ریاست امور مهاجرین ولایت پکتیا

به یکصد خانواده برگشت کننده در ولایت پکتیا خدمات برق رسانی صورت گرفت

 

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت پکتیا به یکصد خانواده برگشت کننده در شهرک رباط آن ولایت در ارایه خدمات برق رسانی کمک نمود.

این ریاست با همکاری اداره (CARE) روز یکشنبه 5 حوت سال روان به هر خانواده جهت تامین شبکه برق و فراهم سازی زندگی بهتر به آنان، یک پایه سولر آفتابی با تجهیزات آن توزیع نمود.

در جریان توزیع سولر های مذکور معاون ولایت پکتیا، نماینده شورای ولایتی آن ولایت، فرماندهی امنیه و موسسه کمک کننده حضور داشت.

ریاست امور مهاجرین ولایت پکتیا 55 فامیل بیجا شده را کمک نمود

 

ریاست امور مهاجرین ولایت پکتیا به همکاری موسسه(ERC) برای (55) فامیل بیجا شده ولسوالی های احمد خیل، جانی خیل و زرمت این ولایت که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و در مرکز و نقاط امن این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز جمعه، 14 جدی سال روان کمک توزیع نمود.

این کمک ها شامل؛ پول نقد مبلغ (6000) هزار افغانی برای هر فامیل متذکره باحضور داشت نماینده موسسه نامبرده توزیع گردید.

ریاست امور مهاجرین ولایت پکتیا به 163 فامیل بیجا شده کمک توزیع نمود

 

ریاست امور مهاجرین ولایت پکتیا به همکاری موسسه (UNHCR)  به بیجا شدگان ولسوالی های آریوب و جاجی این ولایت که در اثر جنگ و ناامنی بیجا و درمرکز این ولایت جا بجا شده بود، کمک نقدی توزیع گردید.

این کمک ها روز یک شنبه، مورخ 27 عقرب سال روان، به تعداد (163) فامیل باحضور داشت معاون والی، قومندان امنیه،  نماینده ریاست امور مهاجرین و موسسه نامبرده، مبلغ (200) دالر آمریکایی برای هر فامیل توزیع گردید.

خانواده های بیجاشده در ولایت پکتیا از کمک های نقدی مستفد گردیدند

 

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان با حمایت مالی دفترکمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان(UNHCR) به 18 خانواده دارای نیازمندی شدید، پول نقد مساعدت نمود.

این کمک ها روز دوشنبه 7 عقرب سال روان در شهر گردیز مرکز این ولایت صورت گرفت که در جریان آن به هر خانواده 20 هزار و 500 افغانی توزیع گردید.

این کمک ها در حضور نمایندگان اداره کمک کننده، ریاست امور مهاجرین و نماینده دفتر والی ولایت پکتیا توزیع گردیده است

به تعداد 375 خانواده بیجاشده در ولایت های پکتیا و لوگر سروی شده اند

ریاست های امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت های پکتیا و لوگر به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP)، موسسه (PIN)، موسسه (IRC)، موسسه (WESTA) و موسسه (DACAR) به تعداد 375 خانواده که از بخش های نا امن این ولایت های به مرکز آن ها بیجاشده اند، سروی و شناسایی نموده اند .

این سروی که سه شنبه 19 جدی سال روان خورشیدی صورت گرفت به تعداد 225 خانواده را در ولایت پکتیا و به تعداد 150 خانواده بیجاشده دیگر را در ولایت لوگر شناسایی نمود .

قابل یاد آوریست که پس از این سروی برای خانواده های بیجاشده مساعدت های بشردوستانه توزیع خواهد شد

به بیش از دوصد خانواده برگشت کننده در ولایت پکتیا کمک نقدی شده است

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت پکتیا با همکاری ادارهIRC  به 267 خانواده برگشت کننده در آن ولایت بسته های کمکی توزیع نمود.

این کمک ها روز شنبه 2 جدی در شهر گردیز مرکز آن ولایت صورت گرفت که اداره یادشده به هر خانواده 6 هزار افغانی پول نقد توزیع نموده است.

گفتنی است که این خانواده ها قبلا نیز از سوی اداره برنامه غذایی جهان(WFP) بسته های کمکی مواد غذیی دریافت نموده بودند. 

450 خانواده بیجاشده و عودت کننده در ولایت پکتیا کمک زمستانی دریافت کردند

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت پکتیا با همکاری اداره کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان(UNHCR) به 450 خانواده بیجاشده و عودت کننده در آن ولایت بسته های کمک زمستانی توزیع نمود.

در جریان این کمک ها که روز سه شنبه 30 عقرب در شهر گردیز مرکز آن ولایت صورت گرفت، به هر خانواده 200 دالر امریکایی، 4 تخته کمپل و بسته لباس های زمستانی توزیع گردیده است.

این خانواده ها در دو سال اخیر از کشورهای همسایه برگشته و در مربوطات آن ولایت ساکن شده اند. 

با بیش از 100 خانواده بیجاشده در ولایت های پکتیا و کندوز مساعدت های بشری صورت گرفت

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت پکتیا به همکاری اداره مبارزه با حوادث طبیعی به روز سه شنبه 28 سنبله سال روان خورشیدی برای 80 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های گومل و ارگون به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت های هم چون 50 کیلو گندم، 25 کیلو برنج و 10 لیتر روغن توزیع نمود

هم چنان ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت کندوز به همکاری اداره (ACTED)، (WFP)، (DACAR) و (UNHCR) برای 26 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های چهادره، دشت ارچی، علی آباد و  بخش های نا امن ولایت کنر به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت بشردوستانه توزیع نمود

برای هر یک از این خانواده ها از سوی اداره (ACTED) به مبلغ 20000 افغانی ، از سوی سازمان غذایی جهان 2 بوجی آرد، 7 کیلو روغن و 7 کیلو دال نخود، از سوی موسسه (DACAR) بسته های بهداشتی و از سوی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان بسته های فامیلی توزیع صورت گرفت

فعالیت روز سه شنبه 21 جدی 1395 ریاست امور مهاجرین ولایت پکتیا

1.  5 خانواده برگشت کننده غیر داوطلب که از پاکستان به ولسوالی های تل و مرانشا عودت کرده اند برای کمک های عاجل ثبت شد.

2.  برای 35 خانواده عودت کننده مستحق زمین رهایشی، فورم عدم سرپناه توزیع شد. 

3.  9 خانواده بیجاشده ولسوالی های آریوب و سیدکرم که در اثر نا امنی ها به شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا بیجاشده اند برای کمک های عاجل ثبت و راجستر گردید.

4.  8 خانواده عودت کننده که داوطلبانه از پاکستان به این ولایت برگشته اند بروئت فورم VRF شان ثبت و راجستر گردید. 

فعالیت روز های 12 و 13 جدی ریاست مهاجرین ولایت پکتیا

·        6 نفر عودت کننده از پاکستان به روئیت فورم VRF شان ثبت و راجستر گردید.

·        4 خانواده مهاجر افغان که از پاکستان اخراج گردیده اند جهت کمک های عاجل ثبت و راجستر گردید.

·        برای 78 خانواده عودت کننده مستحق زمین فورم عدم سرپناه توزیع گردید.

·         7 خانواده در اثر ناامنی ها و مشکلات ناشی از جنگ از ولسوالی های احمدآبا، احمدخیل و آریوب به شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا بیجاشده اند. 

فعالیت پکتیا از تاریخ 3 الی 9 عقرب سال 1395

81 خانواده بیجا شده روز دوشنبه 3 عقرب سال روان از سوی اداره PIN در ولایت پکتیا مساعدت شد.

در این خبر آمده است که در جریان مساعدت یاد شده موسسه یاد شده برای هر خانواده 16 هزار افغانی پول نقد توزیع نموده است.

همچنان منابع در ریاست مهاجرین ولایت پکتیا خبر داده است که 18 خانواده از تاریخ 3 الی 9 عقرب سال روان در اثر نا امنی ها از ولسوالی های سیدکرم و احمدآباد در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا بیجا شده و ثبت این اداره گردیده است.

منبع افزوده است که از تاریخ 3 الی 9 عقرب سال روان 91 خانواده عودت کننده را که در مربوطات ولایت پکتیا ساکن شده اند، ثبت و راجستر نموده و برای 111 خانواده عودت کننده مستحق زمین، فورم عدم سرپناه توزیع گردید. 

فعالیت روز های یکشنبه و دوشنبه 4 و 5 میزان ریاست امور مهاجرین ولایت پکتیا

1.     2 نفر عودت کننده متعلم جهت ادامه تحصیل به ریاست معارف ولایت پکتیا معرفی شد.

2.     17 خانواده عودت کننده از پاکستان در مربوطات این ولایت ثبت و راجستر گردید.

3.     برای 17 خانواده عودت کننده مستحق زمین رهایشی فورم عدم سرپناه توزیع شد. 

فعالیت روزهای سه شنبه و چهارشنبه 30 و 31 سنبله 

-      20 خانواده عودت کننده که از پاکستان به این ولایت عودت نموده اند، ثبت و راجستر گردید.

-      برای 6 خانواده عودت کننده مستحق زمین فورم عدم سرپناه توزیع گردید.

-      5 نفر عودت کننده متعلم جهت ادامه تحصیل به ریاست معارف ولایت پکتیا معرفی شد. 

فعالیت روز سه شنبه 30 سنبله ریاست مهاجرین ولایت پکتیا

-         5 خانواده عودت کننده از پاکستان ثبت و راجستر گردید.

-         3 نفر عودت کننده متعلم برای ادامه تحصیل به ریاست معارف آنولایت معرفی شدند.

-         برای 2 خانواده عودت کننده فورم عدم سرپناه توزیع گردید. 

 

فعالیت روز یکشنبه 7 سنبله ولایت پکتیا

14خانواده عودت کننده از پاکستان که در ولایت پکتیا ساکن شده اند، ثبت و راجستر گردید.

2 نفر عودت کننده دانش آموز برای ادامه تحصیل به ریاست معارف ولایت پکتیا معرفی شد. 

فعالیت روز یکشنبه 17 اسد آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت پکتیا

-          برای 2 خانواده عودت کننده از پاکستان فورم عدم سرپناه توزیع شد و 4 خانواده عودت کننده دیگر ثبت و راجستر گردید.

 

-          2 نفر عودت کننده دانش آموز جهت ادامه تحصیل به ریاست معارف ولایت پکتیا معرفی شد.

فعالیت روز دوشنبه 11 اسد آمریت مهاجرین پکتیا

-         ثبت و راجستر یک خانواده عودت کننده داوطلب از پاکستان.

 

-         معرفی 4 نفر عودت کننده دانش آموز برای ادامه تحصیل شان به ریاست معارف این ولایت. 

فعالیت روز های یکشنبه و دوشنبه 3 و 4 اسد سال 1395 آمریت امور مهاجرین پکتیا

-         ثبت دو خانواده بی جاشده.

-         معرفی 3 تن عودت کننده جهت ادامه تحصیل شان به ریاست معارف .

 

-         توزیع فورم عدم سر پناه برای 2 خانواده عودت کننده . 

فعالیت آمریت مهاجرین پکتیا

خبر های رسیده از آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت پکتیا حاکی از آن است که روز سه شنبه هفته گذشته 3 خانواده از ولسوالی سید کرم به شهر گردیز مرکز این ولایت بیجا شده اند.

مسئولین آمریت امور مهاجرین ولایت پکتیا عامل بیجا شدن این خانواده ها را مشکلات امنیتی در محلات اصلی شان دانسته گفته اند که این خانواده ها را برای مساعدت به ثبت رسانیده اند.

همچنان آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان پکتیا 7 نفر عودت کننده را جهت ادامه تحصیل به ریاست معارف این ولایت معرفی نموده و برای 3 خانواده عودت کننده دیگر فورم عدم سرپناه توزیع نموده است. 

گزارش ریاست امور مهاجرین ولایت پکتیا

ثبت 5 خانواده بی جاشده به اثر مشکلات امنیتی از ولسوالی های سیدکرم به شهر گردیز مرکز این ولایت .

 

معرفی 14 عودت کننده دانش آموز ،غرض ادامه تحصیل به ریاست معارف آنولایت .

فعالیت روز چهارشنبه 23 سرطان سال 1395

-          15 نفر عودت کننده دانش آموز جهت ادامه تحصیل به ریاست معارف آنولایت معرفی شد.

 

-          برای چهار خانواده عودت کننده دارای مدرک، فورم عدم سرپناه توزیع گردید.  

گزارش ریاست مهاجرین پکتیا شنبه مورخ ۱۲ سرطان

۱د زده کړو د دوام په موخه ۲ نفر کډوال معارف ریاست ته معرفی شول
۲) د امنیتی ستونزو له امله ۲ کورنی د  احمد خیلو ولسوالی څخه رابیځایه شوی، د کمک په موخه ثبت شول 
۳) ۲ کورنی چی د VRF فورمی یی درلودلې د عدم سرپناه فورمه ورته توزیع شوی.

ګزارش روز چهارشنبه مورخ ۲ سرطان ریاست مهاجرین پکتیا

- سروی30 خانواده عودت کننده جبری از کشمیر پاکستان، به گردیز وتوزیع مساعدت غیر خوراکی آی آر سی به آنها.

اجرا آت ریاست امور مها جرین ولایت پکتیا

 آغازسروی 30 خانواده بازگشت داده شده ، غرض مساعدت.

توزیع فورم برای 2 خانواده عودت کننده ومعرفی 4 نفر عودت کننده دیگر برای ادامه تحصیل به ریاست معارف آن ولایت .

فعالیت آمریت مهاجرین پکتیا

آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت پکتیا از بازگشت داوطلبانه 9 خانواده بیجا شده در روز دوشنبه هفته جاری درین ولایت خبر داد. 

حضرت میر همت رئیس امور مهاجرین وعودت کنندگان پکتیا گفته است که این خانواده روز دوشنبه داوطلبانه از پاکستان به ولسوالی شواک این ولایت عودت نموده اند.

همچنان وی از بیجا شدن یک خانواده دیگر نیز از ولسوالی ځدران به مرکز این ولایت خبر داده افزده است که این خانواده ها در اثر مشکلات امنیتی از محلات اصلی خود بیجا شده اند.

 

در کنار این، آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت پکتیا روز گذشته 4 نفر عودت کننده را به ریاست معارف این ولایت معرفی نموده است. 

فعالیت آمریت مهاجرین پکتیا

در گزارش آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت پکتیا آمده است که روز چهارشنبه هفته ای گذشته 3 خانواده از ولسوالی ځدران این ولایت به شهر گردیز بیجا شده اند.

حضرت میر همت گفته عامل بیجا شدن این خانواده ها را مشکلات امنیتی دانسته گفته است که این خانواده ها جهت دریافت کمک های عاجل در ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان پکتیا به ثبت رسیده است.

 

همچنان ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت پکتیا 6 نفر عودت کننده را جهت ادامه تحصیل به ریاست معارف این ولایت معرفی نموده و برای 4 خانواده عودت کننده دیگر فورمه عدم سرپناه توزیع نموده است. 

دو خانواده دیروز در پکتیا بیجا شده اند

ریاست امور مهاجرین وعود کنندگان ولایت پکتیا خبر داده است که روز گذشته 2 خانواده بیجا شده را از ولسوالی سیدکرم به ثبت رسانیده است.

حضرت میر همت رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت پکتیا گفته است که این خانواده ها در اثر مشکلات امنیتی از محلات اصلی شان به شهر گردیز مرکز این ولایت بیجا شده اند و برای مساعدت به ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان این ولایت به ثبت رسیده است.

هچنان ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت پکتیا 12 نفر عودت کننده دانش آموز را جهت ادامه تحصیل شان به ریاست معارف این ولایت معرفی نموده و عرایض 2 خانواده عودت کننده را به ثبت رسانده است.  

جراآت ریاست امور مهاجرین پکتیا در 1 جوزا

ثبت 2 خانواده بی جاشده از ولسوالی آریوب به شهر گردیز .

معرفی 4 عودت کننده دانش آموز به ریاست معارف آن ولایت. 

فعالیت ریاست مهاجرین پکتیا

-         ثبت 5 خانواده بی جا شده از ولسوالی سیدکرم و ولایت لوگر به گردیز.

 

-         معرفی یک نفر عودت کننده غرض ادامه تحصیل به ریا ست معارف آنولایت. 

فعالیت ریاست امور مهاجرین پکتیا مورخ 21ثور

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت پکتیا ،از بیجا شدن 4 خانواده طی روز سه شنبه در این ولایت خبر داده است.

حضرت میر همت رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت پکتیا گفته است که این خانواده ها از ولسوالی میرزکی به شهر گردیز مرکز این ولایت بیجاشده اند.

وی عامل بیجا شدن این خانواده ها را مشکلات امنیتی دانسته و گفته است که این خانواده ها برای مساعدت های عاجل به ثبت رسیده است.

همچنان ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت پکتیا، 17 دانش آموز عودت کننده را جهت ادامه تحصیل به ریاست معارف این ولایت معرفی نموده است. 

گزارش ریاست آمریت مهاجرین پکتیا 20 ثور 95

-         ثبت 2 خانواده بیجاشده ازولسوالی احمد خیل در شهر گردیز .

 

-         معرفی 6 تن دانش آموز عودت کننده را به ریاست معارف این ولایت معرفی نموده است. 

ګزارش ریاست مهاجرین پکتيا مورخ ۱۵ ثور ۱۳۹۵

 • ثبت 12 خانواده بی جا شده از ولسوالی وزی حدران .
 • معرفی 4 نفر عودت کننده به ریاست معارف غرض ادامه تحصیلات.

گزارش ریاست مهاجرین پکتیا مورخ ۱۶ ثور

 • ثبت دو خانواده بی جا شده از ولسوالی میر زکه به گردیز.
 • معرفی 4 نفر عودت کننده به ریاست معارف ،غرض ادامه تحصیل.

گزارش ریاست امور مهاجرین ولایت پکتیا

حضرت میر همت رئیس امور مهاجرین ولایت پکتیا گفته است که 2 خانواده روز شنبه از ولسوالی دندپتان به شهر گردیز بیجا شده است. وی عامل بیجا شدن خانواده ها را نا امنی و مشکلات امنیتی می داند.

همچنان ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت پکتیا دیروز 10 دانش آموز را برای ادامه تحصیل به ریاست معارف این ولایت معرفی نموده است.

اجراآت ریاست امور مهاجرین ولایت پکتیا مورخ 1395/1/9

 • ثبت دو خانواده بی جاشده از ولسوالی آریوب به گردیز .
 • معرفی 11 نفر جهت ادامه تحصیل بریاست معارف آنولایت.
 • توزیع فورم عدم سرپناه برای دوفامیل.

اجراآت آمریت امورمهاجرین ولایت پکتیا

آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت پکتیا روز شنبه 7 حمل خبر داده است که به اثر مشکلات امنیتی 3 خانواده از ولسوالی های مختلف این ولایت به شهر گردیز بیجا شده اند وغرض در یافت مساعدت در آن اداره راجستر شده اند.

همچنان این اداره 16 تن عودت کننده را برای ادامه تحصیل به ریاست معارف ولایت پکتیا معرفی نموده است.

اجراآات آمریت امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت پکتیا

ریاست امور مهاجرین ولایت پکتیا خبر داده است که به ادامه فعالیت های روز مره این ریاست، هفته گذشته به تعداد 3 خانواده بیجا شده داخلی را که از ولسوالی های مختلف این ولایت به شهر گردیز بیجا شده اند برای ارائه خدمات و مساعدت ها ثبت و راجستر نموده اند. و به تعداد دو تن متعلم را برای ادامه تحصیل به ریاست معارف شهر گردیز معرفی نموده است.

اجراآت آمریت امورمهاجرین ولایت پکتیا در جریان ربع سوم سال روان

 • توزیع مواد برای ۳۰۰ خانواده بی جاشده به کمک UNHCR در مربوطات شرنه وولسوالی اورگون.
 • ثبت ۶۳ خانواده بیجاشده درمرکز ولایت وولسوالی یادشده.
 • معرفی ۳۰ نفر از عودت کننده ها غرض ادامه تحصیل به ریاست معارف آن ولایت.
 • ثبت ۱۵ فامیل عودت کننده از پاکستان.

گزارش ریاست امورمهاجرین ولایت پکتیا در جریان  ربع سوم سال ۱۳۹۴

 • ثبت ۳۰۴ خانواده عودت کننده داوطلب.
 • ثبت ۵۵۷ خانواده عودت کننده خود انگیخته.
 • ثبت ۶۳ خانواده بی جاشده .
 • راجستر ۱۸۳ نفر بی جاشده از وزیرستان.
 • معرفی ۳۰ نفر از خانمهای عودت کننده به کورس آموزش کمپیوتر (کمکUNHCR).

۱۱خانواده مهاجر اخیراَ به ولایت پکتیا عودت نموده اند

به اساس معلومات ریاست امورمهاجرین ولایت پکتیا ظرف ۲۰ روز گذشته ۱۱ خانواده مهاجر از پاکستان طور داوطلبانه عودت نموده اند.

منبع علاوه نمود که خانواده های یاد شده از طرف این اداره ثبت وراجستر واز مساعدت نقدی UNHCR مستفید شدند.

همچنان در مدت یاد شده ۶ خانواده عودت کننده غرض اخذ نمرات رهایشی و ۹ خانواده بخاطر اخذ کمک در آن اداره ثبت وراجستر شده اند.

طبق معلومات منبع شبکه آبرسانی شهرک مهاجرین رباط ولایت پکتیا نیز به مصرف ۱۵۰۰۰دالر از طرف UNHCR تمدید گردیده وعلاوه برآن کار حفاری ۴۰ حلقه چاه نیز به کمک OCHA در گردیز ،چمکنی وپتان غرض رفع مشکل بی جاشده ها وعودت کننده گان آغاز شده است.

اجراآت رئیس امور مهاجرین ولایت پکتیا از تاریخ اول الی پنجم ماه سنبله ۱۳۹۴

 • ثبت وراجستر ۲۴۵خانواده بی جا شده از ساحات نا ان ولایت پکتیا به گردیز انجان وسروی آنها به کمک UNHCR وموسسه فین ادامه دارد.
 • برای ۲۲ خانواده عودت کننده داوطلب از پاکستان به ولایت پکتیا از طرف UNHCR مساعدت صورت گرفت.
 • ۱۱نفر عودت کننده از پاکستان غرض ادامه تحصیل به ریاست معارف آن ولایت معرفی شدند.
 • عرایض ۱۷ خانواده عودت کننده متقاضی نمارت رهایشی ثبت وراجستر گردید.

په پکتیا ولایت کې ۷۶۵ کورنۍ بې ځایه شوې.

د خپرېدو نېټه: Jul 25, 2015 کټه ګورۍ: عمومي

د پکتیا ولایت د جانی خیل او څمکۍ ولسوالیو کې د چانیزو عملیاتو له کبله چې د ۱/۴/۱۳۹۴ نیټه پیل شول، ۷۵۶ کورنۍ د خپل سیمو څخه بې ځایه شوې دي.

د پکتیا ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو رییس انجینر حضرت میر همت د معلوماتو پر بنسټ دامنیتی ځواکونو عملیات د روان کال د چنګاښ د اول نه بیاتر ۲۰ پورې ددغه ولایت د جانې خیل او څمکۍ ولسوالیو کې جریان لرې او په دغه موده کې ۷۶۵ کورنۍ د پټان او میر زکه ولسوالیوته نژدې امنو سیموته بې ځایه شوې دي.

همت زیاته کړه چې د اضطراري حالاتو کمیټی د ۱۷/۴/۱۳۹۴ نیټه د ناستې د پریکړې پر اساس، ددغې ادارې استازي، مؤسسه فین، WFP،UNHCR او FAO د بې ځایه شویو کورنیو د سروې په موخه ګومارل شوي دي.

سر چینی زیاته کړه چې د یادوشویو کورنیو سروې د جانې خیل او څمکمنۍ ولسوالیو کې تر سره شوې ده، خو ۱۵ بې ځایه شوې کورنۍ د میرزکې ولسوالۍ او ۵۰ نورې کورنۍ دپټان ولسوالۍ ته لاتر اوسه سروي شوې نه دي.

همت وویل چې د اضطراري حالاتو د کمیټې د پریکړي پر اساس به، هرې بې ځایه شوې کورنۍ ته د UNHCR او WFP عاجله مسرتې وویشل شي.

کار کرد های ریاست امور مهاجرین ولایت پکیتا از تاریخ 6 الی 11 سرطان 1394 .

 • 9 خانواده بی جاشده از مناطق نا امن و لسوالیهای پکتیا به مربوطات گردیز ، غرض دریافت مساعدت سروی گردید .
 • 7 نفر غرض ادامه تحصیل به ریاست معارف آنولایت معرفی شد .
 • 25 خانواده که داوطلبانه از پاکستان عودت نموده بودند ثبت و راجستر گردیده اند .
 • 8 خانواده عودت کننده متقاضی نمرات رهایشی ، در مدیریت اسکان آن اداره راجستر شدند .
 • برای 82 خانواده بی جاشده در گردیز تحت نظر آنریاست از طرف موسسه پین بعد از سروی کمک عاجل صورت گرفت .
 • برای 21 نفر آسیب پذیر ، تحت نظارت آنریاست از طرف اف ای اف مساعدت نقدی ، برای هریک 160 الی 210 دالر توزیع شد.

بیش از ۷۰ خانواده مهاجر از تاریخ ۱۶ الی ۲۱ جوزا ۱۳۹۴ از پاکستان به ولایت پکتیا داوطلبانه عودت نموده است.

تاریخ نشر: Jun 13, 2015 رده : عمومی

انجنیر حضرت میر همت رئیس امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت پکتیا به خبرنگار ریاست اطلاعات وارتباط عامه این وزارت گفت: از تاریخ ۱۶ الی ۲۱ جوزا سال روان ۷۷خانواده مهاجر که شامل ۳۹۳نفر میشوند ،طور داوطلبانه از پاکستان به این ولایت عودت نموده است.

وی علاوه نمود که برای هر فرد عودت کننده ۱۹۰ الی ۲۱۰ دالر امریکائی از طرف UNHCR ،تحت نظر این اداره توزیع گردید.

همت گفت که همچنان در مدت یاد شده ۲۱ خانواده بی جا شده از مناطق مختلف این ولایت به گردیز، به همکاری UNHCRغرض دریافت مساعدت سروی شدند وعلاوه برآن برای ۳۳۹ خانواده که قبلآ بی جا و سروی شده بودند ،هشت قلم مواد غیر خوراکی به کمک UNHCR توزیع شده است.

منبع اظهار داشت که منسوبین آن اداره ظرف یک هفته یاد شده ،۱۶ نفر عودت کننده را غرض ادامه تحصیل به ریاست معارف آن ولایت اعزام نموده اند و ۲۱ فامیل را که جبرأ از پاکستان اخراج شده بودند، ثبت و راجستر کرده اند.

بیش از یکصد خانواده مهاجر افغان از تاریخ ۹ الی ۱۴ جوزا سال ۱۳۹۴ طور داوطلبانه و جبری از پاکستان به کشور عودت نموده اند .

تاریخ نشر: Jun 07, 2015 رده : عمومی

انجینر حضرت میر همت رییس امور مهاجرین ولایت پکتیا به خبرنگار ریاست اطلاعات و ارتباط عامه این وزارت گفت که ۶۸ خانواده مهاجر شامل ۳۵۳ نفر از تاریخ ۹ الی ۱۴ جوزا ، طور داوطلبانه و ۳۵ خانواده دیگر بطور جبری از پاکستان به آن ولایت عودت نموده اند .

وی علاوه نمود که افراد جبراً اخراج شده در مدیریت حقوق این اداره ثبت و راجستر شده اند و برای خانواده های که داوطلبانه عودت نموده اند ، تحت نظارت این اداره از طرف UNHCR از ۱۹۰ الی ۲۱۰ دالر پول نقد مساعدت شده است .

همت افزود که در معیاد یاد شده ۱۳ خانواده که از اثر نا امنی از مربوطات آنولایت به مرکز پکتیا بی جاشده اند ،غرض دریافت کمک سروی شده اند و ۱۴ نفرعودت کننده گان غرض ادامه تحصیل به ریاست معارف آنولایت معرفی و همچنان برای ۲۰۰ خانواده مستحق عودت کننده از طرف UNHCR یک باب دروازه و کلکین توزیع گردیده است .

۷۵خانواده مهاجر از پاکستان طور داوطلبانه در جریان هفته اول ماه جوزا ۱۳۹۴ به ولایت پکتیا عودت نموده است .

تاریخ نشر: May 30, 2015 رده : عمومی

انجینر حضرت میر همت رییس امور مهاجرین وعودت کننده گان ولایت پکتیا به خبرنگار ریاست اطلاعات وارتباط عامه این وزارت گفت که از تاریخ ۲ الی ۷ جوزای سالروان ۷۵ خانواده شامل ۳۸۴ نفر بودند ، طور داوطلبانه از پاکستان به این ولایت عودت نمودند .

وی علاوه نمود که همچنان در مدت یاد شده ۳۸ خانواده بی جاشده از ولسوالی احمد خیل به ولسوالی دنده پتان ، از طرف این اداره سروی و از طریقIRC برای آنها وسایل آشپزخانه و برای ۶ خانواده آنها که مشکل بی سرپناه مواجه بودند ، خیمه نیز توزیع گردید.

به گفته منبع در جریان هفته اول ماه جوزا تفاهم نامه حفر ۴۰ حلقه چاه و ترمیم ۹۵حلقه چاه دیگر آب در مربوطات گردیز و ولسوالی دنده پتان با موسسه داکار عقد گردید و کار عملی آن عنقریب آغاز می شود .

همت علاوه نمود که ۲۱ نفر از عودت کننده غرض ادامه تحصیل از طرف آن اداره بریاست معارف پکتیا معرفی و هشت خانواده بی جاشده از اثر ناامنی به گردیز ، غرض در یافت مساعدت سروی شده است .

کار گرد های ریاست امور مهاجرین ولایت پکتیا از تاریخ ۲۶ الی ۳۱ ثور ۱۳۹۴

 • معرفی ۲۸ نفر عودت کننده غرض ادامه تحصیل بریاست معارف آنولایت .
 • سروی ۳۰ فامیل بی جاشده از مناطق نا آرام آنولایت .
 • ثبت و راجستر ۲۱ خانواده جبراً اخراج شده از پاکستان .
 • راجستر ۵۲ خانواده که بطور داوطلبانه از پاکستان عودت نمودند.
 • ثبت ۱۱ خانواده عودت کننده متقاضی نمرات زمین .

برای ۳۲ فامیل عودت کننده و ۷۹ خانوادۀ بی جاشده در ولایت پکتیا از تاریخ ۲۹ حمل الی ۳ ثور ۱۳۹۴ از طریق ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان آنولایت مساعدت شده است .

تاریخ نشر: Apr 25, 2015 رده : عمومی

حضرت میر همت آمر امور مهاجرین وعودت کننده گان ولایت  پکتیا به خبرنگار ریاست اطلاعات وراتباط عامه این وزارت گفت که طی هفته گذشته ۳۲ فامیل شامل ۱۶۷ نفر از پاکستان بطور داوطلبانه به آنولایت عودت نمودند که از طرف UNHCR برای هرفامیل ۱۹۰الی ۲۱۰دالر امریکائی مساعدت شد.

همت علاوه نمود که همچنان ۷۹ خانوادۀ بی جاشده از ساحات نا امن آنولایت به مربوطات گردیز، در هفته گذشته از طریق مؤسسه پن ، مساعدت نقدی ( هرفامیل ۸۰۰۰ افغانی ) را همراه با سیت های آشپزخانه را دریافت کردند .

یکصد و سی نفر غرض ادامه تحصیل به ریاست پکتیا معرفی شدند.

تاریخ نشر: Apr 19, 2015 رده : عمومی

     ریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان ولایت پکتیا از تاریخ ۲۲الی ۲۷ حمل ۱۳۹۴ ،۱۳۰ نفر عودت کننده را غرض ادامه تحصیل به ریاست معارف آنولایت معرفی نموده است .

     به گفته حضرت میر همت ، رییس امور مهاجرین پکتیا ، افراد مذکور از اوآخر زمستان سال گذشته الی حمل ۱۳۹۴ از پاکستان به آنولایت عودت نموده بودند.

     وی علاوه نمود که همچنان در جریان ماه حمل ، ۶۳ خانواده از باشنده گان ولسوالی سید کرم که از اثر نا امنی از محلات شان بی جاشده بودند ، بعد از سروی ، ۹ قلم مساعدت غیر خوراکی UNHCR را بدست آوردند. و سروی ۷۹ خانواده دیگر که از اثر نا امنی از ولسوالی های نا آرام پکتیا ، به گردیز بی جاشده اند غرض بدست آوردن کمک از طرف این اداره و به همکاری موسسات همکار ادامه دارد .

   به اساس معلومات همت ، در جریان ماه یاد شده ۷۸ خانواده بطور داوطلب از پاکستان به این ولایت عودت نموده و هرنفر آنها۱۹۰الی ۲۱۰ دالر مساعدت UNHCR را دریافت گرده اند . وهمچنان از طریق موسسه PSN برای ۳۱ نفر از عودت کننده های که آسیب پذیر جدی شناسائی شده بودند ، ۱۵۰ الی ۳۰۰ دالر امریکائی مساعدت شده است .

برای ۱۰۲ خانواده بی جاشده در ولایت پکتیا از طرف آمریت امورمهاجرین آنولایت به تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱۳ مساعدت صورت گرفت .

تاریخ نشر: Apr 08, 2015 رده : عمومی

به اساس معلومات حضرت میر آمر امورمهاجرین ولایت پکتیا ، خانواده های مذکور از مربوطات ولسوالیهای سید کرم ، دند پتان ومربوطات گردیز به دلیل نا امنی از منازل شان به قریه های نسبتاً آرام بی جاشده اند .

وی گفت که به همکاری UNHCRخانواده های مذکور سروی وبرای هرفامیل سیت آشپزخانه ، یک پایه بالون گاز،سطل ،صابون  دیگ وکاسه توزیع شد.

 برای سی نفراز خانمهای بی جاشده وعودت کننده به ولایت پکتیا کورسهای آموزش حرفه از طریق ریاست مهاجرین وعودت کننده گان آنولایت دایرگردیده است .

تاریخ نشر: Jan 05, 2015 رده : عمومی

انجینرحضرت میرهمت ،رئیس امورمهاجرین وعودت کننده گان ولایت پکتیا به خبرنگارریاست اطلاعات وارتباط عامه وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان گفت که کورسهای یادشده که به کمک UNHCR  برای 4 ماه درگردیز دایرشده است ،30 نفراز زنهای بی جاشده وعودت کننده در رشته های خیاطی ،چرمه دوزی وخامکدوزی تحت آموزش قراردارند .

     وی گفت که هدف از تدویرهمچوکورسها خودکفائی وبهبود وضع اقتصادی زنان می باشد .

     گل مکی یکتن ازشاملین کورس مذکورمی گوید که تدویر همچوکورسها برای آینده آنها موثراست .

     وی اظهارامیدواری نمود که نهادها ی زیربط وموسسات همکار باید درتوسعه کورسهای آموزشی توجه بیشتر نمایند.

     درسطح ولایت پکتیا 710 خانواده بی جاشده ازمناطق مختلف آنولایت ومناطق همجوار وجود دارد .

بیش از دوهزار چهارصدخانواده بی جاشده درولایات ارزگان ،پکتیاوسرپل ،یک مقدارمساعدت زمستانی را ازطریق امریت های امورمهاجرین وعودت کننده گان آنولایت بدست آورده اند .

      به اساس معلومات مسئولین ادارات امورمهاجرین ولایات یادشده ،یکهزار ویکصدخانواده بی جاشده درولایت ارزگان ازمساعدت موادغذائی UNHCR  ویکهزارخانواده درمرکزوبرخی ازولسوالیهای ولایت پکتیا،30 قلم مواد غیرخوراکی ووسایل ،آشپزخانه را ازطریق یونیسف و UNHCR ،بعنوان مساعدت زمستانی دریافت نموده اند .

    همچنان 350 فامیل بی جاشده وآسیب پذیرولایت سرپل مساعدت نقدی UNHCR  راکه مبلغ 60 دالر برای هرفامیل اختصاص یافته بود بدست آورده اند.

برمبنای معلومات مسئولین نهادهای یاشده ، 7974 خانواده درولایت ارزگان ،2297 فامیل درولایت سرپل و 710 خانواده درولایت پکتیا،ازاثرناامنی وحوادث طبیعی بی جاشده اند.