احصايه ها

احصاییه عودت کنندگان وبی جاشده ها در جریان ماه فبروری 2019، مطابق 12 دلو الی9  حوت 1397

ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن:

            در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎه ﻓﺒﺮوري 2019 ، ﺣﺪود 25561 ﻧﻔﺮ از ﮐﺸﻮر ﻫﺎي اﯾﺮان و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮز ﻫﺎي ﻣﯿﻠﮏ، اﺳﻼم ﻗﻠﻌﻪ ، ﺳﭙﯿﻦ ﺑﻮﻟﺪك و ﺗﻮرﺧﻢ و 1265 ﻧﻔﺮ از ﮐﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﯾﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯿﺪان ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزي ﺑﻪ و ﻃﻦ ﻋﻮدت ﻧﻤﻮده اند ویکتعداد آﻧﻬﺎ ﺗاز جانب ﻧﻬﺎد ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.

            ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داراي ﻣﺪرك در ﺳﺎل 2019 از اﯾﺮان و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ 182 ﻧﻔﺮ و ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺪرك ﺑﻪ 61151 ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و به این تر تیب ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻞ ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎ درجریان ﺳﺎل 2019 ﺑﻪ 63449 ﻧﻔﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ 32260 ﻧﻔﺮ طور اﺟﺒﺎري و 31189 ﻧﻔﺮ دواﻃﻠﺐ ﻋﻮدت ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.

           ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻞ ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺳﺎل 2002 ﺗﺎ ﮐﻨﻮن 9728663 ﻧﻔﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﯿﺠﺎ ﺷﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ:

           در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎه ﻓﺒﺮوري 2019 ﺣﺪود 26810 ﻧﻔﺮ از اﺛﺮ ﺟﻨﮓ ﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ از ﻣﺤﻼت اﺻﻠﯽ ﺷﺎن ﺑﯿﺠﺎﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ از وﻻﯾﺎت ﺑﺎدﻏﯿﺲ، ﻫﻠﻤﻨﺪ، ﮐﻨﺪز، ﻓﺎرﯾﺎب، ﻓﺮاه، ﺑﻠﺦ، ﻧﻮرﺳﺘﺎن، ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر، ﺳﺮﭘﻞ و ﮐﻨﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

          در ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت 557 ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﻼت اﺻﻠﯽ ﺷﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮده و ﺣﺪود 8033 ﻓﺎﻣﯿﻞ از ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻫﺎي ﻋﺎﺟﻞ ﻧﻬﺎد ﻫﺎي ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ.

          به این تر تیب ﻣﺠﻤﻮع ﺑﯿﺠﺎ ﺷﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ در ﺳﺎل 2019 ﺑﻪ 198065 ﻧﻔﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ و 3948 ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺤﻼت اﺻﻠﯽ ﺷﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.