اطلاعیه اعطای قرارداد

تاریخ نشر: Mar 13, 2019

تاريخ خاتمه: Apr 02, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

 

به این وسیله به تأسی از فقره(2) ماده 43 قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان در نظر دارد قرارداد تهیه وتدارک 40440 لیتر تیل پطرول نوع( A92 )  ومقدار50560 لیتر تیل دیزل نوع ( L .62 )مورد ضرورت وزارت  از بابت سال مالی 1398 را به شرکت لوژستیکی برج عیاران دارنده جواز شماره 50 207 آدرس دارالامان ناحیه ششم شهر کابل به قیمت مجموعی مبلغ(4599558) چهارملیون پنجصدونودنه هزارو پنجاه وهشت افغانی اعطا نماید.اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویشرا از نشر اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به آمریت تدارکات وزارت مهاجرین وعودت کنندگان واقع واصل آبد عقب فابریکه جنگلک وفق احکام ماده 50 قانون تدارکات اراییه نمایند.