آمریت امورمهاجرین ولایت غور

آمریت امور مهاجرین ولایت غور 38 فامیل بیجا شده را مساعدت نمود

آمریت امور مهاجرین ولایت غور

به همکاری موسسات(ACF، ARAA، WFP، UNCEF) برای (38) فامیل بیجا شده ولسوالی چهار سده این ولایت که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و در مرکز و نقاط امن این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز شنبه، 18 حوت سال روان کمک توزیع نمود.

این کمک ها شامل؛ دو تخته ترپال، یک سیت ظروف آشپزخانه، یک عدد کپسول 5 کیلویی، دو عدد سطل فلزی و دو عدد بشکه آب پلاستیکی و یک کیت بهداشتی باحضور داشت نمایندگان موسسات نامبرده توزیع گردید.

آمریت امور مهاجرین ولایت غور 38 فامی بیجا شده را کمک نمود

 

آمریت امور مهاجرین ولایت غور به همکاری موسسات(ACF،ARAA، WFP، UNCEF) برای (38) فامیل بیجا شده ولسوالی چهار سده این ولایت که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و درمرکز و نقاط امن این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی وسروی روز یک شنبه، 18 حوت سال روان کمک توزیع نمود.

این کمک ها شامل؛ کمک های غیر نقدی (3) تخته کمپل، (2) تخته ترپال،(1) سیت ظروف آَشپزخانه، (1) عدد کپسول گاز پنج کیلویی، (2) عدد سطل فلزی،(2) عدد بوشکه پلاستیکی و یک کیت بهداشتی باحضور داشت نماینده موسسات نامبرده توزیع گردید.

آمریت امور مهاجرین ولایت غور 38 فامیل بیجا شده را کمک نمود

آمریت امور مهاجرین ولایت غور به همکاری موسسات(UNICEF،WFP،ARAA،ACF) برای 38 فامیل بیجا شده ولسوالی چهار سده این ولایت که در اثر جنگ و ناامنی بیجا شده بود و در مرکز و نقاط امن این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی کمک های غیر نقدی توزیع گردید.

این کمک ها شامل ؛ (3) تخته کمپل، (2) تخته ترپال، (1) سیت ظروف آشپزخانه،(1) عدد کپسول گاز 5 کیلویی، (2) عدد سطل فلزی،(2) عدد بشکه پلاستیکی و (1) کیت بهداشتی باحضور داشت نمایندگان موسسات نامبرده توزیع گردید.

به ده ها خانواده بیجاشده در ولایت غور کمک شد

 

آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت غور با همکاری اداره حمایت از اطفال سازمان ملل متحد(یونسیف) به 41 خانواده بیجاشده در آن ولایت کمک رسانی نمود.

در جریان این کمک ها که روز پنجشنبه 25 دلو سال روان در شهر فیروز کوه مرکز آن ولایت صورت گرفت، به هر خانواده 4 تخته کمپل، 2 تخته ترپال، یک بسته وسال آشپزخانه و یک بسته لباس گرم برای اطفال و زنان توزیع گردید.

این خانواده ها در اثر ناامنی و مشکلات ناشی از وجود جنگ در ولسوالی چهار دره خانه های شان را ترک نموده و در شهر فیروز کوه زندگی می نماید.

آمریت امور مهاجرین ولایت غور 110 فامیل بیجا شده را کمک نمود

 

آمریت امور مهاجرین ولایت غور به همکاری موسسه (ACF) برای (110) فامیل بیجا شده ولسوالی چهار سده که در اثر جنگ و ناامنی بیجا شده بود، در مرکز و نقاط امن این ولایت جابجا شده بود. بعد از بررسی و سروی روز پنجشنبه، 6 دلو سال روان کمک توزیع نمود.

این کمک شامل؛ (2) تخته ترپال برای هر فامیل باحضور داشت نماینده موسسه نامبرده توزیع گردید.

آمریت امور مهاجرین ولایت غور 54 فامیل بیجا شده را کمک نمود

 

آمریت امور مهاجرین ولایت غور به همکاری موسسه(UNICEF) برای بیجا شدگان ولسوالی چهار سده این ولایت که در اثر جنگ و ناامنی بیجا شده بود و در مرکز این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز یک شنبه، 30 جدی سال روان کمک توزیع نمود.

این کمک ها شامل؛ (4) تخته کمپل، (1) کیت آشپزخانه، (1) کیت البسه گرم زمستانی و (1) کیت صحی باحضور داشت نماینده موسسه نامبرده توزیع گردید.

600خانواده بیجاشده در ولایت غور کمک دریافت کردند

آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت غور با همکاری اداره کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به 600 خانواده بیجاشده در آن ولایت کمک زمستانی توزیع نمود.

خانواده های که از این کمک ها مستفد گردیده اند در اثر ناامنی ها از ولسوالی جوند ولایت بادغیس و ولسوالی های شهرک و دولینه ولایت غور به مرکز این ولایت بیجا گردیده اند که به هر خانواده 15 هزار افغانی پول نقد مساعدت گردید.

در جریان این کمک ها که طی روزهای 10 و 11 جدی در شهر فیروز کوه مرکز آن ولایت صورت گرفت والی ولایت غور، رئیس شورای ولایتی و مسئولین حکومت محلی آن ولایت نیز حضور داشتند.

آمریت امور مهاجرین ولایت غور 20 فامیل بیجا شده را کمک نمود

 

آمریت امور مهاجرین ولایت غور به همکاری موسسه (ACF) برای (20) فامیل بیجا شده ولسوالی چهار سده ولایت غور که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و در مرکز و نقاط امن این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی وسروی روز چهار شنبه، 5 جدی سال روان کمک توزیع نمود.

این کمک ها شامل؛ (2) تخته کمپل و یک بسته آی جن کیت صحی با حضور داشت نماینده موسسه نامبرده توزیع گردید.

آمریت امور مهاجرین ولایت غور 85 فامیل بیجا شده را کمک نمود

آمریت امور مهاجرین ولایت غور به همکاری موسسه (EOM) برای (85) فامیل بیجاشده ولسوالی های تولک، شهرک، دو لینه و مناطق مرکزی این ولایت  که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و در مرکز این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز سه شنبه، 4 جدی سال روان کمک توزیع نمود.

این کمک ها شامل؛ (1) بوجی آرد، (1) بوجی برنج، (4) قطی روغن،(2) کیلو نخود، (2) کیلو لوبیا، (2) کیلو بوره، (2) کیلو چای سبز و سیاه و (3) تخته کمپل با حضور داشت نماینده موسسه نامبرده توزیع گردید.

آمریت امور مهاجرین ولایت غور 14 فامیل بیجا شده کمک غیر نقدی نمود

 

آمریت امور مهاجرین ولایت غور به همکاری موسسه(EOM) برای 14 فامیل بیجا شده ولسوالی دولت یار و مناطق مرکزی این ولایت که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و در مرکز این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز سه شنبه، 20 قوس سال روان کمک غیر نقدی توزیع نمود.

این کمک ها شامل؛ یک بوجی آرد، یک بوجی برنج، 4 قطی روغن، 2 تخته ترپال، یک عدد بالون گاز، 2 عدد بشکه آب، 10 قاب صابون لباس شویی وحمام، و یک کیت آشپزخانه برای هر فامیل باحضور داشت نماینده موسسه نامبرده توزیع شد.

کار شبکه آبرسانی در شهرک مهاجرین ولایت غور آغاز گردید

کار فاز اول شبکه آبرسانی در شهرک امیر شنسب ولایت غور با حضور مقامات آن ولایت آغاز گردید و با افتتاح این پروژه مسئله عدم آبرسانی در آن شهرک مرفوع می گردد.

پروژه شبکه آبرسانی شهرک مهاجرین امیر شنسب غوری در شش مرحله با هزینه 22 میلیون افغانی از طریق ریاست احیا و انکشاف دهات آن ولایت دیزاین گردیده است و کار فاز اول آن روز یکشنبه 11 قوس آغاز شد.

 فاز اول شبکه آبرسانی در شهرک مهاجرین ولایت غور با هزینه بیش از 4 میلیون افغانی که توسط دفتر یونسیف تمویل  گردیده است تحت نظر آمریت امور مهاجرین و ریاست احیا و انکشاف دهات آن ولایت تطبیق می گردد.

آمریت امور مهاجرین ولایت غور 63 فامیل بیجا شده را کمک توزیع نمود

 

آمریت امور مهاجرین ولایت غور به همکاری موسسه (استاری) به بیجا شدگان ولسوالی جوند بادغیس، ولسوالی چهار سده ولایت غور که در اثر جنگ و ناامنی بیجا شده بود و در مرکز این ولایت جابجا شده بود، روز شنبه، 10 قوس سال روان، بعد از بررسی و سروی کمک توزیع نمود.

این کمک ها شامل؛ 3 تخته کمپل، یک کیت آَشپزخانه، یک عدد بالون گاز، 2 تخته ترپال، 2 عدد سطل آب، 2 عدد بشکه آب، 6 قاب صابون لباس شویی باحضور داشت نماینده موسسه نامبرده توزیع شد.

آمریت امور مهاجرین ولایت غور 40 فامیل بیجا شده را کمک توزیع نمود

آمریت امور مهاجرین ولایت غور به همکاری اداره سره میاشت به فامیل های بیجا شده ولسوالی چهار سده این ولایت که در اثر جنگ و ناامنی بیجا شده بود که قبلن در مرکز این ولایت مسکن گزیده بودند، روز شنبه، مورخ 3 قوس سال روان کمک غیر نقدی توزیع گردید.

این کمک ها شامل؛ ترپال، یک کیت آشپزخانه و یک عدد بشکه آب برای هر فامیل باحضور اداره متذکره توزیع گردید.

با بیش از 100 خانواده بیجاشده در ولایت غور مساعدت نقدی توزیع شد

 

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت غور به همکاری موسسه (ACF) برای 103 خانواده که از بخش های ناامن ولسوالی جوند ولایت بادغیس و ولسوالی دولت یار ولایت فراه که به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت نقدی توزیع نمود .

یک شنبه 15 میزان سال روان خورشیدی برای هر یک از خانواده های مذکور به مبلغ 13000 افغانی کمک نقدی توزیع صورت گرفت .

37خانواده بیجاشده در ولایت غور کمک های نقدی دریافت نمودند

 

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت غور به همکاری موسسه (ACF) برای 37 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های دولت آباد ولایت فاریاب و ولسوالی جوند ولایت بادغیس که به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت نقدی توزیع نمود .

یک شنبه 8 میزان سال وران خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها به مبلغ 13000 افغانی کمک نقدی توزیع صورت گرفت .

70خانواده بیجاشده در ولایت غور کمک نقدی دریافت نموده اند

 

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت غور به همکاری موسسه (CHA) برای 70 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های جوند ولایت بادغیس و ولسوالی های شهرک، چهارصده و دولینه این ولایت که  به مرکز آن  بیجاشده اند، مساعدت نقدی توزیع نمود .

سه شنبه 13 سنبله سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها به مبلغ 2000 افغانی کمک نقدی توزیع صورت گرفت .

به ده ها خانواده بیجاشده در ولایت کنر بسته های کمکی توزیع صورت گرفت

 

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت کنر به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) برای 127 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های دانگام و اسمار به مرکز این ولایت بیجاشده اند، بسته های غذایی توزیع نمود

یک شنبه 11 سنبله سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها مساعدت های هم چون 200 کیلو آرد، 7 کیلو روغن، 7 کیلو دال نخود و یک کیلو نمک توزیع صورت

همچنان از سوی موسسه داکار برای هر یک از خانواده های مذکور یک یک بسته های بهداشتی توزیع صورت گرفت .

غور کې بېځايه شويوکورنيوسره نغدي مرسته وشوه

 

    د (cha ) موسسې له لوري د غور  ولايت دکډوالو او راستنېدونکو چارو رياست په همکارۍ ۷۰ بېځايه شويو  کورنيوسره نغدي مرسته وشوه.

يادې کورنۍ چې دنا امنيو له امله بادغيس ولايت دجوند ولسوالۍ او ددغه ولايت د شهرک، دولينې او چهارسدې ولسواليوڅخه مرکز ته بېځايه شوې وې د سې شنبې په ورځ د وږي دمياشتې په ۱۳مه هرې کورنۍ ته ۲۰۰۰۰ زره افغانۍ نغدي مرسته ووېشل شوه. 

 

با بیش از 100 خانواده بیجاشده در ولایت غور مساعدت نقدی توزیع شد

تاریخ نشر: Oct 08, 2018 رده : عمومی

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت غور به همکاری موسسه (ACF) برای 103 خانواده که از بخش های ناامن ولسوالی جوند ولایت بادغیس و ولسوالی دولت یار ولایت فراه که به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت نقدی توزیع نمود .

یک شنبه 15 میزان سال روان خورشیدی برای هر یک از خانواده های مذکور به مبلغ 13000 افغانی کمک نقدی توزیع صورت گرفت . 

44 خانواده بیجاشده در ولایت غور کمک های غیر غذایی دریافت نموده اند

 

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت غور به همکاری موسسه انصاری برای 44 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی جوند ولایت بادغیس و ولسوالی های شهرک و دولینه این ولایت به مرکز آن بیجاشده اند، بسته های کمکی توزیع نمود .

چهارشنبه 27 سرطان سال روان برای هر یک از این خانواده ها کمک های هم چون 3 تخته کمپل، 2 عدد بشکه، 2 تخته ترپال و دیگر وسایل مورد ضرورت توزیع صورت گرفت .

با افراد عودت کننده زیر سن در ولایت غور کمک نقدی توزیع شد

 

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت غور به همکاری موسسه توانا برای 10 تن عودت کننده زیر سن که از کشور ایران به ولسوالی های شهرک و دولینه این ولایت جابجا شده اند، مساعدت نقدی توزیع نمود .

دوشنبه 18 سرطان سال روان خورشیدی برای عودت کننده گان مذکور به مبلغ18000 افغانی کمک نقدی توزیع شد .

غور کې بېځايه شويو کورنيوسره نغدي او دغېرخوراکي موادو مرسته وشوه

د(CHA) او انصاري موسسې له لوري د غور ولايت دکډوالو او راستنېدونکو چارو رياست په همکارۍ ۸۶ بېځايه شويو کورنيوسره نغدي او دغېر خوراکي موادومرسته وشوه.

يادې کورنۍ چې د بادغيس ولايت دجوندولسوالۍ او  د دولت يار، دولينې،شهرک او چهارسدې ولسواليوڅخه ددغه ولايت مرکز ته  بېځايه شوې وې د تېرې پنجشنبې په ورځ د تلې دمياشتې په ۱۹مه د (CHA) موسسې له لوري ۴۰ بېځايه شويوکورنيو هرې کورنۍ ته ۲۰۰۰۰ زره افغانۍ نغدي او دانصاري موسسې له لوري ۵۰ کورنيو هرې کورنۍ ته ۳ دانې کمپلې، ۲دانې ترپالونه، ۱ګازډبه، ۲دانې داوبوبوشکې او دکور دضرورت وړموادومرسته ووېشل شوه. 

با بیش از 160 خانواده بیجاشده در ولایت غور مساعدت غذایی توزیع صورت گرفت .

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت غور  به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) برای 165 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی دولینه به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت غذایی توزیع نمود .

پنج­شنبه 27 ثور سال روان خورشیدی برای هریک از این خانواده ها مساعدت های هم چون 100 کیلو آرد، 7 کیلو روغن، 5 کیلو دال نخود و یک کیلو نمک مساعدت غذایی توزیع شد . 

 

بیش از یکهزارو 700 خانواده بی جا شده وعودت کننده در جریان سال 1396 از طریق این اداره مساعدت شده است.

به گزارش اداره مهاجرین ولایت غور برای 525 فامیل بی جاشده ازطرفدفاترUNHCR.WFP.ACF مواد غذای وغیر های همکارموادغذایی وغیرغذایی وبرای یکهزارو 130 خانواده دیگر از طریق سایرنهاد های همکارپول نقد وهمجنان مواد غذایی مساعدت شده است.

همچنان برای 412 خانواده بی جاشده ، نیاز مند وآسیب پذیر مساعدت نقدی دفترACFوبرای 34 نفر عودت کننده 27 قلم جنس از جانب دفترIOMتوزیع شده است.

منبع علاوه نموده است که 2هزار فامیل بی جاشده قبلی از طریق دفاتریونیسفوWFPو800 فامیل دیگر از جانبUNHCRسروی گردیده وقرار است برای 2 هزار خانواده مذکور مواد خوراکی وبسته های صحی وبرای 800 فامیل دیگرمساعدت نقدی از جانب نهاد های سروی کننده توزیع گردد.

به همین گونه اداره مذکور کورسهای حرفوی را در ده رشته برای 330 زن ومرد بی جا شده به کمک دفترCRDSAبه مدت 6 ماه دایرنمود وعلاوه بر آن 102 تن اطفال بی جا شده راغرض ادامه تحصیل به ریاست معارف ولایت غور،8 طفل بی سر پرست را به پر ورشگاه های ریاست کار وامور اجتماعی وندای زن معرفی نموده است.

به گفته منبع در جریان سال 1396، 134 خانواده عودت کننده، به کمیت 172 نفر و2هزارو 199 خانواده بی جاشده به کمیت 14 هزارو 337 نفر ثبت وراجستر شده اند. در بخش ساختمانی ، اداره یاد شده به کمک ریاست فواید عامه ولایت غور 2کیلو متر سرک را در شهرک مهاجرین امیر شنسب اعمار نموده است..

شبکه برق رسانی شهرک مهاجرین ولایت غور از سوی وزارت امور مهاجرین به بهره برداری سپرده شد

شبکه برق رسانی شهرک مهاجرین امیر شنسب ولایت غور که از سوی وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان تکمیل گردیده است، روز شنبه 25 حمل رسما به بهره برداری سپرده شد.

بودجه برنامه 14 میلیون و 985 هزار افغانی است که از بودجه انکشافی وزارت امور مهاجرین تمویل گردیده و برای 900 خانواده ساکن در شهرک مهاجرین آن ولایت سولر های آفتابی توزیع گردیده است.

در محفل افتتاح و بهربرداری شبکه برق رسانی شهرک مهاجرین ولایت غور، که در شهر فیروزکوه برگزار گردیده بود، والی آن ولایت، رئیس شورای ولایتی، مسئولین حکومت محلی، اهالی شهرک مهاجرین امیر شنسب و اقشار مختلف ولایت غور اشتراک داشتند. 

 

نزدیک با 20 تن عودت کننده در ولایت غور بسته های کمکی توزیع شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت غور به همکاری سازمان بین المللی امور مهاجرت (IOM) برای 19 تن از عودت کننده گان کشور ایران که به بخش های امن ولسوالی های دولینه و شهرک این ولایت جابجا شده اند، بسته های کمکی توزیع نمود .

دوشنبه 20 حمل سال روان خورشیدی برای هر یک این افراد مساعدت های هم چون، 3 تخته کمپل، یک تخته قالین و دیگر وسایل مورد ضرورت خانه توزیع نمود . 

نزدیک با 50 خانواده عودت کننده در ولایت غور مساعدت بشردوستانه توزیع شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت غور به همکاری سازمان بین المللی امور مهاجرت (IOM) برای 49 خانواده که از کشور ایران به وطن شان عودت نموده اند، مساعدت های بشردوستانه توزیع نمود .

پنج شنبه 3 حوت سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها مساعدت های هم چون، 2 عدد دیک بخار، 3 تخته کمپل، یک تخته قالین، بشقاب های غذا خوری و دیگر وسایل مورد ضرورت توزیع صورت گرفت . 

نزدیک به 40 خانواده بیجاشده در ولایت غور مساعدت بشردوستانه در یافت نمود

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت غور به همکاری موسسه انصاری برای 38 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های شهرک، دولینه، پسابند و ولسوالی جوند ولایت بادغیس به مرکز این ولایت بیجاشده اند، بسته های بشردوستانه توزیع نمود

یک شنبه 22 دلو سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها مساعدت های هم چو، 3 تخته کمپل، یک عدد بالون گاز، 2 تخته ترپال، 2 عدد سطل آب خوری و دیگر وسایل مورد ضرورت خانه توزیع صورت گرفت . 

نزدیک با 30 خانواده بیجاشده در ولایت غور مساعدت نقدی و غیر نقدی توریع شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت غور به همکاری موسسه انصاری و موسسه (ACF) برای 28 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های دولینه، شهرک و بخش های مرکزی چغچران به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت نقدی و غیر نقدی توزیع نمود

پنج شنبه 19 دلو سال روان خورشیدی برای 8 خانواده مذکور به مبلغ 14000 افغانی از سوی موسسه انصاری و برای 20 خانواده دیگر آنان البسه های گرم زمستانی از سوی موسسه (ACF)  توزیع صورت گرفت . 

ده ها خانواده بیجاشده در ولایات غور و بدخشان کمک شد

نمایندگی های وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت غور و بدخشان با همکاری موسسات بین المللی روز دوشنبه 2 دلو به 62 خانواده در آن ولایات بسته های کمکی توزیع نمود.

در جریان این کمک ها، آمریت امور مهاجرین ولایت غور با همکاری موسسه ACF به 44 خانواده بیجاشده و آمریت امور مهاجرین ولایت بدخشان با همکاری موسسه UNCHR به 18 خانواده بیجاشده دیگر در آن ولایت بسته های کمکی توزیع نمودند.

به هر خانواده در ولایت غور 26 هزار افغانی، دو تخته کمپل، تخته ترپال، و یک بسته وسایل بهداشتی و به هر خانواده در ولایت بدخشان ابزار کار جاکت بافی، بسته های خانگی توزیع شد است.

گفتنی است که خانواده های کمک شده در ولایت غور از ولسوالی های دولینه، شهرک و پسابند در مرکز آن ولایت و خانواده های کمک شده در ولایت بدخشان از ولسوالی یمگان به شهر فیض آباد در اثر ناامنی بیجاشده اند. 

با 30 خانواده بیجاشده در ولایت غور مساعدت بشردوستانه توزیع شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت غور به همکاری موسسه (UNICEF) برای 30 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های دولینه، چهار سده و تیوره به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت بشردوستانه توزیع نمود .

دوشنبه 18 جدی سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها مساعدت های هم چو، 2 تخته ترپال، 2 تخته کمپل و سیت های فامیلی و آشپز خانه توزیع گردیده است . 

با بیش از 30 خانواده بیجاشده در ولایت غور مساعدت توزیع شد

پنج شنبه 14 جدی سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها به مبلغ 14000 افغانی مساعدت نقدی توزیع شد . 

با بیش از 30 خانواده بیجاشده در ولایت غور مساعدت توزیع شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت غور به همکاری موسسه (ACF) برای 35 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های جوند ولایت بادغیس و ولسوالی های شهرک، دولینه و فیروز کوه به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت نقدی توزیع نمود .
پنج شنبه 14 جدی سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها به مبلغ 14000 افغانی مساعدت نقدی توزیع شد .

با 100 خانواده بیجاشده در ولایت غور مساعدت غذایی توزیع شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت غور به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) برای 100 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های دولینه، تیوره، فیروز کوه و بخش های مرکزی غلمین به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت غذایی توزیع نمود .

یک شنبه 10 جدی سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها مساعدت هم چو 100 کیلو آرد توزیع شد . 

نزدیک با 30 خانواده بیجاشده در ولایت غور مساعدت بشردوستانه توزیع شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت غور به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) و موسسه (UNICEF) برای 26 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های چهارسده، دولینه، شهرک و بخش های مرکزی به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت توزیع نمود .

 

شنبه 9 جدی سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها مساعدت های هم چو، 100 کیلو آرد از سوی سازمان غذایی جهان، و 3 تخته کمپل، 2 تخته ترپال، یک بسته البسه و یک سیت آشپز خانه از سوی موسسه یونیسف توزیع صورت گرفت . 

نزدیک با 200 خانواده بیجاشده در ولایت غور مساعدت بشردوستانه صورت گرفت

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت غور به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) و موسسه (UNICEF) برای 198 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های چهار سده، لعل، تولک، شهرک، تیوره، پسابند، دولینه و بخش های مرکزی غلمین به مرکز این ولایت بیجاشده مساعدت بشردوستانه توزیع نمود .  

یک شنبه 5 قوس سال روان خورشیدی برای 180 این خانواد ها مساعدت های هم چو 150 کیلو آرد، 13 کیلو روغن، 15 کیلو دال نخود و یک کیلو نمک از سوی سازمان غذایی جهان و مواد غیر خوراکه شامل 2 تخته کمپل، یک سیت آشپزخانه از سوی موسسه یونیسف مساعدت صورت گرفت .

قرار است برای 1800 خانواده بیجاشده دیگر این مناطق عین مساعدت ها صورت گیرد .    

بیش از 80 خانواده بیجاشده در ولایت غور از مساعدت های نقدی مستفید شده اند

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت غور به همکاری موسسه (ACF) برای 81 خانواده که از بخش های نا امن ولایت کندوز، منطقه غلمین ولایت غور، ولسوالی های دولینه و شهرک این ولایت به مر کز آن بیجاشده شده اند، مساعدت نقدی توزیع شد .

دو شنبه 8 عقرب سال روان خورشیدی برای 7 خانواده بیجاشده به مبلغ 14000 افغانی، برای 25 خانواده دیگر به مبلغ 3000 افغانی، برای 39 خانواده بیجاشده دیگر به مبلغ 12000 افغانی و هم چنان برای 6 خانواده بیجاشده دیگر به مبلغ 26000 افغانی از سوی موسسه (ACF) توزیع صورت گرفت . 

با 90 خانواده بیجاشده در ولایت غور مساعد خوراکی توزیع شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت غور به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) برای 90 خانواده که از بخش های نا امن منطقه غلمین به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت خوارکی توزیع نمود

شنبه 6 عقرب سال روان  خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها کمک های هم چو، 100 کیلو آرد، 7 کیلو روغن، 7 کیلو دال نخود و یک کیلو نمک توزیع صورت گرفت .

نزدیک به 40 خانواده بیجاشده در ولایت غور مساعدت نقدی توزیع شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت غور به همکاری موسسه (ACF) برای 36 خانواده که از بخش های نا امن بخش های مرکزی فیروز کوه به مناطق امن آن بیجاشده اند، مساعدت نقدی صورت گرفت

چهارشنبه 3 عقرب برای هر یک از این خانواده ها از سوی موسسه (ACF) به مبلغ 6000 افغانی مساعدت صورت گرفت 

به تعداد 60 خانواده بیجاشده در ولایت غور مساعدت دریافت نموده اند

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت غور به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) و موسسه (ACF) برای 60 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی تیوره و منطقه غلمین به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت توزیع نمود .

 

پنج شنبه 27 میزان سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده­ها کمک های هم چو، 100 کیلو آرد، 7 کیلو روغن، 7 کیلو دال نخود و یک کیلو نمک از سوی سازمان غذایی جهان و به مبلغ 14000 افغانی از سوی موسسه (ACF) کمک توزیع صورت گرفت .

ده ها خانواده بیجاشده در ولایت غور کمک گردید

آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت غور با همکاری موسسه انصاری روز دوشنبه 24 میزان به 60 خانواده بیجاشده بسته های کمکی توزیع نمود.

این خانواده ها در اثر ناامنی خانه های شان را در ولسوالی تیوره و قریه غیلمن ترک نموده و به شهر فیروز کوه مرکز ولایت غور بیجاشده اند.

موسسه یادشده به هر خانواده یادشده، بسته های مواد غیرغذای شامل سه تخته کمپل، دو تخته ترپال، دو عدد سطل آب، دو عدد بشکه آب وسایل آشپزخانه و بسته های بهداشتی توزیع نموده است. 

با 170 خانواده بیجاشده در ولایت غور مساعدت صورت گرفت

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت غور به همکاری موسسه (ACF) برای 170 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی تیوره، و منطقه غلمین به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت نقدی توریع نمود .

 

روزهای پنج شنبه الی شنبه، 13 الی 15 میزان سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها به مبلغ 14000 افغانی مساعدت نقدی توزیع صورت گرفت .

به تعداد 300 خانواده بیجاشده در ولایت غور مساعدت شدند

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت غور به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) و موسسه (ACF) به تعداد 300 خانواده را که از بخش های نا امن منطقه غلمین به مرکز این ولایت بیجاشده اند، سروی و شناسایی نمود .

قابل یاد آوریست که پس از این سروی برای خانواده های مذکور مساعدت های بشردوستانه توزیع صورت خواهد گرفت .

فعالیت آمریت مهاجرین غور

-        برای یک فامیل بی جاشده ،یک پایه ماشین خیاطی توزیع شد.

-        عرایض 15 فامیل بی جاشده از ولسوالی جوند ولایت بادغیس غرض مساعدت دریافت وتحت اجراآت قرار گرفت.

 فعالیت آمریت مهاجرین غور 28 سنبله

عرایض 25 خانواده بیجا شده  ازولسوالی پسابند به ولسوالی دولینه را ثبت نموده است. 

22 خانواده بیجا شده در ولایت غور مساعدت شد

آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت غور در همکاری با کمیشنری عالی سازمان ملل متحد روز شنبه 20 سنبله برای 10 خانواده بیجا شده مواد غیر غذایی مساعدت نموده است.

مسئولین امور مهاجرین غور گفت که در جریان این مساعدت برای هر خانواده سه تخته کمپل، یک سیت ظروف آشپزخانه، دوتخته ترپال، یک عدد کپسول گاز، یک عدد سطل فلزی، 12 قالب صابون و چهار متر تکه با حضود داشت نماینده این دفتر توزیع گردید.

همچنان منبع افزوده است که کمک های یاد شده روز چهارشنبه 17 سنبله نیز برای 12 خانواده بیجا شده توزیع شده است.

به گفته منبع این مساعدت ها از حمایت مالی UNHCR توسط دفتر انصاری مقیم ولایت غور توزیع گردیده است.

همچنان آمریت مهاجرین ولایت غور با همکاری موسسات بین المللی روز چهارشنبه 4 خانواده بیجا شده را برای سروی و مساعدت تایید نموده و عرایض 8 خانواده بیجا شده دیگر را در روز شنبه 20 سنبله دریافت نموده است . 

27 خانواده بیجا شده در ولایت غور سروی شد 

آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت غور با همکاری موسسات بین المللی 27 خانواده بیجا شده را به تاریخ 8 و9 سنبله سروی نموده است.

به گفته عبدالروف غفوری آمر امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت غور 17 خانواده بیجا شده که 4 خانواده آن شامل برنامه PSN هستند روز دوشنبه و 10 خانواده دیگر که 2 خانواده شامل بخش  PSN شامل آنست روز سه شنبه هفته جاری از سوی این اداره و همکاری موسسات ACF، ARAA و NPORRA سروی شده است.

به گفته وی تیم موظف از میان خانواده های سروی شده 20 خانواده را برای توزیع کمک ها مورد تایید قرار داده که در میان 6 خانواده شامل بخش نهایت آسیب پذیری (PSN) گردیده است. 

گزارش روز یکشنبه 7 سنبله سال 1395 آمریت امور مهاجرین غور

عرایض 12 خانواده بیجا شده روز یکشنبه در آمریت امور مهاجرین ولایت غور توسط اسکرین کمیته موسسات بین المللی بررسی و از میان آن 5 خانواده برای مساعدت تایید شد.

همچنان تیم موظف اسکرین کمیته از میان خانواده های تایید شده یک خانواده را در بخش PSN شامل نمودند.

اداره مذکورعرایض 8 خانواده بیجا شده دیگر را نیز ثبت نموده است. 

فعالیت آمریت مهاجرین ولایت غور مورخ 7 سنبله

سروی 10 فامیل بی جاشده از ولسوالی های دولینه و پسابند به مرکز ولایت ، به کمک موسسات انصاری ، ACF و WFP.

15 خانواه بیجا شده در پنجشیر و غور سروی گردید

گزارشات رسیده از آمریت امور مهاجرین ولایات پنجشیر و غور حاکی از آن است که روز دوشنبه هفته جاری 10 خانواده در غور و 5 خانواده بیجا شده دیگر در پنجشیر تحت پوشش سروی قرار گرفته است.  

هیئت مشترک آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت پنجشیر و اداره بین المللی APA روز دوشنبه هفته جاری جهت سروی خانواده های بیجا شده در ولسوالی های رخه و عنابه این ولایت رفته و با 5 خانواده مصاحبه نموده اند.  

مسئولین آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت پنجشیر گفت که هیئت اعزامی به ولسوالی های نام برده از میان رقم یاد شده 4 خانواده را در بخش نهایت آسیب پذیری (PSN) تایید نموده و یک خانوده دیگر آنرا رد نموده است.

در این گزارش آمده است که آمریت مهاجرین پنجشیر روز گذشته 2 خانواده بیجا شده را که در اثر نا امنی ها از ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان در ولسوالی عنابه ولایت پنجشیر بیجا شده اند ثبت و راجستر نموده است.

در همین حال آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت غور نیز خبر داده است که 10 خانواده بیجا شده در این ولایت سروی شده و از میان آن 8 خانواده مورد تایید قرار گرفته است که 2 خانواده آن در بخش PSN شامل گردیده است. 

فعالیت آمریت مهاجرین ولایت غور

-         عرایض 28 خانواده بیجا شده ، یکشنبه هفته جاری در جلسه کمیته ارزیابی کننده عرایض و اسکرین کمیته موسسات بین المللی مورد بررسی قرار گرفت و24 خانواده برای مساعدت  در بخش PSN  تایید شد.

-         عرایض 6 فامیل بیجا شده دیگر نیز ثبت شد.

عرایض 15 خانواده بیجا شده در غور مورد ارزیابی اسکرین کمیته موسسات همکار قرار گرفت

 

آمر امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت غور که یکشنبه 27 سرطان عرایض 15خانواده بیجا شده از ولسوالی های شهرک، پسابند ولایت غور و ولسوالی جوند ولایت بادغیس  مورد ارزیابی قرارگرفت و 10 خانواده برای سروی و 4 خانواده دیگر در بخش نهایت آسیب پذیری (PSN) تایید شد. 

فعالیت روز یکشنبه 20 سرطان ولایت غور

-          اخذعرایض 5 خانواده بیجا شده .

 

-         سروی 11 خانواده بیجا شده وشناسایی 8 خانواده از میان آنه برای مساعدت .

فعالیت ولایت غور

آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت غور به همکاری موسسه ACF روز پنجشنبه 9 سرطان برای 31 خانواده بیجا شده پول نقد مساعدت کرده است.

مسئولین آن اداره می گویند که موسسه یاد شده برای هر خانواده 8 هزار افغانی پول نقد داده است.

منبع افزوده است که همچنان عرایض 32 خانواده بیجا شده را که قبلا به مدیریت حالات اظطرار ان اداره  معرفی شده بودند، ارزیابی و از میان آن 30 خانواده را برای سروی و یک خانواده دیگر را در بخش نهایت آسیب پذیری (PSN) تایید نموده است.

 

همچنان عرایض 31 خانواده بیجا شده ولسوالی های شهرک، دولینه، توللک و پسابند را که در منطقه فیروز کوه این  ولایت بیجا شده اند دریافت نموده است. 

اجرآت آمریت امور مهاجرین ولایت غوراز تاریخ 27 جوزا الی 2سرطان:

-         توزیع وسایل کاردر بخشهای مالداری،زراعت،مرغداری وخامک دوزی، برای 5 فامیل بی جاشده به کمک موسسه انصاری.

-         ثبت 11 خانواده بی جاشده .

-         سروی14 فامیل بی جاشده.

-         توزیع مواد غیر غذایی برای 7 فامیل بی جاشدهاز طریق موسسه انصاری.

فعالیت آمریت غور

-          ارزیابی اسکرین کمیته موسسات بین المللی از میان عرایض 14 فامیل 11، خانواده را مورد تایید قرار داد.

-          از میان عرایض راجع شده، 8 خانواده برای سروی کمک های موسسات همکار و 3 خانواده برای شمولیت در بخش PSN مورد تایید قرار گرفت.

-          عرایض 11 خانواده بیجا شده ولسوالی های پسابند و دولت یار ثبت شد.

12 خانواده در غور مساعدت شد

آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت غورمساعدت دفتر انصاری رابرای 12 خانواده بیجا شده دیروز توزیع نمود.

عبدالرووف غفوری آمر امور مهاجرین عودت کنندگان غور گفت که این مساعدت برای هر خانواده ،شامل ترپال، کمپل، سطل آب، بشکه و برخی لوازم آشپزخانه بود.

همچنان آمریت مذکور روز گذشته 4 خانواده بیجا شده ازولایت بادغیس را از طریق اسکرین کمیته موسسات همکار سروی نموده است.

 

 

14 خانواده در غور مساعدت شد

آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت غور با همکاری دفتر انصاری و حمایت مالی موسسه UNHCR روز یکشنبه هفته جاری برای 14 فامیل بیجا شده، برخی وسایل خانه و مواد بهداشتی راکمک نموده است.

عبدالرووف غفوری آمر امور مهاجرین وعودت کنندگان غور گفته که این مساعدت برای هر خانواده شامل دو تخته ترپال، سه تخته کمپل، یک سیت ظروف آشپز خانه، یک بالون گازو بسته صحی بود.

منبع گفت که همچنان روز گذشته 13 فامیل از سوی اسکرین کمیته موسسات همکار برای سروی تایید شده و یک فامیل بیجا شده دربخش PSN یا ( افراد دارای نیازمندی های خاص ) به دفتر انصاری مقیم غور معرفی گردیده است.  

گزارش هفته سوم ماه جوزا آمریت مهاجرین ولایت غور

-         برای 3 خانواده بیجا شده که قبلا از طریق تیم سروی در پروگرام PSN مستحق کمک دانسته شده بودند، برای هر خانواده از طریق دفتر انصاری 24 قطعه مرغ همراه با مرغانچه و گندم خوراکی آن و برای دو خانواده دیگر ماشین گلدوزی با سایر لوازم مورد ضرورت، 53 متر تکه و تار خامکدوزی توزیع شده است.

-         عرایض 18 خانواده بی جا شده را دریافت وتحت کار قرارگرفته است.

چهار خانواده در غور مساعدت شد

آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت غور خبر داده است که با همکاری دفتر انصاری برای 4 خانواده بیجا شده که در برنامه نهایت آسیب پذیری(PSN) قرار دارند، مرغ خانگی و ماشین گلدوزی مساعدت نموده است.

رووف غفوری آمر امور مهاجرین و عودت کنندگان غور گفته است که در این مساعدت، برای دو خانواده بیجا شده در روز های یکشنبه هفته جاری و پنجشنبه هفته گذشته 24 عدد مرغ، مرغانچه و 50 کیلو گندم برای خوراکه مرغ ها همچنان برای 2 خانواده بیجا شده دیگر در روز یکشنبه هفته جاری یک پایه ماشین گلدوزی، 53 متر تکه و تار خامکدوزی از طرف دفتر انصاری توزیع شده است.

در کنار این آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان غور عرایض 8 خانواده بیجا شده را ارزیابی نموده است که از میان 3 خانواده برای سروی و یک خانواده در برنامه نهایت آسیب پذیری تایید شده و عرایض 8 خانواده دیگر را نیز دریافت نموده است.

فعالیت آمریت مهاجرین غور

-         ثبت  عرایض 23 خانواده بیجا شده از ولسوالی شهرک ورجعت آن جهت مساعدت به موسسات کمک کننده .

 

-         انتخاب 8 خانواده بیجا شده که قبلا در برنامه PSN شامل بودند ،به بخش های مالداری و خامکدوزی . 

9 خانواده در غور سروی گردید

آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت غور روز دوشنبه با همکاری موسسات بین المللی 9 خانواده بیجا شده را در این ولایت سروی نموده و از میان آن 6 خانواده را برای مساعدت تایید نموده اند.

روف غفوری آمر امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت غور گفته است که این خانواده ها از ولسوالی مرغاب این ولایت و ولایت باغیس به نقاط مختلف این ولایت بیجا شده اند.

 

همچنان آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان غور عرایض 6 خانواده بیجا شده دیگر را به ثبت رسانده است. 

فعالیت هفته ای اول ماه جوزا آمریت مهاجرین غور

آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت غور در یک هفته گذشته 12 خانواده بیجا شده را مساعدت نموده است که برای هر خانواده خانواده کمپل، ترپال، بشکه آب، سیت ظروف آشپزخانه، دو عدد سطل و سیت مواد بهداشتی توزیع شده است.

مسئولین اداره آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت غور گفته اند که این خانواده ها از ولسوالی های پسابند، دولینه، و چهار سده غور در ساحات امن و مرکز این ولایت بیجا شده اند که از طریق دفتر انصاری مواد یاد شده را در یافت نموده اند.

 

آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت غور در یک هفته ای گذشته عرایض 14 خانواده بیجا شده را ارزیابی و سروی نموده که از میان آن 9 خانواده را مورد تایید قرار داده و عرایض 14 خانواده بیجا شده دیگر را دریافت نموده است. 

11 خانواده در غور سروی گردید

آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت غور خبر داده است که روز سه شنبه هفته جاری 11 خانواده را دراین ولایت سروی و از میان آن 7 خانواده را مورد تایید قرار داده است.

رووف غفوری آمر امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت غور گفته است که 5 خانواده مستحق مساعدت و 2 خانواده در برنامه PSN (نهایت آسیب پذیری) شامل شده است. 

اجراآت آمریت امور مهاجرین ولایت غور مورخ1جوزا:

مساعدت برای دو فامیل آسیب پذیر از طریق برنامه psn .

سروی 7 فامیل بی جا شده.

ارزیابی عرایض ده فامیل بی جاشده.

اجراآت آمریت مهاجرین غور در 1 جوزا

-         مساعدت نقدی برای 2 خانواده بیجا شده که از طریق اسکرین کمیته موسسات همکار در برنامه نهایت آسیب پذیری شناسایی گردیده بودند.

-          سروی 7 خانواده بیجا شده دیگر وثبت عرایض 10 خانواده دیگر . 

اجراآت آمریت ،امور مهاجرین ولایت غور ،مورخ 2 جوزار

-        توزیع مواد برای 6 فامیل بی جاشده از ولسوالی های پسابند ،چهار سده ودولینه ،به کمک موسسه انصاری.

فعالیت ماه ثور ولایت غور

آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت غور با همکاری موسسات بین المللی طی ماه ثور سال جاری 5 خانواده و 105 نفر دیگر را مساعدت های نقدی و جنسی نموده است.

عبدالروف غفوری آمر امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت غور گفت که درمدت یاد شده برای 5 خانواده بیجا شده ولسوالی پسابند به مرکز فیروز کوه ،خیمه، بالون گاز، سطل آب، بوشکه پلاستیکی، ترپال، کمپل و وسایل آشپزی توزیع شده است.

همچنان برای 305 تن دیگر که شاملین و فارغان کورس های حرفوی موسسه DRDSA بودند از سوی موسسه یاد شده ،نیز مساعدت صورت گرفت که از آن جمله، برای 56 تن صندوق زنبور عسل با وسایل آن، برای 80 نفر مرغ خانگی، برای 16 تن بز شیری و برای 3 تن دیگر ماشین خیاطی با وسایل آن توزیع شده است.

به گفته وی موسسه یاد شده برای 150 تن شامل بخش های مختلف این کورس هاماهانه، 1360 افغانی پول نقد نیزتوزیع نموده است.

 

منبع افزود که 50 خانواده بیجا شده را بعد از ثبت و راجستر وبه  پروگرام PSN معرفی و عرایض 48 خانواده بیجا شده دیگر را نیز دریافت نموده است. 

فعالیت آمریت مهاجرین غور مورخ28ثور

-         سروی 6 خانواده بیجا شده و مستحق ومعرفی آنها به برنامه PSN (نهایت آسیب پذیری) .

-         ثبت عرایض 13 خانواده بیجا شده و 9 خانواده عودت کننده .

فعالیت آمریت مهاجرین وعودت کنندگان ولایت غور

-  طی دو روز گذشته عرایض 22خانواده بیجاشده و مستحق ثبت و از میان آنها 12 خانواده شامل برنامه PSN (نهایت آسیب پذی) و متباقی رد گردیده است.

 

-  به همکاری موسسه CRDSA برای 16 نفر شاملین کورس مالداری که از سوی موسسه مذکور دایر گردیده است ، به هر نفر، دو راس بز شیری توزیع شده است. 

برای فارغان کورس آموزش زنبور داری مساعدت شد

آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت غور روز شنبه برای 40 نفر از فارغین کورس زنبور داری موسسه CRDSA صندوق زنبور عسل توزیع نموده است.

همچنان اداره مذکور، روز پنجشنبه هفته ای گذشته 12 خانواده بیجا شده و مستحق را در پروگرام PSN (نهایت آسیب پذیری) از طریق تیم سروی مورد تایید قرار داده است و عرایض 8 خانواده بیجا شده دیگر را نیز دریافت نموده است.

10 تن در غور مساعدت شد

برای 10 تن فارغان کورس زنبور داری، به تاریخ 25 ثور مساعدت صورت گرفت.

آمر مهاجرین ولایت غور گفته است که برای فارغان یاد شده از طرف موسسه CRDSA وسایل کارهمراه با یک صندوق زنبور عسل توزیع شده است.

قابل ذکر است که این کورسها 4 ماه قبل از طرف دفتر CRDSA آغاز گردیده بود و ماهانه مبلغ 20 دالر امریکایی برای اشتراک کنندگان توزیع می گردد. 

فعالیت هفته سوم ثور آمریت امور مهاجرین ولایت غور .

-         برای 66 نفر که شامل کورس های اداره CRDSN بوده از طریق این موسسه برای 42 تن آنها فی نفر 2 رآس بز شیری و سایر لوازم مورد ضرورت و برای 24 تن دیگر آنها یک صندوق زنبور عسل با وسایل مورد ضرورت آن توزیع نموده است.

- 22 فامیل بیحاشده به اسکرین کمیته موسسات معرفی واز جمله سه فامیل نهایت مستحق در پروگرام PSN در دفتر مقیم غور معرفی شد.  

اجراآت آمریت امور مهاجرین ولایت غور ،مورخ 21 ثور

سروی ۱۰ خانواده بی جاشده از ولسوالی دولینه به مرکز ولایت ،به همکاری موسسه ACF ودفتر WFP .

گزارش آمریت امور مهاجرین ولایت غور

 

-         برای 10 تن بیجا شده ولسوالی های مختلف این ولایت که شامل کورس زنبور داری هستند یک صندوق زنبور عسل همراه با وسایل مورد نیازآن مساعد شده است.

گزارش آمریت امور مهاجرین ولایت غور

{C}-         {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}برای 10 تن بیجا شده ولسوالی های مختلف این ولایت که شامل کورس زنبور داری هستند یک صندوق زنبور عسل همراه با وسایل مورد نیازآن مساعد شده است.

فعالیت آمریت ولایت غور از 8 الی 12 ثور

  • مساعدت لوازم خانه ، لوازم بهداشتی و وسائل خیاطی برای 23 خانواده بیجا شده و مستحق از طریق برنامه SPN (نهایت آسیب پذیری) .
  • کمک ترپال، کمپل، سطل آب ، بالون گاز و سیت ظروف آشپز خانه برای 5 خانواده بیجا شده از ولسوالی پسابند به مرکز فیروز کوه از طریق برنامه PSN دریافت .

همچنان برای 17 خانواده مستحق دیگر در کنار لوازم خانه، بهداشتی و خیاطی برای 4 خانواده از این میان کارت مبایل و برای 1 یک خانواده دیگر مرغ خانگی نیز مساعدت شده است.

 

اجراآت شنبه ه ثور 1395 امريت مهاجرين ولايت غور

توزيع ترانسپورتيشن براي ٥٠ تن از اشتراك كننده گان كورس هاي حرفوي وآموزشي دفتر سي آر دي آس  اه براي طبقه إناث وذكور از بابت ماه. مارچ ٢٠١٦  ،برای هریک آنها مبلغ ١٣٦٠ افغاني توزيع صورت گرفت .

به تعداد پنج قطعه عريضه شامل ٥ فاميل بيجاشده به اسكرين كميته موسسات تحت ارزيابي قرار گرفت ودر تتجه دو فاميل به پي سي ان گرفته شد .

فعالیت ولایت غور

آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت غور روز سه شنبه هفته ای جاری جلسه را با نماینده دفتر
ACF دایر نموده و روی مشکل نیود آب آشامیدنی، عرضه خدمات صحی و زمینه کاریابی برای یبجا شده گان بحث و گفتگو نموده است. نمایندگان این مسوسه وعده همکاری داده و گفته است که مشکلات این ولایت را به دفتر مرکزی کابل انتقال خواهد داد.

همچنان آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت غور 8 خانواده بیجا شده را سروی
و از میان آن 5 خانواده را مستحق کمک شناخته و چهار فامیل را به حالات اضطرار معرفی شد.

 

17خانواده بیجا شده در ولایت غور مساعدت شد

آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت غور روز چهار شنبه هفته ای گذشته برای 17 فامیل بیجا شده پول نقد کمک نموده است.

عبدلرووف غفوری آمر امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت غور گفت که این خانواده ها از ولسوالی پسابند به مرکز ولسوالی دولینه بیجا شده بوند وبعد ازسروی برای هر فامیل مبلغ 12 هزار افغانی ؛مساعدت دفتر ACF توزیع گردید .

برای 100 خانواده در ولایت غور مواد زراعتی توزیع شد  

آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت غور روز پنجشنه هفته ای گذشته و شنبه هفته جاری برای 100 خانواده بیجا شده داخلی مواد زراعتی توزیع نموده است.

به گفته ای عبدالرووف غفوری آمر امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت غور خانواده های یاد شده از نقاط مختلف به مرکز این ولایت بیجا شده اند که برای 42 خانواده از این میان، تخم بذری بهاری، 50 کیلو گندم و 50 کیلو کود کیمیاوی توزیع نموده است. و برای 58 خانواده دیگر علاوه بر مواد یاد شده بیل و کلنگ نیز توزیع گردیده است.

آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان غور عرایض 7 خانواده بیجا شده را روز پنجشنبه هفته ای گذشته دریافت نموده است.

در جلسه روز پنجشنه آمریت امور مهاجرین با مسئولین بخش صحیه اداره ورلد ویژون در ولایت غور گفته شده که نظر به تفاهم نامه قبلی که بین آمریت امور مهاجرین و اداره مذکور وجود دارد، موسسه مذکور درماه مارچ میلادی در ساحات مختلف این ولایت برای بیش از دو هزار مریض ادویه لازمه را مجانی توزیع نموده است.  و برخی از مریضان دیگر را به شفاخانه مرکزی این ولایت معرفی نموده است   

    در ولایت غور برای 18 خانواده مساعدت صورت گرفت

آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت غور و ادارات کمک رسان بین المللی درآنولایت برای 18 خانواده در روز شنبه هفته جاری و پنجشنبه هفته ای گذشته کمک نموده است.

به گفته ای عبدالروف غفوری این خانواده ها در سروی که قبلا صورت گرفته بود مستحق شناخته شدو برای هر فامیل، مبلغ 5 هزار افغانی پول نقد از سوی اداره ACF توزیع شده است.

همچنان آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت غور با همکاری ادارات کمک رسان، روز شنبه، 21 خانواده را در ولسوالی دولینه این ولایت سروی نموده که از این میان 17 خانواده را مستحق مساعدت شناخته اند.

اداره مذکور همچنان روز یکشنبه هفته جاری عرایض 13 خانواد بیجا شده دیگر را نیز دریافت نموده است که از میان آنان 11 خانواده را سروی و یک خانواده را جهت مساعدت به موسسه ACF معرفی نموده است.

مساعدت برای بیجاشده ها در ولایت غور

برای 17 فامیل بی جاشده از طریق آمریت امور مهاجرین ولایت غور امروز مساعدت صورت گرفت.

به گفته عبدالروف غفوری آمر امورمهاجرین وعودت کنندگان ولایت غور ،خانواده های یادشده که از اثر نا امنی ازولسوالی ها به مرکز آن ولایت بیجاشده اند ،توسط تیم موظف آن اداره سروی گردیده ومساعدت نقدی موسسه ACF ،برای هر فامیل مبلغ 12000 افغانی امروز به ایشان توزیع گردید.

وزارت امور مهاجرین از توزیع کمک برای 42 خانواده در ولایت غور خبر می دهد

آمریت امور مهاجرین ولایت غور طی هفته ای گذشته برای 42 خانواده مستحق کمک نقدی نموده است.

آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت غور با همکاری موسسه ACF برای هر کدام از این خانواده ها مبلغ 7 هزار افغانی پول نقد توزیع نموده است.

عبدالروف غفوری آمر امورمهاجرین و عودت کنندگان ولایت غور می گوید که این خانواده ها از سوی شواری ولایتی این ولایت به حیث خانواده های بی بضاعت و مستحق شناخته شده و جهت مساعدت به آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان آنجا معرفی گردیده است.

این کمک ها در حالی صورت می گیرد که وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان تلاش می نماید تا با همکاری موسسات کمک رسان بین المللی خانواده های بیجا شده عودت کننده و مستحق را در سراسر کشور مساعدت نموده که این کمک ها در فصل زمستان افزایش می یابد.

هفته گذشته جلسه مشترک د ر دفتر محترم ACF  مقیم ولایت غور در رابطه به امضای تفاهم نامه بین موسسه ACF و آمریت امور مهاجرین ولایت غور، ریاست حوادث و ریاست امور زنان این ولایت برگزار گردید که درین جلسه اداره محترم ACF وعده داده است تا برای 500 فامیل بیجا شده و فقیر این ولایت مبلغ 100 دالر امریکایی و برای 400 فامیل نیازمند دیگر در قریجات الله یار فیروز کوه البسه زمستانی توزیع نماید.

برای هر فامیل از 47 فامیل مستحق دیگر از سوی سازمان غذایی جهان مساعدت نقدی برای هر خانواده  مبلغ 12000 افغانی توزیع شده است.

مساعدت برای ۱۷ خانواده بی جاشده در ولایت غور

۱۷ فامیل بی جاشده از ولسوالی های ولایت غور به مرکز ولسوالی فیروز کوه آن ولایت از مساعدت مواد غذائی ولوژستیکی مؤسسات به تاریخ ۱۸/۸/۱۳۹۴مستفید شدند.

به گفته عبدالروف غفوری آمر امور مهاجرین ولایت غور ،فامیل های مذکور از مربوطات ولسوالی های چهاردره ،تیوره وشهرک به اثر نا امنی به ولسوالی فیروز کوه بی جاشده و از طرفWFP وموسسه انصاری برای آنها مواد خوراکه ولوژستیکی توزیع شد.

وی علاوه نمود که ۹۷ خانواده بی جاشده دیگر از ولسوالی های شهرک،نورک پسابند، شهرک کوهستانات ولایت فاریاب ،از طرف آن آمریت به کمک WFP وموسسه انصاری غرض دریافت مساعدت سروی شدند.

فعالیت کاری آمریت امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت غورطی برج میزان

  • توزیع پول نقد برای 109 فامیل بی جاشده از پسابند به ولسوالی دولینه و توزیع بسته های بهداشتی برای 40 فامیل دیگر از دفتر ACF .
  • توزیع مواد غذائی و غیر غذائی برای 41 فامیل بی جاشده از مرکز و ولسوالیهای فیروز کوه از دفتر WFPو موسسه انصاری .

فعالیتهای کاری آمریت امور مهاجرین ولایت غور در جریان ماه اسد ۱۳۹۴

  • ثبت وراجستر ۲۶ فامیل بی جا شده از ولسوالیهای لعل سرجنګل وتیوره .
  • توزیع مواد غذایی برای ۱۷ فامیل بی جا شده در مرکز ولایت وبرخی ازولسوالی ها به کمک WFP.
  • توزیع پول نقد برای ۱۷ فامیل بی جاشده (برای هر فامیل۱۲۰۰۰ افغانی) به کمک WFP ودفتر انصار.

۳۰۰خانواده از منازل شان بی جاشدند.

در اثر برخورد میان اردوی ملی و طالبان در ولایت غور ، ۳۰۰ خانواده به تاریخ سوم و چهارم ثور ۱۳۹۴ از منازل شان بی جاشده اند .

به گفته عبدالروف غفوری آمر امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت غور ، در اثر برخورد میان نیرو های اردوی ملی و مخالفان مسلح دولت در مربوطات ولسوالی آب کمری صورت گرفت،۳۰۰خانواده مجبور به ترک منازل خود شدند.

به گفته منبع ۲۰۰ خانواده بی جاشده در قلعه نو و ۱۰۰ خانواده دیگر در ولسوالی مقر جابجا شده اند .

غفوری علاوه نمود که سروی خانواده های یادشده ، غرض توزیع مساعدت برای ایشان به کمک موسسات همکار جریان دارد .

بیش از ۱۷۰ خانواده بی جاشده در ولایت غور و ارزگان مساعدت های مختلف النوع را به تاریخ ۲۶ الی ۳۰ حمل ۱۳۹۴ از طریق موسسات همکار در یافت نمودند.

تاریخ نشر ۲ ثور ۱۳۹۴ 

     به گفته عبدالروف غفوری آمر امور مهاجرین ولایت غور ۱۲۰ خانواده که ازاثر نا امنی از ولسوالی های دولینه ، چهار سده و مربوطات چغچران مرکز این ولایت بی جاشده اند ، از طریق این اداره سروی و به مرکز این ولایت بی جاشده ، از طریق این اداره سروی وبه کمک موسسه CRDSA ، هر فامیل سه راس بز شیری را در یافت نمودند.

    منبع افزود که موسسه یاد شده ، غرض استفاده بهتر از بزهای کمکی قبل از دریافت مساعدت ، مدت سه ماه تحت آموزش قرار داشتند .

    طبق یک خبر دیگر ۳۰ فامیل از ولسوالی پسابند و منطقه دهک مرکز ولایت غور از اثر نا امنی محلات شانرا ترک گفته اند .

    به اساس معلومات آمر امور مهاجرین ولایت غور ، برای خانواده های مذکور از طرف موسسات ARA و WFP، مواد غذائی وغیر غذائی مساعدت شده است .

 طبق یک خبر دیگر برای22 خانواده بی جاشده که دراثر نا امنی از ولسوالی گزاب ولایت ارزگان به ترینکوت بی جاشده اند از طرف دفتر یونسف سیتهای صحی مساعدت شده است .

آمریت های امورمهاجرین وعودت کننده گان ولایات بامیان ،میدان وردگ ،غوروبغلان برای 1596 فامیل عودت کننده وبی جاشده ،یکمقدارمواد وپول نقدرا مساعدت نموده اند .

تاریخ نشر: Jan 24, 2015 رده : عمومی

      عزیزالله امین یارآمرامورمهاجرین وعودت کننده گان ولایت بامیان به خبرنگارریاست اطلاعات وارتباط عامه وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان گفت که باآغاززمستان برنامه توزیع مساعدت زمستانی راآغازنمودیم وبه کمک کمشنری عالی سازمان ملل متحد درامورپناهنده گان (UNHCR) ۲۰۳۴۰ دالرامریکائی رابرای 339 خانواده عودت کننده توزیع نمودیم .

     وی علاوه نمود که درسطح این ولایت 307 خانواده بی جاشده نیزموجود است ،اماتاکنون نهادهای کمک دهنده ،برای آنها پلان مساعدت راروی دست ندارند.

     طبق یک خبردیگر،527 فامیل بی جاشده درولایت میدان وردگ مساعدت زمستانی را دریافت نموده اند .

     به گفته محمدشفیق دقیق آمرامورمهاجرین وعودت کننده گان آنولایت ،برای خانواده های یادشده ،ذغال ،کمپل ،وسایل آشپزخانه ،سطل ،تکه وصابون کمک کمشنری عالی سازمان ملل متحد درامورپناهنده گان (UNHCR) ازطریق آن آمریت توزیع شده است .

   دقیق علاوه نمود که 3924 خانواده درآن ولایت بی جاشده اند وازآنجمله 800 خانواده آسیب پذیرتثبیت شده اند .

     برمبنائی یک خبردیگر،450 خانواده بی جاشده درولایت

غورازمساعدت کمک کمشنری عالی سازمان ملل متحد درامورپناهنده گان (UNHCR)درجریان زمستان سالروان مستفیدشده اند .

     به گفته عبدالروف غفوری امرامورمهاجرین آنولایت ،مساعدت مذکور60 دالرامریکائی برای هریک ازخانواده های یادشده بوده .

     غفوری افزود که درسطح این ولایت 1358 خانواده ازساحات ناامن بی جاشده اند .

     به اساس یک خبردیگربرای 339 فامیل عودت کننده درولایت بغلان نیزمساعدت پولی کمک کمشنری عالی سازمان ملل متحد درامورپناهنده گان (UNHCR)،(برای هرفامیل 60 دالرامریکائی )درجریان زمستان سالروان توزیع شده است.

     طبق معلومات محمد فهیم کاکړرئیس امورمهاجرین آنولایت ،307خانواده بی جاشده دربغلان موجود است ودرزمستان کنونی تااکنون مساعدت رادریافت نکرده اند .

     وی گفت که تلاش داردازموسسات همکاربرای خانواده های مذکورکمک های زمستانی راجذب وتوزیع نماید