آمریت امورمهاجرین ولایت سمنگان

آمریت امور مهاجرین ولایت سمنگان 143 فامیل بیجا شده را کمک نمود

آمریت امور مهاجرین ولایت سمنگان به همکاری موسسه(WFP) برای (143) فامیل بیجا شده که در اثر جنگ و ناامنی بیجا شده بود و در مرکز و نقاط امن این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی کمک های غذایی از قبیل ؛ آرد، دال نخود، روغن و نمک با حضور داشت نماینده موسسه نامبرده توزیع گردید.

آمریت امور مهاجرین ولایت سمنگان 77 فامیل بیجا شده را کمک نمود

 

آمریت امور مهاجرین ولایت ولایت سمنگان به همکاری موسسه (ACTED) برای (77) فامیل بیجا شده ولسوالی دره صوف پایین که در اثر جنگ و ناامنی بیجا شده بود و در مرکز این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز یک شنبه، مورخ 30 جدی سال روان کمک توزیع نمود.

این کمک ها شامل؛ پول نقد مبلغ (12000) افغانی باحضور داشت نماینده موسسه نامبرده توزیع گردید.

نزدیک به 200 خانواده بیجاشده در ولایت سمنگان کمک های بشردوستانه توزیع شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت سمنگان به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان (UNHCR) برای 186 خانواده که از بخش های نا امن کی خونک به بخش های امن این ولایت بیجاشده اند، کمک های غذایی و  غیر غذایی توزیع نمود .

یک شنبه 10 سرطان سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها کمک های هم چون 4 بوجی آرد، 7 کیلو دال نخود، 7 کیلو روغن و یک کیلو نمک از سوی سازمان غذایی جهان و مساعدت های کمپل و بسته های فامیلی و آشپزخانه از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان توزیع صورت گرفت .

آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت سمنگان بیش از 1200 خانواده عودت کننده و بی جاشده ، در جریان سال 1396 از طریق اداره امور مهاجرین ولایت سمنگان مساعدت شده است

. گزارش آن اداره حاکیست که برای 890 خانواده بی جاشده در ساحات مختلف آنولایت مساعدت UNHCR شامل مواد غذائی (آرد ، دالنخود ، روغن ، بسته های صحی ، مواد لوژستکی ) و از آنجمله برای 468 فامیل علاوه از مواد یاد شده پول نقد نیز پرداخته شده است . همچنان برای 321 خانواده بی جاشده دیگر مساعدت دفتر WFP و موسسه PIN شامل مواد غذائی ، پول نقد و مواد غذائی غیر غذائی توزیع گردیده است . منبع علاوه نموده است که 59 فامیل شامل 222 نفر عودت کننده از پاکستان و 19 فامیل شامل 78 نفر رد مرزی از ایران به آنولایت ثبت و راجستر و همچنان از میان 32 فامیل متقاضی زمین ، 26 فامیل آنها مستحق شناسائی و از آن میان تاکنون 11 خانواده قیمت زمین را تحویل و نمرات شانرا تسلیم شده اند. در گذارش علاوه شده است که در بخش پروژه نیازمندی های خاص تاکنون 99 قضیه شناسائی و از آنجمله برای 79 قضیه مبلغ 7 هزار 870 دالر پرداخت و 15 قضیه دیگر که نیاز به خدمات صحی داشتند . همچنان در بخش کاریابی ، 20 نفر غرض شمولیت در کورسهای حرفوی بریاست کار امور اجتماعی آنولایت معرفی شده اند .

بیش از 50 خانواده بیجاشده در ولایت سمنگان کمکی نقدی دریافت نموده اند

 

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت سمنگان به همکاری موسسه (PIN) و موسسه (DACAR) برای 54 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی دره صوف به مرکز این ولایت بیجاشده اند، کمکی نقدی و غیر نقدی توزیع نمود

چهارشنبه 16 حوت سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها از سوی موسسه (PIN) به مبلغ 14000 افغانی و از سوی موسسه داکار بسته های بهداشتی توزیع صورت گرفت . 

با خانواده های بیجاشده در ولایت های کاپیسا و سمنگان کمک های بشردوستانه صورت گرفت

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت سمنگان به همکاری موسسه (MPU) برای 80 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های دره صوف بالا به مرکز  این ولایت بیجاشده اند، مساعدت های هم چو 3 تخته کمپل، 2 تخته ترپال، یک عدد بالون گاز و دیگر وسایل مورد ضرورت خانه توزیع نمود .

هم چنان ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت کاپیسا به همکاری موسسه (DACAR) برای 14 فامیل بیجاشده ولایت های بغلان و کنر کمک های هم چو، بیل، کلنگ، بیل، ترپال، سمنت و دیگر مسایل مورد ضرورت برای اعمار خانه توزیع نمود .

776 خانواده بیجاشده در ولایت سمنگان کمک شد

تاریخ نشر: Dec 22, 2016 ردهعمومی

http://morr.gov.af/Content/images/Admin%20%20morr.jpg

776 خانواده بیجاشده روز جمعه 26 قوس از سوی موسسه UNHCR و بنیاد بیات پول نقد و مواد غذایی کمک دریافت نمودند.

درجریان این کمک ها که با همکاری آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت سمنگان صورت گرفته است، بنیاد بیات برای ۱۰۰ فامیل بیجاشده مواد غذایی شامل آرد، برنج، روغن، لوبیا، نمک، توزیع نموده است.

در همین حال برای ۶۷۶ فامیل بیجا شده داخلی که شامل برنامه نهایت آسیب پذیری (PSN) بودند کمک زمستانی صورت گرفت که برای هر فامیل ۲۰۰ دالر امریکایی از سوی اداره UNHCR توزیع گردیده است.

قابل ذکر است که در جریان توزیع این کمک ها معاون والی ولایت سمنگان، آمر امور مهاجرین آن ولایت و معاون بنیاد بیات حضور داشتند. 

برای ۶۰ خانواده بی جاشده در ولایت سمنگان مساعدت شد

تاریخ نشر: Sep 16, 2015 رده : عمومی

۶۰ خانواده بی جاشده از ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان، از طریق آمریت امور مهاجرین آنولایت مواد خوراکی و لوژستیکی کمک موسسات همکار را دریافت نمودند.

به اساس معلومات آمریت امور مهاجرین ولایت سمنگان ۸۵ خانواده از اثر حمله طالبان به تاریخ ۱۳۹۴/۵/۱۱ از ساحات مربوط ولسوالی درۀ صوف پائین بمرکز ولایت بی جاشده بودند.

 خانواده های یاد شده از طرف تیمهای مشترک آمریت امور مهاجرین آنولایت و موسسات همکار سروی و از میان آنها به تاریخ ۱۳۹۴/۶/۲۴ مواد خوراکی و لوژستکی توزیع گردید.

اعمار 32 باب خانه مسکونی، چهار پایه پلچک و دو حلقه چاه آب صحی به بیجاشدگان در سمنگان

تاریخ نشر: Aug 29, 2015 رده : عمومی

اعمار 32 باب خانه، دارای  دو اطاق، دهلیز، آشـپزخانه و تشناب که توسط دفتر (جی آی زید ) بخش ( آی دی پی ) و دفتر ساختمانی (خراسان نوین) تحت نظر مستقیم آمریت امور مهاجرین در منطقه نوآباد گل قشلاق شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان تکمیل و به بیجاشدگان تحویل داده شد.

این خانه ها که بطور خامه ساخته شده اند برای رفع مشکل این فامیل ها از بابت مسکن مفید می باشد. در این ساحه 4 پایه پلچک و 2 حلقه چاه اب صحی نیز توسط دفتر( جی آی زید) احداث و به دسترس این بیجاشدگان در این ولایت قرار گرفت.

از مراحل کار این پروژه ها بر علاوه آمریت امورمهاجرین از سوی انجینیران ریاست محترم اقتصاد، آمریت انکشاف شهری و دفتر جی آی زید نظارت صورت گرفته است.

برای دوازده خانواده بی جاشده از طریق آمریت امور مهاجرین ولایت سمنگان مساعدت شد .

تاریخ نشر: Jul 22, 2015 رده : عمومی

به اساس معلومات عبدالغفور مدیر اسکان آمریت امور مهاجرین ولایت سمنگان دوازده فامیل از باشنده گان ولسوالیهای قیصار و المار و لایت فاریاب از اثر نا امنی به تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱۹ به شهر ایبک مرکز این ولایت بی جا شدند.

وی علاوه نمود که سروی خانواده های مذکور از طریق این اداره به همکاری UNHCR وAFC انجام شد و به تاریخ ۱۳۹۴/۴/۲۵ برای هر خانواده آنها مبلغ ۱۲۰۰۰ افغانی ازطرف موسسه ACF توزیع شد .

چهار پروژه از طریق آمریت امورمهاجرین ولایت سمنگان به کمک مؤسسه GIZ در مرکز آنولایت به تاریخ ۱۳۹۴/۲/۲۴ مورد تطبیق قرار گرفت.

تاریخ نشر: May 16, 2015 رده : عمومی

IMG_1092.JPGبه اساس معلومات ذبیح الله اختری سرپرست آمریت امور مهاجرین ولایت سمنگان چهارپروژه شامل اعمار ۳۲ باب شلتر ، حفر ۲ حلقه چاه ، اعمار ۴ پایه پلچک و ایجاد کورسهای سواد آموزی ، خیاطی و پشم ریسی به تاریخ ۱۳۹۴/۲/۲۴ در مربوطات شهر ایبک ، مرکز آنولایت به کمک موسسه GIZ بمرحله تطبیق قرار گرفت .

IMG_1089.JPGمنبع علاوه نمود که با آغاز کورسهای یاد شده که ۶ ماه ادامه می یابد ، ۵۰ نفر از طبقه اناث در رشته های خیاطی ، پشم ریسی و سواد آموزی تحت آموزش قرار گرفتند.

همچنان با اکمال کار اعمار شلتر ها پلچک ها وحفر چاه های یاد شده که  ۳ ماه را در بر می گیرد ، مشکلات یکتعداد از خانواده های بی سرپناه از ناحیه سرپناه ، آب آشامیدنی و رفت آمد از طریق مسیر که قبلاً پلچک نداشت در ساحات نوآباد گل قشلاق و میرکلال ایبک رفع می گردد .

آمریت امور مهاجرین ولایت سمنگان به کمک مؤسسه PESCO برای 150 نفر بی جاشده ، کورس آموزشی تعلیمات صحی شخصی و محیطی را به تاریخ ۱۳۹۴/۲/۴ دایر نمود .

تاریخ نشر: May 02, 2015 رده : عمومی

 

در جریان کورس مذکور که برای سه روزه در ساحات گل قشلاق و میر کلان شهر ایبک برای ۱۵۰ نفر بی جاشده ذکور و اناث دایر شده بود ، تعلمیات صحی شخصی و محیطی آموزش داده شد و در پایان کورس برای فارغان علاوه از تصدیق نامه ، یکمقدار و سایل کمکهای اولیه صحی نیز توزیع گردید.

بیش از یکهزار خانواده بی جاشده درولایات لوگر،سمنگان ونیمروز ،کمکهای زمستانی راازطریق ریاستهای امورمهاجرین وعودت کننده گان آن ولایات دریافت نموده اند .

انجینر نوراحمد صالحی مسئول آمریت امورمهاجرین وعودت کننده گان ولایت لوگربه خبرنگاریاست اطلاعات وارتباط عامه وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان گفت که باآغاز برنامه مساعدتهای زمستانی ،این اداره ازمجموع بی جاشده گان دراین ولایت  برای 865 خانواده که نهایت آسیب پذیرثبت شده بودند به کمک کمشنری عالی  سازمان ملل متحددرامورمهاجرین  (UNHCR) موسسه APA کمک نمودیم .

    به گفته موصوف مساعدت یادشده شامل 3 تخته کمپل ،یک سیت آشپزخانه ،105 کیلوگرام ذغال بلوط ، سطل ودوبسته لوازم بهداشتی بود .

     صالحی علاوه نمود که همچنان 107 خانواده بی جاشده غرض دریافت کمک به موسسه IRCمعرفی گردیده وموسسه مذکوربرای 32 فامیل آنها خیمه ، بسته فامیلی شامل 25 قلم لوازم خانه ،بسته حفظ الصحه وتشناب های اضطراری را مساعدت نموده است .

     منبع علاوه نمود که درنتیجه سروی که ازطریق این اداره به همکاری موسسه ORCD و کمشنری عالی  سازمان ملل متحددرامورمهاجرین  (UNHCR) صورت گرفته است 1284 خانواده بی جاشده دراین ولایت موجود است ودرنتیجه این سروی 1172 فامیل آنها مستحق دریافت کمک می باشند .

    طبق یک خبر دیگر بیش از یکهزار خانواده بی جاشده درولایت سمنگان زنده گی می نمایند . ودرزمستان کنونی ،صرف 150 خانواده آنها ،ازمساعدت زمستانی مستفیدشده اند

   DSC05337.JPG    بصیراحمد صدیق بیک درمورد به خبرنگارریاست اطلاعات وارتباط عامه وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان گفت که درمجموع 1110 فامیل بی جاشده دراین ولایت موجود است .

      وی علاوه نمودکه ازجمله خانواده های یادشده برای 77 فامیل درزمستان کنونی ،ترپال ،سیت آشپز خانه ،بسته بهداشتی ،کمپل ،سطل ،بالون گاز ویک سولر افتابی وبرای 73 فامیل دیگر مساعدت نقدی ،برای هرخانواده 60 دالرامریکائی ازطریق کمشنری عالی  سازمان ملل متحددرامورمهاجرین  (UNHCR) کمک صورت گرفته است .

      صدیق بیک گقت که برای 690 خانواده دیگر از طریق کمشنری عالی سازمان ملل متحددرامورمهاجرین  (UNHCR) تقاضای مساعدت را نموده یم ،اما تاکنون ازطرف نهادمذکور اقدامی صورت نگرفته است .

     به اساس یک خبردیگر 300 خانواده بی جاشده درولایت نیمروز نیز یکمقدار مساعدت رادریافت گرده اند .

     محمد اکبرچحانسوری درمورد گفت که دفتریونسف به همکاری  موسسه HAPA البسه ،کفش طفلانه راهمراه بابسته های حفظ الصحه  برای 300 خانواده بی جاشده درحومه شهرزرنج توزیع نموده است .

     وی درمورد رقم مجموعی بی جاشده هادرآنولایت گفت که 73 خانواده درولسوالی کنک تثبیت شده ودرسایرساحات سروی به کمک IOM ریلیف انترنشنل و کمشنری عالی سازمان ملل متحددرامورمهاجرین  (UNHCR)جریان دارد وتااکنون رقم مجموعی تثبیت نشده است.