ریاست امورمهاجرین ولایت جوزجان

ریاست امور مهاجرین ولایت جوزجان زمینه بازگشت 317 فامیل بیجا شده را به محلات اصلی شان فراهم کردند

ریاست امور مهاجرین ولایت جوزجان زمینه بازگشت (317) فامیل بیجا شده ولایت فاریاب را که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و در مرکز و نقاط امن این ولایت پناه برده بود بعد از سعی و تلاش دوباره زمینه بازگشت به محلات اصلی شان فراهم شده که روز پنجشنبه، مورخ 23 حوت سال روان تا اکنون به تعداد (317) فامیل بیجا شده که به شکل تدریجی زمینه بازگشت شان فراهم شده بود، انتقال داده شد.  

این ریاست حین انتقال بیجا شدگان به محلات اصلی شان، تسهیلات ترانسپورتی و نیز یک بسته مواد غذایی که شامل دو بوجی گندم 50 کیلویی و یک بوجی برنج 24 کیلویی بود، نیز توزیع نمود.

ریاست امور مهاجرین ولایت جوزجان 124 فامیل بیجا شده را کمک توزیع نمود

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت جوزجان به همکاری موسسات (، UNICEF، ACTED،UNHCR) برای (124) فامیل بیجا شده ولایت فاریاب و ولسوالی های نا امن این ولایت که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و در مرکز و نقاط امن این ولایت جابجا شده بود، روز چهار شنبه، 8 حوت سال روان کمک نقدی و غیر نقدی توزیع گردید.

این کمک ها شامل؛ کمک غیر نقدی یک بسته صحی، یک سیت آشپزخانه، دو تخته ترپال، یک بالون گاز پنج کیلویی از طرف موسسه حمایه اطفال، (5) تخته ترپال از طرف موسسه (UNHCR) و پول نقد مبلغ (2000) افغانی از طرف موسسه (ACTED) باحضور داشت نماینده موسسه نامبرده توزیع گردید.

به 110 خانواده بیجاشده در ولایت جوزجان کمک شد

 

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت جوزجان به همکاری ریاست دولت در امور مبارزه با حوادث آن ولایت به 110 خانواده بیجاشده کمک رسانی نمود.

در جریان این کمک ها که روز پنجشنبه 2 حوت در شهر شبرغان مرکز آن ولایت صورت گرفت، به هر خانواده یک بسته مواد غذایی شامل یک بوجی آرد 50 کیلویی، یک بوجی برنج 25 کیلویی و 5 لیتر روغن توزیع نمود.

خانواده های کمک شده، در اثر ناامنی و مشکلات ناشی از جنگ خانه های شان را در ولایات فاریاب، سرپل و ولسوالی های قوش تپه و درزآب ولایت جوزجان ترک نموده و به شهر شبرغان بیجا گردیده اند.

همچنان ریاست امور مهاجرین ولایت جوزجان به 25 نفر بیجاشده داخلی که بخش های مختلف حرفه را در مراکز آموزش حرفوی، فرا گرفته اند، وسایل کاری توزیع نمود.

نزدیک به 300 خانواده بی جاشده در ولایت جوزجان از مساعدت کشور ترکیه مستفید شدند

به گفته مسولین ریاست امور مهاجرین جوزجان،این مساعدت از طرف آن ریاست برای 1000 فامیل بی جاشده از موسسه تیکا کشور ترکیه تقاضا شده بود و با مواصلت بخش اول این مساعدت ،286 فامیل از آن مستفید گردیدند.

کمک یادشده شامل 8 قلم مواد خوراکی اولیه بود و به گفته منبع با مواصلت بخش دیگر به سایر خانواده توزیع خواهد شد.

600خانواده بیجاشده در ولایت جوزجان کمک شد

 

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت جوزجان با همکاری ریاست دولت در امور حوادث آن ولایت و برخی افراد خیر به 600 خانواده در آن ولایت بسته های کمکی توزیع نمود.

این کمک ها طی دو روز 13 و 14 دلو سال روان در شهر شبرغان مرکز آن ولایت صورت گرفت که در جریان آن ریاست دولت در امور حوادث به 500 خانواده مواده غذایی شامل یک بوجی آرد، یک بوجی برنج و 5 لیتر روغن توزیع نمود.

همچنان یکی از تجاران ولایت جوزجان در هماهنگی با ریاست امور مهاجرین آن ولایت به 100 خانواده بیجاشده دیگر مواد غذایی شامل آرد، برنج، لوبیا، شکر و چای مساعدت نمود.

این خانواده در اثر ناامنی و مشکلات ناشی از جنگ از ولایت فاریاب و ولسوالی قوش تپه ولایت جوزجان به مرکز آن ولایت بیجا گردیده اند.

برای ۱۸۵ فامیل بیجا شده درولایت جوزجان مساعدت شد

 

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده ګان ولایت جوزجان برای ۱۸۵ فامیل بیجا شده که از اثر ناامنی از ولسوالی های اندخوی ، شیرین تگاب ولایت فاریاب  به مناطق رحمت آباد و پل خراسان شبرغان مرکز ولایت  جوزجان بیجا وبه تاریخ 13 دلو سال روان سروی نموده ،مواد غذایی  شامل یک بوجی آرد ، یک بوجی برنج و 5 لیتر روغن  از طرف اداره مبارزه با حوادث طبیعی آن ولایت به ایشان توزیع گردید.

آمریت امور مهاجرین ولایت جوزجان 200 کمک توزیع نمود

 

آمریت امور مهاجرین ولایت جوزجان به بیجا شدگان ولایات سرپل و فاریاب و ولسوالی های قوش تپه ودر زآب که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و در مرکز این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز چهار شنبه، 21 قوس سال روان کمک نقد توزیع نمود .

این کمک شامل؛ پول نقد مبلغ (15000) افغانی برای هر فامیل بوده که ازطرف آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت جوزجان توزیع گردید.

 

بیش از 200 خانواده بیجاشده در ولایت جوزجان کمک شد

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت جوزجان با همکاری اداره (ADA) به 204 خانواده بیجاشده در آن ولایت کمک رسانی نمود.

این کمک ها روز سه شنبه 13 قوس در شهر شبرغان مرکز آن ولایت صورت گرفت که به هر خانواده از طرف موسسه یادشده 13 هزار و 600 افغانی پول نقد مساعدت گردید.

خانواده های کمک شده در اثر ناامنی ها از ولایات سرپل، فاریاب و ولسوالی قوش تپه ولایت جوزجان به مرکز آن ولایت بیجا گردیده اند.

آمریت امور مهاجرین ولایت جوزجان 350 فامیل بیجا شده را کمک نمود

 

آمریت امور مهاجرین ولایت جوزجان به همکاری موسسه (UNHCR) برای (350) فامیل بیجا شده ولسوالی های قوش تپه و درزآب این ولایت که در اثر جنگ و ناامنی بیجا شده بود و در مرکز این ولایت جابجا شده بود، روز شنبه، 10 قوس سال روان، بعد از بررسی و سروی کمک غیر نقدی توزیع نمود.

این کمک ها شامل؛ 19 قلم البسه زمستانی( جراب، بوت، موزه، جمپر وغیره لوازم زمستانی) باحضور داشت موسسه نامبرده توزیع شد.

آمریت امور مهاجرین ولایت جوزجان 161 فامیل بیجا شده را کمک توزیع نمود

 

آمریت امور مهاجرین ولایت جوزجان (161) فامیل بیجا شده ولسولای های قوش تپه و درزآب را که در اثر جنگ و ناامنی بیجا شده بود و در مرکز و نقاط امن این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی وسروی برای هر فامیل  مبلغ(5000) افغانی کمک توزیع نمود.

نزدیک با 200 خانواده بیجاشده در ولایت جوزجان مساعدت نقدی دریافت نمودند

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده ولایت جوزجان به همکاری موسسه (ADA) برای 195 خانواده که از بخش های نا امن ولایت های فاریاب، سرپل و ولسوالی خوش تپه این ولایت به مرکز آن بیجاشده اند، مساعدت نقدی توزیع نمود .  

سه شنبه 8 عقرب سال روان خورشیدی برای 95 خانواده بیجاشده مذکور به مبلغ 13600 افغانی و به تاریخ 5 عقرب برای 100 خانواده بیجاشده دیگر به مبلغ 41600 افغانی توزیع صورت گرفت . 

نزدیک با 200 خانواده بیجاشده در ولایت جوزجان مساعدت نقدی دریافت نمودند

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده ولایت جوزجان به همکاری موسسه (ADA) برای 195 خانواده که از بخش های نا امن ولایت های فاریاب، سرپل و ولسوالی خوش تپه این ولایت به مرکز آن بیجاشده اند، مساعدت نقدی توزیع نمود .  

سه شنبه 8 عقرب سال روان خورشیدی برای 95 خانواده بیجاشده مذکور به مبلغ 13600 افغانی و به تاریخ 5 عقرب برای 100 خانواده بیجاشده دیگر به مبلغ 41600 افغانی توزیع صورت گرفت .  

اداره امور مهاجرین ولایت جوزجان از سروی 7,635 خانواده بیجاشده و عودت کننده و مساعدت بیش از 2,000 خانواده در جریان سال روان گزارش داده است.

بیجاشده های کمک شده، از ولایت همجوار و برخی ولسوالی های ولایت جوزجان می باشند و 2,508 فامیل آنها مساعدت موسسات بین المللی را از طریق آن ریاست بدست آوردند.

همچنان تحت نظر اداره مذبور، حفر 5 حلقه چاه نیمه عمیق به کمک UNHCR و یک حلقه چاه عمیق به کمک GIZ در قریه نوآباد جریان داشته و همزمان با آن اعمار 273 باب سرپناه به کمک دفاتر GIZ و ZOA در مرکز ولسوالی آقچه و قریه های سخی آباد و نوآباد برای عودت کننده ها جریان دارد.

به همین گونه دفتر یونسف 2 حلقه چاه عمیق سولری را در شهرک نوآباد آقچه حفر و دفتر داکار 34 باب تشناب را برای بیجاشده ها در  قریه پل خراسان اعمار نموده است .

اداره مذکور در جریان سال 1396، به تعداد 100 فامیل عودت کننده را ثبت و راجسترکرده است.

نزدیک با 100 خانواده بیجاشده در ولایت جوزجان کمک نقدی و بسته های غذایی توزیع شد

 

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت جوزجان به همکاری موسسه (ACTED)، موسسه (DACAR) و سازمان غذایی جهان (WFP) برای 94 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های شرین تگاب، دولت آباد ولایت فاریاب و ولسوالی های درزآب و خوش تپه این ولایت به مرکز آن بیجاشده اند، کمک های بشردوستانه توزیع نمود .

چهارشنبه 4 میزان سال روان خورشیدی برای هر یک از خانواده های بیجاشده مذکور از سوی موسسه (ACTED) به مبلغ 12000 افغانی و از سوی سازمان غذایی جهان کمک های هم چون 2 بوجی آرد، 14 کیلو دال نخود، 14 کیلو روغن و یک کیلو نمک و از سوی موسسه داکار بسته های بهداشتی توزیع صورت گرفت .

نزدیک با 120 خانواده بیجاشده در ولایت جوزجان مساعدت بشردوستانه توزیع شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت جوزجان به همکاری موسسه (PIN) و موسسه (DACAR) برای 117 خانواده که از بخش های نا امن ولایت های سرپل، فاریاب و ولسوالی های خوش تپه و درز آب این ولایت به مرکز آن بیجاشده اند، مساعدت بشردوستانه توزیع نمود .

دوشنبه 20 حمل سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها به مبلغ 14000 افغانی مساعدت نقدی از سوی موسسه (PIN) و بسته های بهداشتی از سوی موسسه داکار توزیع صورت گرفت . 

بابیش از 80 خانواده بیجاشده در ولایت جوزجان مساعدت های بشردوستانه توزیع شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت جوزجان به همکاری کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان (UNHCR) و موسسه (PIN) برای 83 خانواده که از بخش های نا امن ولایت فاریاب و بخش های نا امن ولسوالی های درزآب و خوش تپه به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت های بشردوستانه توزیع نمود .

چهارشنبه 2 حوت سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها کمک نقدی به مبلغ 14000 افغانی از سوی موسسه (PIN) و مساعدت های هم چو 4 تخته کمپل، سیت های آشپزخانه، 2 تخته کمپل و دیگر وسایل مورد ضرورت از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان توزیع صورت گرفت . 

بابیش از 500 خانواده بیجاشده در ولایت های جوزجان و بدخشان مساعدت نقدی دریافت نموده اند

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت های جوزجان و بدخشان به همکاری موسسه های (ZOA) و (DACAR) برای 544 خانواده که از بخش های نا امن این ولایت ها به مرکز آنان بیجاشده اند، بسته های کمکی توزیع نمود

 

پنج شنبه 19 دلو سال روان خورشیدی  به تعداد 401 خانواده بیجاشده مذکور در ولایت جوزجان مساعدت های هم چو، 2 بشکه، 2 عدد سطل آب خوری و دیگر وسایل مورد ضرورت خانه و به تعداد 143 خانواده بیجاشده دیگر در ولایت بدخشان بسته های بهداشتی مساعدت بشردوستانه دریافت نموده اند .  

بیش از یکصد خانواده بیجاشده در ولایت جوزجان کمک شد

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت جوزجان با همکاری موسسات بین المللی، روز چهارشنبه 4 دلو سال روان، به 106 خانواده بیجاشده در آن ولایت کمک رسانی نمود.

در جریان این کمک ها که در شهر شبرغان مرکز آن ولایت صورت گرفت، به هر خانواده از طرف موسسه PIN 14 هزار افغانی، از طرف موسسه WFP بسته مواد غذایی شامل 4 بوجی آرد، 15 لیتر روغن، 14 کیلو دالنخود و یک پاکت نمک، از طرف موسسه داکار یک بسته وسایل بهداشتی، از طرف موسسه یونسیف یک بسته لباس گرم، 4 تخته، کمپل و 2 تخته ترپال وو از طرف موسسه حمایه اطفال بسته های وسایل آشپزخانه و بسته وسایل صحی توزیع گردیده است.

گفتنی است که این خانواده ها در اثر ناامنی و مشکلات ناشی از جنگ، خانه های شان را در ولسوالی های خوش تپه و درزاب آن ولایت و از ساحات ناامن ولایت فاریاب، در شهر شبرغان بیجاشده اند. 

با 200 خانواده بیجاشده در ولایت جوزجان مساعدت غذایی توزیع شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت جوزجان به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) برای 200 خانواده که از بخش های نا امن ولایت سرپل و ولسوالی های آقچه و خوش تپه به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت غذایی توزیع نمود .

شنبه 16 جدی سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها مساعدت های هم چو، یک بوجی آرد، یک بوجی برنج، 5 لیتر روغن، 7 کیلو لوبیا، یک تخته کمپل و مبلغ 1000 افغانی مساعدت نقدی توزیع نمود .

با 200 خانواده بیجاشده در ولایت جوزجان مساعدت بشری توزیع شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت جوزجان به همکاری بنیاد هدف برای 200 خانواده که از بخش های نا امن دشت لیلی و ولسوالی خوش تپه به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت بشردوستانه توزیع نمود .

دوشنبه 11 جدی سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها مساعدت های هم چو، 50 سیر چوب سوخت و 400 کیلو گوشت گاو توزیع گردیده است.

با 286 خانواده بیجاشده در ولایت های جوزجان و سرپل مساعدت غذایی و غیر غذایی صورت گرفت

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت های جوزجان و سرپل به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) و موسسه حمایه اطفال برای 286 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های درزآب و خوش تپه به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت غذایی توزیع نمود .

سه شنبه 30 عقرب سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها مساعدت های هم چو 2 بوجی آرد، 7 کیلو دال نخود، 7 کیلو روغن و یک کیلو نمک مساعدت صورت گرفت .

قابل یاد آوریست که برای 86 خانواده بیجاشده ولایت سرپل نیز مساعدت های دیگر مانند 2 تخته کمپل، 2 تخته ترپال و سطل آب خوری توزیع صورت گرفت .

نزدیک به 200 خانواده بیجاشده در ولایت جوزجان مساعدت های نقدی و غیر نقدی توزیع شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت جوزجان به همکاری موسسه (PIN)، سازمان غذایی جهان (WFP)، موسسه (DACAR) و موسسه حمایه اطفال برای 187 خانواده که از بخش های نا امن ولایت های فاریاب، سرپل و ولسوالی های خوش تپه، آقچه، درزآب و دشت لیلی به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت نقدی توزیع نمود .

پنج شنبه 25 عقرب سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها به مبلغ 14000 افغانی از سوی موسسه (PIN)، کمک های هم چو 4 بوجی آرد، 14 کیلو روغن، 14 کیلو دال نخود و یک کیلو نمک از سوی سازمان غذایی جهان (WFP)، بسته های بهداشتی از سوی موسسه داکار و سیت های آشپز خانه از سوی موسسه حمایه اطفال توزیع صورت گرفت . 

ده ها خانواده بیجاشده در ولایت های جوزجان و بادغیس سروی شدند

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت جوزجان به همکاری اداره مبارزه با حوادث طبیعی به تعداد 1000 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی خوش تپه به دشت لیلی ولایت مزار بیجاشده اند، بررسی و شناسایی نمود .

هم چنان ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت بادغیس به همکاری اداره مهاجرت ناروی (NRC) سازمان غذایی جهان (WFP) و موسسه (IRC) به تعداد 350 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی آب کمر در بخش های  امن این ولسوالی بیجاشده اند، شناسایی و بررسی نمود .

با 172 خانواده بیجاشده در  ولایت جوزجان مساعدت صورت گرفت

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت جوزجان به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) برای 172 خانواده که از بخش های نا امن ولایت فاریاب و ولسوالی های آقچه و درزآب این ولایت به مرکز آن بیجاشده اند، بسته های کمکی توزیع نمود .

پنج­شنبه 27 میزان سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها کمک های هم چو 2 بوجی آرد، 7 کیلو روغن، 7 کیلو دال نخود و یک کیلو نمک توزیع صورت گرفت .

یک صد خانواده بیجاشده در ولایت جوزجا کمک شد

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت جوزجان با همکاری موسسه برنامه غذایی جهان(WFP) روز چهارشنبه 26 میزان به یک صد  خانواده بیجاشده در آن ولایت کمک رسانی نمود.

این خانواده در اثر ناامنی ها از محلات اصلی شان در ولسوالی آقچه بیجا شده و در مربوطات شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان ساکن شده اند.

 در جریان کمک های که در شهر شبرغان صورت گرفت، اداره یاشده به هر خانواده مواد غذایی یک ماهه شامل دو بوجی آرد، 7 لیتر روغن، 7 کیلو دال نخود، و نیم کیلو نمک توزیع نموده است. 

بیش از 100 خانواده بیجاشده در ولایت جوزجان مساعدت بشری دریافت نموده اند

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت جوزجان به همکاری موسسه (PIN) و سازمان عذایی جهان (WFP) برای 101 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های آقچه و خانقا به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت نقدی و غیر نقدی توزیع نمود .

پنج شنبه 13 میزان سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها از سوی موسسه (PIN) به مبلغ 14000 افغانی و از سوی سازمان غذایی جهان کمک های همچو  4 بوجی آرد، 14 کیلو روغن، 14 کیلو دال نخود و یک کیلو نمک صورت گرفت 

98 خانواده بیجاشده در ولایت جوزجان از مساعدت های بشری مستفید شده اند

 

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت جوزجان به همکاری موسسه (DACAR) برای 98 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی دولت آباد ولایت فریاب و ولسوالی آقچه این ولایت به مرکز آن بیجاشده اند، مساعدت های بشردوستانه توزیع نمود .

یک شنبه 2 میزان سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها کمک های هم چون ترپال، خیمه، کمپل و ظروف آشپز خانه توزیع نمود .

فعالیت  20 اسد الی 3 سنبله

-   جلسه نوبتی درمورد تثبیت و شناسایی بیجا شدگان که در اواخر ماه اسد دایر شده بود، در مورد 171 خانواده بیجا شده در شهر شبرغان بحث و گفتگو صورت گرفته و توافق شده است که سروی آن به زود ی آغاز گردد.

-   برای 8 فامیل شامل برنامه PSN که طی روز های 20 اسد الی 3 سنبله سروی و شناسایی گردیده برای هر خانواده 50 الی 100 دالر امریکایی از طریق دفتر محترم UNHCR مساعدت صورت گرفت.

-    برای 100 نفر خانم شامل کورس های حرفوی خیاطی و پشم ریشی در قریه ینگه اریغ از سوی دفتر UNCHR وسایل خیاطی و پشم ریشی توزیع گردیده است.

-    برای 50 خانواده که کار شلتر سازی شان را تقریبا 70 فیصد تکمیل نموده بودند برای هر خانواده 500 دالر امریکایی به حضورداشت هیئت دوجانبه از سوی UNHCR توزیع گردیده است.

-   از تاریخ 20 اسد الی 3 سنبله سال جاری 30 خانواده عودت کننده از ایران و پاکستان ثبت و راجستر  شده است. 

فعالیت ریاست امور مهاجرین جوزجان از تاریخ 12 جوزا تا به 26 این ماه سال 1395

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت جوزجان خبر داده است که در جریان 15 روز گذشته در جلسه نوبتی تحت رهبری ریاست امور مهاجرین که موسسات همکار نیز در آن  حضور داشت توافق صورت گرفت که سروی 105 خانواده که در اثر نا امنی و بیکاری از محلات اصلی خود بیجا شده اند در آینده نزدیک آغاز شود.

- توزیع 50 باب شلتر از طریق موسسات UNHCRو ORD به مستحقین .

 

- ثبت 24 خانواده عودت کننده از پاکستان و 36 خانواده بیجا شده شامل برنامه PSN غرض سروی .

ریاست مهاجرین وعودت کنندگان ولایت جوزجان طی هفته ای گذشته برای 160خانواده بیجا شده مساعدت نموده است.

باعث نور جسور رئیس امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت جوزجان گفته است که اداره برنامه غذایی جهان (WFP) برای هریک از  خانواده های یاد شده آرد، روغن ، بیسکویت و نمک طعام توزیع نموده است.

وی علاوه نمود که همچنان موسسه حمایه اطفال نیز برای این خانواده ها مواد صحی وبرخی وسایل خانه و اداره UNHCR برای هر خانواده سه تخته کمپل توزیع نموده است.

جسورگفت که برای 108 خانواده دیگر از سوی موسسه ADA بسته های صحی مساعدت گردید. 

گزارش ربع سوم سال مالی 1394 ریاست امور مهاجرین ولایت جوزجان

 • ثبت و راجستر 186 خانواده عودت کننده داوطلب و خود انگیخته
 • ثبت و راجستر 288 خانواده بی جاشده .
 • ثبت 3979 قطعه عرایض متقاضیان زمین .
 • ثبت نام 91 فامیل که پول زمین شان را تحویل بانک نموده اند.
 • توزیع 94 نمره رهایشی .
 • توزیع 137 شلتربه کمک GIZ و UNHCR.
 • توزیع مساعدت مواد خوراکی ، غیر خوراکی و پول نقد برای 61 فامیل بی جاشده از طرف PIN و WFP.
 • توزیع مساعدت غذائی برای 85 فامیل عودت کننده از طرف UNHCR.
 • آموزش 328 نفر در کورسهای حرفوی و 80 نفر در کورسهای آموزش غیر حرفوی به کمک GIZ.
 • حفر 11 حلقه چاه نیمه عمیق به کمک به GIZوUNHCR

     

بیش از ۱۴۰ نفر از طریق ریاست امور مهاجرین ولایت جوزجان از تاریخ ۹ الی ۱۵ ماه جوزا تحت آموزش رشته های مختلف حرفوی قرار گرفته اند .

تاریخ نشر: Jun 09, 2015 رده : عمومی

باعث نور جسور رییس امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت جوزجان به خبرنگار ریاست اطلاعات و ارتباط عامه این وزارت گفت که ۷۱نفر را در قریه سخی آباد ، به کمک UNHCR در بخش های حفظ الصحه فردی و محیطی و ترمیم پمپ چاه های عمیق تحت آموزش قرار داده اند و همچنان ۷۲نفر دیگر را در قریه نو آباد در بخش های یاد شده آموزش دیده اند .

منبع علاوه نمود که در مدت یاد شده اسناد ۱۲ فامیل عودت کننده غرض اخذ نمره رهایشی طی مراحل و به کمیسیون مؤظف سپرده شد و برای ۹ فامیل دیگر فورم عدم سرپنا توزیع گردید .

جسور گفت که ۳۹ باب شلتر در شهرک نو آباد ولسوالی آقچه برای مستحقین توزیع گردید و ۱۰ خانواده دیگر که از پاکستان و ایران عودت گرده بودند در آن آداره ثبت و راجستر شده اند.

همچنان ۱۱ فامیل بی جاشده از قوش تپه و درزاب در دفتر حالات اضطراری آن ریاست راجستر گردیده و از طریق پروژه PSN برای شش فامیل وسایل خیاطی و دو رأس بز مساعدت UNHCR توزیع شد .

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت جوزجان ، اسناد ۱۰۶فامیل عودت کننده را از تاریخ ۲۲ الی ۲۷ حمل سالروان طی مراحل نموده است .

تاریخ نشر: Apr 18, 2015 رده : عمومی

     به اساس معلومات مراد عطائی سرپرست ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت جوزجان از تاریخ ۲۲ الی ۲۷ حمل ۱۳۹۴، برای ۳۵ فامیل عودت کننده ، فورم عدم سرپناه توزیع شد ، ۲۵ فامیل دیگر به کمیسیون توزیع نمرات رهایشی معرفی شد.

    منبع افزود که همچنان برای ۴۶ فامیل دیگر تعرفه بانکی قیمت زمین توزیع شد ، ۸ خانواده عودت کننده از پاکستان و ایران ثبت و راجستر شدند و ۱۲ فامیل که کارتهای شان مفقود شده بود ، به دفتر UNHCR معرفی شدند .

به گفته عطایی ، ۱۳ فامیل عودت کننده آسیب پذیر ، غرض اخذ مساعدت از طریق پروژه PSN سروی و علاوه بر آن ۵۹ فامیل بی جاشده از قوش تپه و درز آب نیز ثبت و راجستر شدند .

ریاست امورمهاجرین جوزجان فعالیت کاری خویشرا از تاریخ 13 الی ۱۳۹۴/۱/۲۰ به این شرح ارسال نموده است .

تاریخ نشر: Apr 13, 2015 رده : عمومی
 •  برای 25 فامیل عودت کننده مطابق فرمان 104 فورم عدم سرپناه و استعلام هویت غرض معرفی به مراجع ذیربط توزیع شده است .
 • اسناد 18 فامیل عودت کننده مطابق فرمان 104 دولت جمهوری اسلامی افغانستان طی مراحل و آماده کمیسیون توزیع نمرات زمین می باشد .
 • برای 106 فامیل عودت کننده تعرفه بانکی توزیع قیمت زمین داده شده وهمچنان برای 114 فامیل که پول قیمت زمین شان را تحویل بانک نموده اند ، زمین های شان تسلیم داده شد.
 •  3 فامیل عودت کننده کشور پاکستان و همچنان 4 فامیل رد مرز شده از ایران ثبت راجستر دفتر احصاییه گردیده .
 • همچنان 9 فامیل عودت کننده که کارت مهاجرت شان مفقود گردیده بود جهت اخذ کارت مثتثنی  به دفتر UNHCR معرفی شدند.
 • از طریق پروژه P.S.N که 10 فامیل سروی وشناسای گردیده و در آینده نزدیک از طریق موسسه UNHCR برای شان مساعدت صورت می گیرد .
 • برای 33 فامیل بی جاشده از ولسوالی قوش تپه و درز آب و ولسوالی گرزیوان ، بلچراغ ولایت فاریاب و ولسوالی سنجارک ولایت سرپل از طریق موسسات همکار یونسیار و WFP ، 17 قلم مواد خوراکی وغیر خوراکی شامل کمپل ، تشت ، سطل ، ظرف آب ، صابون ، لباس شوئی ، صابون دست شویی ، بالون گاز ، سیت آَشپز خانه ، بسکیت ، گندم ، ترپال ، نمک و روغن توزیع شد.#

1639خانواده بیجا شده در ولایت جوزجان از دریافت کمک های سخاوتمندانه کشور شاهی عربستان سعودی مستفید گردیدند.

تاریخ نشر: Sep 22, 2014 رده : عمومی

پس از سروی دقیق که از سوی ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت جوزجان و نهاد های مختلف آن ولایت صورت گرفت بیش از 1639 خانواده نهایت مستضعف و نیازمند در ولایت جوزجان شناسایی شده و از دریافت کمک های سخاوتمندانه سفارت محترم عربستان سعودی مقیم کابل در هماهنگی مشترک با وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان بهره مند شدند.

این کمک ها که شامل 7 قلم مواد خوراکی و غیر خوراکی بوده از جمع کمک دو ملیون دالری کشور شاهی عربستان سعودی اس که پیش از این مراحل دیگر آن به بیش از 10 هزار خانواده در چند ولایت دیگر برای بیجا شده گان و عودت کننده گان توزیع گردید.

وزیر امور مهاجرین و عودت کننده گان که با هیئت معیتی شان در جریان توزیع این کمک ها حضور داشتند ضمن قدردانی از همکاری های دوامدار کشور شاهی عربستان سعودی بر تلاش های جدی وزارت تحت امرش برای جذب کمک های دیگر و توزیع آن برای مستحقین نیز تاکید کرد.

از سوی هم مقامات محلی ولایت جوزجان با ابراز تشکری از توزیع این کمک ها افزودند، بیشتر بیجا شده گان این ولایت در نتیجه حوادث طبیعی مناطق اصلی خود را ترک کرده و به محلات امن تر مسکن گزین شده اند.