ریاست امورمهاجرین ولایت قندهار

ریاست امور مهاجرین ولایت کندهار 242 فامیل عودت کننده را مساعدت نمود

ریاست امور مهاجرین ولایت کندهار به همکاری موسسه (DRC) برای (242) فامیل عودت کننده را که از پاکستان عودت نموده و در مرکز این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز سه شنبه، 28 حوت سال روان کمک های نقدی توزیع نمود.

این کمک ها به ترتیب ذیل باحضور داشت نماینده موسسه نامبرده توزیع شد.

  • 15 فامیل که هرکدام مبلغ (15000) افغانی
  • 40 فامیل که هرکدام مبلغ (9000) افغانی
  • 42فامیل که هرکدام مبلغ (12000) افغانی
  • 124 فامیل که هرکدام مبلغ (8000) افغانی

ریاست امور مهاجرین ولایت کندهار 693 فامیل بیجا شده را کمک نمود

ریاست امور مهاجرین ولایت کندهار به همکاری موسسات(WFP، UNICEF) برای (693) فامیل بیجا شده ولسوالی های پنجوایی، دامان و از سایر نقاط این ولایت که در اثر سیلاب ها بیجا و متضرر شده بود و در مرکز و نقاط امن این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی وسروی از تاریخ(29 حوت الی 2 حمل سال روان) کمک های غذایی باحضور داشت نمایندگان موسسات نامبرده توزیع شد.

ریاست امور مهاجرین ولایت کندهار 243 فامیل بیجا شده را مساعدت نمود

ریاست امور مهاجرین ولایت کندهار به همکاری موسسات(WFP و د DRC) برای (243) فامیل بیجا شده که در اثر سیلاب ها بیجا و متضرر شده بود و در مرکز و نقاط امن این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز دوشنبه، 27 حوت سال روان کمک های نقدی و غیر نقدی توزیع شد.

این کمک ها شامل؛ پول نقد مبلغ(11000) افغانی برای هر فامیل از طرف موسسه(DRC) و مواد خوراکی از طرف موسسه (WFP) با حضور داشت نمایندگان موسسات نامبرده توزیع گردید.

ریاست امور مهاجرین ولایت کندهار 90 فامیل بیجا شده را مساعدت نمود

ریاست امور مهاجرین ولایت کندهار به همکاری موسسات(WFP, UNICEF, DACAAR, IOM) برای (90) فامیل بیجا شده ولسوالی ارغنداب و تخته پل که در اثر سیلاب ها بیجا و متضرر شده بود و در مرکز و نقاط امن این جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز شنبه، مورخ 25 حوت سال روان کمک های غذایی و غیر غذایی باحضور داشت نمایندگان موسسات نامبرده توزیع نمود.

ریاست امور مهاجرین ولایت کندهار 495 فامیل بیجا شده را کمک نمود

ریاست امور مهاجرین ولایت کندهار به همکاری موسسه(UNICEF،WFP،DRC) برای (495) فامیل بیجا شده که در اثر سیلاب ها بیجا شده بود و در مرکز این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز یک شنبه، مورخ 26 حوت سال روان کمک توزیع نمود.

این کمک ها شامل؛ پول نقد مبلغ(11000) افغانی از طرف موسسه DRC برای (392) فامیل و همچنان برای (103) فامیل بیجا شده ، مواد خوراکی و غیر خوراکی توسط دو موسسه دیگر باحضور داشت نمایندگان این موسسات توزعی گردید.

ریاست امور مهاجرین ولایت کندهار 90 فامیل بیجا شده را مساعدت نمود

ریاست امور مهاجرین ولایت کندهار به همکاری موسسات(WFP, UNICEF, DACAAR, IOM) برای (90) فامیل بیجا شده ولسوالی ارغنداب و تخته پل که در اثر سیلاب ها بیجا و متضرر شده بود و در مرکز و نقاط امن این جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز شنبه، مورخ 25 حوت سال روان کمک های غذایی و غیر غذایی باحضور داشت نمایندگان موسسات نامبرده توزیع نمود.

ریاست امور مهاجرین ولایت قندهار 266 فامیل بیجا شده را کمک نمود

ریاست امور مهاجرین ولایت قندهار به همکاری موسسات(IOM, WFP, UNICEF DACAAR) برای (266) فامیل بیجا شده این ولایت که در اثر سیلاب ها بیجا شده بود و در مرکز و نقاط امن این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی در روزهای چهار شنبه و  پنچشنبه به تاریخ(22-23) حوت سال روان کمک های غذایی و غیر غذایی باحضور داشت نمایندگان موسسات نامبرده توزیع گردید.

ریاست امور مهاجرین ولایت کندهار 150 فامیل بیجا شده را کمک نمود

تاریخ نشر: Mar 13, 2019 رده : عمومی

 

 

ریاست امور مهاجرین ولایت کندهار به همکاری موسسات(IOM, WFP, UNICIF, Save the Children) برای (150) فامیل بیجا شده که در اثر حوادث طبیعی بیجا شده بود و در مرکز و نقاط امن این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز دوشنبه، مورخ 20 حوت سال روان (18) قلم مواد غذایی و غیر غذایی باحضور داشت نمایندگان موسسات نامبرده توزیع گردید.

ریاست امور مهاجرین ولایت قندهار 150 فامیل بیجا شده را مساعدت نمود

ریاست  امور مهاجرین ولایت قندهار به همکاری موسسات(IOM، WFP، UNICIF، Save the Children) برای (150) فامیل بیجا شده که در اثر حوادث طبیعی بیجا شده بود و در مرکز و نقاط امن این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز یک شنبه، 19 حوت سال روان کمک های غذایی و غیر غذایی باحضور داشت نمایندگان موسسات نامبرده توزیع گردید.

ریاست امور مهاجرین ولایت قندهار 82 فامیل بیجا شده را کمک نمود

ریاست  امور مهاجرین ولایت قندهار به همکاری موسسات(WFP،DACAR،UNHCR،NRC،UNICEF) و نیز ریاست مبارزه حوادث برای (82) فامیل بیجا شده که در اثر جنگ و حوادث طبیعی بیجا شده بود و در مرکز این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز شنبه، مورخ 18 حوت سال روان کمک نقدی و غیر نقدی توزیع نمود.

همچنان این ریاست به همکاری موسسات همکار روز پنجشنبه، مورخ 16 حوت سال روان نیز برای (112) فامیل بیجا شده نیز کمک های غذایی و غیر غذایی توزیع گردیده بود.

اول دلو 1397

سروی 470 خانواده بیجاشده در ولایت قندهار جریان دارد

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت قندهار با همکاری ادارات کمک کننده بین المللی 470 خانواده بیجاشده را که از آن اداره خواهان کمک شده اند، سروی می نماید.

این خانواده ها طی هفته دوم ماه دلو سال روان عرایض شان را مبنی بر بیجاشدگی به ریاست امور مهاجرین تحویل داده اند.

این خانواده ها در اثر جنگ و ناامنی از ولسوالی های ناامن ولایت قندهار و از مربوطات ولایت هلمند به شهر قندهار بیجاشده اند.

 

 

به 500 خانواده بیجاشده در ولایت قندهار کمک زمستانی توزیع شد

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت قندهار به 500 خانواده بیجاشده در آن ولایت به منظور جلوگیری از
آسیب های زمستان، کمک رسانی نمود.

این کمک ها طی هفته اول ماه دلو در شهر قندهار صورت گرفت که بیجاشدگان ولسوالی های ناامن و بیجاشدگان ولایت هلمند را در شهر قندهار تحت پوشش قرار داد.

این کمک ها از بودجه انکشافی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان به منظور جلوگیری از آسیب های فصل سرما به خانواده های بیجاشده در 14 ولایت کشور توزیع می گردد که 12 هزار خانواده را تحت پوشش قرار می دهد.

نزدیک به یکصد خانواده بیجاشده در ولایت قندهار از کمک های بشری مستفد شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت قندهار با همکاری اداره NRC به 97 خانواده بیجاشده در آن ولایت کمک رسانی نمود.

این کمک ها طی دو هفته گذشته ماه قوس صورت گرفت که در جریان موسسه یادشده به خانواده های مذکور پول نقد مساعدت نمود.

این موسسه در یک بخش به 8 خانواده، برای هریک آن 6 هزار افغانی و در یک توزیع دیگر به 88 خانواده، به هر یک آن 12 هزار افغانی توزیع نموده است.

بیش از چهار هزار خانواده بیجاشده طی سه ماه گذشته در ولایت قندهار کمک شد

چهار هزار و 114 خانواده بیجاشده طی سه ماه گذشته سال روان هجری شمسی در ولایت قندهار از سوی ریاست امور مهاجرین آن ولایت و موسسات بین المللی کمک دریافت کردند.

این کمک ها 836 خانواده را در ماه حمل تحت پوشش قرار داد که در جریان آن موسسه های WFP، UNHCR  و داکار به هر خانواده بسته های مواد غذایی و غیر غذایی مساعدت نمود.

همچنان یک هزار و  200 خانواده در ماه ثور توسط موسسه برنامه غذایی جهان(WFP) کمک شد که به هر خانواده 185 کیلو مواد غذایی مختلف توزیع گردید.

دو هزار و 84 خانواده در ماه جوزا از سوی موسسات SCI، UNCHR و WFP مساعدت شد که به هر خانواده شش هزار و 900 افغانی پول نقد و بسته وسایل لوازم خانه و آشپزخانه توزیع گردیده است.

بر اساس آمار ثبت شده در ریاست امور مهاجرین ولایت قندهار، طی این مدت یک هزار و 66 نفر مهاجر دارای مدرک و سه هزار و 735 نفر مهاجر بدون مدرک از طریق ساحه ورودی اسپین بولدک از پاکستان به کشور برگشته اند.

 ریاست امور مهاجرین و لایت کندهار در جریان سال 1396، 8 هزار و941 خانواده بی جا شده را مساعدت نموده است.

به اساس گزارش آن اداره مساعدت مذکور پول نقد بوده که از طرف نهاد های همکار تهیه و تحت نظر آن ریاست برای بی جا شده های ولایت قندهار و ولایات همجوار توزیع شده است.

 

منبع علاوه نموده است که همچنان یک هزار و112 نفر به کمک موسسات همکار در رشته های مختلف حرفوی تحت آموزش قرار گرفته است و بر علاوه 15 تن غرض ادامه تحصیل بریاست معارف آنولایت و114 تن دیگر غرض اخذ تذکره تابعیت بمراجع زیربط معرفی شده اند.

نزدیک به یک هزار خانواده بیجاشده در ولایت قندهار کمک شد

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت  قندهار با همکاری برخی موسسات بین المللی، به 980 خانواده بیجاشده در آن ولایت بسته های کمکی توزیع نمود.

92 خانواده بیجاشده طی هفته سوم ماه جدی از سوی ادارات NRC، داکار، UNICEF و SCI پول نقد دریافت نمودند که به هر خانواده آن 26 هزار افغانی توزیع گردیده است.

همچنان طی هفته دوم ماه جدی نیز 888 خانواده بیجاشده دیگر از سوی موسسه کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (UNCHR) پول نقد دریافت کردند که به هر خانواده آن 200 دالر امریکایی توزیع گردیده است.

گفتنی است که این خانواده ها از ولایات ارزگان، هلمند، زابل، جلال آباد، کندز، کنر و برخی ولسوالی های ناامن ولایت قندهار به نقاط امنتر آن ولایت بیجاشده اند.

نزدیک به یک صد خانواده بیجاشده در ولایت قندهار از کمک های بشری مستفید گردید

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت قندهار با همکاری موسسه برنامه غذایی جهان(WFP)، به 82 خانواده بیجاشده در آن ولایت، بسته های کمکی پول نقد مساعدت نمود.

در جریان این کمک ها که طی هفته چهارم ماه میزان صورت گرفت، به هر خانواده 6 هزار افغانی پول نقد در بدل یک ماهه مواد غذایی توزیع گردیده است.

این خانواده ها در اثر ناامنی ها از ولسوالی های سنگین، نوزاد، میوند، ناوه، نهر سراج و پنجوایی در محلات امنتر ولایت قندهار بیجاشده اند.

  گزارش ریاست امور مهاجرین ولایت قندهار

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت قندهار نیز از بازگشت داوطلبانه 3 خانواده در روز یکشنبه هفته جاری خبر داده است.

 

این خانواده ها که شامل 12 نفر اند، مهاجرین بدون مدرک بوده اند. 

ریاست مهاجرین قندهار از بازگشت داوطلبانه 16خانواده خبر داده است

مسئولین ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت قندهار می گویند، 16 خانواده مهاجر که شامل 63 نفرمی شوند در سه هفته گذشته از پاکستان به آنولایت داوطلبانه برگشته اند.

منبع گفته است که این بازگشت کنندگان مهاجرین بدون مدرک هستند.

 

همچنان ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت قندهار در مدت یاد شده 4خانواده بیجا شده راجهت مساعدت و همکاری به موسسه OHW معرفی کرده است.

فعالیت ولایت قندهار

گزارشات رسیده از ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت قندهار حاکی از آن است که در روز های شنبه 12 سرطان و چهارشنبه 9 سرطان 15 خانواده شامل 60 نفر داوطلبانه از پاکستان به کشور برگشته اند.

عظیم نوابی رئیس امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت قندهار می گوید که همه ای این برگشت کنندگان مهاجرین بدون مدرک بوده و از طریق مرز سپین بولدک این ولایت وارد کشور شده اند.

همچنان ریاست امور مهاجرین قندهار روز چهارشنبه 9 سرطان سال جاری 2 خانواده بیجا شده را در این ولایت جهت مساعدت به موسسه OHW معرفی نموده است. 

گزارش کاری پنج شنبه 3 سرطان.

عودت کنندگان داوطلب و بدون اسناد: 10 فامیل( 35 مرد و 27 زن )

عودت کنندگان اجباری و بدون اسناد: 12 مرد

افراد مصاحبه شده: 7 زن.

177 مهاجر افغان طی 48 ساعت از ایران و پاکستان عودت نمودند

به اساس گزارشات واصله ازادارات امور مهاجرین وعودت کنندگان درولایات نیمروز و قندهار 68 نفرمهاجر طی دوروز گذشته از ایران و 109 نفر دیگر از پاکستان داوطلبانه عودت نموده اند.

درگزارش آمریت امور مهاجرین ولایت نیمروز گفته شده است که روز پنجشنبه هفته گذشته یک خانواده  شامل دو نفر ،همراه با 66 تن دیگر از طریق مرز ولایت نیمروز از ایران داوطلبانه وارد کشور شده اند.

 

همچنان در گزارش  ریاست امور مهاجرین ولایت قندهارآمده است که 20 خانواده شامل 109نفر از طریق مرز سپین بولدک از پاکستان به وطن برگشته اند. 

ریاست مهاجرین قندهار: بیش از 200 نفر از پاکستان داوطلبانه به وطن برگشتند

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت قندهار خبر داده است که طی سه روز شنبه الی دوشنبه هفته جاری 42 خانواده که 243 نفر زنان و مردان را شامل می شود به صورت داوطلب از کشور پاکستان برگشته و طی این سه روز از طریق مرز طورخم وارد کشور شده اند.

عظیم نوابی رئیس امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت قندهار گفته است که 16 خانواده شامل 77 نفر زنان و مردان روز دوشنبه، 13 خانواده شامل 83 نفر در روز یکشنبه و 13 خانواده شامل 83 نفر در روز شنبه هفته ای جاری از طریق مرز اسپین بولدک این ولایت با پاکستان، وارد کشور شده اند.

منبع گفته است که نمایندگان ریاست امور مهاجرین و موسسات همکار بین المللی از میان بازگشت کنندگان، با 8 مرد مصا حبه انجام داده اند.

اجرآت ریاست امور مهاجرین کندهار،مورخ 28 ثور

-         ثبت 4 خانواده عودت کننده داوطلب بدون مدرک از کشور پاکستان .

 

-         معرفی 4 تن عودت کننده جهت ادامه ای تحصیل به ریاست معارف آن ولایت .  

اجرا آت ریاست مهاجرین قندهار،مورخ 29 ثور 

-         ثبت وراجستر20 خانواده مهاجربدون مدرک، شامل 86 تن زن و مردکه روز دوشنبه به صورت داوطلب از طریق مرز سپین بولدک این ولایت به کشور برگشته اند.

 

-         معرفی 2 خانواده بیجا شده مستحق جهت مساعدت به موسسه OHW معرفی شده است 

12 خانواده روز شنبه از پاکستان داوطلبانه به کشور برگشته اند

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت قندهار روز گذشته 12 خانواده عودت کننده داوطلب را ثبت نموده است.

همچنان 7 خانواده بی جا شده از ولایات همجوار به شهر قندهار ،جهت مساعدت به موسسه OHW معرفی شده است.

در دو روز اخیر هفته گذشته نردیک به 3 هزار تن داوطلبانه به کشور برگشته اند

گزارشات رسیده از ولایات هرات، نیمروز و قندهار حاکی از آن است که طی روز های چهارشنبه و پنجشنبه هفته ای گذشته به صورت مجموعی 2929 تن مهاجر افغان از کشور های ایران و پاکستان به صورت داوطلب به کشور عودت نموده اند که در میان آن 64 خانواده نیز شامل است.

بر اساس گزارشات رسیده از منابع مذکور، طی این مدت 11 خانواده شامل 61 تن و 1390 نفر مجرد دیگر که در ایران به سر می بردند، از طریق مرز اسلام قلعه  به ولایت هرات داوطلبانه برگشته اند که در میان آن یک خانواده و 3 تن دیگر دارای کارت مهاجرت هستند.

همچنان 31 خانواده شامل 153 تن و 1196 نفر مجرد دیگر که آنان نیز در ایران به سر می بردند از طریق مرز نیمروز داوطلبانه عودت نموده اند.

در بخشی از این گزارش آمده است که روز چهارشنبه هفته ای گذشته 13 خانواده که 39 مرد و 34 زن را شامل می شود از پاکستان از طریق مرز سپین بولدک به کند هاربرگشته اند. 

بیش از یکهزار مهاجر داوطلبانه بازگشت نمودند

گزارشات رسیده از ولایات هرات، نیمروز، ننگرهار و قندهار حاکی از آن است که یکشنبه 19 ثور سالروان ، 1782 تن مهاجر افغان از ایران و پاکستان به صورت داوطلبانه به کشور عودت نموده اند .

به اساس گزارشهای واصله از مراجع یادشده ، 7 خانواده شامل 40 تن و 1307 نفردیگر ازطریق مرز اسلام قلعه، به کشور برگشته اند که از میان آن 2 خانواده و 13 تن مجرد دارای مدرک بوده اند.

همچنان 3 خانواده که تعداد افراد آن به 11 تن می رسد  و 290 تن مجرد دیگر، ازطریق مرز نیمروز،

و 20 خانواده دیگرشامل 102 نفر،مقیم پاکستان، ازطریق مرزکندهار به کشوربرگشته اند.  

همچنان ریاست امور مهاجرین ولایت ننگر هار از عودت5 خانواده شامل 32 نفر از طریق مرز طور خبر داده است.

منابع مذکور افزوده اند که 18 تن در ولایت هرات و 4 خانواده در ننگرهار جهت مساعدت به موسسه بین المللی مهاجرت IOM معرفی شده است.

820 خانواده در ولایت قتدهار کمک شده است

آخرین گزارش ها از ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت قندهار حاکی از آن است که این ریاست طی زمستان گذشته برای 820 خانواده بیجا شده داخلی و عودت کننده مساعدت نموده است.

رئیس امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت قندهار دیروز گفته است که طی ماه دلو و حوت برای این خانواده ها مواد غذایی، جنسی و پول نقد توزیع گردیده است.

به گفته ای منبع از میان خانواده های یاد شده برای 62 خانواده در ماه دلو سال گذشته از سوی موسسه NRC مبلغ 8 هزار افغانی پول نقد و از طرف اداره UNICEF برای هر خانواده بسته های صحی، بسته های آشپزخانه مواد زمستانی و خیمه توزیع گردیده است. وی افزود که اداره UNICEF درماه حوت سال گذشته برای اطفال 600 خانواده لباس زمستانی توزیع نموده است.  

همچنان برای 158 خانواده دیگر نیز دراین ولایت ازسوی ادارات DRC، UNICEF و WFP مواد غذایی (آرد روغن و نمک)، بسته های صحی و مبلغ 4 هزار افغانی پول نقد توزیع گردیده است.

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت قندهار خبر داده است که طی زمستان گذشته، 109 خانواده مهاجر در پاکستان از طریق مرز سپین بولدک و چمن به کشور عودت نموده است.  

مساعدت برای 2500 نفر عودت کننده ومستحق در ولایت کندهار

بری 2500 نفر عودت کننده ومستحق مساعدت زمستانی موسسه امه ترست ،به همکاری اتشه امور مهاجرین وعودت کنندگان مقیم کویته در ولایت قندهار اخیراً توزیع گردید.

به اساس معلومات حبیب الرحمن شمس سرپرست اتشه امورمهاجرین وعودت کنندگان مقیم کویته ،مساعدت موسسه امه ترست شامل 5 هزار تخته کمپل ،2500 جوره کفش زنانه ومردانه وبه همین تعداد جراب ،چادر وجمپر بود.

وی علاوه نمود که کمک مذکور در حضور داشت نمایندگان برخی از ادارات ومقام ولایت کندهار در سه مرحله به روز های 27 و 28 ماه گذشته در کمپ ژری ،کمپ معیوبین ومعلولین ،پرورشگاه عبدلاحد کرزی وقریه برج ولسوالی تخته پل قندهار برای یک تعداد عودت کننده ها ،معیوبین وسایر مستحقین توزیع شد.

اجراآت ریاست امور مهاجرین ولایت قندهار

  • توزیع مواد غذائی برای ۲۷ فامیل .
  • توزیع وسایل خیاطی برای ۶۵ نفر زن و پول نقد به ایشان.
  • توزیع مواد غذائی وغیر غذائی برای ۱۰۵ فامیل به کمک UNHCR , OHW

بیش از 1800 خانواده بی جاشده درولایات هرات ،نورستان وقندهارمساعدت زمستانی راازطریق ادارات امورمهاجرین وعود ت کننده گان آنولایت بدست آوردند .

به اساس معلومات حمید الله رئیس امورمهاجرین ولایت هرات به خبرنگارریاست اطلاعات وارتباط عامه این وزارت باآغازفصل سرما،کمیشنری عالی سازمان ملل متحد درامورپناهنده گان (UNHCR) برای ۵۶ خانواده بی جاشده درآن ولایت ،وسایل آشپزخانه وبرای 677 فامیل دیگرپول نقد راکه برای هرفامیل 60 دالرامریکائی تعین گردیده بود ،توزیع نموده است .

منبع علاوه نمود که دفترشورای مهاجرین دنمارک نیزبرای 118 خانواده درمربوطات ولسوالی های انجیل وزنده جان ولایت هرات مبلغ 948000 افغانی راو برای 136 فامیل دیگردرولسوالیهای یادشده بسته های غیرغذائی شامل (وسایل اشپزخانه ،حفظ الصحه ،بالون گاز،ترپال وکمپل )رامساعدت کرده است .

طبق یک خبردیگر کمیشنری سازمان ملل متحد درامورپناهنده گان برای 136 خانواده بی جاشده درولسوالیهای نورگرام ،واما ومرکزولایت نورستان ،مساعدت نقدی ،برای هرخانواده 60 دالرامریکائی را کمک نموده است .

به گفته ضیاوالدین آمرادارۀ امورمهاجرین وعودت کننده گان ولایت نورستان ،200 خانواده درآنولایت آسیب پذیرشناسائی شده اند وآن اداره تلاش دارد که برای آنها ازدفاترWFP  وUNHCR موادغذائی رااخذوتوزیع نماید .

طبق اظهارات منبع یادشده حدود536 فامیل بی جاشده درسراسرآنولایت زنده گی می نماید .

به اساس یک خبردیگربرای 700 خانواده بی جاشده درولایت قندهارنیز،بالون گاز ،پاپوش طفلانه ،پتووچادرازطریق UNHCRتوزیع گردیده است .

رحمت گل یکتن از باشنده گان ولایت نورستان که از اثرناامنی ها از مسکن اصلی خودبی جاشده است ،درتماس تلیفونی به خبرنگار ریاست اطلاعات وارتباط عامه گفت که خانواده اش،بافرارسیدن زمستان ازناحیه سرپناه ،مواد غذائی والبسه به مشکل مواجه می باشد .

وی علاوه نمود که مساعدت های انجام شده اندک بوده وازموسسات بین المللی تقاضاداریم که کمکهای بیشترباخانواده های بی جاشده نمایند .

کار...