آمریت امورمهاجرین ولایت پکتیکا

617 خانواده در جریان ماه روان از محلات شان در ولایت پکتیکا بی جاشده اند.

به گفته رئیس امور مهاجرین ولایت پکتیکا از جمله خانواده های مذکور 135 خانواده به ولسوالی ارگون ومتباقی به سایر مناطق آن ولایت بی جاشده اند.

منبع علاوه نمود که برای 31 فامیل آنها که در حالات اضطراری قرار داشتند از جانب آن ریاست واداره مبارزه با حوادث طبیعی آن ولایت مواد غذایی توزیع شده است ولیست متباقی فامیل ها غرض سروی به موسسات همکاری ارسال شده است.

به اسا یک خبر دیگر برای 4456 فامیل بی جاشده وزیرستانی که در ولسوالی های ارگون وبرمل جابجا هستند در جریان ماه های جدی و دلو به کمک UNHCR  چوب محروقاتی ،بخاری وکمپل توزیع شده است .

ریاست امور مهاجرین ولایت پکتیکا 75 فامیل بیجا شده را کمک نمود

 

ریاست امور مهاجرین ولایت پکتیکا به همکاری موسسه (UNHCR) برای (75) فامیل بیجا شده که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و در مرکز این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی وسروی از تاریخ (6 الی 9 جدی) سال روان کمک توزیع نمود.

این کمک ها شامل؛ (40) سیر چوب خشک بلوط، (1) باب خیمه، (1) پایه بخاری و (3) تخته کمپل برای هر فامیل باحضور داشت نماینده موسسه نامبرده توزیع گردید.

ریاست امور مهاجرین ولایت پکتیکا به 227 فامیل بیجا شده کمک توزیع نمود

ریاست امور مهاجرین ولایت پکتیکا به همکاری موسسه(WFP) برای (227) فامیل بیجا شده ولسوالی های برمل و ارگون این ولایت که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و در مرکز این ولایت جابجا شده بود، بعد  از بررسی و سروی روز چهار شنبه، 28 قوس سال روان کمک توزیع نمود.

این کمک ها شامل؛ (4) بوجی آرد،(14) کیلو روغن، (14) کیلو دال نخود و یک کیلو نمک با حضور داشت نماینده موسسه نامبرده توزیع گردید.

153خانواده بیجاشده در ولایت پکتیکا کمک دریافت کردند

 

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت پکتیکا با همکاری اداره برنامه غذایی جهان(WFP) به 153 خانواده بیجاشده در آن ولایت بسته های کمکی توزیع نمود.

این خانواده ها در اثر ناامنی از بخش های ناامن ولسوالی ارگون به مرکز آن ولسوالی بیجا گردیده اند که روز شنبه 17 قوس سال روان از سوی موسسه یادشده بسته های مساعدتی مواد غذایی دریاف نمودند.

به هر یک از این خانواده ها 200 کیلو آرد، 15 لیتر روغن، 14 کیلو دالنخود و یک بسته نمک با حضور نماینده ریاست امور مهاجرین، دفتر والی ولایت پکتیکا و نمایندگان اداره کمک کننده توزیع گردید.

ریاست امور مهاجرین ولایت پکتیکا برای 183 فامیل بیجا شده کمک توزیع نمود

 

ریاست امور مهاجرین ولایت پکتیکا به همکاری موسسه (WFP)، روز یک شنبه، 27 عقرب سال روان، به (183) فامیل بیجا شده ولسوالی ارگون این ولایت که در اثر جنگ و ناامنی ولسوالی ارگون پکتیکا بیجا شده بود. بعد از بررسی و سروی این ریاست،   کمک های غیر نقدی توزیع نمود.

این کمک ها شامل؛ یک بوجی گندم 50 کیلویی، یک قطی روغن 5 کیلوی و یک سیر دال بوده که باحضور نماینده این ریاست و موسسه نامبرده توزیع گردید.

 

ریاست امور مهاجرین ولایت پکتیکا برای 2500 فامیل بیجا شده کمک توزیع نمود

ریاست امور مهاجرین ولایت پکتیکا به همکاری موسسه (WFP) برای (2500) فامیل بیجا شده  از ولسوالی برمل ولایت پکتیکا که از اثر جنگ و ناامنی وزیرستان شمالی  بیجا شده بود و  قبلن از طرف  این اداره بررسی و سروی شده بود کمک غیر نقدی توزیع گردید.

این کمک ها شامل؛ یک بوجی گندم کیلویی، یک قطی روغن 5 کیلویی و یک سیر دال بوده که روز یک شنبه، مورخ 27 عقرب سال روان، در حضور نماینده این ریاست و نماینده موسسه نامبرده توزیع گردید.

60خانواده بیجاشده در ولایت پکتیکا کمک دریافت نموده اند

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت پکتیکا به همکاری موسسه (RI) برای 60 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های زیروک و اروگون به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت های بشردوستانه توزیع نمود .

یک شنبه 31 سرطان سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها وسایل مورد خانه توزیع صورت گرفت .

این اداره در سال 1396، 361  خانواده عودت کننده از پاکستان و806 خانواده بیجاشده را ثبت و راجستر نموده است.

  

در گزارش این اداره علاوه شده است که برای 60 خانواده عودت کننده و 250 خانواده بیجا از طریق موسسه سولدریتی مساعدت نقدی و غیر نقدی توزیع صورت گرفته است.

ذکر شده است که به همکاری دفاتر UNHCR و WFP بطور ماهوار برای 6,730 خانواده بیجاشده وزیرستان به ولسوالی برمل و برای 180 خانواده دیگر در واسوالی اورگون مواد غذایی و غیر غذایی توزیع نموده است .

به همین گونه برای 5,000 خانواده مساعدت زمستانی شامل چوب محروقاتی، کمپل، پتو، ترپال و خیمه را توزیع نموده است.

توزیع کمک های بشری به بیجاشدگان و عودت کنندگان در ولایت پکتیا توسط رئیس مهاجرین آن ولایت

بیش از1800 خانواده عودت کننده و بیجاشده طی سال روان در ولایت پکتیا مساعدت صورت گرفته است .

گزارش ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت پکتیا حاکیست که درجریان سال 1396، 701 خانواده طور جبری و696 خانواده داوطلبانه ازپاکستان به آنولایت عودت نموده و در عین حال 449 فامیل دیگر بیجاشده اند.

درگزارش علاوه شده است که نیز 701 خانواده که از پاکستان اخراج شده اند را  مساعدت خوراکی WFP    و696 فامیل عودت شده داوطلب، مساعدت نقدی UNHCR را در یافت نموده اند. همچنان برای 144 خانواده از گزارش ذکر شده کمک نقدی IRC  و البسه تهیه شده ازجانب موسسه پاملرنه را دریافت نموده اند .

منبع از مساعدت برای بیجاشده ها نیز یادآوری و علاوه نموده است که 309 خانواده کمک نقدی موسسه PIN  را و 140 خانواده مساعدت خوراکی WFP وکمک نقدی IRC را دریافت نموده اند.

به همین گونه اداره مذکور از تطبیق پروژه برق آفتابی درشهرک مهاجرین رباط خبرداده وگفته است که

776 فامیل ازپروژه یادشده که از بودجه انکشافی وزارت امور مهاجرین به پایه اکمال رسیده است مستفید

شده اند.

 اداره مذکور در بخش تعلیم وتربیه اطفال مهاجرین نیز اجراآت نموده و 1,080 نفراطفال و جوانان عودت کننده را غرض ادامه تحصیل بریاست معارف آنولایت معرفی نموده است.

نزدیک به 100 خانواده بیجاشده در ولایت پکتیکا مساعدت های نقدی توزیع شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت پکتیکا به همکاری موسسه (S I) برای 88 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی زیروک به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت نقدی توزیع نمود .

 

چهارشنبه 2 حوت سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها به مبلغ 12000 افغانی مساعدت نقدی توزیع نمود 

48 فامیل بیجا شده  در ولایت پکتیکا کمک دریافت نمود

ریاست امور مهاجرین ولایت پکتیکا به همکاری موسسه سولیدیتری، روز سه شنبه، مورخ 26 جدی سال روان به تعداد 48 فامیل بیجا شده کمک های نقدی توزیع نمود.

 

این کمک ها به بیجا شدگان داخلی ولسوالی های زیرک و مستی خان ولایت پکتیکا که قبلا در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود از طرف موسسه سولیدیتری با حضور نماینده این ریاست مبلغ (30000) افغانی توزیع گردید. 

با 10 خانواده عودت کننده در ولایت پکتیکا مساعدت توزیع شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت پکتیکا به همکاری اداره مبارزه با حوادث طبیعی برای 10 خانواده عودت کننده کشور پاکستان که به بخش های مرکزی این ولایت جابجاشده اند، مساعدت غذایی توزیع نمود

چهار شنبه 20 جدی سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها مساعدت های هم چو، 50 کیلو برنج، 10 لیتر روغن، یک کیلو نمک و یک بسته زمستانی توزیع نمود . 

با 14 خانواده بیجاشده در ولایت پکتیکا مساعدت های نقدی و غیر نقدی توزیع شد

 

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت پکتیکا به همکاری موسسه سولیدرایتی برای 14 خانواده که از بخش های نا ام ولسوالی ناکه به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت نقدی و غیر نقدی توزیع نمود .

شنبه 9 جدی سال روان خورشیدی برای هر یک از ا ین خانواده ها به مبلغ 18000 افغانی مساعدت نقدی، بسته های بهداشتی و وسایل تشناب توزیع شد . 

130 خانواده بیجاشده و عودت کننده در ولایت پکتیکا مساعدت بشردوستانه دریافت نموده اند

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت پکتیکا به همکاری موسسه سولیدتری انترنشنل (S I) برای 130 خانواده بیجاشده و عودت کننده ولسوالی گومل و بخش های مرکزی این ولایت که قبلا سروی صورت گرفته بود، مساعدت نقدی و غیر نقدی توزیع نمود .  

روزهای پنج شنبه و شنبه، 13 الی 15 میزان سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها به مبلغ 18000 افغانی مساعدت نقدی، یک عدد تشناب سیار به ارزش 12000 افغانی و بسته های صحی شامل صابون، کریم دندان، برس دندان، کمپل و غیره کمک بشری صورت گرفت .  

بیش از 140 خانواده بیجاشده در ولایت های بدخشان و پکتیکا کمک دریافت نموده اند

 

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت بدخشان به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان (UNHCR) برای 138 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی اشکاشم به بخش های امن این ولسوالی بیجاشده اند، مساعدت توزیع نمود .

شنبه 1 میزان سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها کمک های هم­چو، 4 بوجی آرد، 14 کیلو روغن، 14 کیلو دال نخود و یک کیلو نمک از سوی سازمان غذایی جهان و مساعدت های ضرورت خانه از سوی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان توزیع صورت گرفت .

این در حالیست که به تعداد 6 خانواده دیگر که به تاریخ 1 میزان از ولسوالی  گومل ولایت پکتیکا به مرکز این ولایت بیجاشده اند، از سوی اداره مبارزه با حوادث طبیعی مواد غذایی شامل 50 کیلو گندم، 20 کیلو برنج، 10 لیتر روغن، یک کیلو چای سبز و یک کیلو بوره توزیع نمود .

   اجراآت آمریت امور مهاجرین ولایت پکتیکا ،مورخ 31 اسد

-        سروی 24  فامیل بی جاشده وزیرستان شمالی به ولسوالی ارگون به همکاری موسسه APA غرض مساعدت .

 

فعالیت سال تمام آمریت امور مهاجرین ولایت پکتیکا

آخرین گزارش از ولایت پکتیکا حاکی از آن است که آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان این ولایت طی سال جاری برای 300 خانواده بیجا شده داخلی در شهر شرن و ولسوالی اورگون کمک جنسی نموده است.

این کمک ها از سوی موسسه APA در این ولایت توزیع شده است که برای هر خانواده 3 دانه کمپل، بوشکه پلاستیکی، ترپال، سیت آشپزخانه، سطل آب، سیت صحی توزیع شده است.

به اساس گزارش آمریت امورمهاجرین ولایت پکتیکا از مجموع این خانواده ها 148 خانواده را در شهر شرن و 152 خانواده دیگر از بیجا شدگان در ولسوالی اورگون این ولایت بیجا شده بودند که از سوی موسسه متذکره مساعدت گردید.

همچنان این آمریت در کنار سایر فعالیت های روزانه اش، از توزیع کمک ها برای خانواده های بیجا شده وزیرستان شمالی نیز خبر داده است. 

فعالیت کاری آمریت امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت پکتیکا طی ربع سوم سالروان

  • توزیع مواد لوژستیکی برای 300 خانواده بی جاشده در مرکز و ولسوالی ارگون به کمک UNHCR .
  • آموزش 40 نفر در رشته های حرفوی .
  • ثبت نام 35 خانواده عودت کننده داوطلب .
  • ثبت نام 300 خانواده بی جاشده .

۷۶۵ خانواده در ولایت پکتیا بی جا شده است .

تاریخ نشر: Jul 25, 2015 رده : عمومی

در اثر عملیات تصفیوی  که به تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱ در ولسوالی های څمکني  و جانی خیل ولایت پکتیا آغاز شد ، ۷۶۵ خانواده از محلات شان بی جاشده اند .

به اساس معلومات انجینرحضرت میر همت رییس امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت پکتیا عملیات نیرو های امنیتی از تاریخ اول الی۲۰سرطان سالروان در ولسوالی های څمکني و جانی خیل این ولایت جریان داشت و در آن مدت ۷۶۵ خانواده به ساحات امن همجوار و ولسوالی های میر زکه و پټان بی جاشدند.

همتت افزود که به اساس فیصله جلسه مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۷ کمیته حالات اضطراری ، نماینده گان این اداره ، موسسه فین ، WFP،UNHCR و FAO غرض سروی خانواده های بی جاشده توظیف گردید .

منبع اظهار داشت که سروی خانواده های یاد شده در ولسوالیهای څمکنی و جانی خیل انجام شد ، اما۱۵ خانواده بی جاشده به ولسوالی میر زکه و۵۰ خانواده دیگر به ولسوالی پټان تا کنون سروی نشده است .

همت گفت به اساس فیصله ۱۳۹۴/۴/۲۴ کیمته حالات اضطراری ، برای خانواده های بی جاشده کمک های عاجل UNHCR و WFP  توزیع می شود .

اجراآت آمریت امور مهاجرین ولایت پکتیکا از تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱ الی ۲۹ جوزا ۱۳۹۴.

  • ثبت وراجستر مهاجرین افغان که از وزیرستان شمالی و جنوبی به ولسوالی های برمل و اورگون آن ولایت عودت نموده اند.
  • توزیع مواد مساعدتی موسسات همکاربرای بی جا شده های آن طرف خط دیورند به ولایت پکتیکا .
  • سروی بی جاشده ها درمربوطات آن ولایت غرض مساعدت.
  • معرفی ۳۰ نفر عودت کننده از پاکستان غرض ادامه تحصیل به ریاست معارف آن ولایت.
  • پیشنهاد یک ملیون افغانی بمقام وزارت امور مهاجرین وعودت کنند گان غرض خط اندازی شهرک مهاجرین آن ولایت.
  • ثبت وراجستر۲۰ خانواده عودت کننده.

هزاران خانواده بیجا شده در ولایت های خوست و پکتیکا از سوی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان سروی شده و عنقریت در تداوم امداد رسانی گذشته توزیع کمک های دیگر نیز برای باشنده گان آن مناطق صورت خواهد گرفت

تاریخ نشر: Jun 11, 2014 رده : عمومی

سروی بی جاشده ها ازآن طرف خط دیورند در سه ولایت کشور از طریق وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان و نهاد های همکار جریان داشته و جهت تسریع آن یک هئیت عالی رتبه دولتی امروزعازم آن ولایت گردید.

     انجنیر احمد ولی حکمی معین مالی و اداری وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان در گفتگو با خبرنگار ریاست اطلاعات وارتباط عامه اظهارداشت : كه  بیش از 12 هزار خانواده از آن سوی خط دیورند به ولایات خوست، پکتیا و پکتیکا بی جا(مهاجر)شده و تاکنون شش هزارخانواده بی جا شده در نتیجه سروی های انجام شده تثبیت گردیده اندكه بر بنیاد راپور های واصله 2400 خانواده به ولایت پکتیا، 3000 خانواده به ولایت پکتیکا وحدود 6600 خانواده دیگر به ولایت خوست بی جاشده اند.

  حكمي افزود در حال حاضر درجه حرارت در ولایت خوست بلند بوده و برای خانواده های بی جاشده وبخصوص اطفال، این چالش طاقت فرسا میباشد، با آنکه نبود آب آشامیدنی یکی از مشکلات جدی باشنده گان این محلات پنداشته میشود اما اقدامات لازم به خصوص فرستادن تانکر های دولتی و خصوصی برای حل مشکلات باشنده گان این محلات فعالیت دارند.

درهيمن حال سرپرست ریاست امور مهاجرین ولایت خوست ميگويد افزون بر فعالیت تانکر های آب جهت رفع مشکلات باشنده گان این مناطق، اقدامات لازم برای حفر چاه های آب روی دست گرفته شده که حتی بازرگانان ملی نیز متعهد به حفر چاه های آب شده اند.

      وی گفت که وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان در نظر دارد در ساحات که بی جاشده گان بیشتر تراکم نموده اند چاه های عمیق را نیز حفر نماید.

        به گفته انجنیر احمد ولی حکمی معین مالی و اداری وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان، سروی بی جاشده ها در سه ولایت یاد شده جریان داشته و این وزارت می خواهد با تثبیت رقم دقیق بی جاشده ها همه مساعدت ها اعم ازمراجع دولتی، ملی و بین المللی را منسجم و درهماهنگی مشترک بانهاد های همکار برای بی جاشده ها توزیع نماید.

    هئیت عالی رتبه دولتی که متشکل از نمائنده گان ادارت زیربط می باشند، موظف شده اند تا جریان سروی بی جاشده ها را در سه ولایت یاد شده سرعت بیشتر بخشند.

     گفتنی است که در پی بی جا شدن خانواده ها از آن سوی خط دیورند به ولایت خوست، نهاد های همکار بین المللی درهماهنگی با وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان اقدام به کمک رسانی به موقع نموده که از این میان، دفتر برنامه غذایی جهان، یک مقدار گندم، روغن، لوبیا، نخود، نمک و بیسکیت را برای شش صد خانواده؛ موسسه محترمI R C  و برخی از نهاد های دیگر بیش از 3000 باب خیمه، 300 بسته مواد حفظ الصحه، 3331 باب تشناب اضطراری، دفتر سازمان بین المللی مهاجرت (IOM)  برای 1400 خانواده در شهر گردیز موادغذایی  و دفتر کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان (UNHCR)همراه تعدادی از موسسات امداد رسانی دیگر برای 1100 خانواده یازده قلم مواد غیرغذایی را نیز توزیع نموده اند .

    با این همه دفتر محترم یونیسف فعالیت های واکسیناسیون اطفال را در ولایت پکتیا تسریع نموده که در این میان نزدیک به 5000 کودک از واکسین شدن در برابر مرض سرخکان و بیش از 7700 دیگر در مقابل پولیو بهره مند شده اند.

     درعین حال که هزاران خانواده ازآن طرف خط دیورند به ولایت خوست بی جاشده اند، وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان نگرانی شدید خود را نسبت به وضعیت نا مناسب هزاران خانواده بی جاشده درولایت هلمند بیان میکند زیرا، دوام جنگ و نبرد های پی هم در چندین ولسوالی این ولایت سبب شده است تا روند سروی دقیق بیجا شده گان این مناطق با چالش جدی مواجه شده و برنامه امداد رسانی نیز به گونه لازم صورت نگیرد.

    با این همه وزارت امور مهاجرین و نهاد های همکار آن، آمادگی سروی را داشته و در انتظار اند شرایط امنیتی به گونه نسبی بهبود یافته تا آن ها بتوانند فعالیت های خود را در این مناطق نیز گسترش دهند.

گفتنی است که در حال حاضر با وجود چالش های موجود 1500 خانواده بی جاشده از ولسوالی های نا امن ولایت هلمند به لشکرگاه مرکز آن ولایت سروی شده اند.