آمریت امورمهاجرین ولایت فراه

ریاست امور مهاجرین ولایت فراه 121 فامیل بیجا شده را مساعدت نمود

ریاست امور مهاجرین ولایت فراه به همکاری موسسه(DRC) برای (121) فامیل بیجا شده ولسوالی بالابلوک که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و در مرکز و نقاط امن این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز چهار شنبه، مورخ 29 حوت سال روان کمک نقدی مبلغ(6000) افغانی باحضور داشت نماینده موسسه نامبرده توزیع شد.

ریاست امور مهاجرین ولایت فراه 166 فامیل بیجا شده را کمک نمود

ریاست امور مهاجرین ولایت فراه به همکاری موسسه(HAPA) برای (166) فامیل بیجا شده که در اثر سیلاب ها بیجا و متضرر شده بوند و در مرکز و نقاط امن این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز یک شنبه، مورخ 26 حوت سال روان یک کیت آشپزخانه و کیت زمستانی اطفال باحضور داشت نماینده موسسه نامبرده توزیع گردید.

آمریت امور مهاجرین ولایت فراه 250 فامیل بیجا شده را کمک نمود

آمریت امور مهاجرین ولایت فراه به همکاری موسسه(WFP) برای (250) فامیل بیجا شده که در اثر جنگ و ناامنی بیجا شده بود ودر مرکز ونقاط امن این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز یک شنبه، 19 حوت سال روان کمک غذایی توزیع نمود.

این کمک ها شامل؛ مواد غذایی (100) کیلو گرام آرد غنی شده، روغن (7) کیلو، لپه (7) کیلوگرام، بسکویت (2) کیلو گرام و نیم کیلو نمک باحضور داشت نماینده موسسه نامبرده توزیع گردید.

ریاست امور مهاجرین ولایت فراه 118 فامیل بیجا شده را مساعدت نمود

ریاست امور مهاجرین ولایت فراه به همکاری ریاست مبارزه باحوادث برای (118) فامیل بیجا شده این ولایت که در اثر سیلاب ها بیجا شده بود و در مرکز و نقاط امن این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز شنبه، 18 حوت سال روان کمک نقدی مبلغ (18000) افغانی برای هر فامیل و نیز یک باب خیمه از طرف ریاست انکشاف دهات برای هر فامیل باحضور داشت معاون ولایت و نمایندگان سکتورهای نامبرده توزیع گردید.

ریاست امور مهاجرین ولایت فراه 67 فامیل بیجا شده را کمک نمود

 

ریاست امور مهاجرین ولایت فراه به همکاری موسسه (DRC) برای بیجاشدگان ولسوالی بالا بلوک و پرچمن که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و در مرکز و نقاط امن این ولایت بیجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز پنجشنبه، مورخ 9 حوت سال روان کمک نقدی توزیع نمود.

ده ها خانواده بیجاشده در ولایت فراه از کمک های بشری مستفد شد

 

آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت فراه با همکاری اداره HEPE به 65 خانواده بیجاشده در آن ولایت بسته های کمکی توزیع نمود. 

این کمک ها روز یکشنبه 28 دلو سال روان در شهر فراه مرکز آن ولایت صورت گرفت و به هر خانواده یک بسته وسایل آشپزخانه، یک بسته لباس گرم برای اطفال و یک بسته وسایل خانگی مساعدت گردید.

این خانواده ها در اثر ناامنی و مشکلات ناشی از وجود جنگ خانه های شان در ولسوالی های گلستان، خاک سفید و پشترود ترک نموده در مربوطات شهر فراه بیجا گردیده اند.

نزدیک به یکصد خانواده بیجاشده در ولایت فراه کمک شد

 

آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت فراه با همکاری موسسات کمک کننده به 78 خانواده بیجاشده در آن ولایت بسته های کمکی توزیع نمود.

در جریان این کمک ها که روز شنبه 27 دلو سال روان در مرکز آن ولایت صورت گرفت، به خانواده های یادشده یک بسته وسایل بهداشتی و یک بسته کوچک وسایل خانگی توزیع گردید.

این خانواده ها در اثر نا امنی و جنگ، خانه های شان را در ولسوالی های بالابلوک، پشت رود و ولسوالی بکوا ترک نموده به مرکز آن ولایت بیجا گردیده اند.

54خانواده بیجاشده در ولایت فراه کمک شد

 

آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت فراه با همکاری اداره HAPA روز شنبه 13 دلو سال روان به 54 خانواده بیجاشده در آن ولایت کمک رسانی نمود.

این خانواده در اثر ناامنی و مشکلات ناشی از جنگ خانه های شان را در ولسوالی های پشت رود و بالا بلوک ولایت فراه به مرکز آن ولایت بیجا گردیده اند.

به این خانواده ها بسته های وسایل بهداشتی، لباس گرم و وسایل آشپزخانه توزیع گردید.

آمریت امور مهاجرین ولایت فراه 78 فامیل بیجا شده را کمک نمود

 

آمریت امور مهاجرین ولایت فراه به همکاری موسسه(HAPA) برای (78) فامیل بیجا شده ولسوالی های پشترود، بالا بلوک، شیب کوه، پرچمن، گلستان، خاک سفید و قریه جات ناامن رج، گنهکان که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و در مرکز و نقاط امن این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز شنبه، 15 جدی سال روان کمک توزیع نمود.

این کمک ها شامل؛ مواد و لوازم زمستانی و نیز ظروف آشپزخانه باحضور  داشت نماینده موسسه نامبرده توزیع گردید.

آمریت امور مهاجرین ولایت فراه 143 فامیل بیجا شده را کمک نمود

 

آمریت امور مهاجرین ولایت فراه به همکاری موسسه (DRC) برای (143) فامیل بیجا شده ولسوالی های بالا بلوک، پشترود، خاک سفید، قلعه کاه، لاش جوین و قریه جات نا امن این ولایت که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و در مرکز این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روزچهار شنبه، 5 جدی سال روان کمک توزیع نمود.

این کمک ها  پول نقد مبلغ (24000) افغانی برای (130) فامیل و نیز پول نقد مبلغ(13000) افغانی برای (10) فامیل با حضور داشت نماینده موسسه نامبرده توزیع گردید.

و همچنان از طرف موسسه (DACAR) نیز یک بسته کیت صحی روز سه شنبه، 4 جدی توزیع گردید.

بیش از یکصد خانواده بیجاشده در ولایت فراه کمک دریافت کردند

 

آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت فراه با همکاری اداره داکار به 123 خانواده بیجاشده در آن ولایت کمک رسانی نمود.

این کمک ها روز پنجشنبه 15 قوس در مرکز فراه صورت گرفت که موسسه یادشده به هر خانواده بسته وسایل بهداشتی توزیع نمود.

 در جریان توزیع این کمک ها نمایندگان آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت فراه و نماینده دفتر کمک کننده حضور داشتند.

نزدیک به 200 خانواده بیجاشده در ولایت فراه از کمک های بشری مستفد گردید

آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت فراه با همکاری اداره مهاجرت دانمارک(دی آر سی) و موسسه داکار به 199 خانواده بیجاشده در آن ولایت بسته های کمکی توزیع نمود.

درجریان این کمک ها طی روز های اول و دوم عقرب در شهر فراه صورت گرفت، موسسه (دی آر سی) به 107 خانواده پول نقد و موسسه داکار به 92 خانواده دیگر بسته وسایل صحی توزیع نمود.

گفتنی است که موسسه دی آر سی به هر خانواده حدود 24 هزار افغانی و موسسه داکار به هر خانواده یک عدد بشکه آب و 14 قلم وسایل بهداشتی توزیع نموده است.

 

نزدیک به 200 خانواده بیجاشده در ولایت فراه از کمک های بشری مستفد گردید

آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت فراه با همکاری اداره مهاجرت دانمارک(دی آر سی) و موسسه داکار به 199 خانواده بیجاشده در آن ولایت بسته های کمکی توزیع نمود.

درجریان این کمک ها طی روز های اول و دوم عقرب در شهر فراه صورت گرفت، موسسه (دی آر سی) به 107 خانواده پول نقد و موسسه داکار به 92 خانواده دیگر بسته وسایل صحی توزیع نمود.

گفتنی است که موسسه دی آر سی به هر خانواده حدود 24 هزار افغانی و موسسه داکار به هر خانواده یک عدد بشکه آب و 14 قلم وسایل بهداشتی توزیع نموده است. 

 

این اداره در جریان سال 1396 در کنار سایر فعالیتها، مشکل آب آشامیدنی 500 خانواده را در شهرک مهاجرین دشت کرجی واقع در 7 کیلومتری مرکزآنولایت با اعمار شبکه آبرسانی به کمک سفارت ایالات متحده امریکا رفع نموده است.

آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت فراه به همکاری مالی یکی از تجاران کشور قطر و در تفاهم با ریاست صحت عامه آن ولایت یک باب کلینیک که 205,000 دالر در آن به مصرف رسیده است در به مساحت 3,000 متر مربع زمین در شهرک کرجی اعمار نموده است.

همچنان اداره یادشده ساحه یک باب مکتب 6 صنفی را که به کمک کشور هندوستان اعمار می شود در تفاهم با ریاست معارف فراه در شهرک مذکور مشخص نموده و کار ساخت وساز آن 80% انجام شده است.

5,619 خانواده بیجاشده نیازمند را به همکاری دفاتر  WFP،  DRC،  UNHCRسروی و از جمله 1,505 فامیل آن تحت پوشش مساعدت نقدی موسسه DRC و 1,095 فامیل تحت پوشش مساعدت غذاییWFP و برای 385 خانواده کمک نقدی UNHCR توزیع شده است.

کمک زمستانی UNHCR که 200 دالر برای هر فامیل می باشد، برای 350 خانواده توزیع شده است و قرار است برای 3000 خانواده بیجاشده قبلی مساعدت غذایی دفترWFP در آینده نزدیک توزیع گردد.

در بخش آموزشی، آمریت امور مهاجرین ولایت فراه به کمک سفارت ایالات متحده امریکا کورس آموزش ترمیم موبایل را برای 390 نفر از عودت کنندگان و بیجا شده ها دایر نموده است.

با ده ها خانواده بیجاشده در ولایت فراه بسته های کمکی توزیع شد

 

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت فراه به همکاری کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان(UNHCR) برای 78 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های سرخ چمن، بالابلوک و تپه سادات که به مرکز این ولایت بیجاشده اند، بسته های کمکی توزیع نمود.

دوشنبه 19 سنبله سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها مساعدت های هم چون 3 تخته کمپل، 2 تخته ترپال، 6 دانه صابون و دیگر وسایل مورد ضرورت خانه توزیع صورت گرفت .

با ده ها خانواده بیجاشده در ولایت فراه کمک نقدی توزیع شد


ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت فراه به همکاری اداره مهاجرت دنمارک (DRCC) برای 71 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های بالابلوک، خاک سفید، پشت رود و بخش های قریه دیک که به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت نقدی توزیع نمود .
چهارشنبه 14 سنبله سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها به مبلغ 240000 افغانی توزیع صورت گرفت .

با بیش از 100 خانواده بیجاشده در ولایت فراه بسته های بهداشتی توزیع صورت گرفت

 

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت کنر به همکاری موسسه (DACAR) برای 102 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های پشت رود، بالابلوک، قریه دیک و شمالگاه به مرگز این ولایت بیجاشده اند، بسته های بهداشتی توزیع نمود .

دوشنبه 20 حمل سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها بسته های بهداشتی توزیع صورت گرفت .

با ده ها خانواده بیجاشده در ولایت فراه مساعدت بشردوستانه توزیع شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت فراه به همکاری اداره مهاجرت دنمارک (DRC) سازمان غذایی جهان (WFP) و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان (UNHCR) برای 140 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی پشت رود به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت نقدی و غیر نقدی توزیع نمود .

شنبه 4 حمل سال روان خورشیدی برای هر یک از  این خانواده ها از سوی اداره مهاجرت دنمارک به مبلغ 4000 افغانی مساعدت نقدی، از سوی سازمان غذایی جهان مساعدت های هم چون 100 کیلو آرد، 14 کیلو روغن، 14 کیلو دال نخود و یک کیلو نمک و از سوی کمینشری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان بسته های هم چون لباس طفلانه و سیت های آشپزخانه توزیع صورت گرفت .

بیش از 100 خانواده بیجاشده در ولایت فراه بسته های غذایی دریافت نموده اند

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت فراه به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) برای 113 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های اناردره، خاک سفید و بگوا به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت غذایی توزیع نمود .

سه شنبه 15 حوت سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها مساعدت های هم چون، 150 کیلو آرد، 15 کیلو روغن، 15 کیلو دال نخود و یک کیلو نمک مساعدت نقدی توزیع شد. 

با بیش از 300 خانواده بیجاشده در ولایت کاپیسا بسته های بشردوستانه توزیع شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت کاپیسا به همکاری اداره سره میاشت برای 305 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی تگاب به مرکز این ولایت بیجاشده اند، بسته های کمکی توزیع نمود

 

یک شنبه 29 دلو سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها مساعدت های هم چو، 75 کیلو برنج، 25 کیلو لوبیا، 15 لیتر روغن، 7 کیلو بوره، یک کیلو چایی، 7 تخته کمپل، 1 تخته ترپال و بسته های آشپزی توزیع صورت گرفت. 

164 خانواده بیجاشده در ولایت فراه دوباره به محلات اصلی شان برگشتند

164 خانواده بیجاشده که در شهر فراه به حالت بیجاشدگی به سر می بردند، بعد از بهبود وضعیت امنیتی، با همکاری آمریت امور مهاجرین آن ولایت به محلات اصلی شان برگشتند.

این خانواده از ولسوالی های بالابلوک، پشت رود و تپه شیران آن ولایت به شهر فراه بیجاشده بودند.

 

آمریت امور مهاجرین ولایت فراه در جریان بیجاشدگی آنان، به این خانواده ها کمک رسانی نموده است. 

با بیش از 120 خانواده بیجاشده در ولایت فراه مساعدت نقدی توزیع شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت فراه به همکاری اداره مهاجرت دنمارک (DRC) برای 124 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی پشت رود به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت نقدی توزیع نمود .

پنج شنبه 11 دلو سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها به مبلغ 18000 افغانی مساعدت نقدی توزیع صورت گرفت .

 

قابل یاد آوریست که خانواده های مذکور پس از دریافت این کمک ها دو باره به محلات اصلی شان برگشت نموده اند . 

بیش از یکصد خانواده بیجاشده در ولایت فراه دوباره به محلات اصلی شان برگشتند

118 خانواده که در اثر ناامنی و مشکلات ناشی از جنگ ها در شهر فراه به حالت بیجاشدگی به سر می بردند، روز دوشنبه 2 دلو سال روان دوباره به محلات اصلی شان برگشتند.

این خانواده ها از ولسوالی های بالابلوک و پشت رود آن ولایت بیجاشده بودند، و آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت فراه با همکاری اداره برنامه غذایی جهان() در جریان بیجاشدگی شان، به آنان بسته های مواد غذایی کمک نموده است.

گفتنی است که صد ها خانواده دیگر در اثر ناامنی های اخیر در شهر فراه به حالت بیجاشدگی به سر می برند و آمریت امور مهاجرین در امر رسیدگی به آنان تلاش می نماید. 

با بیش از 50 خانواده بیجاشده در ولایت فراه مساعدت نقدی دریافت نموده اند

ریاست امور مهاجرین و عودت کنند گان ولایت فراه به همکاری اداره مهاجرت دنمارک (DRC) برای 55 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی بالابلوک به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت نقدی توزیع نمود .

سه شنبه 19 جدی سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده های به مبلغ 18000 افغانی مساعدت نقدی توزیع شد . 

نزدیک به 200 خانواده بیجاشده در ولایت فراه مساعدت نقدی و غذایی توزیع شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت فراه به همکاری اداره مهاجرت دنمارک (DRC) و سازمان غذایی جهان (WFP) برای 193 خانواده بیجاشده مساعدت نقدی و غذایی توزیع نمود

دو شنبه 18 جدی سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها از سوی اداره مهاجرت دنمارک به مبلغ 18000 افغانی مساعدت نقدی و از سوی سازمان غذایی جهان مساعدت های هم چو 3 بوجی آرد، 15 کیلو دال نخود، 15 لیتر روغن و یک کیلو نمک مساعدت توزیع گردیده است .

قابل یاد آوریست که این خانواده ها پس از دریافت این کمک ها دو باره به محلات اصلی شان برگشت نموده اند . 

نزدیک به 200 خانواده بیجاشده در ولایت فراه دوباره به محلات اصلی شان برگشتند

193 خانواده که در اثر ناامنی و مشکلات ناشی از جنگ در شهر فراه بیجاشده بودند، روز یکشنبه 17 جدی سال روان دوباره به محلات اصلی شان برگشتند.

این خانواده ها خانه هایشان را در ولسوالی بالابلوک، پشترود و ساحه شمالگاه آن ولایت ترک نموده و اکنون با بهبود وضعیت امنیتی در ساحات یادشده با همکاری آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان آن ولایت به محلات اصلی شان برگشته اند.

آمریت امور مهاجرین ولایت فراه در جریان بیجاشدگی خانواده های مذکور به آنان بسته های کمکی بشری توزیع نموده است. 

با 150 خانواده بیجاشده در ولایت فراه مساعدت نقدی توزیع شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت فراه به همکاری اداره مهاجرت دنمارک (DRC) برای 150 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های پشت رود، شمال گاه و بالا بلوک به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت نقدی توزیع نمود .

سه شنبه 12 جدی سال روان خورشیدی برای 80 خانواده این بیجاشده گان به مبلغ 18000 افغانی و  برای 70 خانواده بیجاشده دیگر آنان به مبلغ 12000 افغانی مساعدت نقدی توزیع گردید .

با 70 خانواده بیجاشده در ولایت فراه مساعدت بشردوستانه توزیع شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت فراه به همکاری کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان (UNHCR) برای 70 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های بالابلوک، پشت رود، شمال گاه به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت توزیع نمود .

شنبه 9 جدی سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها مساعدت های هم چو، 3 تخته کمپل، 2 تخته ترپال، یک دانه بالون گاز و سیت آشپزخانه مساعدت توزیع صورت گرفت . 

به تعداد 3000 خانواده بیجاشده در ولایت فراه شناسایی شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت فراه به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) و موسسه سوارکا (SWRC) با حضور داشت والی و اعضای شورای ولایتی این ولایت به تعداد 3000 خانواده بیجاشده را در بخش های مختلف این ولایت سروی نمود .

سروی خانواده های مذکور که از ولسوالی های بالابلوک، شمال گاه، پشت رود، بگوا، خاک سفید و پشت کوه به بخش های امن این ولایت بیجاشده اند، به تاریخ سه شنبه 9 عقرب سال روان خورشیدی صورت گرفت .

 قابل یاد آوریست که پس از این سروی برای خانواده مستحق مساعدت های بشردوستانه توزیع خواهد شد .

با 120 خانواده بیجاشده در ولایت فراه مساعدت نقدی صورت گرفت

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت غور به همکاری اداره مهاجرت دنمکارک (DRC) برای 120 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های پشت رود، بالابلوک و شمال گاه به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت نقدی توزیع نمود

پنج شنبه 27 میزان سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها به مبلغ 8000 افغانی مساعدت نقدی صورت گرفت 

نزدیک به یک صد خانواده بیجاشده در ولایت فراه از کمک های بشری مستفید گردید

87 خانواده بیجاشده روز سه شنبه 25 میزان از سوی ادارات بین المللی کمک کننده با همکاری آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان آن ولایت مورد مساعدت قرار گرفت.

در جریان این کمک ها که در شهر فراه مرکز آن ولایت صورت گرفت، موسسه (دی آر سی) به هر خانواده 14 هزار  افغانی پول نقد و موسسه برنامه غذایی جهان(WFP) کمک های هم چو 2  بوجی آرد، 7 کیلو روغن، 7 کیلو دال نخود و یک کیلو نمک توزیع نمود

با بیش از 180 خانواده بیجاشده در ولایت فراه مساعدت های نقدی و غیر نقدی صورت گرفت

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت فراه به همکاری کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان (UNHCR) و اداره مهاجرت دنمکار (DRC) برای 182 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های شمال گاه، بالابلوک و خاک سفید به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت نقدی و غیر نقدی توزیع نمود.

چهارشنبه 19 میزان سال روان خورشیدی به تعداد 95 خانواده بیجاشده از سوی اداره مهاجرت دنمکار به مبلغ 14000 افغانی مساعدت نقدی و برای 87 خانواده بیجاشده دیگر کمک های هم چو، 2 تخته ترپال، 3 تخته کمپل یک عدد بالون گاز، یک سیت آشپزخانه و یک بسته بهداشتی کمک های بشردوستانه صورت گرفت .  

با 188 خانواده بیجاشده در ولایت فراه مساعدت بشری صورت گرفت

آمریت امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت فراه به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) و اداره مهاجرت دنمارک (NRC) برای 188 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های بالابلوک، شمال گاه و قریه کج گین پشت رود به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت توزیع نمود

چهارشنبه 5 میزان سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها کمک های هم چو 100 کیلو گرام آرد، 7 کیلو روغن، 7 کیلو دال نخود و یک کیلو گرام نمک از سوی سازمان غذایی جهان و مبلغ 18000 افغانی از سوی اداره مهاجرت دنمارک صورت گرفت .

قابل یاد آوریست که بیجاشده گان مذکور پس از اخذ کمک ها دو باره به محلات اصلی شان برگشت نموده اند .

با بیش از 70 خانواده بیجاشده در ولایت فراه مساعدت نقدی صورت گرفت

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت فراه به همکاری اداره مهاجرت دنمارک (DRC) برای 76 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های بالابلوک، پشت رود و شمال گاه به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت بشردوستانه صورت گرفت .

دوشنبه 27 سنبله سال روان خورشیدی برای هریک از این خانواده به مبلغ 18000 هزار افغانی مساعدت نقدی صورت گرفت

قابل یاد آوری است که به تعداد 193 خانواده که چندی قبل از ولسوالی های بالابلوک و پشت رود به مرکز این ولایت بیجاشده بودند، دو باره به محلات اصلی شان برگشت نموده اند

فعالیت آمریت امور مهاجرین ولایت فراه مورخ 6/7/1395

-      نصب دو پایه سولر ویک پایه واترپمپ به کمک دفتر CRDC در شفاخانه شهرک گورجی.

69 خانواده بیجا شده در ولایت فراه مساعدت غذایی شد 

گزارشات از آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت فراه حاکی از آن است که این اداره با همکاری موسسات بین المللی WFP و CRDSA روز چهارشنبه 17 سنبله برای 69 خانواده بیجا شده در این ولایت مواد غذایی مساعدت نموده است.

مسئولین این اداره گفت که در جریان این مساعدت برای هر خانواده 200 کیلو آرد، 7 لیتر روغن، 7 کیلو دال، و نمک در حضور نماینده مقام ولایت، WFP، CRDSA، آمریت امور مهاجرین و شورای ولایتی توزیع شده است.

همچنان منبع در یک خبر دیگر گفته است که 150 فامیل بیجا شده ولسوالی خاک سفید در شهر فراه بعد از تلاش ها و گفتگوی آمریت امور مهاجرین روز شنبه 20 سنبله، دوباره به محلات اصلی شان برگشته اند.

52 خانواده بیجا شده درولایت فراه مساعدت شد

آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت فراه یکشنبه 17 اسد، به همکاری موسسات بین المللی برای 52خانواده بیجا شده مواد غذایی مساعدت نموده است.

مسئولین آمریت امور مهاجرین فراه در این گزارش گفته است که مساعدت تهیه شده از سوی اداره WFP برای هر خانواده  شامل آرد، روغن، دال و نمک بود. 

گزارش آمریت امور مهاجرین فراه مورخ 2 سرطان.

-          توزیع مساعدت برای 94 فامیل بی جاشده در حضور نماینده گان ادارات زیربط ونهاد های همکار بین ا لمللی.

فعالیت آمریت مهاجرین فراه

آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت فراه روز یکشنبه هفته جاری سروی 206 خانواده بیجا شده را از سرگرفته است.

رحم الدین ریگوال آمر امور مهاجرین  وعودت کنندگان فراه گفته است که این خانواده ها قبلا توسط تیم مشترک آمریت امور مهاجرین و موسسه  WFP سروی گردیده بود اما روز یکشبنه به درخواست موسسه یاد شده سروی این خانواده ها را که در شهرک مهاجرین دشت کرجی این ولایت زندگی می نمایند، از سرگرفته شد.

كاركرد هاي رياست امورمهاجرين وعودت كننده گان ولايت فارياب مورخ 30 ثور

ثبت 13 قطعه عریضه بی جا شده از ولسوالیهای گرزیوان وپشتونکوت.

 

2- اشتراك نماينده اين رياست درسروي (163) فاميل بيجاشده از قراء مربوط  ولسوالي هاي گرزيوان، قيصار، خواجه سبزپوش و پشتونكوت همراه با نماينده گان دفاترهمكارمقيم در شهرميمنه وتایید 49 فامیل از آن میان. 

فعالیت 19 ثورآمریت امور مهاجرین ولایت فراه

ترمیم پمپ های 5 حلقه چاه آب آشامیدنی به کمک موسسه CRDSA در منطقه دشت کرجی .

کمک برای 107 خانواده در ولایت فراه

آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت فراه با همکاری اداره UNICEF روز چهارشنبه هفته ای گذشته برای 107 خانواده بیجا شده داخلی مساعدت غیر غذایی نموده است.

 

به اساس گزارش این اداره سروی بیجا شدگان در این ولایت درحال جریان بوده و روز شنبه هفته ای جاری 24 خانواده بیجا شده از ولسوالی پشترود فراه دوباره به محلات اصلی خود برگشته اند. 

فعالیت آمریت امور مهاجرین ولایت فراه

مواد مساعدتی غیر غذائی دفتر یونسیف ،چهارشنبه 11 حمل برای 107 فامیل بی جاشده توزیع شد.

بیش از 300 نفر عودت کننده وبی جاشده از کورس های آموزشی فارغ شدند

http://morr.gov.af/Content/images/DSC02823.JPGنزدیک به 400 نفر عودت کننده وبی جاشده در ولایت فراه از کورس های آموزشی که از طریق آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان آن ولایت دایر شده بود ،هفته قبل فارغ شدند.

رحم الدین آمرامور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت فراه گفت که کورس های آموزش خیاطی ،کمپیوتر وپرورش مواشی ،به کمک ایالات متحده امریکا ،همکاری موسسه هماهنگی توسعه وباز سازی افغانستان از طریق این آمریت دایر شده بود.وی علاوه نمود که در کورس های مذکور 380 نفر عودت کننده وبی جاشده ،شامل 240 نفر اناث و ب 140 نفر ذکور برای 6 ماه تحت آموزش قرار داشتند.

به گفته منبع در پایان دوره آموزشی ،برای فارغان وسایل کار نیز مساعدت گردید.

مساعدت برای ده ها خانواده بی جاشده ،در ولایت فراه

برای 40 خانواده بی جاشده در ولایت فراه ،پنجشنبه 6 حوت از طریق آمریت امورمهاجرین وعودت کنندگان آن ولایت مساعدت شد.

رحم الدین آمرامور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت فراه گفت که 40 خانواده از ولسوالی های نا امن ،به مرکز آن ولایت بی جاشده بودند که بعد از سروی 50 کیلو گرام گندم مساعدت WFP برای هر فامیل از طریق این اداره برای شان توزیع شد.

وی علاوه نمود که سروی 150 خانواده دیگر که از اثر جنگهای اخیر از ولسوالی پشت رود بی جاشده اند جریان دارد.

کمک به یکصد خانواده بی جاشده در ولایت فراه

یکصد خانواده بی جاشده در ولایت فراه ، مساعدت WFP و UNHCR را دریافت نمودند .

رحم الدین آمر امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت فراه گفت که یکصد خانواده از اثر نا امنی منازل شان را در ولسوالیهای بالا بلوک  بکواه و گلستان ترک و به مرکز ولایت بی جاشده بودند بعد از سروی از طرف تیم مشترک ادارات زیربط و نهاد های همکار ، مساعدت غذائی WFP و لوژستیکی UNHCR را بدست آوردند .

کلینک شهرک مهاجرین ولایت فراه افتتاح شد .

تاریخ نشر: Jul 21, 2015 رده : عمومی

کلینک صحی شهرک مهاجرین ولایت فراه به تاریخ 23/4/1394 توسط وزیر صحت عامه افتتاح شد.

kjkkkkk.jpgبه اساس معلومات رحم الدین رئیس امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت فراه کلینک شهرک مهاجرین آنولایت بمصرف 250 هزار دالر مساعدت  شیخ علی یکتن از افراد خیر اندیش کشور قطر در دوبلاک توسط یک شرکت داخلی  در ساحه 3 هزار متر مربع اعمار شده است .

وی علاوه نمودکه  با اعمار این کلینک مشکلات صحی بیش از 960 خانواده ساکن در آن شهرک تا اندازه رفع خواهد شد.

منبع گفت که ساختمان مذکور طی محفل در حضور داشت مسولین آنولایت توسط داکتر فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه افتتاح شد .

برای 104 خانواده بی جاشده ومستحق مساعدت شد.

تاریخ نشر: Apr 11, 2015 رده : عمومی

برای 104 خانواده بی جاشده و مستحق در ولایت فراه ، از تاریخ 15 الی 22 حمل ، از طرف WFP و UNHCR  مساعدت صورت گرفت .

رحم الدین آمر امورمهاجرین وعودت کننده گان ولایت فراه به خبر نگار ریاست اطلاعات وارتباط این وزارت گفت که در نتیجه سروی مشترک این اداره با WFPو UNHCR  ، 104 خانواده بی جاشده و بی بضاعت مستحق مساعدت شناسائی شدند.

وی علاوه نمود که در پی سروی ، مساعدت برای خانواده های مستحق که شامل 75 کیلو گرام گندم ، 5/5 کیلو گرام روغن ، 6 تخته کمپل ، پکنیک گاز ، 2 تخته ترپال ، سطل ، وسایل آشپز خانه ، صابون ، وسایل حفظ الصحه و یکمقدارعدس ونمک بود از طرف موسسات یادشده تحت نظر این اداره توزیع گردید.

طبق یک خبر دیگر 20 خانواده از مهاجرین افغان به ولایت فراه عودت نمودند.

طبق معلومات رحم الدین آمر امورمهاجرین ولایت فراه ،خانواده های یادشده بطور داوطلبانه عودت نموده اند ودر حال حاضر در مرکز این ولایت د رمحلات سرباز زنده گی می نمایند.

وی علاوه نمود ، که UNHCR برای خانواده های مذکور مساعدت نکرده واز مقام ولایت برای آنها ، تقاضای مساعدت را نموده ییم .

از اثر سیلابهای اخیر درولایت فراه دو نفر هلاک و ۹۰ باب منزل رهایشی قسماً تخریب شده است .

تاریخ نشر: Apr 11, 2015 رده : عمومی

ریاست ارتباط و هماهنگی امور ولایات به نقل از آمریت امور مهاجرین ولایت فراه ، به ریاست اطلاعات وارتباط عامه این وزارت خبر داد که از اثر سیلابهای اخیر دو نفر در ولسوالی خاک سفید هلاک ، ۱۴ منزل در ولسوالی جوین ، ۵۴ منزل در ولسوالی قلعه کاه پشت کوه و ۲۲ منزل در قریه های همجوار مرکز فراه قسماً تخریت شده است .

به گفته منبع باشنده گان منازل یادشده که تا کنون تعداد آنها تثبیت نشده ، به مناطق همجوار بی جاشده اند .

در خبر آمده است که برای خانواده های بی جاشده تا فعلاٌ مساعدت نشده است .

طی یکماه گذشته 55 خانواده درولایات سرپل وفراه ازاثرناامنی ازمحلات شان بی جاشده اند .

تاریخ نشر: Mar 09, 2015 رده : عمومی

     عبدالاحمد اقبال آمرامورمهاجرین وعودت کنده گان ولایت سرپل به خبرنگارریاست اطلاعات وارتباط عامه این وزارت گفت که ظرف یکماه گذشته 160 قطعه عریضه ، غرض ثبت نام به عنوان بی جاشده هابه این آمریت سپرده شد.

      وی علاوه نمودکه درنتجه سروی مشترک ازجانب نماینده گان دفاترNRC، WFP،NPO واین اداره ،صرف 37 خانواده ازجمله افرادیکه عریضه داده بودند ،متسحق کمک شناسائی شدند.

     اقبال گفت که درپی سروی ازسوی دفترNRC برای هرفامیل سروی شده مبلغ 8000 افغانی پول نقد ،یک دیگ بخار، 6 تخته کمپل ،یک پکنیک گاز ، ظروف غذا خوری وآشپزخانه ،صابون ،چاینک وکیلاس وازطرف دفتر UNHCR  ، 3 تخته کمپل مساعدت شده است.

    طبق یک خبردیگر هژده فامیل ازمربوطات ولایت فراه نیزدرهمین مدت بی جاشده اند.

    به گفته آمرامورمهاجرین ولایت فراه خانواده های مذکورکه ازاثرناامنی ازولسوالیها بالابلوک ،خاک سفید ،پشت رود وبکواه بی جاشده اند درشهرفراه مسکن گزین شده اند .

     منبع علاوه نمودکه نماینده گان WFP، UNHCR،شورای ولایتی فراه واین اداره خانواده های یادشده راغرض دریافت مساعدت سروی نموده اند #

کاراعمارکلینک شهرک مهاجرین ولایت فراه ۹۰٪اکمال شده است .

تاریخ نشر: Feb 25, 2015 رده : عمومی

کلینک شهرک مهاجرین ولایت فراه درآینده نزدیک به بهره برداری سپرده می شود .

رحم الدین آمرامورمهاجرین ولایت فراه بااظهارمطلب فوق به خبرنگارریاست اطلاعات وارتباط عامه این وزارت گفت که کلنیک مذکوردرساحۀ 3 هزارمترمربع زمین به کمک محترم شیخ علی یکی ازشیخهای خیراندیش قطرازپنج ماه قبل تحت اعمارقراردارد.

kjkkkkk.jpgمنبع علاوه نمودکه این کلینک بنظورتداوی مریضان طورسراپا برای عودت کننده های ساکن شهرک مهاجرین این ولایت دریک منزل بطورپخته واساسی اعمارمی شود .

وی گفت قبل براین درشهرک مهاجرین کدام نهادصحی وجودنداشت وامیداست که به بهره برداری ازاین کلینک مشکلات صحی 960 خانواده ساکن درشهرک مذکورتاحدودی رفع گردد.

رحم الدین اظهارداشت که درآینده منزل دوم این کلینک نیزاعمارخواهدشد.#

  

بیش از سیصدنفردرولایت فراه شامل کورسهای حرفوی شده اند

تاریخ نشر: Feb 25, 2015 رده : عمومی

fara 1.PNGآمریت امورمهاجرین وعودت کننده گان ولایت فراه برای 380 نفرعودت کننده وبی جاشده کورسهای حرفوی رادایرنموده است .

fara 1.PNG2.PNGرحم الدین آمرامورمهاجرین وعودت کننده گان ولایت فراه به خبرنگارریاست اطلاعات وارتباط عامه این وزارت گفت که کورسهای یادشده دررشته های خیاطی ،ترمیم کمپیوتر،موبایل ،کریدت کارت فروشی ،ساندویچ فروشی ،مهره دوزی ،ترمیم جنراتور،خامک دوزی پرده دوزی ،مالداری وزراعت به کمک مؤسسه (CRDSA) دایرشده است.

منبع علاوه نمود که دراین کورسها380 نفرعودت کننده وبی جاشده ذکورواناث برای 6 ماه تحت آموزش قراردارند.

طبق یک خبردیگردفتر(UNHCR) ولایت هرات ، 240 رأس بز راجهت امرارمعیشت برای 80 خانواده عودت کننده ازایران وپاکستان به ولایت فراه توزیع نموده است .

مؤسسه مذکورقبل ازاین برای 50 خانواده عودت کننده کشت زعفران راآموزش داده است