اعلان داوطلبی به پروژه 137 قلم پرزه جات وسایط نقلیه

تاریخ نشر: Mar 13, 2019

تاريخ خاتمه: Apr 02, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

 

وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی(    ) پرزه جات وسایط نقلیه از بابت سال مالی 1398 اشتراک نموده ونقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از طریق فلش دیسک از آمریت تدارکات این وزارت بدست آورده،آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر الی بیست ویکم روز تقویمی به ساعت (10) قبل از ظهر که مجلس آفر گشایی صورت میگیرد در تا لار جلسات وزارت امور مهاجرین واقع واصل آباد عقب فابریکه جنگلک اراییه نمایند،آفر های ناوقت رسیده وانترنتی قابل پذیرش نمی باشد، تضمین آفر طوریکه در شرطنامه درج است اخذ میگردد.