آمریت امورمهاجرین ولایت ارزگان

برای 16 فامیل بی جاشده از ولایت ارزگان به مرکزولایت زابل مساعدت شد

این مساعدت شامل خیمه ،کمپل ،بالون گاز ویکتعداد وسایل دیگر منزل بود که به کمک UNHCR تهیه واز طریق اداره امور مهاجرین ولایت زابلبه فامیل های یاد شده دیروز توزیع شد.

240خانواده بیجاشده در ولایت ارزگان کمک شد

 

آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت ارزگان با همکاری اداره حمایت از اطفال سازمان ملل() و اداره کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به 240 خانواده بیجاشده در آن ولایت بسته های کمکی توزیع نمود.

در جریان این کمک ها که روز یکشنبه 14 دلو در شهر ترینکوت مرکز آن ولایت صورت گرفت، به هر خانواده 24 هزار افغانی پول نقد و البسه گرم برای اطفال و زنان توزیع گردید.

گفتنی است که این خانواده ها در اثر ناامنی از مناطق گرم آب و کوتوال ولایت ارزگان به مرکز آن ولایت بیجا گردیده اند.

آمریت امور مهاجرین ولایت ارزگان 82 فامیل بیجا شده را کمک نمود

 

آمریت امور مهاجرین ولایت ارزگان به همکاری موسسه(WFP، UNHCR) برای 82 فامیل بیجا شده مناطق مرکزی و ولسوالی خاص این ولایت که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و در مرکز این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز سه شنبه، 20 قوس سال روان کمک توزیع نمود.

این کمک ها شامل؛ پول نقد مبلغ (12000) افغانی از طرف موسسه WFP و کیت های صحی و لوازم آشپزخانه باحضور داشت نماینده موسسات نامبرده توزیع شد.

آمریت امور مهاجرین ولایت ارزگان 66 فامیل بیجا شده را کمک نمود

 

آمریت امور مهاجرین ولایت ارزگان به همکاری موسسات( NRC، UNICEF) به 66 فامیل بیجا شده ولسوالی ارزگان خاص و مناطق مرکزی که در اثر جنگ و ناامنی بیجا شده بود و در مرکز این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی کمک توزیع نمود.

آمریت امور مهاجرین این کمک ها را روز سه شنبه، 6 قوس سال روان باحضور داشت نمایندگان موسسات نامبرده توزیع نمود.

این کمک ها شامل؛ پول نقد (12000) افغانی و از طرف موسسه (NRC) و آی جن کیت صحی از طرف موسسه (UNICEF) مساعدت شد.

بابیش از 200 خانواده بیجاشده در ولایت ارزگان مساعدت های بشردوستانه توزیع شد

 

ریاست امور مهاجرین  و عودت کننده گان ولایت ارزگان به همکاری اداره مهاجرت ناروی (NRC)، سازمان غذایی جهان (WFP) کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان (UNHCR) و موسسه (UNICEF) برای 212 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی ترینکوت به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت نقدی و غیر نقدی توزیع نمود .

از تاریخ های 15 الی 17 (یک شنبه الی سه شنبه)  میزان سال روان برای هر یک از این خانواده ها از سوی اداره مهاجرت ناروی (NRC) به مبلغ 6000 افغانی از سوی سازمان غذایی جهان (WFP) مساعدت های هم چون 4 بوجی آرد، 15 کیلو روغن، 15 کیلو دال نخود و یک کیلو نمک، از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان (UNHCR) کمک های هم چون 2 تخته کمپل، 2 تخته ترپال، یک عدد بالون گاز، صابون کالا شویی و دیگر وسایل مورد ضرورت خانه و از طرف موسسه (UNICEF) بسته های بهداشتی توزیع صورت گرفت .

بابیش از 200 خانواده بیجاشده در ولایت ارزگان مساعدت های بشردوستانه توزیع شد

 

ریاست امور مهاجرین  و عودت کننده گان ولایت ارزگان به همکاری اداره مهاجرت ناروی (NRC)، سازمان غذایی جهان (WFP) کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان (UNHCR) و موسسه (UNICEF) برای 212 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی ترینکوت به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت نقدی و غیر نقدی توزیع نمود .

از تاریخ های 15 الی 17 (یک شنبه الی سه شنبه)  میزان سال روان برای هر یک از این خانواده ها از سوی اداره مهاجرت ناروی (NRC) به مبلغ 6000 افغانی از سوی سازمان غذایی جهان (WFP) مساعدت های هم چون 4 بوجی آرد، 15 کیلو روغن، 15 کیلو دال نخود و یک کیلو نمک، از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان (UNHCR) کمک های هم چون 2 تخته کمپل، 2 تخته ترپال، یک عدد بالون گاز، صابون کالا شویی و دیگر وسایل مورد ضرورت خانه و از طرف موسسه (UNICEF) بسته های بهداشتی توزیع صورت گرفت . 

برخی خانواده های بیجاشده ولایت ارزگان در کابل کمک دریافت کردند

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت کابل با همکاری موسسه دی آر سی 35 خانواده بیجاشده ولایت ارزگان را که در ساحه ریگریشن بگرامی ولایت کابل مسکن گزیده اند، سروی و مورد مساعدت قرار داد.

این کمک ها طی هفته سوم ماه سرطان صورت گرفت که بر اساس سروی و بررسی موسسه مذکور و ریاست امور مهاجرین از میان خانواده های متذکره 7 خانواده مساعدت شده و به هرخانواده خیمه، ترپال، مواد غذایی و 12 هزار افغانی پول نقد توزیع گردیده است.

همچنان ریاست امور مهاجرین ولایت کابل عرایض 380 خانواده بیجاشده دیگر را در جلسه کمیته ارزیابی و شناسایی عرایض، مورد بررسی قرار داد که از میان آن 203 خانواده به منظور سروی تایید گردیده است.

با بیش از 150 خانواده بیجاشده در ولایت ارزگان مساعدت های بشردوستانه توزیع شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت ارزگان به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP)، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان (UNHCR) و موسسه (UNICEF) برای 160 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی چوره، چنارتو و بخش های مرکزی ترینکوت به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت بشردوستانه توزیع نمود .

شنبه 5 حوت سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها مساعدت های هم چون 4 بوجی آرد، 15 کیلو آرد، 15 کیلو دال نخود و یک کیلو نمک از سوی سازمان غذایی جهان،  از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده کمک های هم چو، 3 تخته کمپل، یک تخته ترپال، یک عدد بالون گاز و سیت های آشپزخانه  و کمک های هم چون بسته های بهداشتی توزیع صورت گرفت . 

با ده ها خانواده بیجاشده در ولایت ارزگان مساعدت غذایی صورت گرفت

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت ارزگان به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) برای 3000 خانواده که از بخش های نا امن و لسوالی های شهید حساس، خاص ارزگان و گیزاب به مرکز ا ین ولایت بیجاشده اند، مساعدت غذایی توزیع نمود .

یک شنبه 10 جدی سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها مساعدت های هم چو، 150 کیلو آرد 13 کیلو روغن، 12 کیلو دال نخود و یک کیلو نمک مساعدت غذای توزیع شد . 

با ده ها خانواده بیجاشده در ولایت ارزگان مساعدت غذایی توزیع شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت ارزگان به همکاری سازمان غذایی (WFP) برای 1512 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های گیزاب، شهید حساس، خاص ارزگان، دهرارود و بخش های مرکزی ترینکوت به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت غذایی توزیع نمود .

یک شنبه 3 جدی سال وران خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها مساعدت های هم چو، 150 کیلو آرد، 5 قوطی روغن، 13 کیلو دال نخود و یک کیلو نمک مساعدت غذایی توزیع صورت گرفت . 

اجراآت آمریت امور مهاجرین ولایت ارزگان مورخ 30 اسد

 

-        معرفی 248 فامیل بی جاشده از ولسوالی دهراود به دفتر OCHA غرض دریافت کمک.

فعالیت هفته دوم ماه جوزا ولایت ارزگان

آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت ارزگان خبر داده است که طی هفته گذشته 79 خانواده بیجا شده را مساعدت نقدی نموده است.

عبدالقهار دوست آمر امور مهاجرین وعودت کنندگان ارزگان گفته است که در مساعدت یاد شده برای هر خانواده 14 هزار افغانی پول نقد از سوی موسسه NRC توزیع شده است.

همچنان آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ارزگان با همکاری موسسات بین المللی 284 خانواده بیجا شده دیگر را طی مدت یاد شده سروی نموده که از میان خانواده های سروی شده 216 خانواده از بیجا شدگان ولسوالی شاولی کوت ولایت قندهار به شهر ترینکوت مرکز این ولایت شامل است. 

نا امنی های اخیر 374 خانواده را در ارزگان بیجا ساخته است

نمایندگی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در ولایت ارزگان خبر داده است که در اثر ناامنی های اخیر در این ولایت 374 خانواده از محلات اصلی شان بیجا شده اند.

آمار رسیده از آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت ارزگان می رساند که در میان رقم یاد شده100 خانواده از ولسوالی دهراود، 63 خانواده از ولسوالی شهید احساس، 31 خانواده از ولسوالی گیزاب، 16 خانواده از ولسوالی ارزگان خاص، 12 خانواده از ولسوالی چوری این ولایت و 152 خانواده دیگر از باشندگان اصلی ولسوالی شاولی کوت ولایت قندهار در شهر ترینکوت مرکز ولایت ارزگان بیجا شده اند.

عبدالقهار دوست آمر امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت ارزگان هشدار داده است که در صورت ادامه جنگ دراین ولایت به تعداد بیجا شدگان افزوده خواهد شد.

همچنان وی از مقام وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان و موسسات همکار با این وزارت خواهان کمک به این بیجا شدگان شده است. 

8288 خانواده طی سه سال اخیر درارزگان بیجا شده اند

آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت ارزگان گزارش داده است که طی سه سال اخیر 8288 خانواده از ولسوالی های مختلف این ولایت در شهر ترینکوت مرکز این ولایت و سایر مناطق بیجا شده اند.

به اساس گزارش واصله، 2020 خانواده در سال 1393 ، 2912 خانواده در سال 1394 و 3356 خانواده طی سال جاری از مناطق اصلی شان به ساحات دومی بیجا شده اند.

مسئولین امور مهاجرین در ارزگان علت اصلی بیجا شدن این خانواده ها را مشکلات امنیتی دانسته اند.

 

در این گزارش آمده است که از میان رقم یاد شده در 170 خانواده در سال 1393، 280 خانواده در سال گذشته و 155 خانواده طی سال جاری دوباره به محلات اصلی خود برگشته اند که مجموع آن به 605 خانواده می رسد.

 8288 خانواده طی سه سال اخیر درارزگان بیجا شده اند

آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت ارزگان گزارش داده است که طی سه سال اخیر 8288 خانواده از ولسوالی های مختلف این ولایت در شهر ترینکوت مرکز این ولایت و سایر مناطق بیجا شده اند.

به اساس گزارش واصله، 2020 خانواده در سال 1393 ، 2912 خانواده در سال 1394 و 3356 خانواده طی سال جاری از مناطق اصلی شان به ساحات دومی بیجا شده اند.

مسئولین امور مهاجرین در ارزگان علت اصلی بیجا شدن این خانواده ها را مشکلات امنیتی دانسته اند.

در این گزارش آمده است که از میان رقم یاد شده در 170 خانواده در سال 1393، 280 خانواده در سال گذشته و 155 خانواده طی سال جاری دوباره به محلات اصلی خود برگشته اند که مجموع آن به 605 خانواده می رسد. 

اجرا آت آمریت امور مهاجرین ولایت ارزگان مورخ 15 ثور 1395

آغاز سروی 175 خانواده بی جا شده به کمک بعضی موسسات همکار.

بیش از ۴۰ خانواده بی جاشده در ولایت ارزگان از طرف موسسات WFP وNRC کمک شدند.

تاریخ نشر: Jun 30, 2015 رده : عمومی

برمبنای معلومات عبدالقهار آمر امور مهاجرین و لایت ارزگان ۴۴ فامیل به تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱ به اثر نا امنی از ولسوالی های خاص ارزگان ، شهید حساس ودهراود ، به ترینکوت مرکز این ولایت بی جاشده اند.

منبع علاوه نمود که تحت نظارت این اداره ، برای هر فامیل بی جاشده از طرف موسسه NRC مبلغ ۶۰۰۰ افغانی و از طرف WFP برای هریک از خانواده های یاد شده ،۱۵۰کیلو گرام گندم ، ۱۵کیلو گرام روغن ، ۱۰ کیلو گرام دال ، ۱ کیلو گرام نمک و یک کارتن بسکیت مساعدت شده است .

بیش از ۱۷۰ خانواده بی جاشده در ولایت غور و ارزگان مساعدت های مختلف النوع را به تاریخ ۲۶ الی ۳۰ حمل ۱۳۹۴ از طریق موسسات همکار در یافت نمودند.

تاریخ نشر ۲ ثور ۱۳۹۴ 

     به گفته عبدالروف غفوری آمر امور مهاجرین ولایت غور ۱۲۰ خانواده که ازاثر نا امنی از ولسوالی های دولینه ، چهار سده و مربوطات چغچران مرکز این ولایت بی جاشده اند ، از طریق این اداره سروی و به مرکز این ولایت بی جاشده ، از طریق این اداره سروی وبه کمک موسسه CRDSA ، هر فامیل سه راس بز شیری را در یافت نمودند.

    منبع افزود که موسسه یاد شده ، غرض استفاده بهتر از بزهای کمکی قبل از دریافت مساعدت ، مدت سه ماه تحت آموزش قرار داشتند .

    طبق یک خبر دیگر ۳۰ فامیل از ولسوالی پسابند و منطقه دهک مرکز ولایت غور از اثر نا امنی محلات شانرا ترک گفته اند .

    به اساس معلومات آمر امور مهاجرین ولایت غور ، برای خانواده های مذکور از طرف موسسات ARA و WFP، مواد غذائی وغیر غذائی مساعدت شده است .

 طبق یک خبر دیگر برای22 خانواده بی جاشده که دراثر نا امنی از ولسوالی گزاب ولایت ارزگان به ترینکوت بی جاشده اند از طرف دفتر یونسف سیتهای صحی مساعدت شده است .

بیش از دوهزار چهارصدخانواده بی جاشده درولایات ارزگان ،پکتیاوسرپل ،یک مقدارمساعدت زمستانی را ازطریق امریت های امورمهاجرین وعودت کننده گان آنولایت بدست آورده اند .

      به اساس معلومات مسئولین ادارات امورمهاجرین ولایات یادشده ،یکهزار ویکصدخانواده بی جاشده درولایت ارزگان ازمساعدت موادغذائی UNHCR  ویکهزارخانواده درمرکزوبرخی ازولسوالیهای ولایت پکتیا،30 قلم مواد غیرخوراکی ووسایل ،آشپزخانه را ازطریق یونیسف و UNHCR ،بعنوان مساعدت زمستانی دریافت نموده اند .

    همچنان 350 فامیل بی جاشده وآسیب پذیرولایت سرپل مساعدت نقدی UNHCR  راکه مبلغ 60 دالر برای هرفامیل اختصاص یافته بود بدست آورده اند.

برمبنای معلومات مسئولین نهادهای یاشده ، 7974 خانواده درولایت ارزگان ،2297 فامیل درولایت سرپل و 710 خانواده درولایت پکتیا،ازاثرناامنی وحوادث طبیعی بی جاشده اند.