داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اطلاعیه اعطای قرارداد
به این وسیله به تأسی از فقره(2) ماده 43 قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان در نظر دارد قرارداد تهیه وتدارک 40440 لیتر تیل پطرول نوع( A92 ) ومقدار50560 لیتر تیل دیزل نوع ( L .62 )مورد ضرورت وزارت از...
Mar 13, 2019 Apr 02, 2019
اعلان داوطلبی به پروژه 137 قلم پرزه جات وسایط نقلیه
وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی( ) پرزه جات وسایط نقلیه از بابت سال مالی 1398 اشتراک نموده ونقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از طریق فلش دیسک از آمریت تدارکات این وزارت بدست...
Mar 13, 2019 Apr 02, 2019