ریاست امورمهاجرین ولایت فاریاب

صد ها خانواده بی جاشده از طریق ریاست امور مهاجرین ولایت فاریاب مساعدت گرید.

349 فامیل بی جا شده از ولسوالی های شیرین تگاب، دولت آباد، خواجه سبز پوش، غورماچ، المار، بلچراغ و قیصار به نواحی مختلف شهر میمنه یعد از سروی توسط تیم های مشترک نهاد های ذیربط به تاریخ 22/ 11/ 1397 مساعدت را دریافت کردند.

به گفته مسوولین اداره امور مهاجر ین ولایت فاریاب این مساعدت شامل پول نقد، مواد غذایی و غیر غذایی بود.

به گزارش ریاست امور مهاجرین ولایت فاریاب در سال روان خورشیدی برای 140 فامیل بیجا شده سرپناه و برای 2,751 خانواده  دیگر مساعدت صورت گرفته است .

منبع علاوه نموده است که سرپناه های یادشده به کمک دفاتر اکتید وNRC  برای بیجاشده های ولسوالی المار در ساحات امن آن ولسوالی و مربوطات شهر میمنه اعمار و تحت نظر ریاست امور مهاجرین فاریاب توزیع شده است .

همچنان 7667 فامیل بیجاشده در ساحات مختلف آن ولایت سروی و از جمله برای 2751 فامیل مستحق ازطرف دفاترUNHCR، WFPو موسسات حمایه اطفال و اکتید مساعدت غذایی، غیرغذایی و پول نقد صورت گرفته است.

به همین گونه موسسه NOP در جریان کورس 3 ماهه 100 نفر از زنان بیجاشده را شیوه مرغداری و50 نفردیگر را خیاطی آموزش داده و در پایان دوره آموزشی برای هر یک از فارغان کورس مرغداری 20 مرغ و برای فارغان کورس خیاطی ماشین خیاطی و سایر لوازم خیاطی را مساعدت نموده است .

درگزارش آن اداره علاوه شده است که موسسه داکار نیز در جریان سال روان برای 898 فامیل بیجاشده بسته های صحی را مساعدت نموده و علاوه برآن 84 باب مبرز را نیز برای بیجاشده ها اعمارنموده است .

همچنان در بخش بیجاشده های نیازمند برای 188 خانواده از جانب دفتر UNHCRو48 نفر اخراج شده از ایران از طرف دفترIOM مواد غذایی و غیر غذایی مساعدت گردیده است و در بخش ساختمانی به کمک موسسه NPO 1,050 متر سرک فرعی در ساحه اقامت بیجاشده ها واقع سایت دمقول شهر میمنه جغل اندازی و 71 متر دیوار استنادی از خطرات سیلاب درآن محل اعمار شده است .

در گزارش علاوه شده است که درسال روان 38 فامیل که از ایران و پاکستان به آن ولایت عودت نموده اند و قرار است از طریق دفتر UNHCR برای ایشان مساعدت زمستانی صورت گیرد.

267 خانواده بیجا شده در شهر میمنه ولایت فاریاب مساعدت شد

267 خانواده بیجا شده  به شهر میمنه ولایت فاریاب ،چهارشنبه 17 سنبله از طرف ریاست امور مهاجرین ولایت فاریاب مساعدت شد.

این مساعدت برای 55 خانواده از سوی اداره NRC 8 هزار افغانی پول نقد و برای 212 خانواده دیگر از سوی اداره حمایه اطفال مواد غیر غذایی بود. 

فعالیت روز یکشنبه 27 سرطان ریاست مهاجرین ولایت فاریاب

-         ثبت عرایض 9 خانواده بیجا شده که از ولسوالی های پشتونکوت و گرزیوان به شهر میمنه .

23 خانواده بیجا شده در فاریاب مساعدت شد

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت فاریاب ، شنبه 26 سرطان به همکاری UNHCR و موسسهCHA برای 23 خانواده بیجا شده پول نقد مساعدت نموده است.

راحم رئیس امور مهاجرین آنولایت گفت که این  خانواده ها از ولسوالی اندخوی به شهر میمنه  بی جا شده اند ومساعدت برای هر خانواده از 80 الی 100 دالر امریکایی بود.

 

همچنان اداره مذکور، عرایض 45 خانواده بیجا شده از ولسوالی های پشتونکوت و المار آن ولایت را به شهر میمنه در یافت وثبت نموده است. 

فعالیت

یکشنبه 20 سرطان عرایض 12 خانواده بیجا شده را که خواهان همکاری و مساعدت هستند، دریافت و ثبت و راجستر بخش های مربوطه اش نموده است.

به گفته آقامحمد راحم آمرامور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت فاریاب این خانواده ها در اثر نا امنی

از ولسوالی های قیصار و گرزیوان به شهر میمنه مرکز این ولایت بیجا شده اند. 

48 خانواده در فاریاب مساعدت نقدی شد

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت فاریاب با اعلان این خبر گفته است که روز سه شنبه هفته گذشته موسسه NRC برای این خانواده ها پول نقد مساعدت نموده است.

به گفته ای آقامحمد راحم رئیس امور مهاجرین وعودت کنندگان فاریاب خانواده های یاد شده از ولسوالی های گرزيوان، المار، قيصار، کوهستان و پشتونكوت در شهر ميمنه مرکز این ولایت بیجا شده اند که از سوی موسسه مذکور برای هر خانواده مبلغ 8 هزار افغانی پول نقد توزیع شده است.

 

همچنان منبع از سروی 21 خانواده بیجا شده ولسوالی های المار و گرزیوان در شهر میمنه خبر داده است که از میان آن 6 خانواده برای مساعدت تایید شده است.  

گزارش تاریخ 10 الی12 سرطان

-  راجستر(11) قطعه عريضه شامل (79) فاميل بيجاشده ازولسوالي های قیصار، گرزیوان ،بلچراغ ،خواجه سبزپوش و پشتونکوت .

 - اشتراك نماینده این ریاست درسروي (19) فاميل بيجاشده گان ازولسوالي های الماروگرزیوان .

اجراآت مورخ 9 سرطان

-- عرایض 61 فاميل بيجاشده مربوط ولسوالي های قیصار، گرزیوان و پشتونکوت ثبت و راجستر  گرديده است.

- نماینده ریاست درسروي (29) فاميل بيجاشده گان مربوط ولسوالي های قیصاروگرزیوان به شهرميمنه با نماينده گان دفاتراشتراک نموده واز جمله سروي شده گان (19)‌ فاميل مورد تائيد قرار گرفت.

گزارش کاری روز شنبه ( 5 سرطان ).

 

عرایض 14 فاميل از بيجاشدگان از مربوط ولسوالي های المار، قیصار و پشتونکوت ثبت و راجستر دفتر گرديد.

اجرا آت رياست امورمهاجرين ولايت فارياب مورخ2 سرطان:

1- ثبت(5) قطعه عريضه شامل (31) فاميل بيجاشده گان مربوط ولسوالي های گرزیوان، قیصار،  پشتونکوت و المار.

2- اشتراك نماینده این ریاست درسروي (43) فاميل بيجاشده مربوط ولسوالي پشتونكوت وتایید 7 فامیل انها.

3- اشتراك نماینده این ریاست ازتاریخ 31/3/1395 الی 2/4/1395 درتوزيع مواد غذايي وغيرغذايي ازطريق دفاتردبليواف پي وحمايه اطفال براي تعداد (114) فاميل بيجاشده گان مربوط ولسوالي هاي المار، گرزيوان ، قيصار،خواجه سبزپوش و پشتونكوت درداخل شهرميمنه .

گزارش وكاركرد هاي رياست امورمهاجرين وعودت كننده گان ولايت فاریاب مورخ 3سرطان4/1395

-     ثبت (4) قطعه عريضه شامل (11) فاميل بيجاشده گان ولسوالي های گرزیوان و کوهستان .

فعالیت ریاست امور مهاجرین فاریاب

 

-         ثبت عرایض 4 خانواده بیجا شده از ولسوالی پشتونکوت به مرکز ولایت.

41 خانواده بیجا شده در فاریاب مساعدت شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت فاریاب برای 41خانواده ،روز چهارشنبه هفته گذشته مساعدت نموده است.

آقامحمد راحم رئیس آن اداره گفت که این خانواده ها از ولسوالی های المار، كوهستان، گرزیوان و پشتونكوت در شهر ميمنه مرکز این ولایت بیجا شده اند.

وی گفت که این مساعدت برای هر خانواده شامل 8 هزار افغانی پول نقد ازطرف موسسه NRC و مواد غیر غذایی از طریق موسسه حمایه اطفال بود که به ایشان توزیع شد.

منبع افزوده است که همچنان ان اداره، 126 خانواده بیجا شده از ولسوالی های قیصار، المار و پشتونكوت را در روزهای چهار شنبه و پنجشنبه هفته گذشته سروی و از میان آنها 4 خانواده رادر بخش PSN و 29 خانواده دیگر برای مساعدت تایید نموده است.

همچنان ریاست مذکور، عرایض 59 فاميل بيجاشده ازولسوالي های کوهستان و المار را در آن میعاد به ثبت رسانیده است. 

ده ها خانواده بی جاشده در فاریاب سروی شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت فاریاب روز سه شنبه هفته گذشته39 خانواده بیجا شده را سروی و از میان آنها 11 خانواده را مورد تایید قرار داده است.

همچنان اداره مذکور، عرایض 3 خانواده بیجا شده ولسوالی پشتونکوت را نیز دریافت نموده است.

فعالیت سه روزه ریاست مهاجرین فاریاب

-         ثبت عرایض 154 خانواده بی جا شدهاز ولسوالی های قيصار، كوهستان و پشتونكوت به شهر میمنه مرکز این ولایت .

23 خانواده در فاریاب سروی شد

آمریت امور مهاجرین ولایت فاریاب، روز چهارشنبه هفته گذشته 23 خانواده را که از ولسوالي هاي گرزيوان، وپشتونكوت، در شهر میمنه بیجا شده اند، سروی واز میان آنها 8 خانواده را مورد تایید قرار داده است. 

فعالیت ریاست مهاجرین فاریاب

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت فاریاب روز سه شنبه هفته گذشته 6 فاميل بيجاشده راسروی و از میان آنها 2 خانواده را مورد تایید قرار داده است.

آقامحمد راحم رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت فاریاب گفته است که این خانواده ها از ولسوالي هاي المار و پشتونكوت در نواحي مختلف شهر ميمنه بیجا شده و2فامیل آنها شامل بخش PSN شدند.

 

همچنان این ریاست عرايض 2 فاميل بيجاشده ولسوالي هاي پشتونكوت و المار را دریافت و ثبت نموده است. 

جلسه بازنگری عرایض بیجا شدگان در فاریاب برگزار گردید

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت فاریاب خبر داده است که جلسه بازنگری عرایض بیجا شدگان درآن ولایت روز دوشنبه دایر گردید که جریان آن عرایض 1174 خانواده بیجا شده مورد بررسی قرار گرفته است.

دراین جلسه که نمایندگان موسسات همکار نیز حضور داشتند بالای 122 عریضه که 1174 خانواده را شامل می شود موردغور و بررسی صورت گرفته که از میان آن 826 خانواده را تایید نموده اند .

مسئولین ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان فاریاب گفته اند که خانواده های یاد شده جهت مساعدت و سروی به دفاتر موسسات همکار ارسال گردیده است.

 

همچنان ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت فاریاب روز دوشنبه عرایض 325 خانواده بیجا شده دیگر را دریافت و به ثبت رسانیده است. 

فعالیت ریاست مهاجرین فاریاب

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت فاریاب روز یکشنبه هفته ای جاری عرایض 33 خانواده بیجا شده را دریافت نموده است.

آقامحمد راحم رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت فاریاب گفته است که این خانواده ها از ولسوالی های گرزیوان و پشتونکوت این ولایت به شهر میمنه بیجا شده اند.

وی گفته است که این قرار است که در آینده نزدیک این خانواده ها را سروی و  جهت مساعدت به موسسات بین المللی معرفی نماید. 

116 خانواده در فاریاب سروی شد

ریاست امور امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت فاریاب در دو روز اخیر هفته گذشته 116 خانواده بیجا شده را دراین ولایت سروی نموده و از میان آن 21 خانواده را مستحق مساعدت شناخته است.

آقامحمد راحم رئیس امور مهاجرین وعودت کنندگان فاریاب گفته است که این خانواده از ولسوالی های گرزيوان، کوهستان و پشتونكوت، اندخوی وخان چهارباغ در شهر میمنه مرکز این ولایت بیجا شده اند.

وی گفته است که تیم سروی کننده از میان 22 خانواده سروی شده، 8 خانواده را در برنامه نهایت آسیب پذیری (PSN) شامل نموده است.

 

همچنان ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت فاریاب عرایض 10 خانواده بیجا شده دیگر را از ولسوالی های المار، کوهستان، گرزیوان و پشتونکوت به ثبت رسانده است. 

46 خانواده در فاریاب سروی گردید

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت فاریاب خبر داده است که روز سه شنبه هفته جاری 46 خانواده بیجا شده را سروی نموده و از میان آن 9 خانواده را برای مساعدت مستحق شناخته است.

آقامحمد راحم رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت فاریاب گفته است که این خانواده ها از ولسوالی های گرزيوان، کوهستان و پشتونكوت در شهر میمنه بیجا شده و از سوی نمايندگان دفاتر همكار مقيم در شهر ميمنه سروي گردیدند.

همچنان ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت فاریاب عرايض 201 فاميل بيجا شده ولسوالی پشتونکوت را در این اداره ثبت نموده است. 

كاركرد هاي رياست امورمهاجرين وعودت كننده گان ولايت فارياب مورخ 30 ثور

ثبت 13 قطعه عریضه بی جا شده از ولسوالیهای گرزیوان وپشتونکوت.

2- اشتراك نماينده اين رياست درسروي (163) فاميل بيجاشده از قراء مربوط  ولسوالي هاي گرزيوان، قيصار، خواجه سبزپوش و پشتونكوت همراه با نماينده گان دفاترهمكارمقيم در شهرميمنه وتایید 49 فامیل از آن میان. 

هفت خانواده در فاریاب سروی گردید

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت فاریاب با همکاری موسسات بین المللی روز یکشنبه هفته ای جاری 7 خانواده بیجا شده را سروی نموده  که از میان آن 4 خانواده مورد تا یید قرار گرفت.

آقامحمد راحم رئیس امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت فاریاب گفته است که این خانواده ها از ولسوالی های گرزيوان، قیصار،المار و پشتونكوت در شهر میمنه مرکز این ولایت بیجا شده و در بخش PSN (نهایت آسیب پذیری) ریاست امور مهاجرین فاریاب به ثبت رسیده است.

همچنان وی گفته است که ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت فاریاب عرايض 3 خانواده بيجاشده ولسوالي هاي پشتونكوت و گرزيوان را نیز ثبت و راجستر نموده اســــــــــت. 

163 خانواده در فاریاب سروی گردید

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت فاریاب با همکاری موسسات بین المللی روز چهار شنبه و پنجشنبه هفته ای گذشته 163 خانواده بیجا شده را سروی و 49 خانواده را مورد تایید قرار داده است.

آقامحمد راحم رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان فاریاب گفته است که این خانواده ها از ولسوالی های گرزیوان، قیصار، خواجه سبزپوش و پشتونکوت این ولایت به شهر میمنه مرکز این ولایت بیجا شده اند.

وی گفته است که ریاست امور مهاجرین فاریاب عرایض 2 خانواده را در روز های چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته و عرایض 65 خانواده دیگر را روز گذشته در یافت نموده است. 

 

اجرآت ریاست امور مهاجرین ولایت فاریاب

-         سروی 12 خانواده بی جا شده از ولسوالی پشتو نکوت به مرکز ولایت .

-         ثبت عرایض 4 فامیل بی جا شده دیگر ازولسوالیهای پشتونکوت وگرزیوان.

اجرات آمریت امور مهاجرین ولایت فاریاب

  • ثبیت عرایض 14 فامیل بی جا شده از ولسوالیهای پشتون کوت وگر زیوان.
  • سروی 6 فامیل بی جاشده از ولسوالیهای پشتون کوت وگر زیوان.

75 خانواده در ولایت فاریاب مساعدت شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت فاریاب ،روز یکشنبه هفته ای گذشته برای 75 خانواده بیجا شده از ولسوالی های المار، پشتونکوت ، قیصار، کوهستان و خواجه سبزپوش مساعدت نمود.

به گفته ای آقامحمد راحم رئیس امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت فاریاب این خانواده ها از ولسوالی های یاد شده به شهر میمنه مزکز این ولایت بیجا شده اند و از سوی موسسات حمایه اطفال و WFP واداره NRC ، مواد غذایی و لوازم خانه توزیع شده است.

منبع گفته است که در این روز 15 خانواده دیگر را نیز از بیجاشدگان ولسوالی پشتونکوت سروی نموده است که از میان آن 2 فامیل مورد تایید قرار گرفته است. همچنان این ریاست عرایض دو خانواده دیگر را نیز دریافت نموده است.

ناامنی های فاریاب به تعداد بیجا شدگان افزود

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان و عودت کنندگان ولایت فاریاب در آخرین گزارشات خود می رساند که شنبه هفته ای گذشته (7 حمل) 268 خانواده را که در اثر ناامنی های اخیر دراین ولایت بیجا شده اند با همکاری ادارات همکار، سروی نموده است. 

رئیس امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت فاریاب می گوید که این خانواده ها از ولسوالی پشتونکوت در شهر میمنه بیجا شده اند که از میان آنان 92 خانواده را موسسات همکار و کمک رسان مورد تائید قرار داده است.

همچنان ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت فاریاب 27 خانواده بیجا شده داخلی را از ولسوالی های خواجه سبزپوش، قیصار و پشتونکوت این ولایت به ثبت رسانیده است.

آقامحمد راحم گفته است که در کنار این روز شنبه برای 6 خانواده بیجا شده دیگر که از ولسوالی های پشتونکوت، شرین تگاب و قیصار این  ولایت در شهر میمنه بیجا شده اند کمک نقدی نموده است. برای هر خانواده از طرف اداره  NRC مبلغ 4 هزار افغانی پول نقد توزیع گردیده است. 

در فاریاب نیز توزیع کمک ها برای بیجا شدگان آغاز گردیده است

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت فاریاب در همکاری با موسسات بین المللی برای 10 خانواده بیجا شده در این ولایت کمک نقدی نموده است.

آقا محمد راحم رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت فاریاب خبر داده است که طی هفته سوم ماه حوت سال 1394 برای 10 خانواده بیجا شده ازولسوالی های کوهستانات، قیصار و پشتونکوت به شهر میمنه ،از سوی اداره حمایه اطفال و موسسه NRC ،برای هر خانواده مبلغ 9 هزار افغانی پول نقد توزیع شده است.

وی افزود که در مدت یاد شده ، 499 خانواده بی جا شده  دیگر از ولسوالی های ناامن این ولایت را به همکاری نهاد های همکار سروی نمود اند و از میان ،133آخانواده مستحق مساعدت شناسایی شده اند.

بیش از 2700 فامیل بی جاشده مساعدت شد

برای 2712 خانواده بی جاشده ، طی دو روز گذشته از طریق ریاست های امور مهاجرین ولایات تخار و فاریاب مساعدت نقدی گردید.

سید مرتضی همدرد رئیس امورمهاجرین ولایت تخار گفت که برای 2592 فامیل بی جاشده از ولسوالی های خان آباد ودشت ارچی ولایت کندز و خواجه غار این ولایت کمک نقدی موسسه ACCA ،برای هر خانواده (50دالر) از طریق این اداره توزیع شد.

طبق یک خبر دیگر برای 120 خانواده بی جاشده از ولسوالی خواجه سبز پوش ولایت فاریاب به شهر میمنه ،کمک نقدی دفتر حمایه اطفال توزیع گردید.

به گفته آقا محمد راحم رئیس امور مهاجرین ولایت فاریاب ،مساعدت مذکور برای هر فامیل مبلغ 3 هزار افغانی بود که از طریق آن ریاست به آنها سپرده شد.

برای خانواده های بی جاشده در ولایت فاریاب مساعدت گردید

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت فاریاب برای 85 خانواده بی جاشده ، امروز مساعدت نقدی و لوژستیکی را توزیع نمود .

خیر محمد کریمی مدیر حالات اضطرار ریاست امور مهاجرین ولایت فاریاب گفت که 85 خانواده از اثر نا امنی منازل شانرا در ولسوالیهای پشتون کوت ، قیصار ، کوهستان و شرین تگاب ترک و به میمنه بی جاشده بودند که برنامه سروی آنها ختم و امروز برای هرفامیل 9000 افغانی کمک دفتر NRC و همچنان کمپل ، ترپال و سایل آشپزخانه و البسه طفلانه مساعدت موسسه حمایه اطفال ، از طریق این اداره و تحت نظر نماینده گان موسسات یاد شده و ارگانهای زیربط توزیع شد .

 

از ولایت فاریاب خبر داده است که 21 فامیل بیجا شده ولسوالی بالا بلوک و خاکسفید بعد از گرفتن قناعت شان از سوی آمریت امور مهاجرین، به محلات اصلی خود برگشته است. و برای 76 فامیل بیجاشده دیگر از سوی اداره UNHCR و موسسه  WFP با حضور داشت نماینده مقام ولایت و امورمهاجرین این ولایت، مواد غذایی توزیع شده است.

کارکرد ریاست امور مهاجرین ولایت فاریاب از ۳۰ عقرب الی ۴ قوس

  • اشتراک در جلسه دفاتر NRC ،حمایه اطفال واکتید در مورد مساعدت وسروی بیجاشده ها.
  • ملاقات با نمایندگان بی جاشده های ولسوالی های گرزوان وپشتونکوت وتقاضای کمک غرض رفع مشکلات آنها از نهاد های همکار.
  • ثبت ۸۲ فامیل بی جاشده از ولسوالی های غورماچ گیرزوان و پشتونکوت.
  • سروی ۲۳۲ فامیل بی جاشده.

اجراآت ریاست امورمهاجرین ولایت فاریاب تاریخ ۱ الی ۷ عقرب

  • ۱۱۳ فامیل بی جاشده از ولسوالی های پشتونکوت، قیصار وغورماچ غرض سروی ومساعدت ثبت شد.
  • ۲۵۱ خانواده بی جاشده از ولسوالی های غورماچ ،پشتونکوت وگرزیوان غرض مساعدت سروی شدند.
  • برای ۱۱ فامیل بی جاشده از طرف WFP ود دفتر حمایه اطفال مساعدت صورت گرفته است.

په فاریاب ولایت کې د ۳۳ بې ځایه شویو کورنیو سره نغدي او غیر نغدي مرسته ترسره شوه

په فاریاب ولایت کې د NRC او د ماشومانو د ملاټر د دفتر لخواه د ۳۳ بې ځایه شویو کورنیو سره د هري کورنۍ سره د ۷۰۰۰ افغانیو او لوژ یستیکې تو کو مرسته وشوه.

برای ۱۶۷ خانواده بی جا شده به تاریخ ۱۳۹۴/۴/۳۱از طریق ریاست امور مهاجرین وزارت فاریاب مساعدت صورت گرفت.

تاریخ نشر: Jul 27, 2015 رده : عمومی

بر مبنای معلومات آقا محمد ریس امور مهاجرین ولایت فاریاب ۱۷۶ خانواده بی جاشده از ولسوالی های قیصار ، المار ، پشتون کوت و شیرین تگاب، بمرکز آنولایت توسط تیمهای موظف آن اداره  WFP ، UNHCR ، NRC  و حمایه اطفال غرض دریافت مساعدت سروی شدند.

منبع افزود که برای هر یک از خانواده های یاد شد به تاریخ ۱۳۹۴/۴/۳۱از طرف WFP ، UNHCR ، NRC و حمایه اطفال، یک بوری آرد، سه بشکه روغن 4 لیتره ، دوتخته ترپال ، 2 تخته کمپل ، بالون گاز، و سایل آشپزی و بسته فامیلی توزیع گردید.

آمریت امور مهاجرین ولایت فاریاب 327 فامیل بی جاشده را به کمک موسسات همکار از تاریخ 25 الی 31 سرطان 1394 سروی و برای 95 خانواده آنها مساعدت نموده است .

تاریخ نشر: Jul 21, 2015 رده : عمومی

فاریاب.jpgآقا محمد آمر امور مهاجرین ولایت فاریاب به خبرنگار ریاست اطلاعات و ارتباط عامه این وزارت گفت که به تاریخ 25/4/1394 ، 950 خانواده بی جاشده از ولسوالی های شرین تگاب و خواجه سبز پوش ، به مرکز ولایت و مناطق همجوار محلات شان با ارایه عرایض به این اداره تقاضای مساعدت را نمودند .

منبع علاوه نمود که به کمک UNHCR ، ACTED ، WFP ،NRC ، حمایه اطفال و نماینده گی جمعیت هلال احمر افغانی 327 خانواده بی جاشده به محلات امن سروی و از طرف اداره مبارزه با حوادث برای آنها مواد غذائی و لوژیستکی مساعدت گردید.

آقا محمد گفت که متباقی خانواده های بی جاشده که به  ساحات نا امن نسبتاً آرام بی جاشده اند ، توسط کارمندان کمیته صلیت سرخ سروی خواهند شد .

وی اظهار داشت نهاد های همکار که در سروی بی جاشده ها همکاری داشتند ، متعقد به مساعدت به فامیلهای مذکور در آینده نزدیک شده اند .

از اثر نا امنی در برخی مناطق ولایت فاریاب ، ۷۰ فامیل از محلات شان بی جاشده اند.

تاریخ نشر: May 03, 2015 رده : عمومی

به اساس معلومات آقا محمد رییس امور مهاجرین ولایت فاریاب ، ۷۰ خانواده در جریان یک هفته اخیر از اثر نا امنی منازل شانرا در ولسوالیهای پشتونکوت و کوهستانات آنولایت  ترک گفته اند .

وی علاوه نمود که خانواده های یاد شده د رساحات نسبتاً آرام همجوار مناطق خویش و یکتعداد آنها به مرکز ولایت بی جا و مسکن گزین شد اند .

آقا محمد گفت که خانواده های مذکور طی هفت قطعه عریضه به این اداره ، خواهان مساعدت شده اند که بعد از تایید کمیسیون موظف مرحله سروی اجرا و کمک به ایشان خواهد شد .

خانواده های مذکور در حالی از محلات شان بی جاشده اند ، که قبل از آن ۱۷۰۷ فامیل دیگر از مربوطات آنولایت از اثر ناامنی مجبور به ترک منازل شان شده بودند.

به اساس معلومات رییس امور مهاجرین ولایت فاریاب در نتیجه سروی از جمله ۱۷۰۷ خانواده ۳۷۵ فامیل آنها مستحق کمک شناسائی شدند و برای آنها از طرف موسسات UNHCR ، WFP  ، حمایه اطفال و NRC گندم ، روغن ، عدس ، البسه ، کمپل ، ترپال و وسایل آشپز خانه و صابون مساعدت شده است .

منبع علاوه نمود که همچنان به تاریخ ۹ و ۱۰ ثور سالروان ۹ فامیل ، شامل ۴۷ نفر از پاکستان طور داوطلبانه به آنولایت عودت نموده اند .

به گفته آقا محمد ،خانواده های عودت کننده ، کرایه موتر و مصارف شان را از بندر تورخم الی مناطق اصلی شان در ولسوالی قرم قول این ولایت ، از نماینده گی UNHCR دریافت نموده اند و این اداره نیزآنها را ثبت و راجستر کرده است ، اما تا کنون غرض دریافت کمک سروی نشده اند .

سروی ۵۰۶ خانواده بی جاشده در ولایت سرپل و فاریاب آغاز شده است .

تاریخ نشر: Apr 14, 2015 رده : عمومی

    عبدالاحمد آمر امور مهاجرین ولایت سرپل گفت که ۳۷۰ فامیل بی جاشده از ولسوالی کوهستانات و قریه شیرم های مرکز این ولایت به اثر نا امنی از اواخر سال گذشته به اینطرف منازل شانرا ترک و در ساحات آرام مرکز این ولایت جابحا گردیده اند .

    وی افزود که این اداره در مشارکت با دفتر UNHCR و NRC ، سروی خانواده های مذکور را آغاز نموده و در پایان سروی برای مستحقین مساعدت خواهد شد .

    طبق یک خبر دیگر ۱۳۶ فامیل از مناطق نا امن ولایت فاریاب به مرکز آنولایت بی جاشده اند .

    به گفته آقا محمد آمر امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت فاریاب ، خانواده های مذکور منازل خود را  در ولسوالی های پشتون کوت ، قیصار ، کوهستان و المارترک گفته و در میمنه ، مرکز این ولایت جابجا شده اند .

منبع افزود که سروی بی جاشده ها از طرف این اداره به همکاری UNHCR  ،  WFP و NRC آغاز شده و در پایان برای مستحقین مساعدت صورت خواهد گرفت .#