شماره های تماس و ایمیل آدرس

شماره ریاست مربوطه شماره تلفن ایمل مربوطه
1 ریاست اطلاعات وارتباط عامه 0796646288  media@morr.gov.af
2 ریاست امور اداری 0799213150 sadeq.morr@gmail.com
3 ریاست خدمات انجنیری 0728244080 eng.department@morr.gov.af
4 ریاست تثبت وپاسخ دهی بیجاشدگان داخلی 0786502051 idp.consolidation@morr.gov.af
5 ریاست عمومی عودت 0796059771 GD.Returnees@morr.gov.af 
6 ریاست عودت وادغام مجدد 0700580021 reintegation@morr.gov.af
7 ریاست دریافت  راحلهای دایمی برای بیجاشدگان داخلی 0771200012 durablesolution.idp@morr.gov.af
8 ریاست تکنالوژی معلوماتی 0705782448 sami.niazi788@gmail.com
9 ریاست هماهنگی امور ولایات 0700843009 provinces@morr.gov.af
10 ریاست تحقیق ومعلومات مهاجرین 0774821976 research@morr.gov.af
11 ریاست پالیسی وپلان 0799036456 plan@morr.gov.af
12 ریاست حمایت حقوقی 0788880654 legal@morr.gov.af
13 ریاست رسیدگی به وضعیت بی جاشدگان   emergency.morr@gmail.com
14 ریاست تفتیش داخلی 0783013090 audit@morr.gov.af
15 ریاست منابع بشری 0707231730 hr@morr.gov.af
16 ریاست مالی وحسابی 0708113270 smt.sadat@gmail.com
17 ریاست دفتر مقام 0788294949 cos@morr.gov.af
18 ریاست ارتباط خارجه 0700216452 external@morr.gov.af
19 آمریت جندر 0707174422 gender.morr.af@gmail.com