مسول اطلاع رسانی

 

   مسوول اطلاع رسانی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان محمد رضا باهر

           شماره تماس : 0799462037