آمریت امورمهاجرین ولایت هلمند

500 فامیل بیجا شده در ولایت هلمند کمک شد

ریاست امور مهاجرین ولایت هلمند به همکاری موسسات(IOM،WFP،UNICEF،DACAR،IRC) برای (500) فامیل بیجا شده این ولایت که در اثر سیلاب ها بیجا شده بود و در مرکز و نقاط امن این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز شنبه، 25 حوت سال روان کمک توزیع نمود.

این کمک ها شامل؛ پول نقد مبلغ (6000) افغانی از طرف موسسه IRC، یک بسته مواد غذایی(۲۰۰کیلو آرد ، ۱۵لیتر روغن ، ۱۵کیلو دال و یک کیلو نمک) از طرف موسسه WFP، توزیع شلتر برای (205) فامیل از طرف موسسه IOM، یک بسته کیت صحی برای (300) فامیل ازطرف موسسه(DACAR) و یک بسته دیگر برای (205) فامیل ازطرف موسسه(UNICEF) باحضور  داشت نمایندگان موسسات نامبرده توزیع گردید.

436فامیل های بیجا شده ولایت هلمند کمک های نقدی و غیر نقدی دریافت نمود

ریاست امور مهاجرین ولایت هلمند به همکاری موسسه(IOM،WFP،ACF،UNICEF،IRC) برای (436) فامیل بیجا شده که در اثر سیلاب ها بیجا شده بود و در مرکز این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز شنبه، مورخ 18 حوت سال روان کمک های غذایی، غیر غذایی و نقدی توزیع نمود.

این کمک ها شامل؛ پول نقد مبلغ (6000) افغانی ازطرف موسسه IRC، توزیع شلتر از طرف موسسه IOM، یک بسته مواد غذایی شامل( 200 کیلو آرد،15 لیتر روغن، 15 کیلو دال و یک کیلو نمک) از طرف موسسه WFP، یک کیت آَشپزخانه ازطرف ACF و یک بسته لباس و کیت صحی از طرف موسسه UNICEF باحضور داشت نمایندگان موسسات نامبرده توزیع گردید.

ریاست امور مهاجرین ولایت هلمند 34 فامیل بیجا شده را کمک نمود

ریاست امور مهاجرین ولایت هلمند به همکاری موسسات(IRC،UNHCR،WFP) برای 34 فامیل بیجا شده ولایات همجوار و ولسوالی های ولایت هلمند که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و در نقاط امن و مرکز این ولایت جابجا شده بود، روز پنجشنبه، مورخ 9 حوت سال روان کمک توزیع نمود.

این کمک ها شامل؛ پول نقد مبلغ (12000) افغانی از طرف موسسه (IRC)، یک بسته مواد غذایی از طرف موسسه (WFP) و هم چنان (3) تخته کمپل، (1) عدد بالون گاز چهار کیلویی، (1) تخته ترپال ویک کیت آشپزخانه از طرف موسسه (UNHCR) باحضور داشت نماینده موسسه نامبرده توزیع گردید.

سروی 2900 خانواده برگشت کننده و بیجاشده در ولایت هلمند جریان دارد

به گفته رئیس امور مهاجرین ولایت هلمند 1700 فامیل بعد از عملیات تصفیوی به منازل شان واقغ منطقه باباجی برگشت نموده و سروری آنها از دو هفته به این طرف جریان دارد .

همچنان سروی 500 فامیل که 6 ماه قبل بی جاشده بودند ، به کمک موسسه ACF جریان داشته که با ختم آن به تاریخ 22 دلو، عنقریب به آنها پول نقد مساعدت میگردد .

به گفته منبع 600 خانواده عودت کنندهف بی بضاعت و بیجاشده دیگر به همکاری موسسه HRDA سروی گردید و مساعدت به آنها از پروژه PSN آغاز میگردد .

به همین گونه سروی خانواده های که بی جاشده گی آنها کمتر از 3 ماه می شود و در حومه شهر لشکر گاه جابجا شده اند ، همه روزه جریان دارد.

ریاست امور مهاجرین ولایت هلمند 1100 فامیل بیجا شده را کمک نمود

 

ریاست امور مهاجرین ولایت هلمند به همکاری موسسه(OHA) برای (1100) فامیل بیجا شده ولسوالی های گرم سیر، نادعلی و مناطق مرکزی ولایت هلمند که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و در نقاط امن و مرکز این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز از تاریخ (16 الی 19) برج قوس سال روان کمک نقدی توزیع گردید.

این کمک  شامل؛ پول نقد مبلغ(6900) افغانی برای هر فامیل باحضور داشت نماینده موسسه نامبرده توزیع گردید.

خانواده های بیجاشده در ولایت هلمند کمک های بشردوستانه دریافت نمودند

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت هلمند به همکاری موسسه (ACF) و موسسه (UNICEF) برای 24 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی نادعلی به مرکز این ولایت بیجاشده اند، کمک های بشری توزیع نمود .

دوشنبه 19 سنبله سال روان خورشیدی برای هر یک این خانواده ها از سوی موسسه (ACF) به مبلغ 24000 افغانی و از سوی موسسه (UNICEF) کمک های هم چون یک تخته ترپال و سیت های آشپزخانه توزیع صورت گرفت .

هلمند کې بېځايه شويو کورنيوسره نغدي او دغېرخوراکي موادو مرسته وشوه

د يونيسف (UNICEF) او (ACF) موسسې له لوري  دهلمند ولايت دکډوالو او راستنېدونکو چارو رياست،  په همکارۍ  ۲۴بېځايه شويوکورنيوسره نغدي اودغېرخوراکي موادو مرسته وشوه.

يادې کورنې چې د نادعلي ولسوالۍ دنا امنو سيمو څخه ددغه لايت مرکز ته بېځايه شوې وې   د دوشنبې په ورځ  دوږي په ۱۹ مه (ACF) موسسې  له لوري هرې کورنۍ ته ۲۴۰۰۰ زره افغانۍ نغدي اود يونيسف (UNICEF) له لوري هرې کورۍ ته ۴دانې کمپلې، ۱دانه  ترپال او دپلخنځي مکمل سامان الاتو مرسته ووېشل شوه. 

 

به 540 خانواده بیجاشده در ولایت هلمند کمک های بشری توزیع گردید

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت هلمند با همکاری اداره (ACF) به 540 خانواده بیجاشده در آن ولایت بسته های کمکی توزیع نمود.

این کمک ها طی هفته دوم ماه ثور در شهر لشکرگاه صورت گرفت که در جریان آن به هر خانواده 12 هزار افغانی پول نقد مساعدت گردید.

خانواده های کمک شده از ولسوالی  های ناوه، نادعلی، مارجه، سنگین و منطقه بولان به شهر لشکرگاه بیجا گردیده اند.

همچنان ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت هلمندطی مدت یادشده 129 خانواده دیگر را نیز به منظور توزیع کمک های بشری سروی نموده است.

با 70 خانواده بیجاشده در ولایت هلمند کمک های نقدی و غیر نقدی توزیع شد

پنج شنبه 12 اسد سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها از سوی موسسه (IRC) به مبلغ 24000 افغانی و از سوی موسسه (ACF) وسایل مورد ضرورت خانه و بسته های بهداشتی توزیع صورت گرفت .

 هلمند کې بېځايه شويو کورنيو سره  نغدي  مرسته  وشوه

 دهلمند ولايت دکډوالو او راستنېدونکو چارو رياست د ( ACF ) موسسې په همکارۍ ۵۴۰ بېځايه شويو کورنيوسره نغدي مرسته وشوه.

يادو کورنيوهرې کورنۍ ته  د غوايي دمياشتې په تېرې دوهمې اونۍ کې د ( ACF ) موسسې له لوري ۱۲۰۰۰ زره افغانۍ نغدي مرسته ووېشل شوه.  

ریاست امور مهاجرین ولایت هلمند در سال 1396 مساعدت نهاد های همکار را برای بیش از11 هزارو پنجصد خانواده بی جا شده توزیع نموده است.

 به اسا س گزارش اداره مذکور کمکهای نقدی وحفظ الصحوی دفاترIRC.WFP.ACF.ویو نیسف برای 2 هزارو 220 فامیل، مساعدت غذایی دفتر.WFPوموسسهOHW برای 6 هزار خانواده،کمک غیر خوراکی UNHCRبرای یکهزارو 610 فامیل، مساعدت غذایی وغیر غذایی موسسهOHW برای 220 خانواده وکمک موسسهAPA برای 415 فامیل بی جا شده توزیع شده است.

 

منبع علاوه نموده است که به همین گونه 168 خانواده عودت کننده از ایران وپاکستان ثبت وراجستر شده و29 نفر آنها جهت ادامه تحصیل به ریاست معارف آنولایت و100 نفر جوان بی جا شده غرض در یافت مساعدت به دفترIRCوهمچنان15 نفر فارغ صنف 12 غرض ادامه تحصیل به انستیتیوتATVI معرفی شده اند.

ده ها خانواده بیجاشده در ولایت هلمند از کمک های بشری مستفد گردید

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت هلمند با همکاری موسسات بین المللی، به 61 خانواده بیجاشده در یک هفته گذشته مساعدت بشری نمود.

 این کمک ها طی هفته سوم(14 الی 18) ماه دلو در شهر لشکرگاه صورت گرفت، که در جریان آن موسسه برنامه غذایی جهان(WFP) و اداره یونسیف به 50 خانواده پول نقد و بسته زمستانی و موسسات ACF  و IRC به 11 خانواده دیگر پول نقد مساعدت نمود.

 

گفتنی است که موسسه WFP و IRC به هر خانواده شش هزار افغانی، موسسه ACF  24 هزار افغانی و موسسه یونسیف به هر خانواده بسته زمستانی شامل کمپل و پتو توزیع نموده است. 

243 خانواده بیجاشده در ولایت هلمند از کمک های بشری مستفید گردید

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت هلمند با همکاری موسسات بین المللی به 243 خانواده بیجاشده که از ولسوالی های ناامن آن ولایت به شهر لشکرگاه بیجاشده اند، کمک رسانی نمود.

در جریان این کمک ها که در روزهای 18 و 19 میزان در مربوطات شهر لشکرگاه صورت گرفت، به هر خانواده 12 هزار افغانی پول نقد مساعدت گردید.

این کمک ها از سوی ادارات کمیشری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و سازمان بین المللی مهاجرت به خانواده های یادشده توزیع گردیده است.

همچنان 30 خانواده بیجاشده دیگر نیز طی مدت یادشده در ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان به ثبت رسیده است. 

فعالیت روز های 28، 29 سرطان و 2 اسد 1395

-          سروی 181 خانواده بی جا شده از ولسوالی گرشک .

 

-         تدویر ورکشاب آگاهی دهی در رابطه به مسائل حقوقی مهاجرت ، حقوق فامیل، حقوق ملکیت و حقوق میراث ،به کمک مالی UNHCR .

گذارش مورخ  ۱۲/ ۴/ ۱۳۹۵

-          ثبت عرایض (۶۳) فامیل بیجاشده از ولسوالی های مختلف هلمند ،به لشکر گاه.

اجراات 9سرطان سالروان:-

-          توزیع مساعدت برای 14 فامیل بی جاشده از ولسوالی نادعلی.

-          سروی 7 خانواده بی جا شده به شهرلشکر گاه.

-          ثبت 5فامیل غرض مساعدت به کمک او ،اچ ، دبلیو

گزارش یومیه ریاست امورمهاجرین هلمند تاریخ ۲/ ۴/ ۱۳۹۵

-          سروی  8 فامیل بیجاشده .

-          توزیع مساعدت برای 97 فامیل بی جاشده

-          ثبت 155 قطعه عریضه بی جا شده ها.

گزارش ریاست امورمهاجرین هلمند تاریخ ۳/ ۴/ ۱۳۹۵

-          سروی 13 فامیل بی جا شده درساحات بولان،بیتون، صافیان وتورتانگ .

-          توزیع مساعدت برای (۳۰۱) فامیل بی جاشده.

-          ثبت (۵۹)عریضه بی جاشده ها.

برای 26 خانواده در هلمند مواد غذایی توزیع شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت هلمند برای 26 خانواده بیجا شده و عودت کننده مواد غذایی توزیع نموده است.

به گفته مسئولین ریاست مهاجرین هلمند از میان خانواده ها ی یادشده برای 14خانواده به کمک UNHCR وموسسه OHW از میان رقم یاد شده برای 14 خانواده ماشین خیاطی و مواد خوارکی شامل ۱۰کیلو چای خشک، ۴،۵کیلو بوره، ۱ بوشکه روغن ۱۰ لیتره، ۱۰کیلو برنج، ۲ بوجی آرد پنجاه کیلویی، وبرای 6 خانواده غرفه برای دکانداری با وسایل آن و برای دو خانواده دیگر ماشین کالاشویی، ماشین گلدوزی و مواد خوراکه توزیع شده است .

همچنان در یک خبر نامه دیگر آمده است که در جریان یک هفته گذشته 31 خانواده بیجا شده در ولایت هرات از سوی موسسه DRC مساعدت نقدی شده است.

فعالیت ولایت هلمند در هفته گذشته

-    سروی 10 خانواده بیجا شده مستحق .

-         ارسال لیست ۶۰۲ فامیل سروی شده جهت توزیع مساعدت به موسسات خیریه بشری به دفتر ساحوی قندهار . 

12 خانواده بیجا شده در هلمند سروی شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت هلمند ،12 خانواده بیجا شده را سه شنبه هقته گذشته در شهر لشکرگاه سروی نموده است.

نقیب زمریال سرپرست ریاست امور مهاجرین هلمند می گوید که این خانواده ها در اثر مشکلات امنیتی از ولسوالی های سنگین، مارجه، و نهر سراج در نقاط مختلف شهر لشکرگاه بیجا شده اند.

منبع همچنان گفته است که موسسه OHW نیز با تفاهم ریاست امور مهاجرین به سروی خانواده های عودت کننده و فقیر پرداخته و طی چهار روز گذشته 51 نفر مستحق را سروی و شناسایی نموده است.

قرار است موسسه یاد شده طی یک برنامه 300 نفر فقیر و مستحق به مساعدت را سروی، شناسایی و تثبیت نماید.

بیش از یکصد خانواده بی جا شده در هلمند سروی شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت هلمند ،چهارشنبه هفته گذشته 114 خانواده بیجا شده و مستحق را سروی نموده است.

نقیب زمریال سرپرست ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان هلمند گفته است که ریاست امورمهاجرین هلمند با همکاری موسسه OHW 26 خانواده بیجا شده و بی بضاعت را درنقاط مختلف شهر لشکرگاه و 88 خانواده را در ساحات شین کلی و زرغون کلی ولسوالی نادعلی سروی نموده است.

به گفته منبع تا هنوز 634 خانواده بیجا شده که اکثر شان باشندگان ولسوالی نادعلی اند توسط تیم مشترک آن اداره و موسسات همکار سروی گردیده است.

 

اجراآت ریاست امور مهاجرین هلمند از تاریخ 10 الی 20 جوزا

-          سروی 85 فامیل بی جاشده از ولسوالی نادعلی و 14 فامیل دیگر در مربوطات شهر لشکرگاه.

-          ثبت 161قطعه عریضه بی جاشده از ولسوالی های مختلف.

فعالیت ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت هلمند

خبر های رسیده از ولایت هلمند حاکی از آن است که تیم سروی کننده روز شنبه هفته  جاری 41 خانواده بیجا شده در نقاط مختلف شهر لشکرگاه سروی نموده است.

منبع گفته است که دوتیم سروی کننده فامیل های یاد شده را که از ولسوالی های نادعلی، مارجه و نهر سراج در مناطق صافیان و چهل متره شهر لشکرگاه بیجا شده بودند که مورد سروی قرار گرفتند.

نقیب زمریال گفته است این ادارده 38 خانواده را در روز پنجشنبه هفته گذشته نیز سروی نموده و تا کنون 228 خانواده از بیجا شدگان ولسوالی های یاد شده در شهر لشکرگاه سروی گردیده اند.

100 خانواده در هلمند مساعدت شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت هلمند با همکاری موسسات بین المللی روز چهارشنبه هفته ای گذشته برای 100خانواده بیجا شده پول نقد و مواد غذایی توزیع نموده است.

مسئولین ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت هلمند می گویند که خانواده های یاد شده از بیجا شدگان ساحه باباجی اند که پیشتر مورد سروی قرار گرفته و روز چهارشنبه از طرف موسسه WFP مواد غذایی و از طرف موسسه DRC 4 هزار افغانی پول نقد برای هر خانواده توزیع شده است .

همچنان ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت هلمند 9 خانواده بیجا شده دیگر را نیز در ساحه بولان این ولایت سروی نموده است.  

اجراآت آمریت مهاجرین ولایت هلمند

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت هلمند روز گذشته 13 نفر را در ساحه بولان شهر لشکرگاه سروی نموده است.

نقیب زمریال سرپرست ریاست امور مهاجرین هلمند گفته است که افراد یاد شده شاملین کورس های تخنیکی و حرفوی هستند که برای بیجاشدگان دایر گردیده است.

همچنان ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت هلمند عرایض 29 نفر بیجا شده نیازمند به مساعدت را دریافت نموده است. 

سروی 147 خانواده در هلمند ختم گردید

 

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت هلمند ، چهارشنبه 29 ثور، سروی 147 خانواده بیجا شده به مرکز آن ولایت رابه اتمام رسانیده است.

نقیب زمریال سرپرست ریاست امور مهاجرین هلمند گفته است که این خانواده ها از ولسوالی باباجی، نادعلی، و مارجه به شهر لشکرگاه بیجا شده بودند وقرار است در آینده نزدیک به آنها مساعدت صورت گیرد.

منبع گفت که همچنان با همکاری موسسه OHW ، ۱۷ زن بیوه و بی بضاعت دیگر را نیز سروی نموده وقرار است موسسه یاد شده برای آنها کورس های آموزشی و حرفوی را ایجاد کند . 

فعالیت 22 ثور آمریت مهاجرین هلمند

آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت هلمند روز چهارشنبه هفته ای گذشته 3 خانواده بیجا شده را سروی و عرایض 66 خانواده بیجا شده دیگر را به کمیسون زیربط ،غرض سروی در آینده ارسال نموده است . 

گزارش ریاست امور مهاجرین هلمند

-         سروی  14 خانواده بیجا شده از ولسوالی باباجی به شهر لشکرگاه .

 

-         ثبت عرایض 60 خانواده بیجا شده دیگر را از ولسوالی های مختلف آنولایت .

 گزارش ریاست امور مهاجرین هلمند

{C}-         {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}سروی  14 خانواده بیجا شده از ولسوالی باباجی به شهر لشکرگاه .

{C}-         {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}ثبت عرایض 60 خانواده بیجا شده دیگر را از ولسوالی های مختلف آنولایت . 

گزارش ریاست امورمهاجرین هلمند 15 ثور

- برای 48 فامیل ها مستحق برای شان مواد غذایی وغیری غذایی توزیع شده .

-7فامیل درساحه عینک وبولان – وتورتانگ سروی شدند و15 تحت پوشش مساعدت قرارگرفت.

گزارش ریاست امورمهاجرین ولایت هلمند مورخ 15 ثور 95

  • ثبت 174 فامل عودت کننده گان
  • توزیع 5 فورم عدم سرپناه برای عودت کنند
  • توزیع 28 قطعه تعرفه بانکی
  • به تعداد فامیل  9بیجاشدداخلی ثبت وراجستر گردید
  • بازدیدازشهرک همراه وکلای شورای ولایتی.
  • توزیع 150 دانه دبازه وورسی ولوازم ضرور فارم مرغداری  برای فارم های مرغداری داخل شهرک به همکاری موسسه ای ار سی.

سروی خانواده های بی جاشده در ولایات هلمند ونورستان آغاز شد

سروی 250 فامیل بی جاشده ،از طرف آمریت های امور مهاجرین ولایات هلمند ونورستان دیروز آغاز شد.

طبق گزارش واصله از ولایت هلمند ،سروی 255 فامیل بی جاشده از ولسوالی مارجه ،سنگین ونادعلی ،از طرف آمریت امورمهاجرین آن ولایت به همکاری دفاتر UNHCR ،IRC،IOM،DRC و ACF آغاز شده است.

طبق یک خبر دیگر سروی 25 فامیل بی جاشده از ولسوالی های وانت ،وایگل ،برگ متال وکامدیش ولایت نورستان نیز دیروز آغاز شد.

به گفته رحمت خان مدیر اداری آمریت امور مهاجرین ولایت نورستان،سروی فامیل های بی جاشده به همکاری دفاتر OCHA، IMC و WFP سروی می شود وقرار است برای آنها مساعدت صورت گیرد.

گزارش هفته اخیر ماه حوت سال 1394 از ولایت هلمند

طبق گزارش های رسیده در این هفته آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان این ولایت در کنار 117 خانواده که قبلا به این اداره مراجعه نموده بود عرایض 32 خانواده دیگر را نیز دریافت نموده که از ولسوالی های خانشین، مارجه و ده آدم خان گرشک بیجا شده اند.  

به گفته ای آمر امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت هلمند از میان 117 خانواده که قبلا به این اداره مراجعه نموده بود 92 خانواده آن از سوی موسسات و ادارات همکار مستحق کمک شناسایی شده اند.

همچنان آن اداره 7 تن از دانش آموزان که از ایران و پاکستان عودت نموده بودند غرض ادامه تحصیل به ریاست معارف  ولایتهلمند معرفی نموده است.

آمریت امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت هلمند اخیراً طی جلسه ای به اشتراک نماینده گان ادارات زیربط دولتی و نهاد های همکار 117 عریضه بی جاشده را مورد بررسی قرار داده و از آنجمله 92 فامیل را مستحق مساعدت شناسائی نمودند .

همچنان آمریت مذکور 8 نفر جوانان عودت کننده از ایران و پاکستان را غرض ادامه تحصیل ، بریاست معارف ولایت هلمند معرفی نموده است .

گزارش ولایت هلمند

آمریت امور مهاجرین ولایت هلمند به کمک موسسات همکار هفته گذشته 471 فامیل بیجاشده و مستحق را سروی نموده و لیست آنها را غرض مساعدت به دفتر ولایتی UNHCR مقیم کندهار فرستاده است.

بیش از ۱۷۰خانواده در ولایت هلمند بی جا شده اند

جنگ و نا امنی در مناطق مختلف ولایت هلمند، سبب بی جاشدن 178 فامیل به لشکر گاه مرکز آن ولایت شده است.

 به اساس معلومات آمریت مهاجرین ولایت هلمند،از اثر جنگ و نا امنی در ولسوالیهای موسی قلعه، نهرسراج و گرشک آن ولایت ، هفته گذشته 178 فامیل به شهر لشکرگاه مرکز این ولایت بی جا شده اند. 

 گفتنی است که 86 فامیل به تاریخ اول سرطان سالروان نیز منازل شانرا در ولسوالیهای سنگین ، موسی قلعه، کجکی ، نوزاد و نهر سراج از اثر نا امنی  منازل شان را ترک گفته بودند .

نا امنی در ولایت هلمند ۸۶ فامیل را مجبور به ترک منازل شان نموده.

تاریخ نشر: Jul 04, 2015 رده : عمومی

غلام فاروق آمر امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت هلمند به خبرنگار ریاست اطلاعات وراتباط عامه این وزارت گفت که 86 فامیل به تاریخ اول سرطان سالروان منازل شانرا در ولسوالیهای سنگین ، موسی قلععه کجکی ، نوزاد و نهر سراج از اثر نا امنی ترک گفته و در مربوطات لشکر گاه مرکز آنولایت جابجا شده اند.

به گفته منبع ، خانواه های مذکور از طرف UNHRC، DRC و NRC سروی گردیده ، اما تاکنون مساعدت به ایشان نشده است .

برای ۱۳۰ خانواده بی جاشده در ولایت هلمند ، از طریق آمریت امور مهاجرین آنولایت و موسسه NRC مساعدت گردید.

طبق معلومات شیر محمد ، مدیر اداری ریاست امور مهاجرین ولایت هلمند 130 خانواده از ولسوالی نهر سراج ، مارجه و منطقه خشک آوه لشکر گاه نسبت نا امنی بی جاو در ساحات نسبتاً امن جابجا شده اند .

به گفته منبع خانواده های مذکور به تاریخ ۱۳۹۴/۲/۲۰ از طریق آن ادراه سروی و به تاریخ ۱۳۹۴/۳/۵برای هر خانواده آنها مبلغ ۶۰۰۰ افغانی از طرف موسسه NRC مساعدت شد.

شیر محمد گفت که WFP و  UNHCR نیز و عده کمک را در آیندۀ نزدیک نموده است.#

فعالیت کاری آمریت امور مهاجرین ولایت هلمند در جریان ربع اول سال 1394

  • ثبت و راجستر 16 خانواده عودت کننده از پاکستان و 6 خانواده از ایران .
  • برای 482 فامیل بی جاشده از ولسوالیهای مارجه ، سیستانی ، تریخ ، نهر سراج ، سنگین و موسی قلعه ، از طریق آن اداره و به کمک موسسه DRC پول نقد از طرف WFP و VNICF مواد خوراکی و لوژستیکی توزیع شده است .
  • 12 نفر از قشر اناث غرض ادامه تحصیل به ریاست معارف هلمند معرفی شدند.

برای ۴۷۴ خانواده بی جاشده در ولایت هلمند به تاریخ ۱۳۹۴/۱/۶ از طریق آمر یت امور مهاجرین آنولایت مساعدت شده است .

به اساس معلومات غلام فاروق نورزی آمر امور مهاجرین وعودت کننده گان ولایت هلمند به ریاست اطلاعات وارتباط عامه این وزارت ، موسسات DRC ، WFP برای ۷۰ خانواده بی جاشده از مناطق لوی مانده وتریخ ناور به ولسوالی نادعلی آنولایت ، برای هرفامیل ۸۰۰۰ هزار افغانی پول نقد ، دو تخته کمپل ، بشکه آب ، صابون بالون گاز وسایل آشپزخانه ، ۷۰ کیلو گرام گندم ، ۵ کیلو گرام دالنخود ، ۵ کیلو گرام روغن ، یکمقدار نمک وبیسکیت را مساعدت نموده اند .

منبع علاوه نمود که همچنان برای ۳۰۴ خانواده دیگر که از مناطق ولسوالیهای مارجه ، نهر سراج ، سنگین ، کچکی ومناطق تریخ ناور وسیستانی به لشکر گاه ، مرکز آنولایت بی جاشده اند ، موسسات WFP،UNHCR برای هر فامیل ۷۵ کیلو گرام گندم ،۵/۵ کیلو گرام دال ، ۵/۵ کیلو گرام روغن ، ۶ تخته کمپل ، دوتخته ترپال ، بشکه وسطل ووسایل آشپزخانه را کمک نموده اند .

  برای بی جاشده های ولسوالیهای مارجه وسنگین ولایت هلمند مساعدت صورت گرفت.

 

     حیات الله سباون مشاوراموراجتماعی وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان روز جمعه ۱۳۹۳/۱۲/۲۲ همراه باتعدادی ازوکلای پارلمان وولایتی هلمندازمحل زیست بی جاشده های ولسوالیهای مارجه وسنگین درقلعه کهنه واحمدشاهی مینۀ لشکرگاه دیدن نمودند.

درجریان بازدید،مساعدت UNHCR شامل یک بوری گندم ،۶ تخته کمپل،دوتخته ترپال ،سیت آشپزخانه ،سطل ،۵ کیلوروغن برای هرفامیل وهمچنان لباس طفلانه وبیسکیت ازطرف یونسف برای اطفال آنها توزیع گردید .

     حاجی محمدنعیم یکتن ازبی جاشده ها گفت که حدود ۷۰۰ فامیل ازولسوالیهای مارجه وسنگین بی جاشده اند که نزدیک به ۴۶۰ خانواده آنهادرقلعه کهنه واحمدشاهی مینۀ لشکرگاه ومتباقی به ولسوالی های گرم سیر،نادعلی ،وسایرمناطق نسبتاً امن رهسپارشده اند .

     نعیم علاوه نمود که دراثرانفجارماین سه طفلش راازدست داده است وده هانفردیگردراثرجنگ هاقربانی شده اند وی ازدولت تقاضانمود که به مشکلات ایشان رسیده گی نماید.

     مریم یکتن ازخانم های بی جاشده ازولسوالی مارجه گفت کمک های که به ایشان صورت گرفته ناچیزاست وبایدبه مشکلات ایشان ازناحیه موادخوراکی، ادویه ،آب آشامیدنی والبسه رسیده گی شود.

     مشاوراموراجتماعی وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان درمورد رفع برخی ازمشکلات بی جاشده ها به رئیس امورمهاجرین ولایت هلمندرهنمایی نمود.

     موصوف همچنان همراه باهیئت معیتی ازکمپ بی جاشده های مختارواقع لشکرگاه نیزدیدن نمود.

     کمپ مختار درسه کیلومتری شهرلشکرگاه موقعیت دارد وحدود ۷۴۶۲ خانواده ازولایات بادغیس،غور،سرپل ،هرات ،ارزگان وبرخی مناطق هلمند ازاثرناامنی وخشکسالی بی جاودرآن کمپ جاگزین شده اند.

     شاه ولی یکتن ازباشنده گان کمپ مختارگفت که ازسه سال به اینطرف برای مامساعدت نشده است .

     وی علاوه نمودکه ۱۲۰ نفرازجوانان مادرصفوف پولیس واردو شامل اند وده هاتن قربانی داده ایم ، امابه مشکلات ماازناحیه آب آشامیدنی ، توزیع تذکره تابعیت ،اعمارمسجدجامع ، ایجادسرک مواصلاتی ازکمپ الی شهرلشکرگاه توجه صورت نگرفته است.

 وی گفت که ۴۰۰حلقه چاه ازطرف وزارت احیاوانکشاف دهات درکمپ حفرگریده است اماهمه تخریب شده وبه ترمیم نیاز دارد .

    مشاوراموراجتماعی وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان به ایشان وعده داد که مشکلات ایشان را بامسئولین زیربط درمیان خواهد گذاشت .#

بیش از780 نفردرولایات هلمند وغورازاویل ماه جدی به اینطرف به دلیل ناامنی ازمناطق خویش بی جاشده اند .

     ریاست امورهماهنگی امورولایات به نقل آمرامورمهاجرین وعودت کننده گان هلمند به خبرنگارریاست اطلاعات وارتباط عامه این وزارت خبردادکه به تعقیب راه اندازی عملیات اردوی ملی درولسوالی مارجه ازتاریخ 5 حوت سالروان به اینطرف 225 نفرازمربوطات آنولسوالی بی جاشده اند .

     به گفته منبع بی جاشده هادرحال حاضردرمناطق قلعه کهنه ،احمدشاه مینه وعقب تصدی بؤست مسکن گزین شده اند.

    منبع افزود که تاکنون برای بی جاشده ها هیچ نوع مساعدت صورت نگرفته است .

     طبق یک خبردیگر 102 خانواده درمربوطات ولایت غورازاویل ماه جدی الی دهم حوت سالروان به اثرناامنی بی جاشده اند.

     به گفته عبدالروف غفوری رئیس امورمهاجرین ولایت غور،خانواده های یادشده که شامل 555 نفراناث وذکورمی شوند ازولسوالیهای فیروزکوه ،چهارسده ،دولینه ،جوند،تیوره ،دولت یاروپسابند بی جاوقسماٌ به مرکزولایت وبرخی به سایرولسوالیهاآرام مسکن گزین شده اند .

     به اساس معلومات غفوری بی جاشده های یادشده قسماً سروی ومساعدت رابدست آورده اند .

    بیش از 1800 خانواده بیجا شده از کمک های سفارت کشور شاهی عربستان سعودی در ولایت هلمند مستفید شدند

تاریخ نشر: Sep 14, 2014 رده : عمومی

 این کمک که شامل 7 قلم مواد خوراکی و وسایل مورد نیاز خانواده میشود در هماهنگی مشترک میان وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان و سفارت آن کشور مقیم کابل به آسیب پذیر ترین افراد که در نتیجه نا امنی  و درگیری میان گروه های مخالف مسلح دولت از مناطق اصلی خود بیجا شده بودند توزیع گردید.

داکتر جماهیرانوری وزیر  امور مهاجرین و عودت کننده گان که با هیئت معیتی شان در توزیع این کمک ها حضور داشت به رسانه ها گفت، این مساعدت که از جمع 2 ملیون دالر کمک تعهد شده دولت کشور شاهی عربستان سعودی به بیجا شده گان داخلی بوده که مراحل ابتدایی آن چندی پیش به بیش از 6500 خانواده در ولایت های کابل، قندز و ننگرهار توزیع شد.

به گفته آقای انوری، قرار است مراحل بعدی این مساعدت که کمک رسانی به بیش از 9 هزار خانواده دیگر را در ولایت های هرات، جوزجان و بلخ در بر میگیرد یکی پی دیگر طی ده روز آینده انجام پذیرد.

از جانب دیگر الحاج محمد نعیم بلوچ والی ولایت هلمند که با برخی از نماینده گان آن ولایت در شورای ملی در جریان این برنامه حضور داشت، توزیع مواد مذکور را برای بیجا شده گان در شرایط کنونی نهایت موثر دانسته تاکید داشت، با توجه به رقم درشت بیجا شده گان در این ولایت انتظار میرود روند کمک رسانی به این قشر جامعه در آینده ها نیز ادامه یابد.

بمنظور رسيده گي به وضعيت بي جاشده ها از آنطرف خط ديورند و در ولايت هلمند، جلسه كاري ميان مسئولين وزارت امور مهاجرين و عودت كننده گان و نهادهاي همكار داير گرديد .

تاریخ نشر: Jul 07, 2014 رده : عمومی

     در اين جلسه كه در مقر وزارت امور مهاجرين دايرشد ، داكتر جماهير انوري وزير امورمهاجرين و عودت كننده گان از مسئولين موسسات همكار ( IOM,UNHCRوWFP) تقاضا نمود ، تا در مورد اجراآت و پلانهاي تدابيري شان در ارتباط به بي جاشده گان آنطرف خط ديورند به ولايت خوست ، پكتيكا و پكتيا توضيحات دهند .

     بوشك رئيس اداره UNHCR گفت كه اين نهاد در تفاهم با وزارت امور مهاجرين و عودت كننده گان براي ده هزار خانواده بي جاشده از آنطرف خط ديورند به ولايت خوست ، آماده گي عرضه خدمات را دارد و كارمندان اين اداره به آنولايت اعزام شده اند .

     بوشك علاوه نمود كه حفظ الصحه ،خدمات صحي و آب آشاميدني از موضوعاتي است كه از طرف وزارت امور مهاجرين در ليست عرضه خدمات اضافه گرديده و اين اداره بالاي آن كار مي نمايد .

     مسئول دفتر WFP ، در اين جلسه از تدارك مواد غذائي مورد نياز ده الي بيست هزار نفر بي جاشده را براي سه ماه آينده يادآور شده  گفت كه 3500 تن مواد غذائي بدسترس دارند و درصورتيكه نيازمندي به 6 ماه به انجامد ،19 مليون دالر اضافي را از دونرها مطالبه خواهيم نمود ، كه علاوه از مساعدت براي بي جاشده ها ، دربرگيرنده ( حقوق همكاران و براي ساكنين اصلي منطقه غذا در برابر كار ) نيز مي  باشد .

     وي علاوه نمود كه غرض رسيده گي به بي جاشده ها در هلمند ، مواد غذائي در گدامهاي جمعيت هلال احمرافغاني جابجا و موسسه اسلاميك ريليف در هلمند، شركت قراردادي و دفتر WFP در آنولايت از آن نظارت نموده و با بدست آمدن آمار دقيق بي جاشده ها كمك به آنها آغاز مي شود .

      موصوف گفت كه يك هيئت مختلط داخلي و خارجي را غرض نظارت از جريان توزيع كمك براي بي جاشده ها به ولايت خوست اعزام مي نمائيم .

      همچنان در اين جلسه آقاي ريچارد رئيس اداره IOM  و مهرخدا صبار رئيس رسيده گي به وضعيت بي جاشده ها ، در رابطه به ارزيابي بي جاشده هاي آنطرف خط ديورند و غنامندي اكشن پلان ازسوي UNHCR صحبت نمودند .

      داكترجماهير انوري وزير امور مهاجرين با يادآوري انتقال يكهزار باب خيمه به ولايت خوست گفت كه انتقال مواد غذائي شامل پلان است و تلاش داريم تا زمان دريافت راه حل دوامدار ، بي جاشده گان مورد حمايت قرارگيرند.

      انوري افزود كه قرار اطلاعات واصله ، حدود 500 هزار نفر از آنطرف خط ديورند بي جاشده و ما براي ده هزارنفر تدابير اتخاذ نموده ئيم وتحت پوشش قرار دارند .

      وي گفت كه به اساس آمار بدست آمده بيشتر بي جاشده پاكستاني و رقم كمتر مهاجرين افغان اند .

      وزير امور مهاجرين و عودت كننده گان اظهار داشت كه بي جاشده ها در هلمند چالش برانگيز است و رقم آنها از چهارصد به چندين هزار نفر ازدياد را نشان ميدهد.

      موصوف گفت كه به اساس هدايت شوراي امنيت ملي ، تيم عاليرتبه به اشتراك معينان برخي وزارتخانه ها بشمول انجينراحمد ولي حكمي معين مالي و اداري اين وزارت به هلمند اعزام شده و با در نظرداشت گزاراش آنها اقدامات بعدي صورت ميگيرد .

      انوري از احتمال بي جاشدن مردم در كندز و فارياب در اثر ناامني ها و همچنان از بي جاشده گي ها در ولايت كنر نيز يادآور شده گفت موارد يادشده مورد توجه اين وزارت قرار دارد .

     وي اظهار اميدواري نمود كه براي حل مناسب درازمدت بي جاشده گي براي 2-3 سال بودجه كافي دريافت گردد .

      وزيرامور مهاجرين علاوه نمود كه نتيجه گيري اين جلسه بطور راپور به جلسه بين الوزارتي ارائه مي شود و نهادهاي همكار در تهيه آب آشاميدني، مواد غذائي و حفظ الصحه كه شوراي امنيت ملي و اين وزارت برآن تاكيد دارد توجه نمايند.

     وي از WFP تقاضا نمود كه در هماهنگي با UNHCR ،مبلغ 19 مليون دالر مورد نياز را از دونرها مطالبه و پيگيري نمايد .