دفتر اکتید غرض رفع مشکل بی جاشده ها حفر و با نصب ذخیره ای به گنجایش 15 هزار لیتر آب، مورد استفاده قرار گرفته است .

منبع افزوده است که برای150 فامیل بی جاشده مقیم قریه امان و سایرمناطق آن ولایت پول اعمار سرپناه که شامل1200دالربرای هرفامیل بود در دو قسط ازجانب دفترNRC مساعدت نموده است . همچنین دفتر داکار 34 باب تشناب و مبرز را برای بیجاشده ها در پروژه همدرد اعمار نموده است .

منبع درگزارش خویش علاو ه نموده است که 15,000 مرغ و 350 راس گوسفند ازجانب موسسات همکار برای خانواده های بیجاشده و عودت کننده مستحق غرض خودکفایی توزیع گردیده و نیز 71 نفرخانم های بیجاشده از ولایات همجوار ولایت بلخ به کمک WFP و 20 تن دیگر به همکاری دفتر داکار شامل کورس های یک ماهه و هشت ماهه آموزش خیاطی شده و در جریان آموزش برای آنها مواد خوراکی و پول نقد نیز مساعدت شده است.

همچنان 200 نفر از خانمهای بیجاشده دیگر مقیم درساحات مشخص شده برای بی جاشده ها درآنولایت شامل کورسهای آموزش قالین بافی که ازطرف دفاترUNHCR ،STET و IABEI دایرشده است شامل گردیده اند .

به گفته منبع در جریان سال 1396 ،332 خانواده شامل 1736 نفراز کشورهای همسایه و اروپا طور داوطلبانه و اجباری به آنولایت عودت نموده اند.

در بخش حمایت حقوقی اداره مذکور 255 نفر عودت کننده و بیجاشده مصاب به امراض مختلف را بریاست صحت عامه بلخ ، 43 نفر را جهت ادامه تحصیل بریاست معارف و 12 نفر دیگر را جهت حل قضایای حقوقی شان به مراجع ذیربط معرفی نموده است.

به بیش از 300 خانواده بیجاشده در ولایت بلخ زمینه کاری مساعد گردید

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت بلخ با همکاری موسسات کمک کننده روز شنبه 25 حمل به 302 خانواده در بخش اشتغال زایی و کاریابی مساعدت نمود.

به هریک ازین خانواده ها از طرف موسسه دست بدست با همکاری ریاست امور مهاجرین، به منظور ایجاد یک فارم کوچک مرغداری، وسایل مورد نیاز توزیع گردید.

این خانواده ها در اثر ناامنی و مشکلات ناشی از جنگ ها خانه های شان را در ولایت فاریاب ترک و در مربوطات ولسوالی دهدادی ولایت بلخ بیجاشده اند.

همچنان ریاست امور مهاجرین ولایت بلخ 15 خانواده بیجاشده را در بخش خانه سازی و 46 خانواده دیگر را برای توزیع کمک های بشری سروی نمود.

خانواده های بیجاشده در ولایت بلخ از کمک های خانه سازی مستفد شد

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت بلخ با همکاری موسسه همکاری های بین المللی آلمان(جی آی زید) به 50 خانواده بیجاشده در آن ولایت بسته وسایل خانه سازی کمک نمود.

در جریان این کمک ها که روز سه شنبه در شهر مزار شریف صورت گرفت، به خانواده های یادشده مجموعا 138 باب دروازه و 94 باب کلکین توزیع گردیده است.

همچنان ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت بلخ، 47 خانواده بیجاشده دیگر را در مربوطات آن ولایت به منظور توزیع کمک های بشری سروی نمود که هیچ خانواده مورد تایید قرار نگرفتند. 

نزدیک به یکصد خانواده بیجاشده در ولایت بلخ کمک شد

 ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت بلخ با همکاری اداره کمیته مهاجرت ناروی (NRC) و کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان(UNCHR) به 87 خانواده بیجاشده در آن ولایت بسته های کمکی توزیع نمود.

در جریان این کمک ها که روز پنجشنبه 21 جدی سال روان در شهر مزارشریف صورت گرفت، به هر خانواده 14 هزار افغانی پول نقد و یک بسته صحی از سوی موسسه (ان آر سی) و سه تخته کمپل، دو تخته ترپال و دو عدد بشکه از سوی دفتر (یو ان اچ سی آر) توزیع گردیده است.

 

گفتنی است که ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت بلخ با همکاری ادارات بین المللی روز شنبه 23 جدی، 21 خانواده بیجاشده را در مربوطات آن ولایت سروی از و از میان آن 7 خانواده را مورد تایید قرار داده است. 

259 خانواده بیجاشده در ولایت بلخ کمک شد

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت بلخ با همکاری ادارات کمک کننده بین المللی به 259 خانواده بیجاشده در آن ولایت بسته های کمکی توزیع نمود.

این کمک ها از تاریخ 16 الی 20 جدی در شهر مزارشریف مرکز آن ولایت صورت گرفت که در جریان آن، اداره NPO به 155 خانواده سولر آفتابی و موسسه NRC به 104 خانواده دیگر پول نقد مساعدت نمود. 

اداره NPO به هر خانواده یک پایه سولر و سایل مورد نیاز آن و اداره NRC به هر خانواده پنچ هزار و 200 افغانی توزیع نموده است.

گفتنی است که این خانواده ها از در اثر ناامنی و مشکلات ناشی از آن از ولایت فاریاب بیجاشده و در مربوطات ولسوالی دهدادی و شهر مزارشریف ساکن گردیده اند. 

بیش از یکصد خانواده بیجاشده در ولایت بلخ کمک شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بلخ با همکاری اداره کمیته مهاجرت ناروی(NRC) به 104 خانواده بیجاشده در آن ولایت بسته های کمکی توزیع نمود.

در جریان این کمک ها که روز دوشنبه 12 جدی در شهر مزارشریف صورت گرفت، به هر خانواده 5 هزار و 130 افغانی توزیع گردید.

 

این کمک ها در حضور نمایندگان اداره کمک کننده، مقام ولایت و ریاست امور مهاجرین توزیع گردید. 

بیش از یکصد خانواده بیجاشده در ولایت بلخ کمک شد

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت بلخ با همکاری اداره برنامه غذایی جهان(WFP) به 103 خانواده بیجاشده در آن ولایت بسته های کمکی توزیع نمود.

در جریان این کمک هاکه روز دوشنبه 11 جدی در شهر مزارشریف صورت گرفت، به هر خانواده مواد غذایی سه ماهه که شامل 150 کیلو آرد، 15 کیلو دالنخود و 13 لیتر روغن توزیع شد.

همچنان ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت بلخ 17 خانواده دیگر را نیز روز دوشنبه جهت دریافت کمک های بشری سروی نمود.

نزدیک به 200 خانواده بیجاشده در ولایت بلخ کمک های بشری مستفید گردید

 

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت بلخ با همکاری اداره برنامه غذایی جهان (WFP) روز پنجشنبه 7 جدی سال روان به 197 خانواده بیجاشده در آن ولایت بسته های غذایی کمک نمود.

در جریان این کمک ها که در شهر مزار شریف آن ولایت صورت گرفت، به هر خانواده مواد غذایی سه ماهه شامل 150 کیلو آرد، 15 کیلو دالنخود و 13 لیتر روغن توزیع گردید.

همچنان در جریان سروی که روز پنجشنبه در ولایت بلخ صورت گرفت، تیم موظف سروی 7خانواده بیجاشده را برای دریافت کمک های بشری مورد تایید قرار داد.

560 خانواده بیجاشده در ولایت بلخ از کمک های بشری مستفید گردیدند

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت بلخ با همکاری اداره برنامه غذایی جهان(WFP) و اداره کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان(UNHCR) به 560 خانواده بیجاشده در آن ولایت بسته های کمکی توزیع نمودند.

در جریان این کمک ها، 519 خانواده بیجاشده روز پنجشنبه 30 قوس از سوی اداره WFP مواد غذایی و 41 خانواده دیگر روز شنبه 2 جدی از سوی اداره UNHCR بسته های کمکی زمستانی دریافت نمودند.

اداره برنامه غذایی جهان(WFP) به هر خانواده یک صد کیلو آرد، 10 کیلو دال نخود، 9 لیتر روغن، و یک کیلو نمک و اداره  UNHCR به هر خانواده 200 دالر امریکایی و چهار تخته کمپل مساعدت نمودند.

این کمک ها در حضور نمایندگان ادارات کمک کننده، ریاست امور مهاجرین و نماینده دفتر والی ولایت بلخ در شهر مزارشریف توزیع گردید. 

بیش از یکصد خانواده بیجاشده در ولایت بلخ کمک شد

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت بلخ با همکاری اداره برنامه غذایی جهان(WFP) به 118 خانواده بیجاشده در آن ولایت بسته های کمکی توزیع نمود.

در جریان این کمک ها که روز یکشنبه 3 جدی در شهر مزارشریف صورت گرفت، اداره یادشده به هر خانواده 100 کیلو آرد، 10 کیلو دال نخود، 9 لیتر روغن، یک کیلو نمک طعام توزیع نموده است.

گفتنی است که این کمک ها در حضور نماینده والی ولایت بلخ، نماینده اداره کمک کننده و ریاست امور مهاجرین توزیع گردید. 

560 خانواده بیجاشده در ولایت بلخ از کمک های بشری مستفید گردیدند

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت بلخ با همکاری اداره برنامه غذایی جهان(WFP) و اداره کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان(UNHCR) به 560 خانواده بیجاشده در آن ولایت بسته های کمکی توزیع نمودند.

در جریان این کمک ها، 519 خانواده بیجاشده روز پنجشنبه 30 قوس از سوی اداره WFP مواد غذایی و 41 خانواده دیگر روز شنبه 2 جدی از سوی اداره UNHCR بسته های کمکی زمستانی دریافت نمودند.

اداره برنامه غذایی جهان(WFP) به هر خانواده یک صد کیلو آرد، 10 کیلو دال نخود، 9 لیتر روغن، و یک کیلو نمک و اداره  UNHCR به هر خانواده 200 دالر امریکایی و چهار تخته کمپل مساعدت نمودند.

این کمک ها در حضور نمایندگان ادارات کمک کننده، ریاست امور مهاجرین و نماینده دفتر والی ولایت بلخ در شهر مزارشریف توزیع گردید. 

257 خانواده بیجاشده وعودت کننده در ولایت بلخ کمک شد

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت بلخ با همکاری اداره برنامه غذایی جهان(WFP) و کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان(UNHCR) به 257 خانواده بیجاشده در بخش اشتغال زایی، غذایی و زمستانی کمک نمود.

در جریان این کمک ها که روز یکشنبه 5 قوس صورت گرفت، اداره WFP به یک صد خانواده بیجاشده مواد غذایی، و اداره UNHCR در جریان یک توزیع به 50 خانواده کمک زمستانی و در جریان یک توزیع دیگر به 107 خانواده دیگر در بخش اشتغال زایی کمک نموده است.

گفتنی است که در بخش غذایی به هر خانواده 100 کیلوآرد، 10 کیلو دال نخود، 9 لیتر روغن و یک کیلو نمک، در بخش کمک های زمستانی به هر خانواده 200 دالر امریکایی و 4 تخته کمپل و در بخش اشتغال زایی به هر خانواده 30 بال مرغ تخمی کمک شده است. 

بیش از یک صد خانواده بیجاشده در ولایت بلخ مساعدت شد

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت بلخ با همکاری موسسه برنامه غذایی جهان(WFP) روز شنبه 6 عقرب به 130 خانواده بیجاشده مواد غذایی کمک نمود.

این خانواده ها در اثر ناامنی ها خانه های شان را در ولایات فاریاب، کندز، سرپل، جوزجان و ولسوالی چمتال ولایت بلخ ترک نموده و در مربوطات شهر مزارشریف و سایر ساحات امن آن ولایت بیجاشده اند.

در جریان کمک های یادشده در شهر مزارشریف، به هر خانواده 100 کیلو آرد، 7 لیتر روغن، 7 کیلو دال نخود، و نمک توزیع گردید.  

399 خانواده بیجاشده در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار کمک شد

399 خانواده بیجاشده، روز سه شنبه 2 عقرب از سوی ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان آن ولایت و موسسات بین المللی کمک شد.

این خانواده ها از ولسوالی های خوگیانی، کوت، اچین، ده بالا، چپرهار و پچیرگام ولایت ننگرهار در مربوطات شهر جلال آباد و ساحات امن آن ولایت بیجاشده اند.

در جریان کمک های یادشده که در مقر ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت ننگرهار در شهر جلال آباد صورت گرفت، اداره UNHCR به 175 خانواده وسایل مورد خانگی و خیمه، اداره SCI به یک صد خانواده پول نقد و اداره WFP به 124 خانواده دیگر مواد غذایی کمک نمود.

گفتنی است که موسسه UNHCR به هر خانواده وسایل اشپزخانه، کمپل، دو تخته ترپال و برای ۲۰ خانواده که به مشکلات سرپناه رو برو بودند یک یک باب خیمه، موسسه SCI به هر خانواده شش هزار افغانی و موسسه WFP به هر خانواده مواد غذایی یک ماهه توزیع نمود.

در همین حال، ۷۵ مهاجر افغان که روز سه شنبه از پاکستان به وطن شان برگشته اند، در ساحه تورخم از سوی موسسه  UNHCR کمک شده که به هر فرد دارای مدرک حدود 200 دالر امریکایی توزیع شد.

ده ها خانواده بیجاشده در ولایت بلخ در بخش خانه سازی کمک شد

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت بلخ با همکاری موسسه NRC، روز سه شنبه 2 عقرب سال روان به 74 خانواده بیجاشده در بخش خانه سازی کمک نمود.

این خانواده ها در اثر ناامنی ها و مشکلات ناشی از جنگ خانه های شان را در ولایات فاریاب و بغلان ترک کرده و در ساحات قریه امان آباد، پروژه نظر فارابی و کمپ سخی مربوطات شهر مزارشریف ولایت بلخ ساکن شده اند.

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت بلخ با همکاری موسسه NRC به منظور رفع مشکلات اسکان این خانواده ها، به هر خانواده 8 هزار و 840 افغانی در قسط چهارم شلتر سازی کمک نمود. 

ده ها خانواده بیجاشده که دارای اشد نیازمندی بودند در ولایت بلخ کمک شد

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت بلخ با همکاری اداره کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان(UNHCR)، به 59 خانواده بیجاشده که دارای اشد نیازمندی بودند، بسته های کمکی توزیع نمود.

این کمک ها روز شنبه 29 میزان در مربوطات شهر مزارشریف صورت گرفت که موسسه یادشده به هرخانواده سه تخته کمپل، دو تخته ترپال، یک بالون گاز، بسته صحی و بسته وسایل آشپزخانه، دو عدد بشکه آب و یک عدد سطل آب توزیع نموده است.

همچنان تیم سروی آن ریاست، طی روز شنبه، 284 خانواده بیجاشده را که در ساحات پروژه های همدرد و فاریابیان زندگی می کردند و در اثر وزش باد شدید خیمه های شان تخریب گردیده بود، سروی نموده است.

نزدیک به 500 خانواده بیجاشده و عودت کننده در ولایت بلخ از کمک های بشری مستفید گردید

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت بلخ با همکاری موسسات بین المللی در جریان هفته سوم ماه میزان به 478 خانواده بیجاشده و عودت کننده در آن ولایت کمک رسانی نمود.

این خانواده ها از کشورهای همسایه در مربوطات ولایت بلخ برگشت نموده یا محلات اصلی شان را در اثر ناامنی ها در ولایات فاریاب، سرپل، جوزجان و کندز ترک نموده و به مربوطات ولایت بلخ ساکن شده اند.

در جریان توزیعات جداگانه ای که در هفته ای سوم ماه اسد در ولایت بلخ صورت گرفت، اداره کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به 218 خانواده وسایل مورد نیاز خانگی و بهداشتی، موسسه WFP به 130 خانواده مواد غذایی یک ماهه، موسسه NRC به 311 خانواده پول نقد و موسسه داکار نیز به 37 خانواده دیگر وسایل مورد نیاز خانگی توزیع نموده است.

در همین حال تیم سروی ریاست امور مهاجرین ولایت بلخ، 233 خانواده بیجاشده دیگر را در مربوطات آن ولایت سروی و از میان آن 79 خانواده را برای دریافت کمک ها تایید نموده است.

با 73 خانواده بیجاشده در ولایت بلخ مساعدت صورت گرفت

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت بلخ به همکاری اداره مهاجرت ناروی (NRC) برای 73 خانواده که برای شان شلتر در نظر گرفته شده بود، مساعدت نقدی توزیع نمود

شنبه 2 میزان سال روان خورشیدی برای هریک از این خانواده به مبلغ 16950 افغانی مساعدت نقدی توزیع صورت گرفت .

36 خانواده بیجا شده در شهر مزار شریف سروی شد

 

سروی 268 خانواده بیجا شده ولایت سرپل به شهر مزار شریف آغاز وبه تاریخ 8 و9 سنبله ، 36 خانواده آنها از سوی ریاست مهاجرین اولایت بلخ به همکاری موسسات بین المللی سروی شدند. همچنان اداره مذکور،221خانواده عودت کننده را نیز در مدت یاد شده ثبت و راجستر نموده و علاوه بر آن عرایض 90 خانواده بیجاشده دیگر را نیز دریافت نموده است. 

اجراآت  مورخ 21اسد

-          برای 8 خانواده بیجا شده از ولسوالی چمتال در این ولایت با همکاری دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان(UNHCR) و دفتر NPO سولر آفتابی مساعدت شد.

-          15 خانواده بیجا شده از ولایت کندز در نواحی شهر مزار شریف سروی ومورد تایید قرار داده شد.

 

-          29 خانواده عودت کننده را جستر شد. 

فعالیت ریاست امور مهاجرین بلخ مورخ 16 اسد

-          معرفی 96 فامیل بی جا شده ، ولایات فریاب وبلخ ، به جمعیت هلال احمر افغانی غرض مساعدت.

-          توزیع یک نمره زمین به یک فامیل مستحق.

-          معرفی 12 عودت کننده به شعبات زیربط.

-          معرفی یک بی جاشده ولایت تخار که خواهش ادامه تحصیلاتش را در ایران داشت ،به نمایندگی وزارت امور خارجه.

 

ده ها خانواده بیجا شده در ولایت بلخ مساعدت شد

 

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت بلخ با همکاری موسسه DACAAR روز یکشنبه 27 سرطان، برای 50 خانواده بیجا شده از ولسوالی های چهار بولک و چمتال ،4 قلم وسایل ابتدایی منزل را مساعدت نموده است. 

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان برای سید کمال سادات قومندان عمومی امنبه ولایت بلخ سپاسنامه اهدا نمود.

رئیس امورمهاجرین ولایت بلخ به نمایندگی از این وزارت به پاس همکاری های قومندانی امنیه بلخ، روز شنبه هفته جاری این سپاسنامه را تقدیم نموده و از آقای سادات خواهان همکاری بیشتر شان در زمینه خدمت گذاری برای عودت کنندگان، بیجاشدگان و سایر باشندگان این ولایت گردید.

 

سید کمال سادات قومندان عمومی امنیه بلخ از رهبری وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان به خاطر اعطای سپاسنامه اظهار سپاس  و قدر دانی نموده و عده نمود که در راستای خدمت گذاری به عودت کنندهها وبی جا شده ها از هیچگونه تلاش دریغ نخواهد کرد.

اجراآت ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت بلخ

-         ثبت 6 فامیل عودت کننده

 

-         مشخص سازی 12 بلاک رهایشی شهرک مولانا جلال الدین محمد بلخی به همکاری انجینران اعزامی وزارت .

23 خانواده بیجا شده در بلخ مساعدت شد

 

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بلخ، پنجشنبه هفته گذشته مساعدت غیر غذایی، موسسه DACAAR ،شامل یکتعداد لوازم منزل رابرای 23 خانواده بیجا شده از ولایت فاریاب به ولسوالی دهدادی ولایت بلخ توزیع نموده است. 

فعالیت ریاست مهاجرین بلخ در هفته گذشته

  • به همکاری موسسات بین المللی از میان 74 خانواده بیجا شده سروی دو باره شد واز میان آنها

 31فامیل تایید شد.

1139خانواده در بلخ مساعدت شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بلخ خبر داده است که روز سه شنبه هفته جاری برای 1139 خانواده بیجا شده و عودت کننده که شامل برنامه نهایت آسیب پذیر هستند، مواد غذایی توزیع نموده است. 

عبدالصبور قادری گفته است که این خانوادها از طرف تیم سروی کننده که ریاست امور مهاجرین، ریاست اقتصاد و موسسه  Islamic Relief در ترکیب آن می باشد، در چهار روز گذشته سروی گردیده بود. 

وی گفته است که موسسه یاد شده برای هر فامیل،20 کیلو آرد، 5 کیلو برنج ، 5 لیتر روغن، 3 کیلو گرام شکر، 3 کیلو لوبیا، 2 کیلو نمک طعام و 2 کیلو خرما در حضور نمایندگان دفاتر نامبرده توزیع نموده است.  

منبع افزوده است که خانواده های مساعدت شده در محلات شهرک قالین بافان، ولسوالی نهرشاهی، ولسوالی شولگره، ولسوالی چمتال و شهرک مولانا جلال الدین محمد بلخی ساکن هستند.

فعالیت ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت بلخ

تیم سروی مشترک از نمایندگان موسسات بین المللی و ریاست امور مهاجرین در روز های چهارشنبه و پنجشنبه هفته ای گذشته 35 خانواده بیجا شده را در ولسوالی بلخ و ناحیه چهارم شهر مزار شریف سروی و از میان آن 17خانواده را برای مساعدت تایید نموده است.

صبور قادری رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بلخ گفته است که این خانواده ها از برخی ولسوالی های این ولایت، ولایت کنر، فاریاب و سرپل بوده و در نواحی مختلف بلخ جابجا شده اند. 

همچنان ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت بلخ 260 خانواده بیجا شده را جهت دریافت پشه خانه به ریاست صحت عامه، 94 نفر بیجا شده را غرض فراگیری کورس های آموزشی و حرفوی به ریاست کار و امور اجتماعی و 4 نفر عودت کننده را جهت ادامه تحصیل به موسسات تحصیلات عالی خصوصی معرفی نموده است. 

117خانواده در پروان مساعدت شد

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت پروان به همکاری موسسات بین المللی برای 117 خانواده بیجا شده دیروزمواد غذایی و وسایل خانه مساعدت نموده است.

رئیس امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت پروان گفته است که این خانواده ها از ولایات لغمان، کاپیسا، کندز و ولسوالی شنواری در مربوطات این ولایت بیجا شده و برای هر خانواده ازطرف UNHCR و WFP مواد غذایی شامل آرد، روغن، دالنخود، وسایل خانه، وسایل بهداشتی و سیت آشپزخانه توزیع گردیده است.

منبع گفته است که مواد متذکره توسط موسسه WSTA و کارمندان ریاست امور مهاجرین در حضور نمایندگان مقام ولایت پروان، شورای ولایتی، امنیت ملی و اداره UNHCR برای مستحیق توزیع گردید.

 

آیکن

جلسه کمیته هماهنگی مساعدت ها، در مقر ریاست مهاجرین ولایت بلخ دایر گردید

جلسه کمیته هماهنگی مساعدت ها برای بیجا شدگان روز سه شنبه هفته جاری در مقر ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بلخ دایر گردیده و در این جلسه عرایض 383 خانواده بیجا شده مورد بررسی قرار گرفت.

در جلسه روز سه شنبه که در تالار جلسات ریاست امور مهاجرین ولایت بلخ دایر شده بود نمایندگان موسسات همکار WAW، UNHCR، IOM، OCHA، NPO، SCI، NRC، CEAR، PIN و DORR نیز حضور داشتند.

صبور قادری رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بلخ گفته است که در جلسه روز سه شنبه در مورد عرایض 383 خانواده بیجا شده بحث و گفتگو شده و از میان آن 38 خانواده مستحق مساعدت شناسایی گردیده است.

وی گفته است که این خانواده از ولایات سرپل ، جوزجان، کندز، بغلان، سمنگان، و ولسوالی های این  ولایت بلخ در اثر نا امنی ها از مناطق اصلی خود در نواحی مختلف شهر مزار شریف بیجا شده اند. 

13 خانواده در بلخ مساعدت شد

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت بلخ روز دوشنبه هفته ای جاری در  ترکیب یک تیم به ولسوالی بلخ این ولایت رفته و 13 خانواده را مساعدت نقدی و جنسی نموده اند.

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان و لایت بلخ خبر داده است که این خانواده ها از ولسوالی کشنده، به ولسوالی بلخ این ولایت بیجا شده اند که از طرف تیم مساعدت کننده برای هر خانواده آرد، چوب سوخت، تنور نان پزی و شش ماه کرایه خانه مساعدت شده است.

 

در این گزارش آمده است که در ترکیب  این تیم ،ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان، ریاست حوادث، شورای ولایتی و قومندانی امنیه ولسوالی بلخ نیز شامل بودندو مساعدت های یاد شده از سوی قومندانی امنیه ولسوالی بلخ تهیه شده بود. 

فعالیت هفته اخیر ماه ثورریاست امورمهاجرین ولایت بلخ 

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بلخ طی هفته گذشته با همکاری موسسات بین المللی 19 فامیل آسیب دیده از سیلاب رامساعدت و65خانواده بی جا شده را سروی نموده است.

به گفته ای صبور قادری رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بلخ ، از سوی موسساتACTEAD و CEAR و ریاست مبارزه با حوادث برای19 خانواده اسیب دیده از اثر ریزش باران وسیلاب در مر بوطات شهر مزار شریف روغن، دوشک، بالشت و روجایی ، سیت صحی و سیت آشپزخانه توزیع گردیده است.

وی افزود که همچنان به همکاری دفتر GIZ ،65 فامیل بیجا شده از ولایات سرپل، فاریاب، جوزجان، ولسوالی چاربولک و ولسوالی چمتال ، غرض دریافت چوب پوشش منازل سروی شده و عرایض 230 فامیل بیجاشده دیگر را دریافت نموده اند.

همچنان اداره مذکور یک خانواده عودت کننده را ثبت و راجستر نموده و 4 عودت کننده را جهت ادامه تحصیل به ریاست معارف و موسسات تحصیلات عالی آنولایت معرفی نموده است 

فعالیت ریاست مهاجرین بلخ مورخ 28 ثور

-         سروی35 خانواده بیجاشده از ولایت فاریاب به ولسوالی چمتال ولایت بلخ ،غرض توزیع مواد ساختمانی شامل چوب پوشش، دروازه و کلکین ازسوی موسسه GIZ برای انها.

-         معرفی یک تن عودت کننده از کشور تاجکستان غرض ادامه تحصیل به ریاست معارف آنولایت.

83 خانواده در ولایت بلخ مساعدت شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بلخ درگزارش خود گفته است که روز سه شنبه هفته ای جاری موسسه DACAR برای 83 خانواده بیجا شده سیت مواد صحی توزیع نموده است.

رئیس امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت بلخ گفته است که این خانواده ها از ولسوالی چمتال در ولسوالی دهدادی بیجاشده اند.

ریاست امور مهاجرین ولایت بلخ و دفتر GIZ 29 فامیل بیجاشده ولایت سرپل مقیم ولسوالی نهرشاهی را جهت مساعدت سروی نموده و قرار است برای هر کدام از این خانواده ها مواد خانه سازی شامل چوب، دروازه و کلکین توزیع گردد.

همچنان این اداره عرایض 702 خانواده از بیجاشدگان داخلی را دریافت نموده است. 

 

اجراآت ریاست امور مهاجرین ولایت بلخ 15-16 ثور 1395

-          سروی 141 فامیل بی جاشده از ولایت جوزجان به همکاری موسسات خارجی .

-          سروی 14 فامیل بی جاشده ولایت سرپل به ولسوالی دهدادی و توزیع مواد ساختمانی به آنها .

-          سروی 26 فامیل ولایت سرپل ، فاریاب و ولسوالیهای چهار بولک و چمتال و توزیع دروازه و کلکین به آنها .

-          توزیع 14 قلم مساعدت برای 69 فامیل بی جاشده ، سرپل و جوزجان .

-          بازدید از حفر سه حلقه چاه نیمه عمیق توسط موسسه داکار در ولسوالی دهدادی .

 

-          ارجاع عرایض 29 فامیل بی جاشده ، جهت طی مراحل به شعبات زیربط .

بیش از170 خانواده در ولایت بلخ کمک شد

برای 173 خانواده بیجا شده و مستحق از طریق موسسات همکار بین المللی و ریاست حوادث  ولایت بلخ،در جریان ده روز نخست ماه ثور،مساعدت شده است.

در گزارش واصله از ریاست امور مهاجرین ولایت بلخ آمده است که از میان رقم یاد شده 162 خانواده بیجاشده ولسوالی خلم که از اثر ریزش باران و سرازیر شدن سیلاب متضرر شدند، به هر خانواده بستره خواب ، کمپل ، خیمه، مواد غذایی ، لوازم بهداشتی و سایل آشپزخانه از سوی ریاست حوادث و دفاتر (CAER) ، WFP،  IOM و  SCI در حضور هیئت نهاد های ذیدخل و ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان توزیع شده است. 

همچنان برای هر خانواده از میان 11 خانواده جوگی های ولایت بغلان و کندز مقیم شهر مزار شریف کمپل و خیمه در حضور نمایندگان دفتر PIN و ریاست امور مهاجرین توزیع گردیده است.

همچنان در گزارش گفته شده است که در جلسه کمیته هماهنگی ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بلخ ،عرایض 1220 خانواده از بیجا شدگان ولایات فاریاب، سرپل، جوزجان، کندز، سمنگان، بغلان، لوگر و ولسوالی های ولایت بلخ مورد بررسی قرار گرفت واز آنجمله عرایض 373 خانواده مورد تایید برای سروی قرار گرفت.

مبنع علاوه نموده است که همچنان 145 خانواده از بیجا شدگان ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان مقیم شهر مزار شریف توسط تیم تخنیکی مشترک موسسات همکار سروی گردیده واز میان آنها، 5 خانواده مورد تایید قرار گرفته است.

درکنار این ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بلخ طی مدت یاد شده عرایض 272 خانواده از بیجا شدگان ولسولی های این ولایت را نیز دریافت نموده است.

فعالیت ولایت بلخ

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت بلخ روز سه شنبه 24 حمل سال روان جلسه ای را به منظور تائید و تثبیت بیجا شده های مستحق برای مساعدت، دایر نموده و به همکاری موسسات همکار بین المللی از میان 689 خانواده که از ولسوالی های این ولایت و ولایات فاریاب ، سرپل، جوزجان و کندز که این اداره مراجعه نموده بودند 196 خانواده را برای سروی تایید نمودند.

همچنان ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بلخ عرایض 210 خانواده بیجا شده دیگر را که از ولسوالی این ولایت هستند، دریافت نموده است.

به گفته رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان بلخ نمایندگان موسسه GIZ و ریاست امور مهاجرین جهت ثتبیت مستحقین شلتر از بیجاشدگان ولایت سرپل مقیم قریه تخته پل ولسوالی نهر شاهی رفته و 27 تن را مورد تایید قرار داده است.

 

ریاست مهاجرین ولایت بلخ

خبر های رسیده از ولایت بلخ حاکی از آن است که ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بلخ با همکاری موسسات کمک رسان بین المللی به مهاجرین دراین ولایت هفته گذشته به تعداد 30 فامیل بیجا شده داخلی را سروی نموده است.

همچنان نماینده امور مهاجرین این ولایت همراه با نمایندگان موسسه GIZ به ولسوالی دهدادی رفته و از خانواده های بیجا شده در این ولسوالی باز دید به عمل آورده و در مورد ایجاد کمیته های ده نفری جهت آموزش های فنی حرفوی صحبت و تبادل نظر نمودند.

و برای ده ها بیجاشده دیگر نیز همکاری نموده و خدمات اجتماعی را فراهم نموده است.

۴۶فامیل بی جاشده به ولایت بلخ مساعدت را دریافت نمودند

برای ۴۶ فامیل بی جاشده از ولایات سرپل و فاریاب به مزار شریف از طریق ریاست امور مهاجرین ولایت بلخ مساعدت صورت گرفت .

به گفته عبدالصبور قادری رییس امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت بلخ  برای هریک از خانواده های یاد شده ۴ قلم مواد عذائی وسایل منزل و البسه از طرف WFP تحت نظر این ریاست به ایشان توزیع گردید .

260 خانواده در ولایت بلخ مساعدت نقدی را دریافت نمودند

برای 260 خانواد بی جاشده در ولایت بلخ از طریق ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان آن ولایت مساعدت نقدی موسسات توزیع شد.

به اساس معلومات عبدالصبور قادری رئیس امور مهاجرین ولایت بلخ برای 175 خانواده بی جاشده آن ولایت مساعدت نقدی دفتر حمایه اطفال ،برای هر فامیل 3000 افغانی وبرای 85 فامیل بیجاشده دیگر از ولایات سرپل وفاریاب ،مبلغ 6000 افغانی برای هر فامیل مساعدت موسسه پاملرنه همراه با البسه ووسایل لوژستیکی تحت نظر این اداره توزیع شد.

وی علاوه نمود که همچنان هیئات مشترک برخی از ادارات دولتی وموسسات همکار تحت ریاست حیات الله سباوون مشاور امور اجتماعی این وزارت 183 فامیل را در شهرک های عودت کننده قالین بافان ومولانا جلال الدین محمد بلخی مستحق کمک شناسائی نموده و به ایشان کارت مواد را توزیع نمودند.

ریاست امور مهاجرین ولایت بلخ از کمک هایش به بیجا شدگان خبر داد

خبر های رسیده از ولایت بلخ حاکی از آن است که در طول هفته جاری ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان این ولایت با همکاری دفتر حمایه اطفال،۱۵۰ خانواده بیجا شده داخلی را مورد مساعدت نقدی قرار داده است.

به گفته عبدالصبور قادری رییس امور مهاجرین ولایت بلخ برای هر کدام از این خانواده ها که از ولایات فاریاب و سرپل به ولایت بلخ آمده اند، مبلغ ۳۰۰۰ افغانی پول نقد توزیع شده است.

گفتنی است که به تاریخ 15  ماه قوس سالروان، آرنریاست با همکاری موسسه UNCHR ، برای ۴۱ خانواده عودت کننده به این ولایت برای هر فامیل ۱۰۰ دالر پول نقد مساعدت کرده بود .

برگزاری محفلی تحت نام محو خشونت علیه جنسیت از طرف ریاست امور مهاجرین بلخ

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت بلخ ، محفلی را تحت نام محو خشونت علیه جنسیت به همکاری دفتر UNHCR در مکتب ظهیرالدین محمد بابر واقع شهرک عودت کنندگان قالین باف دیروز برگزار نمود.

به اساس معلومات واصله ،محفلی مذکور به اساس کمپاین 16 روزه که از طرف وزارت  امور زنان تحت نام محو خشونت علیه جنسیت ،راه اندازی گردیده ،به اشتراک نماینده گان نهاد های دولتی ، باشندگان ذکور واناث شهرک عودت کنندگان قالین باف ومتعلمین مکتب ظهیرالدین بابر دایر گردیده بود.

در محفل مذکور عبدالصبور قادری رئیس امور مهاجرین ،در مودر محو خشونت علیه جنسیت از دیدگاه اسلام وقوانین نافذه کشور وخانم فراسیسکو مسؤل بخش حقوقی دفتر UNHCR در پیوند به موضوع  از ناحیه میثاقهای بین المللی صحبت نمودند.

همچنان رئیس معارف ولسوالی نهر شاهین وتعداد از معلمین وشاگردان مکتب ظهیر الدین بابر نیز در ارتباط به موضوع صحبت گردند.

محفل با نمایش فلم مستند در مورد محو خشونت وتوزیع قرطاسیه ومواد درسی برای شاگردان از طرف دفترUNHCR یه پایان رسید.

برای ۳۱ خانواده بی جا شده به ولایت بلخ مساعدت شد

۳۱ خانواده که از اثر نا امنی محلات شان را در ولایت فاریاب ترک وبه ولایت بلخ بی جا شده بودند ،از مساعدت موسسه داکار مستفید شدند.

به اساس معلومات رئیس امور مهاجرین وعودت کننده گان ولایت بلخ ،برای 31 فامیل از باشدنده گان ولایت فاریاب که در اثر نا امنی ها به ولسوالی چمتال بلخ بی جا شده بودند ،تحت نظر آن ریاست ،از طرف موسسه داکار ۱۴ قلم وسایل خانه وبهداشتی به تاریخ ۱۳۹۴/۶/۱۲ برای آنها ،مساعدت گردید.

بیش از 300 فامیل بی جا شده در ولایت بلخ سروی گردید.

ریاست امور مهاجرین ولایت بلخ 310 خانواده بی جا شده از ولایت فاریاب رابه آن ولایت به تاریخ 3 الی 8 اسد سال روان سروی نموده است.

به اساس معلومات غلام فاروق ساویز مدیر احصاییه ریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان ولایت بلخ ، خانواده های مذکور از اثر ناامنی منازل شانرا سه ماه قبل در ولسوالی های گرزیوان ،قیصار و پشتون کوت ولایت فاریاب ترک و به مربوطات ولایت بلخ بی جاشده اند و به کمک موسسات NRC ,PIN و WFP  غرض توزیع  مساعدت سروی گردیده اند.

طبق یک خبر دیگر 24 خانواده دیگر که ازطرف ریاست امور مهاجرین ولایت بلخ مستحق سرپناه شناسائی شده بودند ،غرض دریافت شلتر به شرکت ساختمانی آریا نوین معرفی شدند.

از اثر طغیان دریای آمو ،به تاریخ5/5/1394، دونفر در ولسوالی کلدار ولایت بلخ هلاک ، 66 فامیل بی جا وخسارات هنگفت مالی بار آمده است.

تاریخ نشر: Jul 28, 2015 رده : عمومی

به اساس معلومات غلام فاروق ساویز،مدیراحصاییه ریاست امو رمهاجرین ولایت بلخ ، طغیان دریای آمو ، یک مرد 45 ساله ویک طفل را در قریه داناجی ولسوالی کلدار آن ولایت هلاک و 66 فامیل را از منازل شان بی جا ساخته است. 99.jpg

ساویز افزود که همچنان در این حادثه دو محراب مسجد ، هشت پایه پل وپلچک ، 6 کیلومتر سرک مواصلاتی ولسوالی ،2 کیلومتر راه فرعی قریه مذکورو شبکه برق رسانی آن منطقه تخریب شده است.

به گفته منبع 40 خانواده بی جاشده در فضای بازومتباقی د رمنازل اقارب شان به سر می برند .تاکنون برای آنها کمک نشده است.

طبق یک خبر دیگر ریاست امور مهاجرین ولایت بلخ 2500 خانواده بی جا شده وعودت کننده به ولایت بلخ را به ریاست صحت عامه آن ولایت معرفی نموده است.

غلام فاروق ساویز مدیر احصاییه ریاست مهاجرین بلخ گفت که خانواده های مذکورغرض بدست آوردن پشه خانه به ریاست صحت عامه معرفی شده اند.

 

فشردۀ کارکرد های ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت بلخ .

  • برای (656) خانواده بی جاشده مساعدت غذائی ، غیر غذائی و نقدی از طریق آنریاست ، به کمک WFP،UNHCR ،CHA،PEN، NRC اسلامیک ریلف توزیع شده است .
  • 35 نفر از عودت کننده ها غرض ادامه تحصیل به ریاست معارف آنولایت معرفی شدند.
  • 18 نفر از عودت کننده ها غرض تداوی به شفاخانه معرفی شدند.
  • 4 نفر غرض رفع معضله حقوقی شان به مراجع عدلی و حقوقی اعزام شده اند.
  • 70 نفر شامل کورس آموزش خیاطی گردیدند.
  • 60 نفر شامل کورس آموزش پشم ریسی شدند.

قابل ذکر است که در جریان ربع یادشده ، 35 فامیل شامل 193 نفر طور داوطلبانه از ایران و پاکستان به آنولایت عودت نموده اند و 56 فامیل شامل 280 نفر از اثر نا امنی از محلات شان بی جاشده اند.

برای ۷۰ خانواده بی جاشده در ولایت بلخ مساعدت شد .

تاریخ نشر: Apr 14, 2015 رده : عمومی

     ریاست امورمهاجرین ولایت بلخ از تاریخ ۳ الی ۲۲ حمل۱۳۹۴ برای هفتاد فامیل بی جاشده به همکاری موسسات همکار ، مواد غذائی و لوژستیکی را مساعدت نموده است .

     به اساس معلومات نظر محمد یکتن از مسولین آنریاست ، خانواده های مذکور از اثر نا امنی محلات مسکونی خود را در ولایت فاریاب تر ک نموده و در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ جابجا شده اند .

     منبع افزود که UNHCR و WFP  تحت نظر این اداره ، برای هر یک از خانواده های یاد شده ، یک باب خیمه ، سه بوری گندم ، ده کیلو روغن و یکمقدار بسکیت را مساعدت نموده اند .

    نظر محمد گفت  در نتیجه سروی مشترک که از جانب این اداره و موسسات PSN از بی جاشده های قبلی به این  ولایت صورت گرفت ، ۲۰ فامیل نهایت آسیب پذیر تثبیت شد و از طرف موسسه مذکور برای هر فامیل ۱۵۰۰ دالر کمک صورت گرفت .

     منبع علاوه نمود که این اداره از آغاز سال جدید تا کنون هشت نفر عودت کننده از پاکستان را غرض ادامه تحصیل به ریاست معارف ولایت بلخ ، 3 نفر دیگر را غرض تداوی به ریاست صحت عامه و یک نفر را غرض حل مشکل حقوقی اش به ریاست محاکم این ولایت معرفی نموده است .#

بیش از یکهزار وپنجصدخانواده بی جاشده درولایت بلخ ازطریق ریاست امورمهاجرین آنولایت مساعدت زمستانی رادریافت وپانزده هزار فامیل دیگر به کمک عاجل نیازدارند .

     عبدالصبور قادری رئیس امورمهاجرین وعودت کننده گان بلخ ،بااظهار مطلب فوق ،به خبرنگار ریاست اطلاعات وارتباط عامه وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان گفت که باآغاززمستان ،این اداره به کمک کمشنری عالی ملل متحد درامورمهاجرین ،برای 554 خانواده عودت کننده مساعدت نقدی را (برای هرفامیل 60 دالر امریکائی )توزیع نموده است .

    وی علاوه نمود که همچنان از طریق دفتر ادرا انترنشنل ،برای یکهزار خانواده بی جاشده از ولایات فاریاب ،سرپل ،جوزجان ،سمنگان و ولسوالیهای شولگره ، دولت آباد ،البرز،چمتال ،چهاربولک ،زارع وکشنده ولایت بلخ ، مواد مساعدت را که برای هرفامیل شامل دوبوجی ذغال ،دوتخته لحاف  و ده مترپلاستیک می شود تهیه وتوزیع آن جریان دارد .

    به گفته قادری درسطح ولایت بلخ 24500 فامیل بی جاشده از مربوطات آنولایت واز ولایات همجوار موجود است وتاکنون 8500 خانواده آنها ازطریق آن ریاست سروی ونهایت آسیب پذیرشناسائی شده اند .

    قادری گفت که 2450 خانواده دیگر ازفاریاب ،سرپل وولسوالی های شولگره وچمتال به مزارشریف بی جاشده اند ،ازطریق UNHCR سروی شده اند ومتباقی بی جاشده ها تاکنون سروی نگردیده است .

   منبع افزود که ازمجموع بی جاشده ها ،15000 خانواده آن نیاز به کمک عاجل دارند .

2700 خانواده بیجا شده از مساعدت های کشور شاهی عربستان سعودی در ولایت بلخ مستفید گردیدند.

تاریخ نشر: Sep 22, 2014 رده : عمومی

این خانواده ها که پیش از این در نتیجه ناامنی و حوادث طبیعی از مناطق اصلی خود بیجا شده و به ساحات امن تر پناه برده بودند در نتیجه سروی دقیق شناسایی شده و با حضور داشت نماینده گان نهاد های مختلف چون ریاست امور مهاجرین آن ولایت، امنیت ملی، پولیس، اداره مبارزه با حوادث طبیعی، انکشاف دهات و نماینده گان شورای ولایتی بلخ از این برنامه توزیع مواد کمکی مستفید شدند.

فضل احمد عظیمی معین پلان و پالیسی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان که با مقامات محلی ولایت بلخ در جریان توزیع این کمک ها حضور داشت به رسانه ها گفت: با آنکه میزان بیجا شده گی طی چند سال اخیر در ولایت های مختلف کشور رو به افزایش بوده اما متناسب به آن، وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان در تلاش است تا کمک های بشری بیشتر را از نهاد های امداد رسان جذب نموده و برای مستحقین و نیازمندان در اسرع وقت توزیع نماید.

از جانب دیگر داکتر افضل ادیب رئیس شورای ولایتی بلخ با ابراز تشکری از کمک های کشور شاهی عربستان سعودی در مقاطع مختلف زمانی افزود، این بسته های کمکی با توجه به مشکلات موجود فراراه بیجا شده گان داخلی و نیازمندی های آنان در نظر گرفته شده  است. وی افزود این کمک ها که شامل مواد غذایی و غیر غذایی میشود جوابگوی نیازمندی های کنونی بیجا شده گان داخلی بوده اما متمنی ایم با فرارسیدن فصل سرما مساعدت های این چنینی بیشتر از پیش افزایش یاید.

گفتنیست این بسته کمکی شامل آرد، برنج. روغن، چای خشک، سطل، چاینک و پکنیک گاز بوده که از جمع کمک دو ملیون دالری کشور شاهی عرستان سعودی است که پیش از این مراحل گذشته آن در ولایت های کابل، قندز، ننگرهار، هلمند، هرات و جوزجان برای خانواده های بیجا شده  توزیع گردیده بود.