ریاست امورمهاجرین ولایت نیمروز

با بیش از 10 خانواده بیجاشده در ولایت نیمروز مساعدت های نقدی توزیع شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده ولایت نیمروز به همکاری موسسه (ACF) برای 11 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های تیبره ولایت غور و ولسوالی لشگرگاه ولایت هلمند به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت نقدی توزیع نمود .

 

شنبه 7 دلو سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها به مبلغ 18000 افغانی مساعدت نقدی توزیع شد . 

نزدیک به یک­و نیم هزار خانواده بیجاشده در ولایت نیمروز مساعدت های بشردوستانه دریافت نموده اند

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت نیمروز به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) برای 1430 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های چهار برجک، خاشرود، چغانسور و دلارام به مرکز این ولایت بیجاشده اند، کمک های غذایی توزیع نمود .

از روزهای دوشنبه 22 الی شنبه 27 عقرب سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها مساعدت های هم چو، 150 کیلو آرد، 14 کیلو روغن، 15 کیلو دال نخود و یک کیلو نمک توزیع صورت گرفت .  

50 خانواده بیجا شده در ولایت نیمروز مساعدت شد

50 خانواده بیجا شده، در ولایت نیمروز به تاریخ 15 سنبله از سوی اداراتUNHCR  و WFP  به همکاری ریاست امور مهاجرین آن ولایت مساعدت شده اند.

مسئولین ریاست مهاجرین ولایت نیمروز در این مورد گفت که مساعدت یاد شده برای هر خانواده 200 کیلو آرد ، 4 لیتر روغن، 7 کیلو دال نخود، نیم کیلو نمک، سیت وسایل اشپزخانه و سیت وسایل اضطراری بود. 

ریاست مهاجرین نیمروز: 136 نفر مهاجر از ایران عودت نمود

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت نیمروز خبر داده است که 136 مهاجر ،پنجشنبه 24 سرطان به گونه ای داوطلب از ایران به وطن برگشته است.

 

در این گزارش آمده است که 3 خانواده ،شامل 12 نفر و 124 نفر مجرد دیگر روز پنجشنبه از طریق مرز این ولایت وارد کشور شده اند. 

ریاست مهاجرین نیمروز: 600 نفر از ایران داوطلبانه برگشته اند

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت نیمروز گفته است که در یک هفته گذشته 664 نفر مهاجر،بشمول 20 خانواده داوطلبانه از ایران به کشور برگشته اند .

 

منبع گفته است که برخی از این بازگشت کنندگان آسیب پذیر شناسایی گردیده و از سوی ریاست امور مهاجرین به موسسه IOM جهت مساعدت و همکاری معرفی شده است.  

 گزارش مورخ  1395/04/09

-          ثبت( 5 ) فامیل  عودت کننده اجباری،شامل( 14 ) مرد ( 7 ) زن  .

   کمک برای ( 2 ) فامیل عودت کننده،شامل( 6 ) مرد ( 3 )  زن .

 ثبت ( 122 ) نفرعودت کننده اجباری مجرد و47 نفرمجردین داوطلب .

  گزارش روزمره ریاست مهاجرین و عودت کنندگان ولایت نیمروز

 گزارش  یوم پنجشنبه مورخ  1395/04/10

فامیل های اجباری = ( 7 ) فامیل ( 16 ) مرد ( 14 ) زن 

 فامیل های داوطلب = ( 1 ) فامیل ( 2 ) مرد ( 2 ) زن

 فامیل کمک شده = ( 5 ) فامیل ( 9 ) مرد ( 11 )  زن 

 مجردین آسیب دیده کمک شده = ( 1 ) زخمی تصادفی ( 4 ) کهنسال ( 9 ) اطفال زیر 18 سال 

مجردین آسیب دیده بدون کمک =  نداشتیم .

( 5 ) فامیل شامل ( 20 ) نفر و ( 14 ) نفر مجردین آسیب دیده در کمپ  موقت مهاجرین اعاشه و اباطه  گردیدند .

مجردین اجباری ( 297 ) نفر ---- از جمله مجردین اجباری 15 نفر اطفال زیر 18 سال میباشند.

 

مجردین داوطلب ( 134 ) نفر

گزارش کاری روز پنج شنبه ( 3 سرطان ).

 امار و ارقام بازگشت کنندگان به کشور:

فامیل های اجباری : 4 فامیل ( 8 مرد و 11 زن .

فامیل های داوطلب : 3 فامیل ( 7 مرد و 5 زن .

فامیل کمک شده: 1  فامیل ( 2  مرد و 1  زن.

مجردین آسیب دیده کمک شده: 2 کهنسال و 1  طفل خورد سال.

مجردین آسیب دیده بدون کمک:  1 زخمی تصادفی.

یک  فامیل شامل 3  نفر ،  3 نفر از مجردین اسیب دیده در کمپ  موقت مهاجرین اعاشه و اباطه گردید. 

مجردین اجباری: 160 نفر.

 

مجردین داوطلب:  142  نفر.

گزارش هفته وار رياست مهاجرين و عودت كنندگان ولايت نيمروزاز تاریخ26 جوزا الی 4 سرطان.

-          ثبت 17 فامیل عودت کننده اجباری.

-          ثبت 15 فامیل عودت کننده داوطلب.

-          ثبت 947 نفرمجردین عودت کننده اجباری و414 نفر داوطلب. 

177 مهاجر افغان طی 48 ساعت از ایران و پاکستان عودت نمودند

به اساس گزارشات واصله ازادارات امور مهاجرین وعودت کنندگان درولایات نیمروز و قندهار 68 نفرمهاجر طی دوروز گذشته از ایران و 109 نفر دیگر از پاکستان داوطلبانه عودت نموده اند.

درگزارش آمریت امور مهاجرین ولایت نیمروز گفته شده است که روز پنجشنبه هفته گذشته یک خانواده  شامل دو نفر ،همراه با 66 تن دیگر از طریق مرز ولایت نیمروز از ایران داوطلبانه وارد کشور شده اند.

 

همچنان در گزارش  ریاست امور مهاجرین ولایت قندهارآمده است که 20 خانواده شامل 109نفر از طریق مرز سپین بولدک از پاکستان به وطن برگشته اند. 

جلسه هماهنگی موسسات خیریه در نیمروز برگزار شد

جلسه هماهنگی موسسات خیریه مقیم در نیمروز روز دوشنبه، در مقر ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان این ولایت برگزار گردیده که در جریان آن در مورد مهم ترین موضوعات بیجا شدگان داخلی بحث و گفتگو شد.

در این جلسه که معاون ولایت نیمروز، ولسوال خاشرود و نمایندگان موسسات Islamic Relief، WFP، UNHCR، OHW، HAPA نیز حضور داشتند، بیجا شدن حدود صد خانواده را از قریه جات ولسوالی خاشرود به مرکز این ولسوالی، سروی و مساعدت به خانواده های متذکره بحث و گفتگو شده و توافق نظر صورت گرفت.

در این جلسه توافق صورت گرفت که تیم سروی کننده متشکل از نمایندگان ریاست امور مهاجرین، سره میاشت و حالت اضطرار، با همکاری ولسوال خاشرود سروی بیجا شدگان ولسوالی خاشرود را به زود ترین فرصت آغاز نماید.

همچنان ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت نیمروز از بازگشت داوطلبانه 2 خانواده و 290 نفر مجرد در روز دوشنبه هفته جاری خبر داده است.

ریاست مهاجرین نیمروز: در یک هفته گذشته بیش از 600 مهاجر از ایران برگشته اند

طبق معلومات ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت نیمروز،در یک هفته گذشته 609 نفر مهاجر طور داوطلب وارد کشور شده اند .

 

برگشت کننده ها، 8 خانواده شامل  33 نفر و 576 نفر مجرد دیگر بودند، ازمیان آنها یکتعداد آسیب پذیر شناسی وجهت مساعدت به سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) معرفی شده اند. 

اجرآت ریاست مهاجرین و عودت کنندگان ولایت نیمروزیوم پنج شنبه مورخ  1395/02/30

ثبت 8فامیل عودت داده شده اجباری

مساعدت برای 2فامیل

 اعاشه و اباطه  2فامیل عودت کننده .

 

ثبت 274 نفرمجردین عودت داده شده اجباری و137 نفر مجردین که داوطلبانه عودت نموده بودند.

در دو روز اخیر هفته گذشته نردیک به 3 هزار تن داوطلبانه به کشور برگشته اند

گزارشات رسیده از ولایات هرات، نیمروز و قندهار حاکی از آن است که طی روز های چهارشنبه و پنجشنبه هفته ای گذشته به صورت مجموعی 2929 تن مهاجر افغان از کشور های ایران و پاکستان به صورت داوطلب به کشور عودت نموده اند که در میان آن 64 خانواده نیز شامل است.

بر اساس گزارشات رسیده از منابع مذکور، طی این مدت 11 خانواده شامل 61 تن و 1390 نفر مجرد دیگر که در ایران به سر می بردند، از طریق مرز اسلام قلعه  به ولایت هرات داوطلبانه برگشته اند که در میان آن یک خانواده و 3 تن دیگر دارای کارت مهاجرت هستند.

همچنان 31 خانواده شامل 153 تن و 1196 نفر مجرد دیگر که آنان نیز در ایران به سر می بردند از طریق مرز نیمروز داوطلبانه عودت نموده اند.

در بخشی از این گزارش آمده است که روز چهارشنبه هفته ای گذشته 13 خانواده که 39 مرد و 34 زن را شامل می شود از پاکستان از طریق مرز سپین بولدک به کند هاربرگشته اند. 

بیش از یکهزار مهاجر داوطلبانه بازگشت نمودند

گزارشات رسیده از ولایات هرات، نیمروز، ننگرهار و قندهار حاکی از آن است که یکشنبه 19 ثور سالروان ، 1782 تن مهاجر افغان از ایران و پاکستان به صورت داوطلبانه به کشور عودت نموده اند .

به اساس گزارشهای واصله از مراجع یادشده ، 7 خانواده شامل 40 تن و 1307 نفردیگر ازطریق مرز اسلام قلعه، به کشور برگشته اند که از میان آن 2 خانواده و 13 تن مجرد دارای مدرک بوده اند.

همچنان 3 خانواده که تعداد افراد آن به 11 تن می رسد  و 290 تن مجرد دیگر، ازطریق مرز نیمروز،

و 20 خانواده دیگرشامل 102 نفر،مقیم پاکستان، ازطریق مرزکندهار به کشوربرگشته اند.  

همچنان ریاست امور مهاجرین ولایت ننگر هار از عودت5 خانواده شامل 32 نفر از طریق مرز طور خبر داده است.

منابع مذکور افزوده اند که 18 تن در ولایت هرات و 4 خانواده در ننگرهار جهت مساعدت به موسسه بین المللی مهاجرت IOM معرفی شده است.

گزارش ریاست امور مهاجرین و عودت کنند گان ولایت نیمروز مورخ  14ثور

 ثبت 20 فامیل و510نفر مجرد عودت کننده داوطلب واجباری . 

 مساعدت برای 14 فامیل عودت کننده.

 اعشه واباطه ( 14 ) فامیل شامل ( 47 )  نفر و( 7 ) نفر از مجردین اسیب دیده   در کمپ موقت مهاجرین .

گزارش ریاست مهاجرین و عودت کنندگان ولایت نیمروزمورخ 15 ثور

  • ثبت 68 فامیل و2431 نفرمجرد،عودت کننده داوطلب واجباری 
  • مساعدت برای31 فامیل عودت کننده.

- اعاشه و اباطه ( 31 ) فامیل ( 107 ) نفر ، ( 38 ) نفر مجردین آسیب دیده در کمپ موقت مهاجرین .

 

گزارش آمریت امور مهاجرین ولایت نیمروز، مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۳

-        ثبت عودت داوطلبانه واجباری 12 فامیل ،شامل 50 نفر .

-        مساعدت برای 7 فامیل عودت کننده.

 

-        ثبت عودت داوطلبانه 174 نفر مجرد.

روز دوشنبه بیش از صد مهاجر به کشور برگشته اند

گزارش ها از اتشه وزارت امور مهاجرین در زاهدان ایران و ریاست امور مهاجرین ولایت نیمروز حاکی از آن است که روز دوشنبه هفته ای جاری 10 خانواده و 171 تن به صورت داوطلبانه از کشور ایران به وطن برگشته اند.

دراین گزارش آمده است که روز دوشنبه این هفته 9 خانواده و 29 مهاجر افغان دیگر به صورت داوطلب به نمایندگی وزارت امور مهاجرین در استان زاهدان ایران مراجعه نموده و بعد از طی مراحل اسناد شان راهی کشور شده اند.

همچنان ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت نیمروز گفته است که 142 تن مهاجر افغان که در ایران به سر می بردند به صورت داوطلبانه از طریق مرز این ولایت به کشور وارد گردیده اند.

درکنار این ریاست امور مهاجرین ولایت نیمروز از بازگشت داوطلبانه یک خانواده و 109 تن دیگر در روز سه شنبه نیز خبر داده است.

بازگشت داوطلبانه مهاجرین افغان به ولایات ننگر هار ونیمروز

آخرین گزارشات از ولایات ننگرهار و نیمروز میرساند که طی سه روز اخیر ماه حوت سال 1394 به صورت مجموعی 29 خانواده و 442 تن از ایران و پاکستان به شکل داوطلب به کشور بازگشت نموده اند.

در گزارشات یاد شده آمده است که در مدت یاد شده 28 خانواده از کشور پاکستان، یک خانواده و 442 تن دیگر ایران داوطلبانه به کشورعودت نموده اند.

همچنان ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت ننگرهار می افزاید که از میان خانواده های یاد شده 22 خانواده را این اداره جهت مساعدت به سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) معرفی نموده است.

رئیس امور مهاجرین ننگرهار می گوید از بازگشت داوطلبانه 25 خانواده دیگر در روز اول و دوم ماه حمل سال جدید خورشیدی نیز خبر داده است که از میان آنان 20 خانواده از طریق اداره (IOM) مورد مساعدت قرار گرفته است.

یک خبر دیگر رسیده از نمایندگی امور مهاجرین و عودت کنندگان مقیم زاهدان از بازگشت داوطلبانه 9 خانواده و 83 تن دیگر از ایران خبر داده است.

فعالیت های ولایت نیمروز در هفته اخیر ماه دلو

ریاست امور مهاجرین ولایت نیمروز خبر داده است که طی این هفته به تعداد 31 فامیل و 2337 تن مجرد مهاجر افغان به گونه های مختلف از طریق مرز نیمروز به کشور برگشته اند.

به گفته ای اکبر چخانسوری رئیس مهاجرین وعودت کنندگان ولایت نیمروز از میان برگشت کنندگان این هفته یک فامیل داوطلب و 30 فامیل اجباری و 1600 تن مجرد اجباری و 737 تن مجرد داوطلب از کشور ایران به کشور برگشت نموده است.

منبع می افزاید که از میان برگشت کنندگان مذکور برای 22 خانواده و 90 تن مجرد که از طریق اداره سازمان بین المللی مهاجرت ( IOM) به عنوان برگشت کنندگان متضرر شناخته شده اند، کمک های بشر دوستانه صورت گرفته است.

ادامه کمک های وزارت امور مهاجرین در ولایت نیمروز

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت نیمروز از کمک هایش در هفته گذشته برای 79 خانواده خبر داده است.

به اساس معلومات محمد اکبر چخانسوری رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت نیمروز، از میان ارقام یاد شده که 64 خانواده آن از ولایت هلمند و ولسوالی خاشرود به شهر زرنج بیحا شده اند، هر کدام از این خانواده ها مبلغ 6 هزار افغانی از سوی موسسه DRC و مواد غذایی از طرف اداره سازمان غذایی جهان WFP در یافت نموده است.

طی این هفته به تعداد 15 خانواده دیگر عودت کننده نیز از سوی ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت نیمروز، مورد کمک اعاشه و اباطه در کمک موقت مهاجرین این ولایت قرار گرفته است.

همچنان دراین خبر آمده است که در جریان هفته گذشته به تعداد 15 خانواده و 7200 تن مهاجر افغان از طریق مرز نیمروز به کشور برگشته اند.

اجراآت ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت نیمرزو

گزارش ها از ولایت نمیروز حاکی از آن است که ریاست امور مهاجرین این ولایت، هفته گذشته برای 2 فامیل که از ایران به کشور عودت نموده اند مساعدت نقدی و جنسی نموده است.

به گفته محمد اکبر چخانسوری، رئیس امور مهارجرین ولایت نیمروز، اداره سازمان غذایی جهان (WFP) و اداره سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) برای هر کدام از این فامیل ها برای مدت یک ماه مواد غدایی و ارائه خدمات ترانسپورتی و پول نقد توزیع نموده است.

طی دو هفته گذشته به تعداد 11 فامیل و 670 نفر مهاجر افغان به گونه های مختلف، از طریق مرز نیمروز به کشور برگشته اند.

همچنان این ریاست خبر داده است که اداره (IOM) برای 26 تن دیگر که از طریق مرز نمیروز به کشور برگشته و از سوی این اداره متضرر شناخته شده اند، نیز مساعدت نقدی نموده است.

بیش از 3000 نفر در جریان ماه میزان سال روان به ولایت نمیروز عودت نمودند

به اساس معلومات آمریت امور مهاجرین ولایت نیمروز از جمله 3063 نفر عودت کننده ، 179 نفر آنها شامل 43 فامیل ومتباقی افرادی بودند که طورانفرادی از ایران به آن ولایت عودت کرد اند.

از جمله خانواده های عودت کننده مذکور 13 فامیل شامل 69 نفر از طریق آن اداره از مساعدت نهاد های همکار مستفید شده اند.

برای 63 خانواده عودت کننده و 277 نفر آسیب پذیر در ولایت نیمروز ، در جریان ربع دوم سال 1394 از طرف IOM مساعدت شده است .

به اساس معلومات واصله ، دفتر IOM در جریان ربع دوم سال 1394 (سرطان ، اسد، سنبله ) برای 63 فامیل عودت کننده و 277 نفر آسیب پذیر در ولایت نیمروز مواد غذائی و پول نقد را مساعدت نموده است .

فشرده فعالیت کاری ریاست امورمهاجرین ولایت نیمروز در جریان ماه اسد 1394

  • 194 فامیل عودت کننده گان داوطلب ثبت وراجستر شد.
  • برای 57 خانواده عودت کننده مساعدت صورت گرفت.

3 نفر از عودت کننده ها جهت ادامه تحصیل به مراجع زیربط آن ولایت معرفی شدند.

اجراآت آمریت امور مهاجرین نیمروز در جریان ماه های ثور وجوزا 1394

  • ثبت نام 29 فامیل عودت کننده داوطلب از ایران.
  • ثبت نام 6288 نفر مجرد عودت کننده از ‘’   ’’
  • سروی ومساعدت برای 17 فامیل مستحق.

بیش از یکهزار خانواده بی جاشده درولایات لوگر،سمنگان ونیمروز ،کمکهای زمستانی راازطریق ریاستهای امورمهاجرین وعودت کننده گان آن ولایات دریافت نموده اند .

انجینر نوراحمد صالحی مسئول آمریت امورمهاجرین وعودت کننده گان ولایت لوگربه خبرنگاریاست اطلاعات وارتباط عامه وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان گفت که باآغاز برنامه مساعدتهای زمستانی ،این اداره ازمجموع بی جاشده گان دراین ولایت  برای 865 خانواده که نهایت آسیب پذیرثبت شده بودند به کمک کمشنری عالی  سازمان ملل متحددرامورمهاجرین  (UNHCR) موسسه APA کمک نمودیم .

    به گفته موصوف مساعدت یادشده شامل 3 تخته کمپل ،یک سیت آشپزخانه ،105 کیلوگرام ذغال بلوط ، سطل ودوبسته لوازم بهداشتی بود .

     صالحی علاوه نمود که همچنان 107 خانواده بی جاشده غرض دریافت کمک به موسسه IRCمعرفی گردیده وموسسه مذکوربرای 32 فامیل آنها خیمه ، بسته فامیلی شامل 25 قلم لوازم خانه ،بسته حفظ الصحه وتشناب های اضطراری را مساعدت نموده است .

     منبع علاوه نمود که درنتیجه سروی که ازطریق این اداره به همکاری موسسه ORCD و کمشنری عالی  سازمان ملل متحددرامورمهاجرین  (UNHCR) صورت گرفته است 1284 خانواده بی جاشده دراین ولایت موجود است ودرنتیجه این سروی 1172 فامیل آنها مستحق دریافت کمک می باشند .

    طبق یک خبر دیگر بیش از یکهزار خانواده بی جاشده درولایت سمنگان زنده گی می نمایند . ودرزمستان کنونی ،صرف 150 خانواده آنها ،ازمساعدت زمستانی مستفیدشده اند

   DSC05337.JPG    بصیراحمد صدیق بیک درمورد به خبرنگارریاست اطلاعات وارتباط عامه وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان گفت که درمجموع 1110 فامیل بی جاشده دراین ولایت موجود است .

      وی علاوه نمودکه ازجمله خانواده های یادشده برای 77 فامیل درزمستان کنونی ،ترپال ،سیت آشپز خانه ،بسته بهداشتی ،کمپل ،سطل ،بالون گاز ویک سولر افتابی وبرای 73 فامیل دیگر مساعدت نقدی ،برای هرخانواده 60 دالرامریکائی ازطریق کمشنری عالی  سازمان ملل متحددرامورمهاجرین  (UNHCR) کمک صورت گرفته است .

      صدیق بیک گقت که برای 690 خانواده دیگر از طریق کمشنری عالی سازمان ملل متحددرامورمهاجرین  (UNHCR) تقاضای مساعدت را نموده یم ،اما تاکنون ازطرف نهادمذکور اقدامی صورت نگرفته است .

     به اساس یک خبردیگر 300 خانواده بی جاشده درولایت نیمروز نیز یکمقدار مساعدت رادریافت گرده اند .

     محمد اکبرچحانسوری درمورد گفت که دفتریونسف به همکاری  موسسه HAPA البسه ،کفش طفلانه راهمراه بابسته های حفظ الصحه  برای 300 خانواده بی جاشده درحومه شهرزرنج توزیع نموده است .

     وی درمورد رقم مجموعی بی جاشده هادرآنولایت گفت که 73 خانواده درولسوالی کنک تثبیت شده ودرسایرساحات سروی به کمک IOM ریلیف انترنشنل و کمشنری عالی سازمان ملل متحددرامورمهاجرین  (UNHCR)جریان دارد وتااکنون رقم مجموعی تثبیت نشده است.