ریاست امورمهاجرین ولایت خوست

ریاست امور مهاجرین ولایت خوست 83 فامیل بیجا شده را مساعدت نمود

 

ریاست امور مهاجرین ولایت خوست به همکاری موسسات(NRC، DACAR) برای 83 فامیل بیجا شده داخلی ولایت ننگرهار و مناطق مرکزی که قبلا در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و در مرکز و نقاط امن این ولایت جا بجا شده بود، روز 4 شنبه، 7 قوس سال روان  بعد از سروی و بررسی کمک توزیع نمود.

این کمک ها شامل؛ (24000) هزار افغانی پول نقد از طرف موسسه (NRC) برای 19 فامیل، و مبلغ (12000) افغانی برای 64 فامیل ازطرف موسسه (DACAR) باحضور داشت نمایندگان موسسات نامبرده توزیع گردید.

با 267 خانواده بیجاشده در ولایت خوست کمک های غذایی توزیع شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت خوست به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) برای 267 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی شبری و بخش های نا امن مرکزی به بخش های امن مرکزی این ولایت بیجاشده اند، مساعدت غذایی توزیع نمود .

سه شنبه 8 عقرب سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها مساعدت های هم چون 2 بوجی آرد، 7 کیلو روغن، 7 کیلو دال نخود و یک کیلو نمک توزیع صورت گرفت .

با 267 خانواده بیجاشده در ولایت خوست کمک های غذایی توزیع شد

 

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت خوست به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) برای 267 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی شبری و بخش های نا امن مرکزی به بخش های امن مرکزی این ولایت بیجاشده اند، مساعدت غذایی توزیع نمود .

سه شنبه 8 عقرب سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها مساعدت های هم چون 2 بوجی آرد، 7 کیلو روغن، 7 کیلو دال نخود و یک کیلو نمک توزیع صورت گرفت .

 

267 خانواده بیجاشده در ولایت خوست مواد غذایی دریافت کردند

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت خوست با همکاری اداره برنامه غذایی جهان(WFP) روز سه شنبه 8 عقرب به 267 خانواده بیجاشده در آن ولایت بسته های کمکی توزیع نمود.

در جریان این کمک ها که در مرکز آن ولایت صورت گرفت، به هر خانواده 200 کیلو آرد، 14 کیلو دال، 15 لیتر روغن و یک بسته نمک توزیع گردید.

این کمک ها در حضور نمایندگان اداره کمک کننده، رئیس امور مهاجرین و دفتر والی آن ولایت توزیع گردیده است. 

 

توزیع کمک های بشری توسط رئیس مهاجرین ولایت خوست به بیجاشدگان و عودت کنندگان

نزدیک به2,000 خانواده عودت کننده  و بیجاشده داخلی و7هزار خانواده بیجاشده وزیرستان تحت نظر ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت خوست در سال 1396 مساعت موسسات همکار با مهاجرین را دریافت نموده اند .

این ریاست در گزارش خود گفته است که در جریان سال روان برای 570 خانواده بیجاشده مساعدت های نقدی دفترIRC،ST و مواد خوراکی مساعدتی دفتر WFP و لوژستیکی IRC وسولیدریتی را توزیع نموده است .

منبع علاوه نموده است که درسال 1396، 857 خانواده مهاجرداوطلبانه و625 خانواده اخراج شده اجباری از پاکستان و ایران را به ولایت خوست عودت نموده است و ازآن میان برای  472 فامیل مساعدت نقدی موسسه سولدریتی وبرای357 خانواده کمک نقدی IRC توزیع گردیده است .

درگزارش علاوه شده است که توزیع مساعدتها برای8,030 خانواده بیجا شده وزیرستان نیزتحت نظرآنریاست جریان داشته و ماهانه ازجانب دفترWFP و موسسه APA برای 7,625 خانواده مواد خوراکی توزیع شده است .

و همچنان ازجانب UNHCR برای 405 فامیل بسته های مواد غیرخوراکی و برای 393 فامیل خیمه مساعدت گردیده است .

به گفته منبع با فرارسیدن زمستان مساعدت زمستانی UNHCR که شامل 100 دالر و 3 تخته کمپل برای 359 فامیل توزیع شده است .

در بخش ساختمانی 204/3 کیلومتر سرک، پلچک و جویچه های شهرک قلموال مینه اعمار و برعلاوه با 54 جریب زمین شهرک مذ کورکه شامل 57 نمره و ساحات تجارتی و سبز بود از نزد غاصبین زمین واپس گرفته شده است. 

با 20 خانواده بیجاشده در ولایت خوست کمک های نقدی و غیر نقدی توزیع شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت خوست به همکاری (IRC) برای 20 خانواده که از بخش های نا امن ولایت های ننگرهار، بغلان، لوگر، غزنی و پکتیا به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت نقدی توزیع نمود . 

شنبه 4 حمل سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها به مبلغ 6000 افغانی مساعدت نقدی و یک، یک باب خیمه توزیع صورت گرفت .

 

 

ده ها خانواده بیجاشده در ولایات خوست و سرپل از کمک های بشری مستقد شد

نمایندگی های وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان در ولایات خوست و سرپل، با همکاری موسسات بین المللی به 42 خانواده بیجاشده در آن ولایات کمک رسانی نمود.

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت خوست با همکاری موسسه سولدریتی، روز چهارشنبه 18 دلو، به 35 خانواده بیجاشده در آن ولایت بسته های کمکی توزیع نمود که شامل 12 هزار افغانی و یک بسته وسایل خانگی بود.

همچنان آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت سرپل نیز با همکاری موسسه ان آر سی، روز چهارشنبه 18 دلو سال روان به 7 خانواده بیجاشده در آن ولایت کمک نمود که به هر خانواده 14 هزار افغانی و یک بسته وسایل آشپزخانه توزیع گردید. 

  نزدیک به 200 خانواده بیجاشده و عودت کننده در ولایت خوست کمک شد

ریاست  امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت خوست با همکاری اداره برنامه غذایی جهان(WFP ) روز یکشنبه 1 دلو به 170 خانواده بیجاشده وعودت کننده در آن ولایت بسته های غذایی توزیع نمود.

در جریان این کمک ها که در شهر اسعدآباد مرکز آن ولایت صورت گرفت، به هرخانواده از طرف موسسه یادشده، 200 کیلو آرد، 14 کیلو دالنخود، 14 لیتر روغن و یک کیلو نمک توزیع گریده است.

گفتنی است که این کمک ها در حضور نمایندگان دفتر والی کنر، موسسه کمک کننده و ریاست امور مهاجرین آن ولایت صورت گرفت. 

فعالیت کاری

-         توزی مواد خوراکی به همکاری موسسه APA برای 747 خانواده بی جاشده از وزیرستان در ساحات مختلف ولایت خوست .

-         توزیع یکتعداد وسایل منزل ، البسه و پاپوش به همکاری دفتر IOM به یکتعداد اطفال ، خانما و 7 خانواده .

-         گلوریشن 35 ذخیر آب در کمپ کلان به کمک موسسه سولیدریتی

-         اعمار دیوار های محافظوی ده حلقه چاه در کمپ مذکور .

کندن کاری 2110 متر جویچه در کمپ گلان و اعمار پلچک ها بالای آن .

اجراآت ریاست امور مهاجرین ولایت خوست از تاریخ 12 الی 19 جوزا

-          معرفی 16 نفر عودت کننده غرض ادامه تحصیل به ریاست معارف آن ولایت.

-          توزیع مواد خوراکی ،مساعدت موسسه APA برای 1122 خانواده بی جاشده از وزیرستان شمالی در منطقه متون.

-          توزیع خیمه برای 259 خانواده بی جاشده وزیرستانی به ولسوالی سپیری.

-          توزیع مواد خوراکی ،مساعدت UNHCR برای 334خانواده وزیرستانی مقیم در ولسوالی های مندوزی ،نادرشاه کوت.

-          نصب مجدد 22 ذخیره آب ،بعد از ترمیم در کمپ گلان برای بی جاشده های وزیرستان.

 

-          راجستر 263 خانواده جابجا شده ای جدید در کمپ گلان.

کار کرد های ریاست امور مهاجرین ولایت خوست طی هفته گذشته

 • 4 فامیل عودت کننده دارای اسناد VRf ، جهت توزیع زمین ثبت وراجستر شدند.
 • از جمله 4 حلقه چاه عمیق که به کمک موسسه داکار حفر میگردد ، یک حلقه آن تکمیل شد.
 • 127 نفر عودت کننده جهت ادامه تحصیل به ریاست معارف خوست معرفی شدند.
 • به همکاری IOM ، برای 150 فامیل عودت کننده افغان از وزیرستان مساعدت غیر خوراکی صورت گرفت واز جمله برای 30 فامیل آنها خیمه ،وسایل آشپزخانه و کمپل مساعدت شد.

بیشتر از چهار صد تن از عودت کنندگان و بیجاشدگان جهت فرا گیری آموزشهای حرفوی به وزارت کار و امور اجتماعی شهدا ومعلولین معرفی گردیدند.

بنابه گزارش ریاست عودت وادغام مجدد وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان، به تعداد 416 از عودت کنندگان و بیجاشدگان مربوط به ریاست امورمهاجرین ولایت خوست، در هفته گذشته جهت فرا گیری آموزشهای حرفوی، تخنیکی و مسلکی در بخشهای خیاطی، گلدوزی، تخنیک برق، نجاری و قالین بافی از سوی این ریایست به وزارت کار وامور اجتماعی شهدا و معلولین معرفی شده اند.

برای 3833 خانواده بی جاشده  از وزیرستان شمالی به ولایت خوست در جریان ماه سنبله مساعدت شده است

به اساس معلومات رئیس امورمهاجرین وعودت کننده گان ولایت خوست برای 3833

خانواده بی جاشده از وزیرستان شمالی به  کمپ گلان ولسوالی گربز آن ولایت از طرف WFP ،تحت نظر آن اداره مواد خوراکه مساعدت شده است.

 همچنان برای 500 خانواده بی جا شده دیگرکه قبلا توسط تیم مشترک آن اداره و IOM  سروی گردیده بودند نیز مساعدت غیر خوراکی صورت گرفته است.

منبع علاوه نمود برای 21 خانواده بی جا شده از وزیرستان به ولسوالی های اسماعیل خیل و مندوزی آن ولایت،درمدت یادشده به کمک موسسه NRC شلتر توزیع گردیده است.

گفتنی است که موسسه NRC در جریان سال روان پلان توزیع 441 باب سرپناه و 441 باب بیت الخلا را برای بی جاشده ها وعودت کننده گان در ولایت خوست روی دست دارد.

گفتنی است که از اثر حملات فوج پاکستان سال گذشته به مناطق وزیرستان شمالی حدود 30526 خانواده به ولایت خوست بی جاشده اند.

 

فعالیت کاری ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت خوست در جریان ماه اسد  ۱۳۹۴

 • سروی 8 خانواده بی جاشده به همکاری موسسات خارجی غرض دریافت کمک .
 • توزیع 14000 هزار 20 دالر امریکائی برای بی جاشده های نهایت آسیب پذیر به کمک موسسات همکار از طریق برنامه psn .
 • معرفی 11 تن عودت کننده غرض ادامه تحصیل به ریاست معارف .
 • توزیع مواد برای 1431 خانواده به همکاری انجو APA در ساحات مختلف آن ولایت .
 • توزیع خیمه برای 48 خانواده به کمک موسسه NFI .
 • تکمیل حفر 25 حلقه چاه در شهرک قلموال به کمک IRC .
 • ثبت 3 خانواده عودت کننده غرض اخذ زمین .

فعالیت های کاری ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت خوست از تاریخ ۵ الی ۲۹ ثور ۱۳۹۴

 • پیشنهاد به مقام ولایت خوست در ارتباط به غصب برخی ساحات شهرک قلموال از طرفین غاصبین .
 • تهیه جدول غاصبین زمین شهرک قلموال و ارسال آن بمقام ولایت خوست .
 • یازده خانواده عودت کننده متقاضی زمین رهایشی ، ثبت و راجستر شدند.
 • بمنظور جلوگیری از غضب زمین شهرک قلموال ، جلسه کمیته موظف دایر و در مورد تصامیم لازم اتخاذ شد .#

۳۴۹۱۸ خانواده از وزیرستان شمالی بی جاشده اند .

تاریخ نشر: Apr 26, 2015 رده : عمومی

به اساس معلومات جدید UNHCR که به تاریخ ۱۹ حمل ۱۳۹۴ مطابق ۸ اپر ۲۰۱۵ به نشر رسیده ، ۳۴۹۱۸خانواده که شامل ۲۴۱۶۴۱نفر می باشند از وزیرستان شمالی به ولایات خوست و پکتیکا بی جاشده اند .

به تعقیب عملیات نظامی پاکستان در وزیر ستان شمالی هزاران خانواده محلات خویش را ترک گفته و به ولایات خوست و پکتیکا بی جاشده اند ، تعداد زیادی از این خانواده ها با مقدار کمی اثاثیه خود در اجتماعات میزبان یا در کمپ گلان ولسوالی گربز ولایت خوست مسکن گزین شده اند .

از آغاز این وضعیت UNHCR و موسسات همکار آن در ساحه حضور داشته ارزیابی ها ر ا انجام داده و تلاشها بمنظور رسیده گی به نیازمندی های بی جاشده ها را هماهنگ نموده اند . اولویت های عاجل بی جاشده ها را مواد غذائی ، آّب آشامیدنی ، سرپناه ، مراقبت های صحی  و ماین پاکی تشکیل می دهد .

به اساس بررسی دوباره بی جاشده ها از طرف UNHCR از مجموع بی جاشده های یاد شده ۱۷۴۳۲۲نفر آنها در ولایت خوست و  ۶۷۳۱۹نفر ایشان در ولایت پکتیکا جابجا شده اند .

از آغاز بی جاشده گی مردم وزیر ستان به خوست وپکتیکا مؤسسات همکار بین المللی مساعدت های را دربخش مواد خوراکی ،لوژستیکی ، معارف،صحت ، آب اشامیدنی و کاهش خطرات ماین انجام داده و UNHCR در این مورد گزارش مفصلی را تهیه نموده است

کار اعمار مکتب شهرک قلموال مینه ولایت خوست به پایان رسید .

تاریخ نشر: Apr 22, 2015 رده : عمومی

کار اعمار مکتب اناث شهرک مهاجرین قلموال مینه ولایت خوست ، به کمک UNHCR به تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ تکمیل و آماده بهره بر داری گردید.

ریاست عودت وادغام مجدد به نقل از ریاست امور مهاجرین ولایت خوست به ریاست اطلاعات وارتباط عامه این وزارت گفت که اعمار مکتب یاد شده به کمک مالیUNHCR، توسط شرکت ، ساختمانی AVDO به تاریخ ۱۳۹۳/۷/۱ در مساحت ۵۴۷،۲۸ متر مربع در شهرک مهاجرین قلموال مینه ولایت خوست آغاز و به تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱ تکمیل و بریاست امور مهاجرین این ولایت تسلیم داده شد .

به گفته منبع مکتب مذکور دارای ۱۲ اطاق و ملحقات ضروری می باشد .#

عملیات نیروهای پاکستانی در وزیرستان شمالی باعث بی جاشدن بیش از 36 هزار خانواده گردیده است.

تاریخ نشر: Apr 07, 2015 رده : عمومی

عملیات نیروهای پاکستانی ، در جوزای ۱۳۹۳ در وزیر ستان شمالی ، باعث بی جاشدن بیش از ۳۶هزار خانواده از آنطرف خط دیورند ، به ولایت خوست شده است .

رییس امور مهاجرین وعودت کننده گان ولایت خوست به خبر نگار ریاست اطلاعات و ارتباط عامه این وزارت گفت که از اثر عملیات نیروهای پاکستان تا اکنون هزاران خانواده که دارای شناخت کارت پاکستانی وتعدای از هموطنان ما که مهاجر کارت دارند ، از وزیرستان شمالی ، به این ولایت بی جاشده اند .

وی علاوه نمود که از زمان آغازعملیات مذکور ، الی تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۸  از مجموع بی جاشده ها – ۳۰۵۲۶- خانوده که دارای شناخت کارت پاکستانی بوده وشامل ۲۰۹۹۹۵ نفر می شوند وهمچنان ۱۳۸۹ خانواده از هموطنان که کارت مهاجرت دارند ودر وزیرستان طوری مهاجر زنده گی می نمودند ، به این و لایت بی جا و از جانب این اداره و به کمک نهاد های همکار بین المللی ثبت و راجستر شده اند.

به گفته حسن محمد احسان هزاران خانواده دیگر بی جاشده ، در قرأ وقصبات ومنازل باشنده گان این ولایت بطور مهمان شب و روز را سپری می نمایند و تا کنون ثبت نشده اند .

موصوف افزود که به کمک همکاران بین المللی برای خانواده های را جستره شده تا اکنون درسه مرحله مواد خوراکی ، محروقاتی ، لوژیستیکی ، وسایل بهداشتی و پول نقد مساعدت صورت گرفته است ، اما با در نظر داشت وضعیت و شرایط مساعدت های صورت گرفته بسنده نبوده ، امید واریم ، نهاد های همکار ، افراد و مراجع خیر به همچو کمک ها ادامه دهندږ

 برای معلومات بیشر به مینوی(ریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان ولایت خوست) مراجعه شود .

هزاران خانواده بیجا شده در ولایت های خوست و پکتیکا از سوی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان سروی شده و عنقریت در تداوم امداد رسانی گذشته توزیع کمک های دیگر نیز برای باشنده گان آن مناطق صورت خواهد گرفت

تاریخ نشر: Jun 11, 2014 رده : عمومی

      سروی بی جاشده ها ازآن طرف خط دیورند در سه ولایت کشور از طریق وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان و نهاد های همکار جریان داشته و جهت تسریع آن یک هئیت عالی رتبه دولتی امروزعازم آن ولایت گردید.

     انجنیر احمد ولی حکمی معین مالی و اداری وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان در گفتگو با خبرنگار ریاست اطلاعات وارتباط عامه اظهارداشت : كه  بیش از 12 هزار خانواده از آن سوی خط دیورند به ولایات خوست، پکتیا و پکتیکا بی جا(مهاجر)شده و تاکنون شش هزارخانواده بی جا شده در نتیجه سروی های انجام شده تثبیت گردیده اندكه بر بنیاد راپور های واصله 2400 خانواده به ولایت پکتیا، 3000 خانواده به ولایت پکتیکا وحدود 6600 خانواده دیگر به ولایت خوست بی جاشده اند.

    حكمي افزود در حال حاضر درجه حرارت در ولایت خوست بلند بوده و برای خانواده های بی جاشده وبخصوص اطفال، این چالش طاقت فرسا میباشد، با آنکه نبود آب آشامیدنی یکی از مشکلات جدی باشنده گان این محلات پنداشته میشود اما اقدامات لازم به خصوص فرستادن تانکر های دولتی و خصوصی برای حل مشکلات باشنده گان این محلات فعالیت دارند.

      درهيمن حال سرپرست ریاست امور مهاجرین ولایت خوست ميگويد افزون بر فعالیت تانکر های آب جهت رفع مشکلات باشنده گان این مناطق، اقدامات لازم برای حفر چاه های آب روی دست گرفته شده که حتی بازرگانان ملی نیز متعهد به حفر چاه های آب شده اند.

      وی گفت که وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان در نظر دارد در ساحات که بی جاشده گان بیشتر تراکم نموده اند چاه های عمیق را نیز حفر نماید.

        به گفته انجنیر احمد ولی حکمی معین مالی و اداری وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان، سروی بی جاشده ها در سه ولایت یاد شده جریان داشته و این وزارت می خواهد با تثبیت رقم دقیق بی جاشده ها همه مساعدت ها اعم ازمراجع دولتی، ملی و بین المللی را منسجم و درهماهنگی مشترک بانهاد های همکار برای بی جاشده ها توزیع نماید.

    هئیت عالی رتبه دولتی که متشکل از نمائنده گان ادارت زیربط می باشند، موظف شده اند تا جریان سروی بی جاشده ها را در سه ولایت یاد شده سرعت بیشتر بخشند.

     گفتنی است که در پی بی جا شدن خانواده ها از آن سوی خط دیورند به ولایت خوست، نهاد های همکار بین المللی درهماهنگی با وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان اقدام به کمک رسانی به موقع نموده که از این میان، دفتر برنامه غذایی جهان، یک مقدار گندم، روغن، لوبیا، نخود، نمک و بیسکیت را برای شش صد خانواده؛ موسسه محترمI R C  و برخی از نهاد های دیگر بیش از 3000 باب خیمه، 300 بسته مواد حفظ الصحه، 3331 باب تشناب اضطراری، دفتر سازمان بین المللی مهاجرت (IOM)  برای 1400 خانواده در شهر گردیز موادغذایی  و دفتر کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان (UNHCR)همراه تعدادی از موسسات امداد رسانی دیگر برای 1100 خانواده یازده قلم مواد غیرغذایی را نیز توزیع نموده اند .

    با این همه دفتر محترم یونیسف فعالیت های واکسیناسیون اطفال را در ولایت پکتیا تسریع نموده که در این میان نزدیک به 5000 کودک از واکسین شدن در برابر مرض سرخکان و بیش از 7700 دیگر در مقابل پولیو بهره مند شده اند.

     درعین حال که هزاران خانواده ازآن طرف خط دیورند به ولایت خوست بی جاشده اند، وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان نگرانی شدید خود را نسبت به وضعیت نا مناسب هزاران خانواده بی جاشده درولایت هلمند بیان میکند زیرا، دوام جنگ و نبرد های پی هم در چندین ولسوالی این ولایت سبب شده است تا روند سروی دقیق بیجا شده گان این مناطق با چالش جدی مواجه شده و برنامه امداد رسانی نیز به گونه لازم صورت نگیرد.

    با این همه وزارت امور مهاجرین و نهاد های همکار آن، آمادگی سروی را داشته و در انتظار اند شرایط امنیتی به گونه نسبی بهبود یافته تا آن ها بتوانند فعالیت های خود را در این مناطق نیز گسترش دهند.

گفتنی است که در حال حاضر با وجود چالش های موجود 1500 خانواده بی جاشده از ولسوالی های نا امن ولایت هلمند به لشکرگاه مرکز آن ولایت سروی شده اند.

 

سی و یک خانواده عودت کننده به ولایت خوست ، از طریق ریاست امور مهاجرین آنولایت به محلات اصلی شان منتقل گردیدند

تاریخ نشر: Jul 21, 2013 رده : عمومی

به اساس گزارش واصله ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت خوست ، اداره مذکور در جریان ربع اول سال روان سی و یک خانواده برگشته از مهاجرت را به مناطق اصلی شان انتقال نموده و بر علاوه 39 نمرات رهایشی در شهرک قلموال ولایت خوست ثبت و راجستر نموده است.

در گزارش علاوه شده است که اداره مذکور در ربع اول سال روان پلان اعمار سرک ، پلچک ، دیوار های استنادی و جویچه های کنار سرک های شهرک قلموال را ترتیب و غرض اجراات بعدی به وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان ارسال نموده است.

همچنان ریاست مهاجرین خوست در گزارش ارسالی خود گفته است که در ربع اول سال روان توزیع تعرفه بانکی برای آنعده  خانواده های که اسناد ملکیت نمرات رهایشی ایشان در شهرک قلموال از سوی کمیسیون تصویب گردیده است آغاز و تا کنون جریان دارد و بر علاوه سروی خانواده های مستحقین غرض در یافت سرپناه نیز در ربع یاد شده آغاز گردیده جریان دارد.

در گزارش از جریان کار عملی در شهرک قلموال یاد آور گردیده و گفته شده که 121 نمره در بلاک      شهرک مذکور غرض توزیع خط اندازی گردیده است.C, B های

همچنان در جریان سه ماه اول سالروان ورکشاپ آموزشی تهیه پلان ، راپور نویسی ، شیوه های خانه پوری فورمهای  ارزیابی کارمندان ، به کمک آمریت اصلاحات اداری و خدمات ملکی آنولایت برای کارمندان اداره مذ کور نیز دایر شده است.

ریاست امور مهاجرین ولایت خوست در گزارش ربع اول سال روان خویش اضافه نموده است که به سروی بیجا شده ها را نیز آغاز نموده و تا کنون 114 فامیل در منطقه تخته بیگیUNHCR به همکاری

شهر خوست و بادام باغ آن ولایت سروی شده است و همچنان در مدت یاد شده 19 تن از جوانان عودت کننده از پاکستان غرض اکمال دوره تعلیمی از طریق آن اداره به ریاست معارف آن ولایت معرفی شده اند.

در گزارش گفته شده که با رفع کمبود وسایط ، پرداخت معاش بموقع کارمندان ، رفع مشکل امنیتی و غصب زمین در ساحه شهرک قلموال ، ارسال بودیجه ، اعمار تعمیر ریاست امور مهاجرین ولایت خوست اجراات طور بهتر و بموقع صورت خواهد گرفت.