آمریت امورمهاجرین ولایت زابل

ریاست امور مهاجرین ولایت زابل 200 فامیل بیجا شده را کمک نمود

ریاست امور مهاجرین ولایت زابل به همکاری موسسه(UNHCR) برای (200) فامیل بیجا شده که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و در مرکز و نقاط امن این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز یک شنبه، مورخ 26 حوت سال روان کمک توزیع نمود.

این بیجا شدگان به  دلیل نداشتن برق برای شان این بار تسهیلات برقی فراهم شده که شامل؛ دو عدد شمسی ۱۵۰، یک عدد باطری ۲۰۰ امپیر، یکدانه کنترولر، یک عدد چوکات شمسی، دو پایه پکه، لین برق و غیره وسایل ملزومه همرا با کرایه انتقال الی منزل برای فی فامیل مبلغ ۱۵۰ افغانی توزیع گردید.

این کمک ها باحضور داشت مقامات ولایت زابل و نماینده موسسه نامبرده توزیع گردید.

آمریت امور مهاجرین ولایت زابل 935 فامیل بیجا شده را کمک نمود

آمریت امور مهاجرین ولایت زابل به همکاری موسسه(WFP) برای (935) فامیل بیجا شده که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و در مرکز این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز شنبه، مورخ 25 حوت سال روان کمک های غذایی و غیر غذایی باحضور داشت والی آن ولایت و نماینده موسسه نامبرده توزیع گردید.

آمریت امور مهاجرین ولایت زابل 144 فامیل بیجا شده را کمک نمود

 

آمریت امور مهاجرین ولایت زابل به همکاری موسسه (NRC) برای (144) فامیل بیجا شده گان ولسوالی های نا امن ولایت زابل و ارزگان که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و در مرکز و نقاط امن این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی وسروی روز پنجشنبه، مورخ 9 حوت سال روان  کمک توزیع نمود.

این کمک ها شامل؛ پول نقد مبلغ(12000) افغانی برای 77 فامیل و مبلغ (6000) افغانی برای برای 67 فامیل بیجا شده باحضور داشت نماینده موسسه نامبرده توزیع گردید.

سروی صد ها خانواده بی جاشده و بی بضاعت در ولایت زابل آغازشده است

به اساس معلومات رئیس امور مهاجرین ولایت زابل سروی 314 فامیل بی جاشده ، 200 فامیل پروژه PSN و حدود 200 خانواده بی بضاعت و شهدا از طریق آن اداره آغاز و با ختم آن با ایشان مساعدت خواهد شد.

برای 16 فامیل بی جاشده از ولایت ارزگان به مرکزولایت زابل مساعدت شد

این مساعدت شامل خیمه ،کمپل ،بالون گاز ویکتعداد وسایل دیگر منزل بود که به کمک UNHCR تهیه واز طریق اداره امور مهاجرین ولایت زابلبه فامیل های یاد شده دیروز توزیع شد.

آمریت امور مهاجرین ولایت زابل 73 فامیل بیجا شده را کمک توزیع نمود

 

آمریت امور مهاجرین ولایت زابل به همکاری موسسه (UNHCR،WFP) برای (73) فامیل بیجا شده ولسوالی های خاک افغان و دای چوپان که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و در مرکز این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز یک شنبه، 9 جدی سال روان کمک غیر نقدی توزیع نمود.

این کمک ها شامل؛ (4) بوجی آرد، (15) کیلو دال نخود، (15) کیلو روغن، (1) کیلو نمک از طرف موسسه (UNHCR) و نیز (1) دانه سطل پلاستیکی،(1) عدد بالون گاز، (2) تخته کمپل، کیت های صحی فامیلی، طفلانه و برای آشپزخانه از طرف موسسه (WFP) باحضور داشت نمایندگان موسسات نامبرده توزیع گردید.

خانواده های بیجاشده در ولایت زابل کمک دریافت کردند

آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت زابل با همکاری برخی موسسات کمک کننده بین المللی به 22 خانواده بیجاشده های که در حوادث اخیر در آن ولایت بیجا گردیده اند، بسته های کمکی توزیع نمود.

این خانواده ها در اثر ناامنی از ولسوالی های خاک افغان و میزان ولایت زابل و ولسوالی های جاغوری و مالستان ولایت غزنی به مرکز ولایت زابل بیجا گردیده اندکه به تاریخ 12 و 13 قوس سال روان از سوی اداره برنامه غذایی جهان(WFP) مواد غذایی دو ماهه، از سوی  اداره کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (UNHCR) وسایل مورد نیاز خانه و از طرف اداره مهاجرت ناروی(NRC) پول نقد دریافت کردند. 

گفتنی است که برای هر خانواده 200 کیلو آرد، 15 لیتر روغن، 14 کیلو دالنخود، یک بسته نمک، بسته لباس زمستانی، سه تخته کمپل، بالون گاز، سطل، بسته وسایل بهداشتی و 12 هزار افغانی توزیع گردیده است.

این کمک ها در حضور نمایندگان آمریت امور مهاجرین، نماینده دفتر والی ولایت زابل ، نماینده شورای ولایتی و موسسات کمک کننده توزیع گردید.

نزدیک با 30 خانواده بیجاشده در ولایت زابل مساعدت بشری توزیع شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت زابل به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان (UNHCR) برای 28 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های ارغنداب و دای چوپان به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت غذایی توزیع نمود.

یک شنبه 14 اسد سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها مساعدت های هم چون 4 بوجی آرد، 14 کیلو دال نخود، 14 کیلو روغن و یک کیلو نمک از سوی سازمان غذایی جهان و از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان بسته های بهداشتی و وسایل مورد ضرورت خانه توزیع صورت گرفت

این درحالیست که به تعداد 102 خانواده بیجاشده ولسوالی پشت رود و بالابلوک ولایت فراه پس از اخذ دریافت کمک ها دوباره به محلات اصلی شان برگشت نموده اند.

با 30 خانواده بیجاشده در ولایت زابل کمک نقدی توزیع شد

 

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت زابل به همکاری اداره مهاجرت ناروی (NRC) برای 30 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های ارغنداب و دای چوپان به مرکز  این ولایت بیجاشده اند، مساعدت نقدی توزیع نمود .

چهارشنبه 10 اسد سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها به مبلغ 24000 افغانی کمک نقدی توزیع صورت گرفت .

در سال جاری بیش از یک هزار و 600 خانواده بیجاشده در ولایت زابل مساعدت نقدی و غیر نقدی صورت گرفته است. این مساعدتها شامل پول نقد، مواد غذایی و لوژستیکی بوده که از طریق دفاتر WFP، UNICEF ، ANRCC  و HRDA تهیه و برای 1660 خانواده بیجا شده در مربوطات قلات و ولسوالی شاه جوی آن ولایت توزیع گردیده است.

همچنان برای 25 خانواده نمرات رهایشی توزیع و20 نفر از بیجاشده ها را به کورسهای حرفوی ریاست کار و امور اجتماعی ولایت زابل معرفی صورت گرفته است.

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت زابل با همکاری اداره UNHCR برای 300 خانواده بیجا شده دیگر مواد مساعدتی شامل پول نقد و وسایل مورد نیاز خانگی توزیع نموده است.

اداره مذکور در سال روان،810 خانواده بیجا شده را راجستر نموده که مجموع بیجاشده ها در آن ولایت به 8,799  فامیل میرسد.

قابل ذکر است  است که در جریان سال، 26 فامیل به آن ولایت عودت نموده و مجموع عودت کننده ها به2,141 خانواده میرسد. 

بیش تر از 30 خانواده بیجاشده در ولایت زابل مساعدت بشردوستانه دریافت نموده اند

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت زابل به همکاری موسسه (OCHA) برای 33 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی شاه جویی به مرکز این ولایت بیجاشده اند، بسته های کمکی توزیع نمود .

پنج شنبه 19 دلو سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها مساعدت های هم چو، یک عدد بالون گاز، یک تخته فر ش پلاستیکی، 2 عدد چای جوش، 2 عدد بشکه آب خوری و دیگر وسایل مورد ضرورت خانه توزیع نمود . 

 

ده ها خانواده بیجاشده در ولایت های کندوز و زابل سروی شده اند

ریاست های امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت های کندوز و زابل به همکاری کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان (UNHCR) موسسه (DACAR)، موسسه (ACTED) و موسسه (HRDA) به تعداد 983 خانواده بیجاشده را در ولایت های کندوز و زابل سروی و شناساییی نمود .

این سروی که از 16 الی 20 جدی سال روان خورشیدی صورت گرفت، خانواده های که از ولسوالی های قلعه زال، امام صاحب، خان آباد و چهار دره ولایت کندوز، و ولسوالی های خاک افغان، ارغنداب و شاه جوی ولایت زابل بود مورد شناسایی قرار داد .

 قابل یاد آوریست در آینده نزدیک برای این خانواده ها مساعدت های بشردوستانه توزیع خواهد شد .

به تعداد 2000 خانواده بیجاشده در ولایت زابل سروی شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت زابل به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP)، اداره مبارزه با حوادث طبیعی به تعداد 2000 خانواده که از ولایت های کندهار، هلمند، ارزگان، کندوز، پروان و ولسوالی های ارغنداب، خاک افغان، دای چوپان، و بخش های مرکز ی شهر صفا به مرکز این ولایت بیجاشده اند، سروی و شناسایی نمود .

این سروی از تاریخ 9 آغاز الی 25 عقرب سال روان خورشیدی ادامه داشت، و قرار است پس از این سروی برای خانواده های بیجاشده مستحق مساعدت های بشری توزیع خواهد شد .  

120 خانواده بیجاشده در ولایت زابل از مساعدت های نقدی مستفید شده اند

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت زابل به همکاری اداره مهاجرت ناروی (NRC) برای 114  خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های ارغنداب، دای چوپان، شاه جوی، خاک افغان، شینکی، نوبهار و بخش های مرکزی شهر قلات به مرکز این ولایت بیجاشده، مساعدت نقدی توزیع شد .

پنج شنبه 4 عقرب سال روان خورشیدی هر یک از این خانواده ها از مساعدت نقدی به مبلغ 18000 هزار افغانی مستفید شده اند . 

بیش از 200 خانواده بیجاشده در ولایت زابل مساعدت شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت زابل به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان (UNHCR)  و موسسه (UNICEF) برای 203 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی شاه جویی به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت توزیع نمود .

این کمک ها که به تاریخ 25 و 26 میزان سال روان خورشیدی صورت گرفت، از سوی سازمان غذایی جهان به مبلغ 12000 افغانی، از سوی کمیشنر عالی سازمان ملل  متحد در امور پناهنده گان یک سیت آشپز خانه، 2 تخته ترپال، 3 تخته کمپل و یک عدد بالون گاز  و از طرف موسسه یونیسیف وسایل ضروری خانه کمک های بشردوستانه صورت گرفت 

با بیش ار 71 خانواده بیجاشده در ولایت زابل مساعدت بشری صورت گرفت         

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت زابل به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده (UNHCR) برای 71 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی شاه جوی به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت بشردوستانه توزیع نمود .

دوشنبه 27 سنبله سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها از سوی سازمان غذایی جهان مبلغ12000 افغانی و از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان 3 تخته کمپل، یک دانه ترپال و وسایل آشپز خانه مساعدت صورت گرفت .

فعالیت ولایت زابل 25 عقرب

3 فامیل عودت کننده را ثبت و راجستر نموده است.

آمریت مهاجرین زابل ،مورخ 31 اسد

     ثبت وراجستر 35 نفر مهاجر عودت کننده از پاکستان به تاریخ 29 و 30 اسد.

سروی 9 فامیل بی جاشده در ولایت زابل صورت گرفت

 آمریت امور مهاجرین ولایت زابل ،9 فامیل را که از ولسوالی های نوبهار وارغنداب دو روز قبل به مرکز آنولایت بی جاشده بودند ، به همکاری UNHCR سروی نموده است.

همچنان اداره مذکور 2 فامیل عودت کننده از پاکستان را نیز به تاریخ 2 ثور ثبت وراجستر نموده است. 

برای 350 فامیل بیجاشده وعودت کننده در ولایت زابل مساعدت شد

350 فامیل بیجا شده وعودت کننده به ولایت زابل از طرف UNHCR مساعدت گردید.

مطیع الله آمرامور مهاجرین ولایت زابل میگوید که بتاریخ 6جدی برای 350 فامیل بیجاشده از ولسوالی های ناامن این ولایت و عودت کننده از ایران وپاکستان از طرف UNHCR 4 قلم مواد خوراکی تحت نظر این اداره مساعدت گردید.

منبع علاوه نمود که یک هفته قبل نیز برای 350 فامیل بیجاشده از ولایات همجوار به مرکز زابل از طرف UNHCR مساعدت نقدی ،برای هر فامیل 100 دالر کمک گردید.

گزارش آمریت امورمهاجرین ولایت زابل طی ماه اسد وسنبله  سال ۱۳۹۴

۱۹۵۴ فامیل عودت کننده ثبت نام شده است.

عرایض ۶ فامیل متقاضی زمین طی مراحل شده است.

برای ۷ فامیل نمرات رهایشی در شهرک شیخ متی توزیع گردیده است.

شهرک شیخ متی در جنوب شهر قلات موقعیت دارد وساحه ۲۰۰۰جریب زمین را احتواء و گنجایش ۱۰۰۰ نمره رهایشی را دارد.

۳۵۳خانواده بی جاشده در ولایت زابل از طریق آمریت امور مهاجرین آنولایت ، غرض دریافت مساعدت امروز ۱۳۹۴/۳/۱۳ سروی گردید .

به گفته مطیع الله  آمر امور مهاجرین ولایت  زابل ، سروی خانواده های مذکور که در اواخر ماه حمل سالروان از اثر نا امنی و فقر از ولسوالی های خاک افغان ارغنداب و نوبهار بی جا و در مربوطات ولسوالی شاه جوی جابجا شده اند ، سروی گردیده و قرار است در آینده از طریق موسسات همکار برای ایشان کمک صورت گیرد .